Τοῦ Μητροπολίτου Ἐλευθερουπόλεως ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

«σὺ εἶ ὁ Χριστὸς ὁ υἱὸς τοῦ Θεοῦ τοῦ ζῶντος» (Ματθ. 16,16)

Σήμερα, ἀγαπητοὶ ἀδελφοί, Κυριακὴ Β΄ Ματθαίου, συνέπεσε ἡ ἐτήσια ἑορτὴ τῶν πρωτοκορυφαίων Ἀποστόλων Πέτρου καὶ Παύλου. Γιὰ τὸν λόγον αὐτὸν τὸ σύντομό μας κήρυγμα θὰ ἔχη ὡς κεντρικό του θέμα τὶς ἱερώτατες αὐτὲς μορφὲς τῆς Ἐκκλησίας μας.

Ἐξάλλου πρὸς τὰ ἐκεῖ ὁδηγούμεθα ἀπὸ τὰ Ἁγιογραφικὰ Ἀναγνώσματα, τὸν Ἀπόστολο καὶ τὸ Εὐαγγέλιο τῆς σημερινῆς ἑορτῆς. Ὁ μὲν Ἀπόστολος μᾶς ἐξιστόρησε τὴν μαρτυρικὴ ζωὴ καὶ προσωπικὲς στιγμὲς τοῦ Ἀποστόλου τῶν ἐθνῶν Παύλου, ἐνῶ τὸ Εὐαγγέλιο ἕνα πολὺ ἀξιομνημόνευτο στιγμιότυπο μεταξὺ τοῦ Κυρίου καὶ τοῦ ἄλλου κορυφαίου Ἀποστόλου Πέτρου.

Ἂς μείνωμε στὴν Εὐαγγελική μας διήγηση. Εἴμαστε στὸν τρίτο χρόνο τῆς δράσεως τοῦ Κυρίου μας. Πλησιάζει τὸ ἅγιο τέλος του, μὲ τὰ Ἄχραντα Πάθη Του καὶ τὸν Σταυρόν. Καθὼς δὲ εὑρίσκετο στὰ μέρη τῆς Καισαρείας τῆς πόλεως τοῦ Φιλίππου, ἐρωτᾶ ὁ θεῖος Διδάσκαλος τοὺς ἀγαπημένους μαθητὲς Του σχετικὰ μὲ τὸν κόσμο, ὁ ὁποῖος ἐπὶ τρία χρόνια Τὸν βλέπει καὶ Τὸν ἀκούει, ποιά ἐντύπωση ἔχει σχηματίσει περὶ Αὐτοῦ. Καί πράγματι οἱ Ἀπόστολοι μὲ τὴν εἰλικρίνεια τοῦ ἀγαθοῦ ἀνθρώπου, ἡ ὁποία τούς διέκρινε, δὲν Τοῦ ἔκρυψαν τὴν ἀλήθεια.

Τοῦ εἶπαν, λοιπόν, τότε, ὅτι ὑπάρχουν μεταξὺ τοῦ λαοῦ γνῶμες διάφορες περὶ τοῦ Προσώπου Του. Καὶ Ἰωάννη Βαπτιστή τὸν εἶπαν, καὶ Ἠλίαν τὸν Προφήτη, καὶ Ἱερεμίαν καὶ γενικὰ Τόν ἐξέλαβαν ὡς ἕναν Προφήτη. Καὶ ἡ δική σας γνώμη, ἐρώτησε ὁ Κύριος τοῦς μαθητές Του. Ἀμέσως Τοῦ ἀποκρίθηκε ὁ σήμερα ἑορταζόμενος Ἀπόστολος Πέτρος. «Σὺ εἶ ὁ Χριστὸς ὁ υἱὸς τοῦ Θεοῦ τοῦ ζῶντος».

