Την Παρασκευή 7 Αυγούστου το απόγευμα ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων χοροστάτησε στον Εσπερινό και στη Παράκληση της Θεοτόκου στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Αλεξανδρείας.

Ο Σεβασμιώτατος στην ομιλία του ανέφερε μεταξύ άλλων:  «Τῶν πειρασμῶν διαλύουσαν ὄχλον καί ἐπηρείας δαιμόνων ἐ­λαύ­­νουσαν, καί δέομαι διά παντός ἐκ φθορᾶς τῶν παθῶν μου ρυ­σθῆ­ναι με».

Ἀνάμεσα στίς πολλές ἰδιότητες πού ἀποδίδει στήν Παναγία μας ἀλλά καί τίς ἀναρίθμητες δωρεές γιά τίς ὁ­ποῖες τήν εὐχαριστεῖ ἀλλά καί τήν ἱκε­τεύει ὁ ἱερός ποιητής τοῦ Μι­κροῦ Παρακλητικοῦ Κανό­νος, εἶναι καί αὐτή πού ἀναφέρει στό δεύτερο τροπάριο τῆς ἕκτης ὠδῆς, τό ὁποῖο προέταξα. «Τῶν πειρασμῶν δια­λύουσαν ὄχλον καί ἐπηρείας δαι­μόνων ἐλαύνουσαν».

Τήν ὑμνεῖ ὁ ἱερός ὑμνογράφος ὡς αὐτήν ἡ ὁποία διαλύει τήν ἐνό­χληση πού προκαλοῦν οἱ πειρα­σμοί καί ἀπομακρύνει τήν ἐπήρεια τῶν δαιμόνων.

Καί ποιός ἀπό ἐμᾶς δέν ἔχει αἰ­σθαν­θεῖ κά­ποιες φορές στή ζωή του τόν πειρασμό νά τόν ἐνοχλεῖ, νά τοῦ σκοτίζει τόν νοῦ, νά τόν ἐμποδίζει στήν προ­σπά­θειά του καί νά ἐπιχειρεῖ νά τόν παρασύρει; Ποιός δέν ἔχει αἰσθανθεῖ τήν πίε­ση τοῦ πειρασμοῦ νά τόν ὁδη­γήσει στό κακό, νά τοῦ ἐξαντλεῖ τίς δυ­νά­μεις, νά ἐπιδιώκει νά τοῦ προ­κα­λέσει ἀθυ­μία καί ἀπογοή­τευ­ση;

Ὅλοι τόν ἔχουμε αἰσθανθεῖ, γιατί ὁ πειρασμός εἶναι ὁ τρόπος μέ τόν ὁποῖο ὁ πονηρός προσπαθεῖ νά μᾶς βλά­ψει, προσπαθεῖ νά μᾶς ἀπομα­κρύνει ἀπό τόν Θεό, προσπαθεῖ νά μᾶς ἀποσπάσει ἀπό τόν ἀγώνα μας γιά τή σωτηρία τῆς ψυχῆς μας καί νά μᾶς καταστήσει ὑπο­χεί­ριά του. Γι᾽ αὐτό καί ἐπεμβαίνει στή ζωή μας καί στόν ἀγώνα μας μέ σκέ­ψεις, μέ εἰ­κόνες, μέ λόγια, μέ ἀν­θρώπους, πού χρη­σι­μοποιεῖ ὡς ὄρ­γανά του, μέ δυσκολίες, μέ προ­βλή­ματα, μέ ἀσθένειες, καί μᾶς δη­μιουργεῖ ταραχή καί ἀνα­στά­­τω­ση, ἀποσκοπώντας στό νά μᾶς ἀνα­­γκάσει νά ἐγκαταλεί­ψου­με τήν προσπάθεια καί ἔτσι νά μᾶς παρα­σύρει εὐκολότερα στό κακό.

