Η ομιλία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων κατά τον πανηγυρικό εσπερινό στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πανοράματος Βεροίας

Ἑσπέρας τῆς μεγάλης ἑορτῆς τῆς Πεντηκοστῆς καί ἡ ἁγία μας Ἐκκλησία προετοιμάζεται γιά νά τιμήσει αὔριο τό τρίτο πρόσωπο τῆς ἁγίας Τριάδος, τό Πανάγιο Πνεῦμα, τόν Παράκλητο, τοῦ ὁποίου ἡ ἐπιφοίτηση καί ἡ παρουσία στόν τόπο ὅπου ἦταν συνηθροισμένοι οἱ μαθητές τοῦ Κυρίου δημιούργησε τό μέγα θαῦμα πού ἑορτάσαμε σήμερα. Δημιούργησε τό θαῦμα τό ὁποῖο περιγράφει ὁ ἱερός εὐαγγελιστής Λουκᾶς στίς Πράξεις τῶν Ἀποστόλων καί συνοψίζει ὁ ἱερός ὑμνογράφος στή φράση τοῦ στιχηροῦ τοῦ Ἑσπερινοῦ: «Ξένον ἄκουσμα, ξένον θέαμα, πῦρ διαιρούμενον, εἰς νομάς χαρισμάτων».
Πράγματι παράξενος ὁ ἦχος πού συνόδευσε τήν ἄφιξή του, «ὥσπερ φερομένης πνοῆς βιαίας», σάν πνοή δυνατή πού τό πέρασμά της ἀκούεται, γιατί σαρώνει τά πάντα. Καί αὐτό ἔκανε καί τό Πανάγιο Πνεῦμα: ἦρθε στή γῆ ἀπό τόν οὐρανό, πέρασε ἀπό τίς κλειστές πόρτες καί τά σφραγισμένα παράθυρα τοῦ ὑπερώου, ὅπου ἦσαν «προσκαρτεροῦντες τῇ προσευχῇ» οἱ μαθητές τοῦ Χριστοῦ περιμένοντας τήν ἐκπλήρωση τῆς ὑποσχέσεώς του. Ἦρθε σάν βίαιος ἄνεμος καί μετέβαλε τά πάντα.
Ἔδιωξε τόν φόβο ἀπό τίς ψυχές τῶν μαθητῶν, πού εἶχαν κλειστεῖ ἐκεῖ «διά τόν φόβον τῶν Ἰουδαίων», καί τίς γέμισε μέ θάρρος καί πίστη στόν Χριστό καί στή δύναμή του. Ἔδιωξε τήν ἀνησυχία καί τήν ἀμφιβολία, πού τούς ἔκανε νά περιμένουν συνεσταλμένοι καί δειλοί στό ὑπερῶο τῆς Ἱερουσαλήμ, ἀναμιμνησκόμενοι τίς ἡμέρες ἐκεῖνες πού ἦταν κοντά τους ὁ διδάσκαλος. Ἔδιωξε τίς ἀπορίες καί τά ἐρωτηματικά πού διατηροῦσαν φυλαγμένα στήν ψυχή τους ἀπό τότε πού ἄκουαν τόν Χριστό νά τούς διδάσκει καί δέν μποροῦσαν νά κατανοήσουν ὁρισμένα ἀπό ἐκεῖνα πού τούς ἔλεγε. Ἔδιωξε τά σύννεφα τῆς θλίψεως καί τῆς ἀβεβαιότητος πού τούς προξενοῦσε ἡ ἀπουσία τοῦ διδασκάλου τους.
Δέν ἦταν ὅμως μόνο τό παράξενο ἄκουσμα, ἦταν καί τό παράξενο θέαμα. Ἦταν οἱ γλῶσσες τοῦ πυρός, πού διαμεριζόταν ἐπάνω ἀπό τούς μαθητές τοῦ Κυρίου. Ἦταν οἱ γλῶσσες τοῦ πυρός, πού δέν τούς κατέκαιαν ἀλλά θέρμαιναν τήν ψυχή τους καί φώτιζαν τόν νοῦ τους γιά νά κηρύξουν τόν Χριστό στά πλήθη πού εἶχαν συρρεύσει. Ἦταν οἱ γλῶσσες τοῦ πυρός, πού δέν μεριζόταν ἁπλῶς στόν καθένα ἀπό τούς ἀποστόλους ἀλλά μοίραζαν καί τή χάρη τοῦ ἁγίου Πνεύματος, μοίραζαν τά χαρίσματά του, αὐτά πού τούς μετέτρεψαν ἀπό ταπεινούς ἁλιεῖς σέ ἐμπνευσμένους κήρυκες τοῦ Εὐαγγελίου σέ ὅλα τά μήκη καί τά πλάτη τοῦ κόσμου.
