«Περιπατῶν δέ παρά τήν θάλασσαν τῆς Γαλιλαίας εἶδεν δύο ἀδελφούς … καί ἐκά­λεσεν αὐτούς» (Ματθ. 4.18).

Τήν περασμένη Κυριακή, Κυριακή μετά τήν Πεντηκοστή, τή γενέθλιο ἡμέ­ρα τῆς Ἐκκλησίας μας, ἑόρτασαμε τή μνήμη πάντων τῶν Ἁγίων της, ἡ παρουσία τῶν ὁποίων ἀπο­τελεῖ τή λαμπρότερη καί ἐγκυρότερη ἀπόδειξη τῆς ἐπενεργείας τοῦ ἁγίου Πνεύ­μα­τος στόν κόσμο καί τήν Ἐκκλησία. Ἔτσι, μέ τήν Κυριακή τῶν ἁγίων Πάντων ἔκλεισε ἕνας λειτουργικός κύκλος, μέ τή βοήθεια τοῦ ὁποίου ἡ Ἐκκλησία μας σκια­γραφεῖ τήν πορεία της στόν κόσμο καί ταυ­τόχρονα σκιαγραφεῖ καί τήν πορεία τοῦ καθενός ἀπό ἐμᾶς, πού μπορεῖ καί ὀφείλει νά φθάσει μέσα ἀπό τήν Ἐκκλη­σία καί μέ τή χάρη τοῦ ἁγίου Πνεύματος στήν ἁγιότητα.

Καί ἀπό αὐτή τήν Κυριακή ἀρχίζει ἕνας νέος λειτουργικός κύκλος στή ζωή τῆς Ἐκ­­κλησίας μας. Γι’ αὐτό καί οἱ θεοφόροι Πατέρες ὅρι­σαν νά διαβάζεται ἀπό τό κατά Ματθαῖον εὐαγγέλιο ἡ περικοπή ἐκείνη ἡ ὁποία περιγράφει τήν πρόσκληση πού ἀπηύθυνε ὁ Χριστός στήν ἀρχή τοῦ δημοσίου βίου του πρός τούς πρώτους μαθητές καί ἀπο­στό­λους του.

Ἡ ἀρχή τοῦ νέου λειτουργικοῦ κύκλου ὑπενθυμίζει σέ ὅλους μας τή νέα ἀρ­χή πού ὀφείλουμε νά κάνουμε καί ἐμεῖς στήν πνευματική μας ζωή, ἀκολουθώντας τήν πρόσκληση πού ἀπευθύνει σήμερα ὁ Χριστός πρός τούς μαθητές του.

«Περιπατῶν δέ παρά τήν θάλασσαν τῆς Γαλιλαίας εἶδεν δύο ἀδελφούς … καί ἐκά­λεσεν αὐτούς». Στήν πρόσκληση τοῦ Ἰη­σοῦ νά ἐγκαταλείψουν τά δίχτυα τους καί νά τόν ἀκολουθήσουν ἀπήντησαν θετικά καί χωρίς κανένα δισταγμό τόσο ὁ Πέτρος καί ὁ Ἀνδρέας, ὅσο καί ὁ Ἰάκωβος καί ὁ Ἰωάννης. Δέν ἤξεραν γιατί ἀκριβῶς τούς κα­λοῦσε ὁ Χριστός, ἀλλά δέν ἐπιδίωξαν καί νά τό διευκρινίσουν. Δέν ζήτησαν πί­στω­ση χρόνου, δέν προτίμησαν νά τό σκε­φθοῦν, νά τό συζητήσουν μέ τήν οἰκογέ­νειά τους, νά τακτο­ποιήσουν τίς ὑποθέ­σεις τους καί τίς ἐκκρεμότητές τους. Ἡ ἕλξη τῆς θείας προσκλή­σεως τούς ἔκανε νά ἀφήσουν τά πάντα καί νά ἀκολουθή­σουν τόν Χριστό· τούς ἔκανε νά ἐπιλέξουν τήν Ὁδό, δηλαδή τόν ἴδιο τόν Χριστό, πού εἶναι «ἡ Ὁδός καί ἡ Ἀλή­θεια καί ἡ Ζωή». Καί ἐνῶ στά μάτια τοῦ κόσμου φάνηκε ὅτι ἐγκαταλείπουν τή ζωή, στό τέλος κέρδι­σαν τήν αἰώνιο ζωή.

