Τοῦ Μητροπολίτου Ἐλευθερουπόλεως ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

«Ὁ πιστεύων εἰς ἐμέ, καθὼς εἶπεν ἡ Γραφή, ποταμοὶ ἐκ τῆς κοιλίας αὐτοῦ ρεύσουσιν ὕδατος ζῶντος» (Ἰωάν. 7,38)

Μὲ συμβολικὴ γλώσσα, ἀγαπητοὶ ἀδελφοί, μᾶς ὁμιλεῖ στὸ σημερινὸ Εὐαγγέλιο ὁ Κύριός μας. Ἡ Ἁγία Πεντηκοστή, καθὼς ὅλοι γνωρίζομε, συνέβη στὰ Ἱεροσόλυμα δέκα ἡμέρες μετὰ τὴν Ἀνάληψη τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ἑπομένως τὸ σημερινὸ περιστατικό τοῦ Εὐαγγελίου μας μόνο συμβολικὰ θὰ ἀναφέρεται στὸ θαυμαστὸ γεγονός τῆς Πεντηκοστῆς.

Ἔτσι, λοιπόν, ἀκούσαμε τὸν Κύριό μας μὲ γλώσσα ἀλληγορική, προφητικὴ καὶ μυστηριώδη, νὰ ὁμιλῆ γιὰ τὴν κάθοδο τοῦ Ἁγίου Πνεύματος καὶ προπάντων γιὰ τὶς ἀτίμητες Δωρεές Του στὴ ψυχὴ τῶν ἀνθρώπων. Μᾶς εἶπε συγκεκριμένα: «Ὁ πιστεύων εἰς ἐμέ, καθὼς εἶπεν ἡ Γρα­φή, ποταμοὶ ἐκ τῆς κοιλίας αὐτοῦ ρεύσουσιν ὕδατος ζῶντος». Τί ἤθελε νὰ πῆ μὲ αὐτὰ τὰ παράξενα λόγια; Ἤθελε νὰ τονίση τὰ πλούσια καὶ ἀνεξάντλητα χαρίσματα τοῦ πιστοῦ ἀνθρώπου, ἀφοῦ στὴν καρδιά του θὰ δεχόταν τὴν Χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.

Ἂς προσέξωμε τὴν ἑξῆς διαφορά, γιά νά πλησιάσωμε κάπως τό νόημα τῶν λόγων τοῦ Χριστοῦ μας. Σκεφθεῖτε ἕναν τόπο, ποὺ εἶναι ξηρός, ἄγονος, κατάξηρος. Πού δὲν δέχθηκε οὔτε σταγόνα νεροῦ. Καὶ δίπλα σ’ αὐτὸν τὸν ἄγονο τόπο βάλετε ἕνα ἄλλον τόπο, ποὺ ποτίζεται διαρκῶς. Πού τὸν διατρέχει ποτάμι ὁλόκληρο. Πῶς θὰ εἶναι ὁ πρῶτος, ὁ ἄνυδρος τόπος καὶ ξηρὸς καὶ πῶς θὰ εἶναι ὁ δεύτερος, ποὺ ποτίζεται καὶ ἀρδεύεται μὲ ἄφθονο νερό; Ὁ πρῶτος θὰ ἐμφανίζη θλιβερὸ θέαμα, καθὼς θὰ ἔχη στὴν ἐπιφάνεια του λίγα ἀδύναμα καὶ ἄγρια χόρτα, ἐνῶ ὁ ἄλλος θὰ εἶναι καλλιεργημένος, θαλερός, στολισμένος μὲ φυτὰ καὶ καρποφόρα δέντρα.

