Τοῦ Μητροπολίτου Ἐλευθερουπόλεως ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

«Ὁ πιστεύων εἰς ἐμέ, καθὼς εἶπεν ἡ Γραφή, ποταμοὶ ἐκ τῆς κοιλίας αὐτοῦ ρεύσουσιν ὕδατος ζῶντος» (Ἰωάν. 7,38)

Μὲ συμβολικὴ γλώσσα, ἀγαπητοὶ ἀδελφοί, μᾶς ὁμιλεῖ στὸ σημερινὸ Εὐαγγέλιο ὁ Κύριός μας. Ἡ Ἁγία Πεντηκοστή, καθὼς ὅλοι γνωρίζομε, συνέβη στὰ Ἱεροσόλυμα δέκα ἡμέρες μετὰ τὴν Ἀνάληψη τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ἑπομένως τὸ σημερινὸ περιστατικό τοῦ Εὐαγγελίου μας μόνο συμβολικὰ θὰ ἀναφέρεται στὸ θαυμαστὸ γεγονός τῆς Πεντηκοστῆς.

Ἔτσι, λοιπόν, ἀκούσαμε τὸν Κύριό μας μὲ γλώσσα ἀλληγορική, προφητικὴ καὶ μυστηριώδη, νὰ ὁμιλῆ γιὰ τὴν κάθοδο τοῦ Ἁγίου Πνεύματος καὶ προπάντων γιὰ τὶς ἀτίμητες Δωρεές Του στὴ ψυχὴ τῶν ἀνθρώπων. Μᾶς εἶπε συγκεκριμένα: «Ὁ πιστεύων εἰς ἐμέ, καθὼς εἶπεν ἡ Γρα­φή, ποταμοὶ ἐκ τῆς κοιλίας αὐτοῦ ρεύσουσιν ὕδατος ζῶντος». Τί ἤθελε νὰ πῆ μὲ αὐτὰ τὰ παράξενα λόγια; Ἤθελε νὰ τονίση τὰ πλούσια καὶ ἀνεξάντλητα χαρίσματα τοῦ πιστοῦ ἀνθρώπου, ἀφοῦ στὴν καρδιά του θὰ δεχόταν τὴν Χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.

Ἂς προσέξωμε τὴν ἑξῆς διαφορά, γιά νά πλησιάσωμε κάπως τό νόημα τῶν λόγων τοῦ Χριστοῦ μας. Σκεφθεῖτε ἕναν τόπο, ποὺ εἶναι ξηρός, ἄγονος, κατάξηρος. Πού δὲν δέχθηκε οὔτε σταγόνα νεροῦ. Καὶ δίπλα σ’ αὐτὸν τὸν ἄγονο τόπο βάλετε ἕνα ἄλλον τόπο, ποὺ ποτίζεται διαρκῶς. Πού τὸν διατρέχει ποτάμι ὁλόκληρο. Πῶς θὰ εἶναι ὁ πρῶτος, ὁ ἄνυδρος τόπος καὶ ξηρὸς καὶ πῶς θὰ εἶναι ὁ δεύτερος, ποὺ ποτίζεται καὶ ἀρδεύεται μὲ ἄφθονο νερό; Ὁ πρῶτος θὰ ἐμφανίζη θλιβερὸ θέαμα, καθὼς θὰ ἔχη στὴν ἐπιφάνεια του λίγα ἀδύναμα καὶ ἄγρια χόρτα, ἐνῶ ὁ ἄλλος θὰ εἶναι καλλιεργημένος, θαλερός, στολισμένος μὲ φυτὰ καὶ καρποφόρα δέντρα.