Τό ἴδιο ἀκριβῶς συνέβη καί μέ ὅλους τούς ἁγίους καί τούς ὁσίους τῆς Ἐκκλησίας μας. Μπορεῖ ὁ Χρι­στός νά μήν τούς συνάντησε «περιπατῶν πα­ρά τήν θάλασσαν τῆς Γαλιλαίας», ἀλλά τούς συνάντησε στό ἀκρο­γιάλι τῆς προ­σω­πι­κῆς τους ζωῆς, γιατί ἡ ζωή τοῦ κάθε ἀνθρώπου εἶναι σάν μιά θάλασ­σα, πού ἔχει καί τίς στιγμές τῆς γαλήνης καί τίς στιγμές τῆς τρικυμίας. Καί ἐκεῖνοι ἄκου­σαν τήν πρόσκλησή του καί «ἀφέντες ἅ­παντα» τόν ἀκολούθησαν καί ἀντί τῆς προσκαίρου καί ἐπιγείου ζωῆς πού τοῦ χάρι­σαν, κέρδισαν τήν ἀτελεύτητη ζωή τῆς βασιλείας τῶν οὐ­ρανῶν.

Ὅμως ὁ Χριστός δέν σταματᾶ ποτέ νά ἀπευθύνει τίς προσκλήσεις του. Συνεχίζει καί σήμερα περιπατῶν πα­­ρά τήν θάλασσα καί τῆς δικῆς μας ζωῆς καί μᾶς καλεῖ νά τόν ἀκολουθή­σου­με. Μᾶς καλεῖ νά ἐγκαταλείψουμε ὄχι τή θάλασσα ἀλλά τά δίκτυα πού μᾶς δένουν μέ τόν παλαιό ἑαυτό μας. Μᾶς καλεῖ νά ἐγκαταλείψουμε τά βαρίδια τῶν ἀδυναμιῶν καί τῶν παθῶν μας. Μᾶς καλεῖ νά ἐγκαταλείψουμε τήν αὐτοπεποίθηση καί τήν αὐτα­ρέσκεια, τήν ὑπεροψία καί τόν ἐγωισμό πού μᾶς παρασύρουν σέ λανθα­σμέ­νους δρό­μους, μακριά ἀπό τόν δικό του δρόμο. Μᾶς καλεῖ νά τόν ἀκολου­θή­σουμε ἀδιαφορῶ­ντας γιά τίς δυσκολίες πού θά συναντήσουμε στήν πορεία μας, ἀδια­φο­ρῶντας γιά τά κύματα τῶν πειρα­σμῶν καί τῶν θλίψεων πού θά κλονίζουν τό σκάφος τῆς ὑπάρξεώς μας καί ἔχοντας ἀπόλυτη ἐμπιστοσύνη σέ Ἐκεῖνον πού θά τό καθοδηγεῖ καί θά μᾶς ὁδηγεῖ στό λι­μάνι τῆς βασιλείας του.

Ἄς μήν ἀδιαφορήσουμε γιά τήν πρόσκληση τοῦ Χριστοῦ. Ἄς μήν ἀφήσουμε τούς θορύβους τοῦ κόσμου νά σκεπάσουν τή φωνή του. Ἄς τήν ἀκούσουμε καί ἄς τήν ἀποδεχθοῦμε μέ τήν προ­θυμία πού τήν δέχθηκαν καί οἱ ἀπόστολοί του, χωρίς ἀναβολές, χωρίς προφάσεις, χωρίς προϋποθέσεις. Ἄς ἀποδεχθοῦμε τήν κλήση τοῦ Χριστοῦ, ὅπως τήν ἀποδέχθηκαν ἀνά τούς αἰῶνες οἱ ἅγιοι καί οἱ ἐκλεκτοί του, καί εὔχομαι διά τῶν πρεσβειῶν τους νά ἀξιωθοῦμε ὅλοι νά συναντήσουμε τόν Χριστό καί νά ζήσουμε τή χαρά καί τή μακαριότητα τῆς αἰωνίου ζωῆς.

 Μητροπολίτης Βεροίας κ. Παντελεήμων

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο [email protected] άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Οι εορτασμοί για την Εθνική Παλιγγενεσία στη Λάρισα

Στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Αχιλλίου χοροστάτησε στον Όρθρο και τέλεσε τη Θεία Λειτουργία, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λαρίσης και Τυρνάβου κ. Ιερώνυμος, ανήμερα...

Ο εορτασμός της εθνικής επετείου της 25ης Μαρτίου στην Ι.Μ. Παραμυθίας

Με ιδιαίτερη λαμπρότητα εορτάστηκε το Σάββατο 25 Μαρτίου 2023, στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό της πόλεως Ηγουμενίτσας η εορτή του Ευαγγελισμού της Υπεραγίας Θεοτόκου, όπου...

Ἡ Ἑορτή τοῦ Εὐαγγελισμοῦ καί τῆς Ἐθνικῆς ἐπετείου στήν Ναύπακτο

Στήν Ναύπακτο ὁ ἑορτασμός τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου καί τῆς ἐπετείου τῆς Ἐπανάστασης τοῦ 1821 εἶχε ὡς κέντρο τόν Μητροπολιτικό Ναό τοῦ ἁγίου Δημητρίου,...