Ἔτσι παράλληλα συμβαίνει στήν περίπτωση τοῦ ἐνάρετου καὶ φωτισμένου ἀπὸ τὸ Ἅγιον Πνεῦμα ἀνθρώπου τοῦ Θεοῦ. Πόσο ὡραῖα τόν περιγράφει ἀλληγορικά ὁ Ψαλμωδός ! «Καὶ ἔσται», μᾶς λέγει, «ὡς τὸ ξύλον τὸ πεφυτευμένον παρὰ τάς διεξόδους τῶν ὑδάτων, ὃ τὸν καρπὸν αὐτοῦ δώσει ἐν καιρῷ αὐτοῦ καὶ τὸ φύλλον αὐτοῦ οὐκ ἀπορρυήσεται καὶ πάντα ὅσα ἂν ποιῆ κατευοδοθήσεται» (Ψαλμ. 1,3). Ἐδῶ παρομοιάζεται μέ τό δένδρο τό φυτευμένο ἐκεῖ πού τρέχουν ἄφθονα νερά, μέ ἀποτέλεσμα νά δίνη στόν καιρό τόν καρπό, νἆναι καταπράσινο καί καρποφόρο.

Αὐτὴν τὴν διαφορὰ στὸν καθημερινὸ βίο θὰ παρουσιάζη πάντοτε ἐκεῖνος ποὺ ἐπίστευσε μὲ τὴν καρδιά του καὶ ἀγάπησε τὸν Κύριο ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστὸ ἀπὸ ἐκεῖνον ποὺ παρέμεινε στὴν ἀπιστία, δεσμώτης ἑκούσιος τῶν παθῶν καὶ τῶν ἀδυναμιῶν του. Γι’ αὐτὸ ὁ Κύριος μὲ τόση φιλανθρωπία μᾶς προτρέπει: «Γνώσεσθε τὴν ἀλήθειαν καὶ ἡ ἀλήθεια ἐλευθερώσει ἡμᾶς» (Ἰωάν. 8,32).

«Ὁ πιστεύων εἰς ἐμέ… ποταμοὶ ἐκ τῆς κοιλίας αὐ­τοῦ ρεύσουσιν ὕδατος ζῶντος..», μᾶς εἶπε τὸ ἀψευδὲς στό­μα τοῦ Κυρίου. Τουτέστιν μὴν περιμένετε, ἄνθρωποι τίποτε τὸ καλὸν καὶ σπουδαῖο ἀπὸ ἀνθρώπους χωρὶς πίστη εἰς Ἐμέ, χωρὶς τὴν πνοὴν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος στὴν καρδιά τους, χωρὶς τὸν φωτισμὸ τοὺ Ἁγίου Πνεύματος στὸ πνεῦμα των. Ἂς εἶναι εὔποροι, ἂς εἶναι μορφωμένοι κατὰ κόσμον, ἂς θεωροῦνται χαρισματοῦχοι, χωρὶς πίστη καὶ Πνεῦμα Ἅγιον θὰ μοιάζουν μὲ κατάξηρα, χέρσα, ἄγονα χωράφια.

Τὸ ἴδιο θὰ συμβαίνη καὶ μὲ τὴν οἰκογένεια, γιὰ τὰ προβλήματα τῆς ὁποίας καὶ τὴν προκοπὴ της ἀφιερώσαμε ἐφέτος τὸ γραπτό μας κήρυγμα τῆς Κυριακῆς. Πρόοδο πραγματική, ἐλπίδα προσφορᾶς στὴν κοινωνία, παιδιὰ ἄξια καὶ προκομένα, εὐλογημένη, χαρούμενη κοινωνία προσώπων, κυψέλη, ὅπου θὰ κατασκευάζεται τὸ μέλι τῆς ἀρετῆς καὶ τῆς καλωσύνης, ὅλα αὐτά θὰ τά περιμένωμε ἀσφαλῶς μόνο ἀπὸ οἰκογένεια χριστιανική, ὅπου ἔχει θέση ἡ πίστη τοῦ Χριστοῦ καὶ ἡ ὁποία διαπνέεται ἀπὸ τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον.

