Τοῦ Μητροπολίτου Ἐλευθερουπόλεως ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

«σὺ εἶ ὁ Χριστὸς ὁ υἱὸς τοῦ Θεοῦ τοῦ ζῶντος» (Ματθ. 16,16)

Σήμερα, ἀγαπητοὶ ἀδελφοί, Κυριακὴ Β΄ Ματθαίου, συνέπεσε ἡ ἐτήσια ἑορτὴ τῶν πρωτοκορυφαίων Ἀποστόλων Πέτρου καὶ Παύλου. Γιὰ τὸν λόγον αὐτὸν τὸ σύντομό μας κήρυγμα θὰ ἔχη ὡς κεντρικό του θέμα τὶς ἱερώτατες αὐτὲς μορφὲς τῆς Ἐκκλησίας μας.

Ἐξάλλου πρὸς τὰ ἐκεῖ ὁδηγούμεθα ἀπὸ τὰ Ἁγιογραφικὰ Ἀναγνώσματα, τὸν Ἀπόστολο καὶ τὸ Εὐαγγέλιο τῆς σημερινῆς ἑορτῆς. Ὁ μὲν Ἀπόστολος μᾶς ἐξιστόρησε τὴν μαρτυρικὴ ζωὴ καὶ προσωπικὲς στιγμὲς τοῦ Ἀποστόλου τῶν ἐθνῶν Παύλου, ἐνῶ τὸ Εὐαγγέλιο ἕνα πολὺ ἀξιομνημόνευτο στιγμιότυπο μεταξὺ τοῦ Κυρίου καὶ τοῦ ἄλλου κορυφαίου Ἀποστόλου Πέτρου.

Ἂς μείνωμε στὴν Εὐαγγελική μας διήγηση. Εἴμαστε στὸν τρίτο χρόνο τῆς δράσεως τοῦ Κυρίου μας. Πλησιάζει τὸ ἅγιο τέλος του, μὲ τὰ Ἄχραντα Πάθη Του καὶ τὸν Σταυρόν. Καθὼς δὲ εὑρίσκετο στὰ μέρη τῆς Καισαρείας τῆς πόλεως τοῦ Φιλίππου, ἐρωτᾶ ὁ θεῖος Διδάσκαλος τοὺς ἀγαπημένους μαθητὲς Του σχετικὰ μὲ τὸν κόσμο, ὁ ὁποῖος ἐπὶ τρία χρόνια Τὸν βλέπει καὶ Τὸν ἀκούει, ποιά ἐντύπωση ἔχει σχηματίσει περὶ Αὐτοῦ. Καί πράγματι οἱ Ἀπόστολοι μὲ τὴν εἰλικρίνεια τοῦ ἀγαθοῦ ἀνθρώπου, ἡ ὁποία τούς διέκρινε, δὲν Τοῦ ἔκρυψαν τὴν ἀλήθεια.

Τοῦ εἶπαν, λοιπόν, τότε, ὅτι ὑπάρχουν μεταξὺ τοῦ λαοῦ γνῶμες διάφορες περὶ τοῦ Προσώπου Του. Καὶ Ἰωάννη Βαπτιστή τὸν εἶπαν, καὶ Ἠλίαν τὸν Προφήτη, καὶ Ἱερεμίαν καὶ γενικὰ Τόν ἐξέλαβαν ὡς ἕναν Προφήτη. Καὶ ἡ δική σας γνώμη, ἐρώτησε ὁ Κύριος τοῦς μαθητές Του. Ἀμέσως Τοῦ ἀποκρίθηκε ὁ σήμερα ἑορταζόμενος Ἀπόστολος Πέτρος. «Σὺ εἶ ὁ Χριστὸς ὁ υἱὸς τοῦ Θεοῦ τοῦ ζῶντος».