Αὐτοί οἱ πει­ρασμοί, μέ τούς ὁποί­ους ἐπιχειρεῖ νά μᾶς ἐξαπα­τήσει ὁ διά­βολος καί νά μᾶς ἁρπάξει ἀπό τήν ὁδό τοῦ Κυρίου, εἶναι ἡ μεγα­λύτερη δυσκολία τοῦ πνευματικοῦ μας ἀγῶνος, γιατί δέν εἶναι μία πά­λη «πρός αἷμα καί σάρκα», ὅπως γράφει ὁ ἀπό­στο­­λος Παῦλος, ἀλλά εἶναι μία σύγ­κρουση «πρός τάς ἀρχάς καί τάς ἐξουσίας» τοῦ κό­σμου. Γι᾽ αὐτό καί ἔχουμε ἀνά­γκη ἀπό τή θεία βοή­θεια καί χάρη.

Καί αὐτή τή βοήθεια πού μπορεῖ νά μᾶς προσφέρει ὡς στοργική μη­τέρα καί μεσίτρια τοῦ ἀνθρωπί­νου γένους στόν Υἱό της ζητᾶ ὁ ἱερός ὑμνογράφος ἀπό τήν Ὑπεραγία Θεο­τόκο.

Καί τήν ζη­τᾶ ὄχι μόνο γιά τόν ἑαυτό του, ἀλ­λά καί γιά ὅλους ἐμᾶς πού συγκεντρω­θήκαμε καί ἀπό­­ψε στόν ἱερό αὐτό ναό τῆς Κοι­μήσεώς της καί ψάλαμε ἐνώ­πιον τῆς σεπτῆς της εἰκόνος τήν ἱερά Παράκλησή της, γιά νά τῆς ἐκφρά­σουμε τήν εὐγνω­μο­σύνη καί τόν σε­βα­­σμό μας ἀλλά καί γιά νά τῆς ἐμπιστευθοῦμε τά αἰτήματα τῶν καρδιῶν μας.

Γιατί ὅμως ζητοῦμε τή βοή­θεια αὐτή ἀπό τήν Παναγία μας καί πῶς εἴμεθα βέβαιοι ὅτι μπορεῖ νά ἱκα­­νοποιήσει τό αἴτημά μας;

Τήν ζητοῦμε ἀπό τήν Παναγία μας πρωτίστως γιατί ὡς ἄνθρωπος καί ἐκείνη, ὅπως καί ἐμεῖς, δοκίμασε στή ζωή της τήν κακία τοῦ πονη­ροῦ, πού ἐπιχει­ροῦ­σε ἐπανειλημ­μένα νά βλάψει τόν Υἱό της καί νά ἀκυρώσει τή σωτηρία τῶν ἀν­θρώ­πων, καί τήν ἔκανε νά αἰσθά­νε­­ται νά διαπερνᾶ τήν ψυχή της ρομ­φαία ὀδυνηρή.

Τήν ζητοῦμε ὅμως ἀπό τήν Πα­να­­γία μας καί γιά ἕναν δεύτερο λόγο, γιατί γνωρί­ζουμε τή μητρι­κή της ἀγάπη, γιατί γνωρίζουμε ἀπό τά ἀπειράριθμα θαύματά της ὅτι ὡς στοργική μητέρα εἶναι πά­ντοτε πρόθυμη νά σπεύσει πρός βοήθεια τῶν τέκνων της καί ὅσων τήν ἐπι­κα­λοῦνται.

Τήν ζητοῦμε ἀκόμη, γιατί ἡ Πα­ναγία μας ἔχει τή δύναμη καί τή διάθεση νά μᾶς βοηθήσει. Ἔχει παν­­­σθενῆ δύναμη γιά νά ἐκπλη­ρώ­σει τό αἴτημά μας, καθώς ὁ Υἱός της τῆς τήν παραχώρησε ὡς δῶρο τῆς ἀγάπης καί τῆς ἀφοσιώσεώς της, τῆς πίστεώς της καί τῆς καθα­ρότητος τῆς ζωῆς της.