«Πάντα χορηγεῖ τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον», ψάλλομε σήμερα στὶς ἐκκλησίες μας, Κυριακή τῆς Πεντηκοστῆς, περιχαρεῖς καὶ εὐγνώμονες οἱ Ὀρθόδοξοι. Ὅλα τὰ καλὰ καὶ ὡραῖα, ποὺ στολίζουν τὴν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ, πού προκαλοῦσαν πάντοτε τόν θαυμασμό τοῦ κόσμου, δέν εἶναι ἀνθρώπινα ἁπλά ἐπιτεύγματα, ἀλλά ἔμπνευση καί δωρεὰ τοῦ Παρακλήτου. Τὸ ἴδιο θὰ μπορούσαμε νὰ ἐπαναλάβωμε καὶ γιὰ τὴν οἰκογένεια, τήν σκιώδη, τήν ὑποτυπώδη κατ’ οἶκον Ἐκκλησία.  Πάντα χορηγεῖ τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον στὴν οἰκογένεια. Καὶ αὐτήν τὴν ἀληθινὴ καὶ ἀνυπόκριτη ἀγάπη, καὶ τὴν δέουσα καὶ σωτήρια ὑπομονή, καὶ τὴν κατὰ τὸ δυνατὸν ἀνθρώπινη εὐτυχία. Μερικές φορές διερωτῶνται κάποιοι βλέποντας καί θαυμάζοντας μία οἰκογένεια, ἡ ὁποία ἀκτινοβολεῖ ἀγάπη, προκοπή καί εὐτυχία. Πῶς συμβαίνει αύτό λένε; Μία εἶναι ἡ ἀπάντηση: Διότι τά μέλη της ἔχουν Πνεῦμα Θεοῦ. Εἴθε ὅλες οἱ οἰκογένειες μας νά ἐμπνέωνται καί νά ἐνισχύωνται ἀπό τό Ἅγιο Πνεῦμα. Ἀμήν.

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο info@poimin.gr άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Διάγγελμα Ερντογάν: Στις 24 Ιουλίου η Αγιά Σοφιά θα αρχίσει να λειτουργεί ως τζαμί

Ενωτικός επιχείρησε να παρουσιαστεί ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κατά το διάγγελμά του στον τουρκικό λαό λίγες ώρες μετά την απόφαση της μετατροπής της Αγίας Σοφίας σε τζαμί: Αναλυτικά τόνισε:"H...

26η Επέτειος Ενθρονίσεως του Μητρ. Βεροίας – Χειροτονία Πρεσβυτέρου!

Την Παρασκευή 10 Ιουλίου το πρωί ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων λειτούργησε και κήρυξε το θείο λόγο στον Ιερό Ναό...

Ο φιλόσοφος και καλλιτέχνης Άγιος (Όσιος Σωφρόνιος του Εσσεξ – Ο θεολόγος του ακτίστου Φωτός 1897-1993)

Του πρωτοπρεσβυτέρου Χαριλάου Παπαγεωργίου -Προϊσταμένου Καθεδρικού Ναού Αγίου Νικολάου Βόλου Ο Γέροντας γεννήθηκε στην Μόσχα της Τσαρικής Ρωσίας από ορθόδοξους γονείς το 1896 δεύτερο παιδί...

Αγιά Σοφιά: Με απόφαση του τουρκικού ΣτΕ, ανοίγει ο δρόμος για να γίνει τζαμί

Το τουρκικό Συμβούλιο της Επικρατείας ακύρωσε την απόφαση του 1934 με την οποία η τότε τουρκική κυβέρνηση είχε μετατρέψει την Αγιά Σοφιά της Κωνσταντινούπολης...

Άγιος Παΐσιος: Σε μερικές γυναίκες ο Θεός σκόπιμα δεν δίνει παιδιά

Σε μερικές γυναίκες που δεν μπορούν να αποκτήσουν παιδιά λειτουργούν και οι πνευματικοί νόμοι, γιατί δεν κάνουν οικογένεια εγκαίρως. Αρχίζουν να διαλέγουν. «Όχι, αυτός είναι...