Ἔτσι παράλληλα συμβαίνει στήν περίπτωση τοῦ ἐνάρετου καὶ φωτισμένου ἀπὸ τὸ Ἅγιον Πνεῦμα ἀνθρώπου τοῦ Θεοῦ. Πόσο ὡραῖα τόν περιγράφει ἀλληγορικά ὁ Ψαλμωδός ! «Καὶ ἔσται», μᾶς λέγει, «ὡς τὸ ξύλον τὸ πεφυτευμένον παρὰ τάς διεξόδους τῶν ὑδάτων, ὃ τὸν καρπὸν αὐτοῦ δώσει ἐν καιρῷ αὐτοῦ καὶ τὸ φύλλον αὐτοῦ οὐκ ἀπορρυήσεται καὶ πάντα ὅσα ἂν ποιῆ κατευοδοθήσεται» (Ψαλμ. 1,3). Ἐδῶ παρομοιάζεται μέ τό δένδρο τό φυτευμένο ἐκεῖ πού τρέχουν ἄφθονα νερά, μέ ἀποτέλεσμα νά δίνη στόν καιρό τόν καρπό, νἆναι καταπράσινο καί καρποφόρο.

Αὐτὴν τὴν διαφορὰ στὸν καθημερινὸ βίο θὰ παρουσιάζη πάντοτε ἐκεῖνος ποὺ ἐπίστευσε μὲ τὴν καρδιά του καὶ ἀγάπησε τὸν Κύριο ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστὸ ἀπὸ ἐκεῖνον ποὺ παρέμεινε στὴν ἀπιστία, δεσμώτης ἑκούσιος τῶν παθῶν καὶ τῶν ἀδυναμιῶν του. Γι’ αὐτὸ ὁ Κύριος μὲ τόση φιλανθρωπία μᾶς προτρέπει: «Γνώσεσθε τὴν ἀλήθειαν καὶ ἡ ἀλήθεια ἐλευθερώσει ἡμᾶς» (Ἰωάν. 8,32).

«Ὁ πιστεύων εἰς ἐμέ… ποταμοὶ ἐκ τῆς κοιλίας αὐ­τοῦ ρεύσουσιν ὕδατος ζῶντος..», μᾶς εἶπε τὸ ἀψευδὲς στό­μα τοῦ Κυρίου. Τουτέστιν μὴν περιμένετε, ἄνθρωποι τίποτε τὸ καλὸν καὶ σπουδαῖο ἀπὸ ἀνθρώπους χωρὶς πίστη εἰς Ἐμέ, χωρὶς τὴν πνοὴν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος στὴν καρδιά τους, χωρὶς τὸν φωτισμὸ τοὺ Ἁγίου Πνεύματος στὸ πνεῦμα των. Ἂς εἶναι εὔποροι, ἂς εἶναι μορφωμένοι κατὰ κόσμον, ἂς θεωροῦνται χαρισματοῦχοι, χωρὶς πίστη καὶ Πνεῦμα Ἅγιον θὰ μοιάζουν μὲ κατάξηρα, χέρσα, ἄγονα χωράφια.

Τὸ ἴδιο θὰ συμβαίνη καὶ μὲ τὴν οἰκογένεια, γιὰ τὰ προβλήματα τῆς ὁποίας καὶ τὴν προκοπὴ της ἀφιερώσαμε ἐφέτος τὸ γραπτό μας κήρυγμα τῆς Κυριακῆς. Πρόοδο πραγματική, ἐλπίδα προσφορᾶς στὴν κοινωνία, παιδιὰ ἄξια καὶ προκομένα, εὐλογημένη, χαρούμενη κοινωνία προσώπων, κυψέλη, ὅπου θὰ κατασκευάζεται τὸ μέλι τῆς ἀρετῆς καὶ τῆς καλωσύνης, ὅλα αὐτά θὰ τά περιμένωμε ἀσφαλῶς μόνο ἀπὸ οἰκογένεια χριστιανική, ὅπου ἔχει θέση ἡ πίστη τοῦ Χριστοῦ καὶ ἡ ὁποία διαπνέεται ἀπὸ τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον.