Ἄς ἀξιοποιήσουμε, λοιπόν, αὐτή τήν εὐκαιρία πού μᾶς προσφέρει ἡ Παναγία μας καί ἄς καταφεύγου­με καθημερινά, διαρκῶς, πρός τήν Κυρία Θεοτόκο. Ἄς τήν παρα­κα­λοῦμε καί ἄς τήν ἱκετεύουμε νά διαλύσει καί γιά ἐμᾶς τόν ὄχλο τῶν πειρασμῶν, νά μᾶς ἀπαλλάξει ἀπό τήν ἐπήρεια τοῦ πονηροῦ καί νά μᾶς ἐνισχύει στόν ἀγώνα μας γιά νά ζοῦμε καί ἐμεῖς ὅπως ἔζησε καί ἐκείνη. Νά ζοῦμε μέ ταπεί­νωση καί ὑπακοή στόν Υἱό της, προσπαθώ­ντας νά ἐφαρμόζουμε πάντοτε τό θέλημα του καί τίς ἐντολές του.

Ἰδιαιτέρως ὅμως αὐτή τήν περίο­δο τοῦ Δεκαπενταυγούστου ἄς παρακαλοῦμε καί ἄς ἱκετεύ­ουμε τήν Παναγία μας νά ἀποδιώ­ξει καί τόν πειρασμό καί τήν ἐπήρεια τοῦ κορω­νοϊοῦ πού καί πάλι μᾶς ἀπειλεῖ καί νά μᾶς προστατεύσει ἀπό τή φθορά τῆς ἀσθενείας, ὥστε νά τήν ὑμνοῦμε καί νά τήν δοξά­ζουμε ὡς προστάτιδα τῆς ζωῆς μας καί ὡς αἰτία τῆς σωτηρίας καί τῆς ψυχῆς καί τοῦ σώματός μας.

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο info@poimin.gr άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

«Χριστώ συνεσταύρωμαι»

Αποστολικά Μηνύματα, Κυριακή μετά την Ύψωση 20/9/2020 «Χριστώ συνεσταύρωμαι» Του Πρωτοσυγκέλλου της Ιεράς Μητροπόλεως Φωκίδος, Αρχιμανδρίτου Νεκταρίου Μουλατσιώτη Αδελφοί μου. Διανύουμε την Κυριακή μετά την Παγκόσμιο Ύψωση του...

Η Ιερωσύνη και ο Κονάνος

Αρχιμ. Κυρίλλου Κωστοπούλου, Ιεροκήρυκος Ι. Μ. Πατρών-Δρος Θεολογίας Όλοι οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί οφείλουμε να γνωρίζουμε ότι η Ιερωσύνη είναι ένα από τα ιερά Μυστήρια της...

Κρήτη: Εννέα μήνες φυλάκισης στον ιερέα που έκανε κήρυγμα για την μάσκα

Εννέα μήνες φυλάκισης για διέγερση σε ανυπακοή και διέγερση σε διάπραξη εγκλημάτων, επέβαλε σήμερα στον ιερέα το Αυτόφωρο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Ρεθύμνου. Υπενθυμίζεται ότι ο ιερέας έκανε κήρυγμα...

Και πάλιν περί του κορωνοϊού

Θά ἀρχίσω τά ἐκκλησιολογικά κηρύγματα, πού σᾶς ὑποσχέθηκα, ἀγαπητοί μου χριστιανοί τῆς Μητροπόλεώς μας, ἀλλά θεωρῶ ἀνάγκη νά σᾶς γράψω ὀλίγα πάλιν περί τοῦ...

Ο τ. Πρωτοσύγκελλος της Ι.Μ. Φθιώτιδος νέος Έξαρχος του Παναγίου Τάφου στην Αθήνα

Συγχαρητήρια Επιστολή στον νέο Έξαρχο του Παναγίου Τάφου στην Ελλάδα, Πανοσιολογιώτατο Αρχιμανδρίτη κ. Ραφαήλ Γρίβα, τ. Ιεροκήρυκα και Πρωτοσύγκελλο της Ιεράς Μητροπόλεως Φθιώτιδος και τ. Καθηγούμενο...

