Η ομιλία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων κατά τον πανηγυρικό εσπερινό στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πανοράματος Βεροίας

Ἑσπέρας τῆς μεγάλης ἑορτῆς τῆς Πεντηκοστῆς καί ἡ ἁγία μας Ἐκκλησία προετοιμάζεται γιά νά τιμήσει αὔριο τό τρίτο πρόσωπο τῆς ἁγίας Τριάδος, τό Πανάγιο Πνεῦμα, τόν Παράκλητο, τοῦ ὁποίου ἡ ἐπιφοίτηση καί ἡ παρουσία στόν τόπο ὅπου ἦταν συνηθροισμένοι οἱ μαθητές τοῦ Κυρίου δημιούργησε τό μέγα θαῦμα πού ἑορτάσαμε σήμερα. Δημιούργησε τό θαῦμα τό ὁποῖο περιγράφει ὁ ἱερός εὐαγγελιστής Λουκᾶς στίς Πράξεις τῶν Ἀποστόλων καί συνοψίζει ὁ ἱερός ὑμνογράφος στή φράση τοῦ στιχηροῦ τοῦ Ἑσπερινοῦ: «Ξένον ἄκουσμα, ξένον θέαμα, πῦρ διαιρούμενον, εἰς νομάς χαρισμάτων».
Πράγματι παράξενος ὁ ἦχος πού συνόδευσε τήν ἄφιξή του, «ὥσπερ φερομένης πνοῆς βιαίας», σάν πνοή δυνατή πού τό πέρασμά της ἀκούεται, γιατί σαρώνει τά πάντα. Καί αὐτό ἔκανε καί τό Πανάγιο Πνεῦμα: ἦρθε στή γῆ ἀπό τόν οὐρανό, πέρασε ἀπό τίς κλειστές πόρτες καί τά σφραγισμένα παράθυρα τοῦ ὑπερώου, ὅπου ἦσαν «προσκαρτεροῦντες τῇ προσευχῇ» οἱ μαθητές τοῦ Χριστοῦ περιμένοντας τήν ἐκπλήρωση τῆς ὑποσχέσεώς του. Ἦρθε σάν βίαιος ἄνεμος καί μετέβαλε τά πάντα.
Ἔδιωξε τόν φόβο ἀπό τίς ψυχές τῶν μαθητῶν, πού εἶχαν κλειστεῖ ἐκεῖ «διά τόν φόβον τῶν Ἰουδαίων», καί τίς γέμισε μέ θάρρος καί πίστη στόν Χριστό καί στή δύναμή του. Ἔδιωξε τήν ἀνησυχία καί τήν ἀμφιβολία, πού τούς ἔκανε νά περιμένουν συνεσταλμένοι καί δειλοί στό ὑπερῶο τῆς Ἱερουσαλήμ, ἀναμιμνησκόμενοι τίς ἡμέρες ἐκεῖνες πού ἦταν κοντά τους ὁ διδάσκαλος. Ἔδιωξε τίς ἀπορίες καί τά ἐρωτηματικά πού διατηροῦσαν φυλαγμένα στήν ψυχή τους ἀπό τότε πού ἄκουαν τόν Χριστό νά τούς διδάσκει καί δέν μποροῦσαν νά κατανοήσουν ὁρισμένα ἀπό ἐκεῖνα πού τούς ἔλεγε. Ἔδιωξε τά σύννεφα τῆς θλίψεως καί τῆς ἀβεβαιότητος πού τούς προξενοῦσε ἡ ἀπουσία τοῦ διδασκάλου τους.
Δέν ἦταν ὅμως μόνο τό παράξενο ἄκουσμα, ἦταν καί τό παράξενο θέαμα. Ἦταν οἱ γλῶσσες τοῦ πυρός, πού διαμεριζόταν ἐπάνω ἀπό τούς μαθητές τοῦ Κυρίου. Ἦταν οἱ γλῶσσες τοῦ πυρός, πού δέν τούς κατέκαιαν ἀλλά θέρμαιναν τήν ψυχή τους καί φώτιζαν τόν νοῦ τους γιά νά κηρύξουν τόν Χριστό στά πλήθη πού εἶχαν συρρεύσει. Ἦταν οἱ γλῶσσες τοῦ πυρός, πού δέν μεριζόταν ἁπλῶς στόν καθένα ἀπό τούς ἀποστόλους ἀλλά μοίραζαν καί τή χάρη τοῦ ἁγίου Πνεύματος, μοίραζαν τά χαρίσματά του, αὐτά πού τούς μετέτρεψαν ἀπό ταπεινούς ἁλιεῖς σέ ἐμπνευσμένους κήρυκες τοῦ Εὐαγγελίου σέ ὅλα τά μήκη καί τά πλάτη τοῦ κόσμου.