Αὐτό τό παράξενο ἄκουσμα καί τό παράξενο θέαμα σηματοδοτεῖ τήν ἐπιδημία καί τήν ἐπιφοίτηση τοῦ ἁγίου Πνεύματος. Γιατί θά ἔπρεπε καί οἱ μαθητές τοῦ Χριστοῦ νά κατανοήσουν μέ κάποιον αἰσθητό τρόπο τή μεγαλειώδη αὐτή ἐπιφοίτηση τοῦ τρίτου προσώπου τῆς Παναγίας Τριάδος.
Καί δέν θά μποροῦσε νά ἔχει τό ἅγιο Πνεῦμα μία μορφή συνηθισμένη καί κοινή, ἀλλά μία μορφή συμβολική καί ἀσυνήθιστη, μία μορφή πού θά ἦταν ξεχωριστή καί ἰδιαίτερη, καθώς ξεχωριστό καί μοναδικό εἶναι καί τό Πανάγιο Πνεῦμα, ἀλλά καί μία μορφή πού θά ὑποδήλωνε τίς θεῖες του ἰδιότητες καί τά θεῖα χαρίσματα πού διένειμε στούς ἀνθρώπους.
Ἀδελφοί μου, ζοῦμε σέ μία ἐποχή κατά τήν ὁποία οἱ ἄνθρωποι καί ἰδίως οἱ νέοι ἀναζητοῦν παράξενα θεάματα καί παράξενα ἀκούσματα καί ἐντυπωσιάζονται ἀπό αὐτά, ὥστε συχνά ἐξαρτῶνται ἀπό αὐτά καί δέν ἐξετάζουν καί δέν ἐλέγχουν οὔτε ποιά εἶναι ἡ προέλευση καί ἡ ἀφετηρία τους οὔτε ποιές συνέπειες μπορεῖ νά ἔχουν γιά τή ζωή τους. Καί ὅλα αὐτά ἐνῶ τό ἅγιο Πνεῦμα συνεχίζει νά προσφέρει μέσα στήν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ αὐτό τό ξένο ἄκουσμα καί τό ξένο θέαμα πού ἑλκύει τήν ἀνθρώπινη ψυχή. Γιατί τό ἅγιο Πνεῦμα ἐνοικεῖ στήν Ἐκκλησία καί πνέει ὅπου θέλει, ἄλλοτε ὡς αὔρα λεπτή καί ἄλλοτε ὡς πνοή βιαία· ἄλλοτε ὡς πῦρ πού φλογίζει τίς ψυχές καί φωτίζει τόν νοῦ καί ἄλλοτε ὡς πῦρ πού καθαίρει ἀπό τήν ἁμαρτία ὅσους τό ἐπικαλοῦνται καί ὅσους τό δέχονται. Ἐνοικεῖ τό ἅγιο Πνεῦμα στήν Ἐκκλησία καί στίς ψυχές τῶν πιστῶν καί τίς μεταποιεῖ καί τίς ἁγιάζει. Καί μετατρέπει ἁμαρτωλούς σέ ἁγίους, πονηρούς σέ ἀγαθούς, ληστές σέ οἰκήτορες τοῦ παραδείσου, τελῶνες σέ εὐαγγελιστές, ἀγραμμάτους σέ σοφούς, ὀργίλους σέ πράους, ὑπερηφάνους σέ ταπεινούς, σκληρούς σέ ἐπιεικεῖς, χωρίς κανείς νά μπορεῖ νά ἐξηγήσει ὅλες αὐτές τίς μεταβολές μέ τή λογική. Γιατί ὅλες αὐτές εἶναι οἱ θαυμαστές ἐνέργειες τίς ὁποῖες ἐργάζεται τό πανάγιο Πνεῦμα στόν κόσμο καί στίς ψυχές τῶν ἀνθρώπων. Εἶναι τά ξένα ἀκούσματα καί τά ξένα θεάματα τῶν ὁποίων εἶναι ὁ αἴτιος καί τά ὁποῖα ἐπιτελεῖ γιά νά μᾶς ὁδηγήσει στή σωτηρία.
Γι᾽ αὐτό, ἀδελφοί μου, ἄς εὐχαριστοῦμε τόν Θεό πού μᾶς χάρισε τό ἅγιο Πνεῦμα γιά νά μένει στόν κόσμο ἕως τῆς συντελείας τοῦ αἰῶνος, καί ἄς φροντίζουμε νά ἔχουμε τήν ψυχή μας ἀνοικτή γιά νά δεχόμεθα τή χάρη του, γιά νά δεχόμεθα τήν πνοή του, γιά νά δεχόμεθα τό φῶς καί τό πῦρ του νά μᾶς καθαίρει καί νά μᾶς ἁγιάζει γιά νά πορευόμεθα «εἰς γῆν εὐθεῖαν», ὥστε νά ἐπιτύχουμε μέ τή χάρη του τή σωτηρία μας.