«Εν ειρήνη προέλθωμεν», προέτρεψε τους νέους ο Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας

Το πρωί της Παρασκευής, 18 Σεπτεμβρίου, ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας κ.κ. Μακάριος μετέβη στην Ενορία των Αγίων Πάντων, στο Belmore του Σύδνεϋ, και τέλεσε...

Ο Μητροπολίτη Γαλλίας επισκέφθηκε τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης

Ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης  κ.  Παναγιώτης  Πικραμμένος  συναντήθηκε σήμερα με τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Γαλλίας κ.κ. Εμμανουήλ, ο οποίος συνοδευόταν από τον κ. Faisal bin...

Ιερά Μονή Παναγίας της Ροβέλιστας

Κατά την προφορική παράδοση, η Μονή της Ροβέλιστας ανάγει την αρχή της στον 10ο αιώνα, η δε εικόνα της Παναγίας, γνωστής και ως Μοσχοβίτισσας,...

Τί εννοούμε όταν λέμε «μνημόνευση ονομάτων στην Θ. Λατρεία» και ποιοι μνημονεύονται;

Πριν από όλα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε τι σημαίνει μνημόνευση ονομάτων στην θεία Λατρεία. Τα ονόματα, λοιπόν, ζώντων και τεθνεώτων, μνημονεύονται στην προσκομιδή, κατά την ακολουθία...

Κατηγορείται γιατί σταμάτησε τους Τούρκους στον Έβρο!!!…Τι άλλο θα ακούσουμε;

Μιλώντας στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA», ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συνοριακών Φυλάκων Παναγιώτης Χαρέλας τονίζει ότι για το περιστατικό με τον κτηνοτρόφο «η...

Αγιασμός στην Σχολή Βυζαντινής Μουσικής της Μητροπόλεως Δημητριάδος

Με ελπίδα και αισιοδοξία, ξεκίνησε η νέα χρονιά στην Σχολή Βυζ. Μουσικής της Τοπικής μας Εκκλησίας. Χθες, τελέστηκε ο ανεπίσημος Αγιασμός από τον Πρωτοσύγκελλο...

Εορτάστηκε η μνήμη της Αγίας Σοφίας και των τριών θυγατέρων αυτής στην Ι.Μ. Βεροίας

Το διήμερο 16 και 17 Σεπτεμβρίου εορτάστηκε στην Ιερά Μητρόπολη Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας η εορτή της Αγίας Σοφίας και των τριών θυγατέρων της Πίστεως, Ελπίδος και Αγάπης. Την παραμονή της εορτής το...

Zάεφ: «Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδωσε μάχες για εμάς» – η εξαπάτηση του Ελληνικού λαού από τους «Μακεδονομάχους»!

«Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε ήδη την ευκαιρία να δείξει τη στάση του απέναντι στη Βόρεια Μακεδονία. Έδωσε μάχες για εμάς, μάχες για το...

Ερωτήματα σχετικά με την ικανοποίηση της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου

Παναγιώτη Τσαγκάρη, Καθηγητή Θεολόγου – Υπ. Δρ. Θεολογίας Συχνά στο δημόσιο βίο κατατίθεται η πρόταση - αίτημα οι θέσεις – απόψεις που κατατίθενται στο δημόσιο...

Ἡ Ἐξόδιος Ἀκολουθία τῆς Ἡγουμένης τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Καλτεζῶν Μαντινείας

Τήν Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου 2020, τό ἀπόγευμα, τελέστηκε ἡ Ἐξόδιος Ἀκολουθία τῆς Μοναχῆς Βερονίκης, Καθηγουμένης τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Νικολάου Καλτεζῶν Μαντινείας.   Ἡ κατά κόσμον...