Αὐτό τό παράξενο ἄκουσμα καί τό παράξενο θέαμα σηματοδοτεῖ τήν ἐπιδημία καί τήν ἐπιφοίτηση τοῦ ἁγίου Πνεύματος. Γιατί θά ἔπρεπε καί οἱ μαθητές τοῦ Χριστοῦ νά κατανοήσουν μέ κάποιον αἰσθητό τρόπο τή μεγαλειώδη αὐτή ἐπιφοίτηση τοῦ τρίτου προσώπου τῆς Παναγίας Τριάδος.
Καί δέν θά μποροῦσε νά ἔχει τό ἅγιο Πνεῦμα μία μορφή συνηθισμένη καί κοινή, ἀλλά μία μορφή συμβολική καί ἀσυνήθιστη, μία μορφή πού θά ἦταν ξεχωριστή καί ἰδιαίτερη, καθώς ξεχωριστό καί μοναδικό εἶναι καί τό Πανάγιο Πνεῦμα, ἀλλά καί μία μορφή πού θά ὑποδήλωνε τίς θεῖες του ἰδιότητες καί τά θεῖα χαρίσματα πού διένειμε στούς ἀνθρώπους.
Ἀδελφοί μου, ζοῦμε σέ μία ἐποχή κατά τήν ὁποία οἱ ἄνθρωποι καί ἰδίως οἱ νέοι ἀναζητοῦν παράξενα θεάματα καί παράξενα ἀκούσματα καί ἐντυπωσιάζονται ἀπό αὐτά, ὥστε συχνά ἐξαρτῶνται ἀπό αὐτά καί δέν ἐξετάζουν καί δέν ἐλέγχουν οὔτε ποιά εἶναι ἡ προέλευση καί ἡ ἀφετηρία τους οὔτε ποιές συνέπειες μπορεῖ νά ἔχουν γιά τή ζωή τους. Καί ὅλα αὐτά ἐνῶ τό ἅγιο Πνεῦμα συνεχίζει νά προσφέρει μέσα στήν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ αὐτό τό ξένο ἄκουσμα καί τό ξένο θέαμα πού ἑλκύει τήν ἀνθρώπινη ψυχή. Γιατί τό ἅγιο Πνεῦμα ἐνοικεῖ στήν Ἐκκλησία καί πνέει ὅπου θέλει, ἄλλοτε ὡς αὔρα λεπτή καί ἄλλοτε ὡς πνοή βιαία· ἄλλοτε ὡς πῦρ πού φλογίζει τίς ψυχές καί φωτίζει τόν νοῦ καί ἄλλοτε ὡς πῦρ πού καθαίρει ἀπό τήν ἁμαρτία ὅσους τό ἐπικαλοῦνται καί ὅσους τό δέχονται. Ἐνοικεῖ τό ἅγιο Πνεῦμα στήν Ἐκκλησία καί στίς ψυχές τῶν πιστῶν καί τίς μεταποιεῖ καί τίς ἁγιάζει. Καί μετατρέπει ἁμαρτωλούς σέ ἁγίους, πονηρούς σέ ἀγαθούς, ληστές σέ οἰκήτορες τοῦ παραδείσου, τελῶνες σέ εὐαγγελιστές, ἀγραμμάτους σέ σοφούς, ὀργίλους σέ πράους, ὑπερηφάνους σέ ταπεινούς, σκληρούς σέ ἐπιεικεῖς, χωρίς κανείς νά μπορεῖ νά ἐξηγήσει ὅλες αὐτές τίς μεταβολές μέ τή λογική. Γιατί ὅλες αὐτές εἶναι οἱ θαυμαστές ἐνέργειες τίς ὁποῖες ἐργάζεται τό πανάγιο Πνεῦμα στόν κόσμο καί στίς ψυχές τῶν ἀνθρώπων. Εἶναι τά ξένα ἀκούσματα καί τά ξένα θεάματα τῶν ὁποίων εἶναι ὁ αἴτιος καί τά ὁποῖα ἐπιτελεῖ γιά νά μᾶς ὁδηγήσει στή σωτηρία.
Γι᾽ αὐτό, ἀδελφοί μου, ἄς εὐχαριστοῦμε τόν Θεό πού μᾶς χάρισε τό ἅγιο Πνεῦμα γιά νά μένει στόν κόσμο ἕως τῆς συντελείας τοῦ αἰῶνος, καί ἄς φροντίζουμε νά ἔχουμε τήν ψυχή μας ἀνοικτή γιά νά δεχόμεθα τή χάρη του, γιά νά δεχόμεθα τήν πνοή του, γιά νά δεχόμεθα τό φῶς καί τό πῦρ του νά μᾶς καθαίρει καί νά μᾶς ἁγιάζει γιά νά πορευόμεθα «εἰς γῆν εὐθεῖαν», ὥστε νά ἐπιτύχουμε μέ τή χάρη του τή σωτηρία μας.