Καὶ μόνο γιὰ τὴν λαμπρή του αὐτὴ ὁμολογία, ποὺ ἀφοροῦσε τὴν Θεότητα τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, θὰ ἔπρεπε νὰ τιμᾶται αἰώνια ἀπὸ τὸν χριστιανικὸ κόσμο ὁ Ἀπ. Πέτρος. Γι’αὐτό καί ἀμέσως ἐδέχθη τὸν δίκαιο ἔπαινον τοῦ Διδασκάλου του. Ὁ Ἀπόστολος Πέτρος βέβαια μετὰ τὴν θεόπνευστη ἐκείνη ὁμολογία του ἀρνήθηκε τὸν Κύριό του, ἀλλὰ μετενόησε πικρῶς καὶ ἔκλαυσε καὶ μὲ τὴν ἐγκάρδια μετάνοιά του καὶ τὴν ὑπόλοιπη ἱεραποστολικὴ ζωὴ καὶ δράση ἔδειξε μοναδικὴ, ὑποδειγματική συνέπεια στὴν πρώτη του ὁμολογία, τὴν ὁποία μνημονεύει τὸ σημερινό μας Εὐαγγέλιο.

Ἐκήρυξε τὸ Εὐαγγέλιο τοῦ Χριστοῦ σὲ πολλὰ μέρη τοῦ γνωστοῦ τότε κόσμου ὑποφέροντας τὰ πάνδεινα καὶ τέλος ἐξεπληρώθη ἡ προφητεία τοῦ Διδασκάλου του καὶ ἔσπεισε στὴ Ρώμη τὸ τίμιο αἷμα του γιὰ τὴ δόξα τοῦ ἀγαπημένου του Κυρίου καὶ Θεοῦ.

Ἀλλὰ τί νὰ ποῦμε καὶ γιὰ τὸν ἄλλον ἑορταζόμενο σήμερα πανηγυρικὰ ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία μας Ἀπόστολο Παῦλο; Ὄχι ἕνα, ἀλλὰ πάμπολλα κηρύγματα καὶ ἂν διαθέταμε θὰ ἦσαν ἀνεπαρκῆ γιὰ νὰ περιλάβουν τὴ ζωὴ καὶ τὰ ἔργα του καὶ τὴν ἀνεκτίμητη συμβολή του στὴν στερέωση τῆς χριστιανικῆς πίστεως στὸν κόσμο.

Δικαίως αὐτὲς τὶς ἡμέρες ψάλλει ἡ Ἐκκλησία μας: «Τὰ κατὰ πόλιν δεσμὰ καὶ τάς θλίψεις σου τὶς διηγήσεται, ἔνδοξε Ἀπόστολε Παῦλε; ἤ τὶς παραστήσει τοὺς ἀγῶνας καὶ τοὺς κόπους σου, οὕς ἐκοπίασας ἐν τῷ Εὐαγγελίῳ τοῦ Χριστοῦ, ἵνα πάντας κερδήσης καὶ Χριστῷ προσαγάγης τὴν Ἐκκλησίαν;».

Αἰώνια παραδείγματα, ἀγαπητοὶ ἀδελφοί, ζήλου ἱεραποστολικοῦ οἱ τιμώμενοι σήμερα Ἀπόστολοι τοῦ Χριστοῦ, οἱ πανσεβάσμιοι καὶ πανθαύμαστοι ἅγιοι Πέτρος καὶ Παῦλος. Κορυφαῖα ἠθικά ἀναστήματα. Ψυχὲς οὐρανομήκεις. Τέτοιους ἀνθρώπους, μὲ παρόμοιο ψυχικὸ κόσμο καὶ παρόμοια δράση κοινωφελῆ ἀδιάκοπης αὐτοθυσίας δὲν θὰ βροῦμε σὲ κανένα ἔθνος, σὲ καμμία θρησκεία.