Η εορτή του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στην Ιερά Μητρόπολη Αιτωλίας και Ακαρνανίας

Με εκκλησιαστική λαμπρότητα εορτάσθηκε η Θεομητορική Εορτή του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, το Σάββατο 25 Μαρτίου 2023, σε ολόκληρη την Ιερά Μητρόπολη Αιτωλίας και Ακαρνανίας. Ο...

Λαμπρός ο Εορτασμός της Εθνικής Επετείου στην Καλαμάτα

Με λαμπρότητα εορτάστηκαν σήμερα στην Καλαμάτα ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου και η Εθνική Επέτειος της 25ης Μαρτίου. Στην επίσημη Δοξολογία, η οποία τελέστηκε στον Μητροπολιτικό...

Η 25η Μαρτίου στη Μητρόπολη Ταμασού

Με λαμπρότητα εορτάστηκε στην Ιερά Μητρόπολη Ταμασού η μεγάλη δεσποτική και θεομητορική εορτή του Ευαγγελισμού της Υπεραγίας Θεοτόκου, αλλά και η 202η επέτειος της...

Η εορτή του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου και της Εθνικής Παλιγγενεσίας του 1821 στην Ι.Μ. Λαγκαδά

Η μεγάλη εθνικοθρησκευτική εορτή της «Πίστεως και της Ελευθερίας» ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου και της Εθνικής Παλιγγενεσίας του 1821, εορτάσθηκε με την δέουσα λαμπρότητα...

Λαμπρός εορτασμός του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στον πανηγυρίζοντα Καθεδρικό Ναό του Σύδνεϋ

Με λαμπρότητα και ιεροπρέπεια εορτάστηκε στο Σύδνεϋ της Αυστραλίας η μεγάλη εορτή του Ευαγγελισμού της Υπεραγίας Θεοτόκου. Επίκεντρο των λατρευτικών εκδηλώσεων ήταν ο ομώνυμος...

Εορτασμός 25ης Μαρτίου στην Μητρόπολη Άρτης

Tο Σάββατο 25 Μαρτίου 2023, το πρωί, στον πανηγυρίζοντα εμβληματικό βυζαντινό Ιερό Ναό της Παρηγορήτισσας Άρτης, ελειτούργησε και εκήρυξε τον Θείο λόγο ο Σεβασμιώτατος...

Ἡ ἑορτή τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου καί τῆς Ἐθνικῆς Παλίγγενεσιας στήν Καστοριά

Λαμπρά ἑορτάστηκε ὁ Εὐαγγελισμός τῆς Θεοτόκου  καί ἡ Εθνική μας Παλιγγενεσία τοῦ 1821 στήν Ἱερά Μητρόπολη Καστορίας. Ἐπίκεντρο τῶν ἑορταστικῶν ἐκδηλώσεων ἀπετέλεσε ὁ Ἱερός Μητροπολιτικός Ναός Κοιμήσεως...

Οι δύο μεγάλες εορτές

Αρχιμ. Γρηγορίου Κωνσταντίνου, Δρ. Θ. Ιεροκήρυκος Ι Μ Κασσανδρείας Ἡ εορτή της 25ης  Μαρτίου, έχει διπλή σημασία, γιὰ μας τοὺς Έλληνες. Είναι θρησκευτική καὶ εθνική...

Πολυαρχιερατικός Εσπερινός στον εορτάζοντα Μητροπολιτικό Ναό της Λαμίας

Στην καθέδρα της Ηρωοτόκου Ρούμελης, την όμορφη πόλη της Λαμίας και στον ιστορικό Ιερό και πανηγυρίζοντα Μητροπολιτικό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου τελέσθηκε απόψε ο...

Παραμονή της εορτής του Ευαγγελισμού στην Κέρκυρα

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κερκύρας, Παξών και Διαποντίων Νήσων κ. Νεκτάριος, χοροστάτησε στον πανηγυρικό εσπερινό της εορτής του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, και ανέγνωσε την Δ΄...

Πανηγυρικός Εσπερινός και χειροθεσία Πνευματικού στην Παρηγορήτισσα Άρτης

Την Παρασκευή 24 Μαρτίου 2023, το απόγευμα, στον πανηγυρίζοντα εμβληματικό βυζαντινό Ιερό Ναό της Παρηγορήτισσας, στην Άρτα, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Άρτης κ. Καλλίνικος, χοροστάτησε...

Η Δ’ στάση των Χαιρετισμών στη Μονή Αγίου Παντελεήμονος Αχερά

Με κατάνυξη τελέσθηκε το εσπέρας της Παρασκευής, 24 Μαρτίου 2023, ο Μέγας Εσπερινός της Εορτής του Ευαγγελισμού και η Ακολουθία της Δ΄ Στάσεως των...