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο info@poimin.gr άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Εορτάστηκε η σύναξη της Παναγίας Παντανάσσης στην Έδεσσα

Με αρχιερατική συγχοροστασία και θεία λειτουργία εορτάστηκε η σύναξη της ιεράς εικόνος της Παναγίας Παντανάσσης κατά την οποία πανηγυρίζει η ενορία Αγίου Νεκταρίου Εδέσσης. Την...

Άρχισαν τα όργανα. Ο Δράμας δεν συναινεί στην ακύρωση της ιεραρχίας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΔΡΑΜΑΣ Ἀριθ. Πρωτ. 313 Ἐν Δράμᾳ τῇ 23ῃ Σεπτεμβρίου 2020 Πρός τόv Μακαριώτατov Ἀρχιεπίσκoπov Ἀθηvῶν καί πάσης Ἑλλάδoς κ.κ. Ἱερώνυμον Πρόεδρov τῆς Ἱερᾶς Συvόδoυ τῆς Ἐκκλησίας...

Ο εορτασμός της Παναγίας της Μυρτιδιώτισσας στον τόπο Της το νησί των Κυθήρων

Με λαμπρότητα παρά τις ειδικές υγειονομικές περιστάσεις εορτάστηκε η Παναγία η Μυρτιδιώτισσα στον τόπο Της, το νησί των Κυθήρων και στο Ιερό Της Προσκύνημα...

Η εορτή της Παναγίας της Μυρτιδιωτίσσης στην Ι.Μ. Διδυμοτείχου

Την Πέμπτη, 24 του μηνός Σεπτεμβρίου ε.έ., στον Ιερό Ενοριακό Ναό Αγίου Αθανασίου Παλιουρίου, του τέως Δήμου Μεταξάδων, ιερούργησε ο Σεβ. Μητροπολίτης Διδυμοτείχου, Ορεστιάδος...

Η πανήγυρις της Παναγίας Φανερωμένης στην Ερμούπολη

Στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στην Ερμούπολη τελέσθηκε σήμερα το πρωί Αρχιερατική Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου κ. Δωροθέου Β’, επί...