Ἂς προσκυνήσωμε εὐλαβικὰ τὴν σεπτή τους εἰκόνα. Ἂς τιμήσωμε καὶ ἐμεῖς μὲ ψυχικὴ ἀγαλλίαση τὴν μνήμη τους. Καὶ ὡς οἰκογένεια ἂς στοχασθοῦμε γιὰ λίγο στὶς ἅγιες μορφὲς των. Εἶναι τιμὴ καὶ δόξα καὶ μεγαλεῖο μία χριστιανικὴ οἰκογένεια νὰ κοσμεῖται καὶ μὲ αὐτὸ τὸ γνώρισμα. Δηλαδή τὸν ἱεραποστολικὸ ζῆλο. Τὸν κόπο τὸν ἑκούσιο, τόν ἀφιλοκερδῆ, χάριν τῆς δόξης τῆς Ἐκκλησίας, χάριν τῶν ἀδελφῶν. Στολίδι ἀτίμητο τῆς οἰκογένειας εἶναι ὁ πατέρας ἤ ἡ μητέρα ἤ τὸ παιδί, ἀγόρι ἤ κορίτσι, ποὺ ἐργάζεται ἱεραποστολικὰ μέσα στὸν κόσμο. Πού προσφέρει κάποια ὑπηρεσία ἀνιδιοτελῶς γιὰ τὸν Χριστό, γιὰ τὴν Ἐκκλησία Του. Πού συνδράμει, ὅπως μπορεῖ στὸ κήρυγμα, στὴν κατήχηση, στὴν διάδοση τοῦ λόγου τοῦ Θε­οῦ, γιὰ τὴν πνευματικὴ προκοπὴ τῆς κοινωνίας μας. Ἀ­ξιέπαινες οἰκογένειες μέ τέτοια μέλη, πού τά βλέπομε σέ Κατασκηνώσεις, δίπλα σέ Κατηχητές, σέ ἱεροκήρυκες, σέ Ἀδελφότητες, σέ Μοναστήρια. Χωρίς αὐτούς τούς ἁγνούς ἱεραποστόλους πολλά καλά καί θεάρεστα ἔργα θά ἔλειπαν ἀπό τήν Ἐκκλησία. Εἴθε τέτοιες οἰκογένειες εὐλογημένες μὲ ζῆλο ἱεραποστολικὸ ὡς ἄνθη ἐαρινὰ καὶ ἀμάραντα νὰ στολίζουν τὸν ἀγρὸ τῆς κοινωνίας καί τῆς Ἐκκλησίας μας. Ἀμήν.

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο [email protected] άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

«Η αγάπη η αληθινή είναι ένα μαρτύριο»

Δύο μοναχικές μεγαλοσχημίες και την ρασοφορία μίας δοκίμου μοναχής τέλεσε σήμερα το πρωί στην Ιερά Μονή Παναγίας Δαμάστας ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Φθιώτιδος κ. Συμεών...

Προχωρά η ανέγερση του Ι.Ν. Αγίου Ανανία – Συνεχίζονται οι προσφορές αγάπης

Με ικανοποιητικούς ρυθμούς προχωρούν οι εργασίες ανέγερσης του Ιερού Ναού, αφιερωμένου στον Άγιο Ανανία Μητροπολίτη Λακεδαιμονίας, στον περιβάλλοντα χώρο του Διοικητηρίου Π.Ε. Λακωνίας στη...

Επίσκεψη του Μητροπολίτου Δημητριάδος στην Παλαιά Ι.Μ. Παναγίας κάτω Ξενιάς

Την παλαιά, ιστορική και πληγωμένη από τους σεισμούς του 1980 Ιερά Μονή Παναγίας κάτω Ξενιάς επισκέφθηκε σήμερα ο Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Ιγνάτιος. Ο Σεβασμιώτατος,...

Ο Άγιος Μάρκος επίσκοπος Αρεθουσίων και οι συν αυτώ

ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου – Καθηγητού Μια από τις ηρωικότερες χρονικές περιόδους της Εκκλησίας μας είναι η, σύντομη ευτυχώς, βασιλεία του Ιουλιανού του Παραβάτη...

Ρωμαιοκαθολικοὶ καὶ Ἀγγλικανοὶ ὑπὲρ τοῦ γάμου ὁμοφυλοφίλων

«Ἡ πλειονότητα τῶν Γερμανῶν ἐπισκόπων καὶ ἐκπροσὼπων τῶν λαϊκῶν καθολικῶν ὀργανώσεων τάχθηκαν ὑπὲρ τῆς ­εὐλογίας τῶν γάμων μεταξὺ ἀτόμων τοῦ ἴδιου φύλου στὶς καθολικὲς...