«Πάντα χορηγεῖ τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον», ψάλλομε σήμερα στὶς ἐκκλησίες μας, Κυριακή τῆς Πεντηκοστῆς, περιχαρεῖς καὶ εὐγνώμονες οἱ Ὀρθόδοξοι. Ὅλα τὰ καλὰ καὶ ὡραῖα, ποὺ στολίζουν τὴν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ, πού προκαλοῦσαν πάντοτε τόν θαυμασμό τοῦ κόσμου, δέν εἶναι ἀνθρώπινα ἁπλά ἐπιτεύγματα, ἀλλά ἔμπνευση καί δωρεὰ τοῦ Παρακλήτου. Τὸ ἴδιο θὰ μπορούσαμε νὰ ἐπαναλάβωμε καὶ γιὰ τὴν οἰκογένεια, τήν σκιώδη, τήν ὑποτυπώδη κατ’ οἶκον Ἐκκλησία.  Πάντα χορηγεῖ τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον στὴν οἰκογένεια. Καὶ αὐτήν τὴν ἀληθινὴ καὶ ἀνυπόκριτη ἀγάπη, καὶ τὴν δέουσα καὶ σωτήρια ὑπομονή, καὶ τὴν κατὰ τὸ δυνατὸν ἀνθρώπινη εὐτυχία. Μερικές φορές διερωτῶνται κάποιοι βλέποντας καί θαυμάζοντας μία οἰκογένεια, ἡ ὁποία ἀκτινοβολεῖ ἀγάπη, προκοπή καί εὐτυχία. Πῶς συμβαίνει αύτό λένε; Μία εἶναι ἡ ἀπάντηση: Διότι τά μέλη της ἔχουν Πνεῦμα Θεοῦ. Εἴθε ὅλες οἱ οἰκογένειες μας νά ἐμπνέωνται καί νά ἐνισχύωνται ἀπό τό Ἅγιο Πνεῦμα. Ἀμήν.

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο [email protected] άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Πανδήμως η Άνδρος τίμησε την Προστάτιδά της Παναγία Θεοσκέπαστη

Στον Θεομητορικό Nαό της Παναγίας Θεοσκεπάστου, στην Άνδρο, τελέσθηκε σήμερα το πρωί, εν πληθούση εκκλησία, Δισαρχιερατική Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σισανίου και...

Ημερίδα Πρόληψης των Εξαρτήσεων στην Άρτα

Με πρωτοβουλία του «Κέντρου Πρόληψης των Εξαρτήσεων και προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Νομού Άρτας» σε συνεργασία με τον Ο.ΚΑ.ΝΑ. πραγματοποιήθηκε Ημερίδα, το Σάββατο 1...

Δημοτικό Μνημόσυνο στο παλαιό Κοιμητήριο της Άρτας

Πραγματοποιήθηκε το πρωί του Σαββάτου 1 Απριλίου 2023, στο παλαιό Κοιμητήριο της πόλεως Άρτης, το κατ’ έτος τελούμενο Δημοτικό Μνημόσυνο, για την ανάπαυση των...

H Παναγία χαίρει, όταν αγωνιζόμαστε για την σωτηρία μας

Λόγω του Ακαθίστου Ύμνου, το βράδυ της Παρασκευής 31 Μαρτίου προς Σάββατο 1 Απριλίου 2023, στον ενοριακό Ιερό Ναό του Αγίου Μαξίμου του Γραικού...

«Πόσοι ακολουθούν σήμερα τον Χριστό;»

Αποστολικά Μηνύματα Ε΄ Κυριακή των νηστειών 5/4/2020 «Πόσοι ακολουθούν σήμερα τον Χριστό;» Του Πρωτοσυγκέλλου της Ι.Μ. Φωκίδος, Γέροντος Νεκταρίου Μουλατσιώτη Αγαπητοί μου αδελφοί. Σήμερα ο Ευαγγελιστής Ματθαίος στην ευαγγελική...

Ο Ακάθιστος Ύμνος στην Ιερά Μητρόπολη Πάφου

Με την παρουσία πλήθους πιστών, τελέσθηκε το απόγευμα της Παρασκευής 31 Μαρτίου 2023 ο Ακάθιστος Ύμνος στους ιερούς ναούς της Ιεράς Μητροπόλεως Πάφου. Ο Πανιερώτατος...