Καὶ μόνο γιὰ τὴν λαμπρή του αὐτὴ ὁμολογία, ποὺ ἀφοροῦσε τὴν Θεότητα τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, θὰ ἔπρεπε νὰ τιμᾶται αἰώνια ἀπὸ τὸν χριστιανικὸ κόσμο ὁ Ἀπ. Πέτρος. Γι’αὐτό καί ἀμέσως ἐδέχθη τὸν δίκαιο ἔπαινον τοῦ Διδασκάλου του. Ὁ Ἀπόστολος Πέτρος βέβαια μετὰ τὴν θεόπνευστη ἐκείνη ὁμολογία του ἀρνήθηκε τὸν Κύριό του, ἀλλὰ μετενόησε πικρῶς καὶ ἔκλαυσε καὶ μὲ τὴν ἐγκάρδια μετάνοιά του καὶ τὴν ὑπόλοιπη ἱεραποστολικὴ ζωὴ καὶ δράση ἔδειξε μοναδικὴ, ὑποδειγματική συνέπεια στὴν πρώτη του ὁμολογία, τὴν ὁποία μνημονεύει τὸ σημερινό μας Εὐαγγέλιο.

Ἐκήρυξε τὸ Εὐαγγέλιο τοῦ Χριστοῦ σὲ πολλὰ μέρη τοῦ γνωστοῦ τότε κόσμου ὑποφέροντας τὰ πάνδεινα καὶ τέλος ἐξεπληρώθη ἡ προφητεία τοῦ Διδασκάλου του καὶ ἔσπεισε στὴ Ρώμη τὸ τίμιο αἷμα του γιὰ τὴ δόξα τοῦ ἀγαπημένου του Κυρίου καὶ Θεοῦ.

Ἀλλὰ τί νὰ ποῦμε καὶ γιὰ τὸν ἄλλον ἑορταζόμενο σήμερα πανηγυρικὰ ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία μας Ἀπόστολο Παῦλο; Ὄχι ἕνα, ἀλλὰ πάμπολλα κηρύγματα καὶ ἂν διαθέταμε θὰ ἦσαν ἀνεπαρκῆ γιὰ νὰ περιλάβουν τὴ ζωὴ καὶ τὰ ἔργα του καὶ τὴν ἀνεκτίμητη συμβολή του στὴν στερέωση τῆς χριστιανικῆς πίστεως στὸν κόσμο.

Δικαίως αὐτὲς τὶς ἡμέρες ψάλλει ἡ Ἐκκλησία μας: «Τὰ κατὰ πόλιν δεσμὰ καὶ τάς θλίψεις σου τὶς διηγήσεται, ἔνδοξε Ἀπόστολε Παῦλε; ἤ τὶς παραστήσει τοὺς ἀγῶνας καὶ τοὺς κόπους σου, οὕς ἐκοπίασας ἐν τῷ Εὐαγγελίῳ τοῦ Χριστοῦ, ἵνα πάντας κερδήσης καὶ Χριστῷ προσαγάγης τὴν Ἐκκλησίαν;».

Αἰώνια παραδείγματα, ἀγαπητοὶ ἀδελφοί, ζήλου ἱεραποστολικοῦ οἱ τιμώμενοι σήμερα Ἀπόστολοι τοῦ Χριστοῦ, οἱ πανσεβάσμιοι καὶ πανθαύμαστοι ἅγιοι Πέτρος καὶ Παῦλος. Κορυφαῖα ἠθικά ἀναστήματα. Ψυχὲς οὐρανομήκεις. Τέτοιους ἀνθρώπους, μὲ παρόμοιο ψυχικὸ κόσμο καὶ παρόμοια δράση κοινωφελῆ ἀδιάκοπης αὐτοθυσίας δὲν θὰ βροῦμε σὲ κανένα ἔθνος, σὲ καμμία θρησκεία.