Ο Μητροπολίτης Φθιώτιδος στην Ιερά Μονή Αγίου Νικολάου Δίβρης

Την πρώτη του ποιμαντική επίσκεψη στην Ιερά Μονή Αγίου Νικολάου Δίβρης, πραγματοποίησε σήμερα το πρωί, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Συμεών, καθότι η προγραμματισμένη...

Λήξη μαθημάτων σχολής αγιογραφίας Μητροπόλεως Σάμου

Μέσα σε κλήμα πνευματικής χαράς και ευφροσύνης πραγματοποιήθηκαν την Κυριακή 5 Ιουλίου , στο Καρλόβασι και Τρίτη 7 Ιουλίου, στο Βαθύ οι εκδηλώσεις λήξεων...

Εθιμοτυπική επίσκεψη πραγματοποίησε ο Δήμαρχος Νεμέας στον Μητρ. Κορίνθου

Εθιμοτυπική επίσκεψη πραγματοποίησε σήμερα Παρασκευή, 10 Ιουλίου 2020, ο Δήμαρχος Νεμέας κ. Κωνσταντίνος Φρούσιος στον Σεβ. Μητροπολίτη μας κ. Διονύσιο στα Γραφεία της Ι....

H Ελαφόνησος εόρτασε την επέτειο της ένωσης του νησιού με την Ελλάδα

Με λαμπρότητα η Ελαφόνησος εόρτασε, την Πέμπτη 9 Ιουλίου 2020, την διπλή επέτειο της ένωσης του νησιού με την Μητέρα Ελλάδα και των εγκαινίων...

Μνημόσυνο αειμνήστου Γέροντος Παγκρατίου στην Ι. Μονή Αγ. Δημητρίου Δρυμού Ακαρνανίας

Στην Ιερά Μονή Αγίου Δημητρίου Δρυμού Βονίτσης ιερούργησε την Πέμπτη 9 Ιουλίου 2020, εορτή του αγίου ιερομάρτυρος Παγκρατίου επισκόπου Ταυρομενίου, ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας,...

Ανακοίνωση Ιεράς Μητροπόλεως Καλαβρύτων και Αιγιαλείας

Με αφορμή το δημοσίευμα της εφημερίδος «Πελοπόννησος» της 5ης Ιουλίου 2020, και συγκεκριμένα τη συνέντευξη του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Καλλινίκου Πουλή στη δημοσιογράφο Ανθή Ροδοπούλου,...

Ναυπάκτου Ἱερόθεος: Ἡ παρακαταθήκη τοῦ ἁγίου Σωφρονίου τοῦ Ἁγιορείτου

Αὔριον (11 Ἰουλίου) ἑορτάζεται γιά πρώτη φορά ἡ μνήμη τοῦ ἁγίου Σωφρονίου τοῦ Ἁγιορείτου. Εἶχα προβεῖ σέ ὅλες τίς ἐνέργειες γιά νά εὑρεθῶ αὐτή...

Ένα ταπεινό ευχαριστώ του Μητροπολίτου Φθιώτιδος στον Κελευστή κ. Βασίλειο Κοκορέτση

Με αφορμή το γεγονός, που έλαβε χώρα την Τρίτη 7 Ιουλίου, στο Λιμάνι της Αρκίτσας, με την ηρωική πράξη του Κελευστή του Λιμενικού Σώματος...

Λαμπρό Συλλείτουργο στα Καμπιτσάτα Κεφαλληνίας

Με λαμπρότητα και μεγαλοπρέπεια εορτάστηκε η μνήμη του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Προκοπίου στον ομώνυμο Ιερό Ναό στα Καμπιτσάτα Κεφαλληνίας που είναι προστάτης του χωριού....

Πανήγυρις Μετοχίου Κύκκου

Τον ουρανόθεν αγρευθέντα και καλλίνικο αθλητή και Μεγαλομάρτυρα Άγιο Προκόπιο τίμησε χθες, εόρτια ημέρα της μνήμης του, με λαμπρότητα και την δέουσα μεγαλοπρέπεια, η...