Σύναξη Εκκλησιαστικών Συμβουλίων Αρχιερατικής Περιφέρειας Συκουρίου

Στον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Συκουρίου πραγματοποιήθηκε η Σύναξη των νέων Εκκλησιαστικών Συμβουλίων της Αρχιερατικής Περιφέρειας Συκουρίου, κατόπιν προσκλήσεως του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου...

«Συντήρηση φορητών εικόνων του τέμπλου και ξυλόγλυπτων έργων» του ιστορικού ιερού Ναού Αγ. Αθανασίου Εμμ. Παπά Σερρών

Στην φάση της υλοποιήσεως εισήλθε μετά και την ολοκλήρωση των αναγκαίων μελετών η Προγραμματική Σύμβαση, η δεύτερη κατά σειρά που υπογράφθηκε στις 24 Μαρτίου...
video

Η εμφάνιση των τριών Αγγέλων

Η εμφάνιση των τριών Αγγέλων. Έλαβε την ευλογία από τον Θεό ώστε να συνομιλήσει μαζί τους. Τους δέχθηκε με αγάπη παρόλο που ήταν άγνωστοι...

Ο Ανώτερος Δ/κτής Φρουράς Βόλου στον Μητροπολίτη Δημητριάδος

Τον Σεβ. Μητροπολίτη Δημητριάδος κ. Ιγνάτιο επισκέφθηκε σήμερα στο γραφείο του, στο Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλίας, ο Δ/κτής της ΤΑΞΑΣ και Ανώτερος Δ/κτής Φρουράς Βόλου...

Στον Μητροπολίτη Μεσσηνίας ο νέος Διοικητής Π.Υ. Καλαμάτας

Εθιμοτυπική επίσκεψη στον Σεβ. Μητροπολίτη Μεσσηνίας κ. Χρυσόστομο, πραγματοποίησε σήμερα Τρίτη 28 Μαρτίου 2023, ο νέος Διοικητής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Καλαμάτας Αντιπύραρχος Πα­να­γιώτης Παπανικολάου,...

«Ἡ Ἀγία Τριάδα στήν Δυτική Χριστιανοσύνη»

Μητροπολίτου Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου Ἱεροθέου Πρόσφατα κυκλοφόρησε τό βιβλίο τοῦ διδάκτορος θεολογίας καί διδάσκοντος στήν Θεολογική Σχολή Θεσσαλονίκης κ. Γεωργίου Σίσκου μέ τίτλο «Ἡ...

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος στις 25 Ιουνίου στην Ι. Μ. Αγάθωνος

Δεκτός σε ακρόαση υπό της Αυτού Θειοτάτης Παναγιότητος, του Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου έγινε σήμερα στα Πατριαρχεία ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Φθιώτιδος κ. Συμεών, προκειμένου...

«Η ζωή με και για τον Χριστό»

Την Κυριακή 26 Μαρτίου 2023, τελέσθηκε ο πέμπτος Κατανυκτικός Εσπερινός στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Χαλκίδος, χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτο Ποιμενάρχου μας, Μητροπολίτου Χαλκίδος κ....

Χιλιάδες πιστοί συγκεντρώθηκαν στη Λαύρα των Σπηλαίων του Κιέβου

Την Δ΄ Κυριακή της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής και του Οσίου Ιωάννη της Κλίμακος, στις 26 Μαρτίου 2023, ο Μακαριώτατος Μητροπολίτης Κιέβου και πάσης...

Εστία Πατερικών Μελετών : Συμπαραστεκόμαστε στούς Πατέρες τῆς Ἱερᾶς Λαύρας τοῦ Κιέβου

Μέ μεγάλη κατ’ ἄνθρωπον θλίψη, ἀλλά καί μέ ἐλπίδα στόν πανταχοῦ Παρόντα Κύριο, παρακολουθοῦμε τίς τελευταῖες ἐξελίξεις μέ τόν προαναγγελλόμενο διωγμό τῶν μοναχῶν τῆς...