του Αρχιμανδρίτου Γρηγορίου Κωνσταντίνου, Δρ. Θ. Ιεροκήρυκος Ι. Μ. Κασσανδρείας            

Η  Δευ­τέ­ρα με­τά την Κυ­ρια­κή της Πεν­τη­κο­στής είναι αφιερωμένη στην ε­ορ­τή του τρίτου προσώπου της Αγίας Τριάδος. Την εορτή αυ­τή τι­μούν με τον τρό­πο τους ό­λος ο πο­λι­τι­κός και πνευ­μα­τι­κός κό­σμος κα­θ’ ό­τι τυγ­χά­νει και η­μέ­ρα αρ­γί­ας, άχρι καιρού. Πό­σοι ό­μως α­πό μας τους χριστιανούς γνω­ρί­ζου­με κά­τι γι’ Αυ­τόν τον Με­γά­λο Ά­γνω­στο; Το Ά­γιο Πνεύ­μα πα­ρα­μέ­νει στις συ­νει­δή­σεις ό­λων μας ξέ­νος, εί­τε από α­δι­α­φο­ρί­α, εί­τε και από διάφο­ρες συγ­και­ρί­ες της πο­λυ­κύ­μαν­της ε­πο­χής μας.

Σ’ αυ­τές τίς ε­λά­χι­στες γραμ­μές θα προ­σπα­θή­σου­με να γνω­στο­ποι­ή­σου­με ό­σον εί­ναι δυ­να­τόν Αυ­τό τον ο­ποί­ο θα γι­ορ­τά­σου­με για μια α­κό­μη φο­ρά.  Βέ­βαι­α για να εί­μαστε ει­λι­κρι­νείς πολ­λά που μας συμ­βαί­νουν  στην καθημερινότητα τα αγνοούμαι,  θεωρώντας τα ως μυ­στή­ρια. Πο­λύ δε πε­ρισ­σό­τε­ρο αγνοούμαι και αυ­τή α­κό­μη τη ζω­ή μας, καθότι  η αν­θρώ­πι­νη ζω­ή εί­ναι ένα μυ­στή­ριο. Κα­νέ­νας δεν την ε­λέγ­χει πλήρως ως τα α­πύθ­με­να βάθη της. Ό,τι γνω­ρί­ζου­με α­π’ αυ­τή είναι για να μας βο­η­θά­ει να συ­νει­δη­το­ποι­ού­με την ά­γνοι­α μας. Η ζω­ή  μας  προσφέρει συ­νε­χώς εκ­πλή­ξεις. Α­πό την πο­λύ­τι­μη υ­γεί­α ως και την αρρώστια. Α­πό τη λύ­πη μέ­χρι και τη χα­ρά. Α­πό τον πλού­το ως και τη φτώ­χεια. Α­πό τη ζω­ή  ώς το θά­να­το. Ό­λα εναλλάσσονται ώς μια α­στρα­πή. Η α­βε­βαι­ό­τη­τα, το άγνωστο και η α­γω­νί­α κυ­ρια­ρχούν στην καθημερινότητα μας, χωρίς να γίνεται λόγος για τη χα­ρά και την ευ­τυ­χί­α.

Και ό­μως μέ­σα σέ ό­λα αυ­τά υ­πάρ­χει μια δύ­να­μη, που τα κα­τευ­θύ­νει όλα. Εί­ναι ο «παν­τα­χού πα­ρών και τα πάν­τα πλη­ρών, ο θη­σαυ­ρός των α­γα­θών και ζω­ής χο­ρη­γός», ό­πως ομολογούμε στην προ­σευ­χή του «Βα­σι­λεύ Ου­ρά­νι­ε». Εί­ναι το πνεύ­μα της α­λή­θειας. Εί­ναι το τρί­το πρό­σω­πο της Α­γί­ας Τριά­δος. Εί­ναι Αυ­τό που χο­ρη­γεί και κα­τευ­θύ­νει την ζω­ή ό­λων μας και που λαμβάνουμε κατά την ώρα της τέλεσης της βαπτίσεώς μας.