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο info@poimin.gr άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Η Λιτανεία του Απ. Παύλου στην Καβάλα στην διακριτική ευχέρεια του Χαρδαλιά

Από το Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων της Ιεράς Μητροπόλεως Φιλίππων, Νεαπόλεως και Θάσου και σε συνέχεια κοινής συνεντεύξεως τύπου που παρεχώρησαν ο Σεβ....

Εφραίμ: Ραγδαία επιδείνωση της υγείας του ηγούμενου της Μονής Βατοπεδίου

Για κρίσιμες ώρες μιλούν οι γιατροί – Παρά τα σημάδια σταθεροποίησης, σήμερα το απόγευμα υπέστη σηπτικό σοκ Ραγδαία επιδείνωση παρουσιάζει τις τελευταίες ώρες η υγεία του...
video

Θα πλανηθούν και οι εκλεκτοί;

Θα πλανηθούν και οι εκλεκτοί; Πολύς λόγος γίνεται για το αν θα πλανηθούν οι εκλεκτοί. Πολύς λόγος γίνεται για ορισμένα «εδάφια» της Αγίας Γραφής...

Η Εξόδιος Ακολουθία του Αρχιμανδρίτη Αλεξίου Εγκλειστριώτου

Με τη δέουσα εκκλησιαστική τάξη, σε κλίμα βαθύτατου πένθους και έντονης συγκίνησης, προπέμφθηκε στην αιωνιότητα, το απόγευμα της Τρίτης, 15 Ιουνίου 2021, ο μακαριστός...

Ἅγιος Παΐσιος: «Νά δοξάσετε τό ὄνομα τοῦ Θεοῦ διά τῆς ἐπιστήμης»

Μητροπολίτου Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου Ἱεροθέου Ὁ λόγος αὐτός πού ἔθεσα στήν ἐπικεφαλίδα τοῦ ἄρθρου αὐτοῦ εἶναι λόγος τοῦ ἁγίου Παϊσίου τοῦ Ἁγιορείτου ἀπό μιά ἐπιστολή,...