Ἂς προσκυνήσωμε εὐλαβικὰ τὴν σεπτή τους εἰκόνα. Ἂς τιμήσωμε καὶ ἐμεῖς μὲ ψυχικὴ ἀγαλλίαση τὴν μνήμη τους. Καὶ ὡς οἰκογένεια ἂς στοχασθοῦμε γιὰ λίγο στὶς ἅγιες μορφὲς των. Εἶναι τιμὴ καὶ δόξα καὶ μεγαλεῖο μία χριστιανικὴ οἰκογένεια νὰ κοσμεῖται καὶ μὲ αὐτὸ τὸ γνώρισμα. Δηλαδή τὸν ἱεραποστολικὸ ζῆλο. Τὸν κόπο τὸν ἑκούσιο, τόν ἀφιλοκερδῆ, χάριν τῆς δόξης τῆς Ἐκκλησίας, χάριν τῶν ἀδελφῶν. Στολίδι ἀτίμητο τῆς οἰκογένειας εἶναι ὁ πατέρας ἤ ἡ μητέρα ἤ τὸ παιδί, ἀγόρι ἤ κορίτσι, ποὺ ἐργάζεται ἱεραποστολικὰ μέσα στὸν κόσμο. Πού προσφέρει κάποια ὑπηρεσία ἀνιδιοτελῶς γιὰ τὸν Χριστό, γιὰ τὴν Ἐκκλησία Του. Πού συνδράμει, ὅπως μπορεῖ στὸ κήρυγμα, στὴν κατήχηση, στὴν διάδοση τοῦ λόγου τοῦ Θε­οῦ, γιὰ τὴν πνευματικὴ προκοπὴ τῆς κοινωνίας μας. Ἀ­ξιέπαινες οἰκογένειες μέ τέτοια μέλη, πού τά βλέπομε σέ Κατασκηνώσεις, δίπλα σέ Κατηχητές, σέ ἱεροκήρυκες, σέ Ἀδελφότητες, σέ Μοναστήρια. Χωρίς αὐτούς τούς ἁγνούς ἱεραποστόλους πολλά καλά καί θεάρεστα ἔργα θά ἔλειπαν ἀπό τήν Ἐκκλησία. Εἴθε τέτοιες οἰκογένειες εὐλογημένες μὲ ζῆλο ἱεραποστολικὸ ὡς ἄνθη ἐαρινὰ καὶ ἀμάραντα νὰ στολίζουν τὸν ἀγρὸ τῆς κοινωνίας καί τῆς Ἐκκλησίας μας. Ἀμήν.

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο [email protected] άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός στην πανηγυρίζουσα Ιερά Μονή της Αγίας Κυριακής Λουτρού

Την Τετάρτη 6 Ιουλίου το απόγευμα ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων χοροστάτησε στον Πανηγυρικό Εσπερινό και κήρυξε τον θείο λόγο...

Δημοσιογραφική διάσκεψη «Πολιτιστικό Καλοκαίρι Ταμασού 2022»

Πραγματοποιήθηκε σήμερα Τετάρτη, 6 Ιουλίου 2022, στο χώρο της Ιεράς Μητρόπολης Ταμασού και Ορεινής, δημοσιογραφική διάσκεψη για το «Πολιτιστικό καλοκαίρι Ταμασού 2022» στα πλαίσια...

Η ΕΞΟΔΙΟΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΑΡΙΣΤΗΣ ΓΕΡΟΝΤΙΣΣΗΣ ΕΥΠΡΑΞΙΑΣ

Με βαθύτατη θλίψη τελέσθηκε χθες Τρίτη, 5 Ιουλίου 2022, στις 11 το πρωί, στην Ι. Μονή Παναγίας Φανερωμένης Χιλιομοδίου, η Εξόδιος Ακολουθία της μακαριστής...

Δήλωση του Μητροπολίτου Δημητριάδος σχετικά με το Νομοσχέδιο για τις οργανικές θέσεις των Κληρικών

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Δημητριάδος και Αλμυρού κ.Ιγνάτιος, προέβη στην ακόλουθη δήλωση, κληθείς να σχολιάσει το Νομοσχέδιο της Κυβέρνησης, σχετικά με τις οργανικές θέσεις και τη μισθοδοσία...

O Μητροπολίτης Ν. Ιωνίας Γαβριήλ στην Ουάσιγκτον σε Διεθνή Σύνοδο θρησκευτικής ελευθερίας

Στην Ουάσιγκτον μετέβη ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ν. Ιωνίας, Φιλαδελφείας, Ηρακλείου και Χαλκηδόνος κ. Γαβριήλ, όπου συμμετείχε ως εισηγητής στις εργασίες της 2ης Ετήσιας Διεθνούς...