Το μήνυμα της Κυριακής Ε΄ Νηστειών

Του Πρωτοσυγκέλλου της Ι.Μ. Φωκίδος, Γέροντος Νεκταρίου Μουλατσιώτη «Ζητούν εξουσία οι μαθητές» Αγαπητοί μου αδελφοί, Σήμερα στο ευαγγελικό ανάγνωσμα ο Ευαγγελιστής Ματθαίος μας καταγράφει κάτι πολύ σημαντικό....

Σερρών Θεολόγος: «Οι ιερές εικόνες μας μυσταγωγούν στο κάλλος της εν Χριστώ κτίσεως»

Με αισθήματα δοξολογίας προς τον άγιο Θεό, η Εκκλησία των Σερρών υποδέχθηκε την Παρασκευή 31 Μαρτίου 2023, στις 7:00 το από­γευ­μα, στα προπύ­λαια του...

Η αμαρτία εμπόδιο της κοινωνίας με τον Θεό

Η αμαρτία εμπόδιο της κοινωνίας με τον Θεό Η Εκκλησία μας προβάλλει σήμερα ενώπιόν μας, αγαπητοί μου, ένα ιδιαίτερο πρόσωπο της εκκλησιαστικής ιστορίας, το οποίο...

Μεγαλοσχημία Μοναχής στην Ιερά Μονή Δαμάστας

Ιερά Αρχιερατική Αγρυπνία τέλεσε το ξημέρωμα του Σαββάτου του Ακαθίστου Ύμνου στην Ιερά Μονή Γενεσίου της Θεοτόκου Δαμάστας ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Φθιώτιδος κ. Συμεών.          ...

Η οσία Μαρία η Αιγυπτία και η συγκλονιστική της μετάνοια

Ὁ Θεὸς ὄχι μόνο δὲν ἀρνεῖται τοὺς ἀνθρώπους, ὅταν αὐτοὶ ἐπιστρέφουν ἐν μετανοίᾳ σὲ αὐτόν, ἀλλὰ τοὺς δέχεται μὲ μεγάλη χαρά. Τοὺς ἀγκαλιάζει μὲ...

Ὁμιλία, σὺν Θεῷ ἁγίῳ, εἰς τὴν Ε´ Κυριακὴν τῶν Νηστειῶν

«Ὅς ἂν θέλῃ μέγας γενέσθαι ἐν ὑμῖν, ἔσται ὑμῶν διάκονος» Σήμερα, ἀγαπητοὶ ἐν Κυρίῳ ἀδελφοί, εὑρισκόμαστε ἤδη, χάριτι Θεοῦ, στὴν Ε´ Κυριακὴ τῶν Νηστειῶν. Καί,...

Α’ Σύναξη Κατηχητών, Κατηχητριών και Υπευθύνων Ιερέων Νεότητος της Ι.Μ. Αιτωλίας και Ακαρνανίας

Στο Ιερό Μετόχι των Αγίων Κυπριανού και Ιουστίνης στο Παναιτώλιο πραγματοποιήθηκε η Α’ Σύναξη Κατηχητών, Κατηχητριών και Υπευθύνων Ιερέων Νεότητος της Ιεράς Μητροπόλεως Αιτωλίας...

Ἀρχιερατική θεία Λειτουργία στό Ἡσυχαστήριο τῆς Παναγίας Γοργοϋπηκόου Ναυπάκτου

Τό Σάββατο τοῦ Ἀκαθίστου, 1η Ἀπριλίου 2023, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου κ. Ἱερόθεος λειτούργησε στό Ἱερό Ἡσυχαστήριο τῆς Παναγίας τῆς Γοργοϋπηκόου...

Ακάθιστος Ύμνος στο Μοναστήρι του Μονομάχου

Μέσα σὲ κλίμα μοναστηριακῆς κατανύξεως καὶ μὲ ἔντονο  τὸ χρῶμα τοῦ <<ἐνδόξου μας βυζαντινισμοῦ>> ἐτελέσθη κατὰ τὴν διάρκεια  Ἀγρυπνίας ἡ Ἀκολουθία τοῦ Ἀκαθίστου Ὕμνου...