ΚΖ΄ Παύλεια : «Η προσφορά των γυναικών στην Επανάσταση». Ημερίδα πρεσβυτερών και μητέρων κληρικών.

Στο πλαίσιο των ΚΖ´ Παυλείων την Τρίτη 15 Ιουνίου το πρωί στον υπό κατασκευή Ιερό Ναό του Αγίου Λουκά του Ιατρού στην Ιερά Μονή...

Μία ακόμη δέσμευση του υλοποίησε ο Φθιώτιδος Συμεών

Τα 149 παιδιά και τους γονείς τους, που φιλοξενούνται προσωρινά στον προσφυγικό καταυλισμό των Θερμοπυλών, επισκέφτηκε για πρώτη φορά ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ....
video

Δημητριάδος Ιγνάτιος: «Είμαστε υποχρεωμένοι να προστατέψουμε το περιβάλλον»

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε στις 13 Ιουνίου 2021 στον Ιερό Ναό Ευαγγελιστρίας Νέας Ιωνίας Βόλου, η παρουσίαση του ερευνητικού προγράμματος «Πράσινη Ορθοδοξία και παράλληλες δράσεις»,...

Η εορτή του Αγίου Αυγουστίνου Επισκόπου Ιππώνος στο Τρίκορφο Φωκίδος

Με λαμπρότητα και ιεροπρέπεια κατά τη μοναστηριακή τάξη εορτάστηκε πανηγυρικά η μνήμη του Αγίου Αυγουστίνου Επισκόπου Ιππώνος και της μητρός αυτού, Αγίας Μόνικας. Αρκετοί πιστοί...

Πολυαρχιερατικό συλλείτουργο για τα ονομαστήρια του Μητροπολίτη Λαρίσης

Με λαμπρότητα τελέσθηκε ο Όρθρος και η Πολυαρχιερατική Θεία Λειτουργία επί τη μνήμη του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Ιερωνύμου του πενταγλώσσου, στον Ιερό...

Επετειακές εκδηλώσεις για τα 200 χρόνια απ’ την Επανάσταση του 1821 διοργανώνει η Ι.Μ. Παροναξίας

Η Ιερά Μητρόπολη Παροναξίας τιμώντας τα 200 χρόνια από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης του 1821, διοργανώνει επετειακές εκδηλώσεις αφιερωμένες στον αγωνιστή Ιεράρχη Ιερόθεο Αριστάρχου...

Αναγνώριση συστάσεως έξι ιστορικών Ιερών Μονών στην Ι.Μ. Σπάρτης

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Ευστάθιος είχε αποστείλει αναλυτικό έγγραφο προς την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος, στις 15 Απριλίου 2021, με το...

Φθιώτιδος Συμεών: «Διευρύνουμε το πρόγραμμα ΜΑΖΙ ΟΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΑΓΚΗ»

Ο Φιλανθρωπικός Οργανισμός «ΑΠΟΣΤΟΛΗ» της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, η Εταιρεία «ΜΑΣΟΥΤΗΣ» και η Ιερά Μητρόπολη Φθιώτιδος συνέχισαν την διανομή ετοίμων γευμάτων σε ευπαθείς ομάδες...

Διαδικτυακή Εκδήλωση «Άγνωστοι Μεσσήνιοι Κληρικοί, Αγωνιστές του 1821»

Η Ιερά Μητρόπολη Μεσσηνίας, με αφορμή τον εορτασμό της συμπλήρωσης διακοσίων ετών από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης, συνεχίζοντας την υλοποίηση των προγραμματισμένων επετειακών...

Ονομαστήρια Μακαριωτάτου Aρχιεπισκόπου Aθηνών και πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερωνύμου

Η Βοιωτία καυχάται για τον προερχόμενο εκ των σπλάχνων της Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερώνυμο, ο οποίος στην 40χρονη διακονία Του...