Καρδίτσα: Αγρυπνία επί τη αναμνήσει του εν Κυθήροις θαύματος της Θεοτόκου της Μυρτιδιωτίσσης

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφερσάλων κ.κ. Τιμόθεος, την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου 2020, επί τη αναμνήσει του εν Κυθήροις θαύματος της Θεοτόκου, της Μυρτιδιωτίσσης...

Φθιώτιδος Συμεών: «Να εκαινιάσουμε μια ουσιαστική επικοινωνία με την Παναγία μας»

«Να εγκαινιάσουμε μια ουσιαστική επικοινωνία με την Παναγία μας». Με αυτά τα παραινετικά  ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Συμεών, ολοκλήρωσε αργά τα μεσάνυκτα της Τετάρτης...

Χειροτονία Διακόνου στον Πειραιά

Ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιώς κ.Σεραφείμ, τελέστηκε σήμερα Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου 2020 η Θεία Λειτουργία στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Παναγίας Μυρτιδιωτίσσης Πειραιώς, όπου πραγματοποιήθηκε...

Η Χίος τίμησε την Καπετάνισσα Παναγία της

Σέ ἕνα Μοναστῆρι, μέ βαθειά ἀσκητική καί ἱστορική παράδοση, πού δίνει τήν ἐντύπωση πλοίου, τό ὁποῖο ταξιδεύει μέσα στή θάλασσα, ἐτίμησε χθές ἡ...

Ο Δήμαρχος Αγίας Παρασκευής στον Αρχιεπίσκοπο

Ρεπορτάζ: Μάκης Αδαμόπουλος Φωτογραφίες: Χρήστος Μπόνης Ο Δήμαρχος Αγίας Παρασκευής κ. Βασίλης Ζορμπάς επισκέφθηκε σήμερα τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμο. Ο Δήμαρχος ενημέρωσε...

Αιωνία αυτής η μνήμη – Η Μοναχή  Νειλία εκοιμήθη εν Κυρίω

Ἡ Μοναχή  Νειλία  ( κατά κόσμον  Χρυσούλα ) Μαντᾱ, μονάσασα κατά τό παρελθόν  εἰς την Ἱεράν Μονήν Τιμίου Προδρόμου Καστρίου Κυνουρίας  παρέδωσε σήμερα 24η ...

Η Πύλος εόρτασε την πολιούχο της Παναγία Μυρτιδιώτισσα

Με σεμνό και λιτό τρόπο η πόλη της Πύλου εόρτασε σήμερα 24 Σεπτεμβρίου 2020, την πολιούχο της Παναγία Μυρτιδιώτισ­σα. Την πανηγυρική θεία Λειτουργία, στον Ιερό...

Ο νέος Διευθυντής Σώματος Στρατιωτικών Ιερέων στον Αρχιεπίσκοπο

Ρεπορτάζ: Μάκης Αδαμόπουλος Φωτογραφίες: Χρήστος Μπόνης Ο νέος Διευθυντής της Διεύθυνσης του Σώματος Στρατιωτικών Ιερέων του ΓΕΕΘΑ, Αρχιμανδρίτης Μελέτιος Κουράκλης, επισκέφθηκε σήμερα τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών...

Αδικήθηκε πράγματι ο κ. Υπουργός που Κοινώνησε!

Του Μητροπολίτου Χαλκίδος Χρυσοστόμου α. Αδικήθηκε απ´ εκείνους που μάλλον έχουν χάσει το μέτρο και φωτογραφίζουν τα πάντα μέσα στην λατρεία της Εκκλησίας. Μερικές φορές...

Ὁ ρασοφόρος εἶναι μοναχός καί ὄχι δόκιμος

Τήν 21η Σεπτεμβρίου 2020, στήν Ἱερά Μονή Κοιμήσεως τῆς Θεοτό­κου Ἀμπελακιωτίσσης μέ ἀξίωσε ὁ Θεός νά τελέσω τήν ἱερά ἀκολουθία «εἰς ἀρχάριον ρασοφοροῦντα», ὕστερα ἀπό...