Επίσκεψη του Διευθυντού της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ημαθίας κ. Γεωργίου Αδαμίδη στον Μητροπολίτη Βεροίας

Την Τρίτη 5 Ιουλίου ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων δέχθηκε στο Μητροπολιτικό Μέγαρο Βεροίας εθιμοτυπική επίσκεψη από τον Διευθυντή της...

Αφιέρωμα Μνήμης, Ιστορίας και Πολιτισμού για τη Μικρά Ασία από την Μητρόπολη Σπάρτης

Την Κυριακή 3 Ιουλίου 2022 στο πλαίσιο σειράς εκδηλώσεων με κεντρικό θέμα την επέτειο 100 ετών από τη Μικρασιατική καταστροφή (1922-2022) η Ιερά Μητρόπολη...

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΑΝ ΟΙ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΧΑΛΚΙΔΟΣ

Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι προαγωγικές και διπλωματικές εξετάσεις της Σχολής Βυζαντινής μουσικής της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, στην έδρα και σε όλα τα παραρτήματά της,...

Αυλαία έπεσε στον 6ο Αγώνα Δρόμου »Το Πέρασμα του Αποστόλου Παύλου» με την βράβευση όλων των θεσμικών φορέων που...

Ο αγώνας δρόμου ''Το Πέρασμα του Αποστόλου Παύλου"πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία το Σάββατο 18 Ιουνίου 2022 με αφετηρία το μνημείο του Αποστόλου Παύλου στη...

Επετειακή Εκδήλωση του Συλλόγου Μικρασιατών Ερμούπολης Σύρου

Στο ιστορικό και εμβληματικό Θέατρο «Απόλλων» της Ερμούπολης, ο Σύλλογος Μικρασιατών Ερμούπολης Σύρου διοργάνωσε απόψε Εκδήλωση με θέμα:«Οι Δρόμοι του Μπαρουτιού». Επρόκειτο για μία...

Ἡ μάνα

 Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, Δέν ὑπάρχει ἄλλη λέξη ὀμορφότερη μέσα στόν γήινο κόσμο, μέσα σέ ὅλους τούς πολιτισμούς καί τίς ἐποχές, ἀπό τήν λέξη μάνα! Ἡ μάνα εἶναι τό γλυκύτερο πλάσμα...

Αγιασμός Α΄ κατασκηνωτικής περιόδου στην Μητρόπολη Θηβών

Ξεκίνησε τη Δευτέρα 4 Ιουλίου 2022 η Κατασκήνωση της Μητροπόλεως στον Παρνασσό, με την Α΄ κατασκηνωτική περίοδο των κοριτσιών Δημοτικού Σχολείου. Το απόγευμα της...

Έναρξη Α’ κατασκηνωτικής περιόδου Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας

Στις καταπράσσινες πλαγιές του Ταϋγέτου και συγκεκριμένα στη θέση «Σκουρόλακα», στις εγκαταστάσεις των κατασκηνώσεων της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας «Η ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ», τελέσθηκε το απόγευμα...

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η 6η Γιορτή Νεολαίας στην Ιερά Μητρόπολη Κίτρους

Στην κατάμεστη από παιδιά και νέους αυλή του Ιερού Ναού Αγίας Άννης Κατερίνης, πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Δευτέρας 4 Ιουλίου η 6η Γιορτή Νεολαίας...

«Τα άκουσε» ο Παπαθανάσης από τον δήμαρχο Αγρινίου: «Θα έχει μεγαλύτερο πρόβλημα η κυβέρνηση αν δεν γίνει η διχοτόμηση...

«Εξόρμηση» στην Αιτωλοακαρνανία κάνει σήμερα, Τρίτη 5η Ιουλίου,  η Νέα Δημοκρατία καθώς κλιμάκια της επισκέπτονται πολλά μέρη του νομού. Του ενός κλιμακίου επικεφαλής είναι ο...