Αυ­τό λοιπόν το Ά­γιο Πνεύ­μα κα­τηύ­θυ­νε τις ε­πτά οικουμενικές συ­νό­δους, διατηρώντας ζων­τα­νή την πα­ρά­δο­ση της Εκ­κλη­σί­ας μας. Αυ­τό ενυπάρχει  στη εκκλησιαστική λα­τρεί­α, είναι το πνεύμα το Άγιον που πα­ρη­γο­ρεί, α­πο­κα­λύ­πτει, το­νώ­νει, ζω­ο­γο­νεί ό­νει­ρα κι ελ­πί­δες. Τέλος αυτό εμ­πνέ­ει πί­στη στους πιστούς δια μέσου των αιώνων.

Το Πνεύ­μα το Ά­γιο κα­τεύ­θυ­νε και κα­τευ­θύ­νει τον υλικό και πνευματικό κόσμο. Ο Πα­ρά­κλη­τος, κρα­τά­ει στα χέ­ρια Του τη ζω­ή και την ι­στο­ρί­α του κα­θε­νός μας. Αυ­τός έχει τη δύναμη να ζω­ο­ποι­ή­σει και να μεταμορφώσει την αν­θρω­πό­τη­τα.

Δυ­στυ­χώς όμως ο άν­θρω­πος της πολυτάραχης ε­πο­χής μας εί­ναι επηρεασμένος α­πό άλλου ­είδους πνεύ­μα­τα, που δι­α­στρέ­φουν και νε­κρώ­νουν τα εγκεφαλικά του κύτταρα.   Παρασυρμένος λοιπόν α­πό το πνεύ­μα του μί­σους και της φι­λαρ­χί­ας, της α­ναρ­χί­ας και της τυ­ραν­νί­ας, της φαυ­λο­κρα­τί­ας και της υ­πο­κρι­σί­ας, και της ψευ­τιάς   ψάχνει εναγωνίως το φως.

 Ποια είναι όμως η λύση του δράματος; Την απάντηση μας την δίνει η Εκκλησία. Αυτή  έχει τη δύναμη να ανατρέψει όλα αυτά, εάν ο πιστός θε­λή­σει να ζή­σει βα­θιά, α­πο­κα­λυ­πτι­κά κι α­λη­θι­νά τη ζω­ή του, εμ­πι­στευ­όμενος, και εμ­πνεόμενος από το πνεύ­μα της α­γά­πης, της α­λή­θειας και της ε­λευ­θε­ρί­ας.

Καιρός λοιπόν να βιώσουμε την ε­ορ­τή αυτή του Α­γί­ου Πνεύ­μα­τος    λαμβάνοντας Πνεύ­μα Ά­γιο, που  πλου­σι­ο­πά­ρο­χα προ­σφέ­ρε­ται σε ό­λους μας. Εί­ναι το μό­νο πνεύ­μα που α­νή­κει σέ ό­λους μας. Εί­ναι η ζω­ή του κα­θε­νός μας. Και με τον φω­τι­σμό Του μπορούμε  ο καθένας μας να νι­κή­σουμε καθετί το  φθαρ­τό – σκο­τει­νό γε­μί­ζοντας την ψυχή μας με αγιασμό.

Ό­σοι ό­μως για μια α­κό­μη φο­ρά, για οποιοδήποτε λόγο, δεν επικαλεστούν την χάρι του θα παραμεί­νουν  στο χά­ος και στη σύγ­χυ­ση της Βα­βέλ. Μια  σύγ­χυ­ση διαταράσσοντας  το προσωπικό και κοινωνικό γίγνεσθαι.

 Τέ­λος ο άν­θρω­πος του σή­με­ρα εάν θέ­λει να βρει παρηγοριά δεν έχει παρά να επικαλεσθεί και εγ­κολ­πω­θεί  το Πνεύ­μα το Ά­γιο που αφειδώς προσφέρεται και ιδιαίτερα το διήμερο αυτό των δυο μεγάλων εορτών.

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο [email protected] άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Ο Μητροπολίτης Σπάρτης επισκέφθηκε τους μικρούς κατασκηνωτές στην Ταϋγέτη

Ύστερα από την διετή αναστολή των Κατασκηνώσεων της Ιεράς Μητροπόλεώς , εξαιτίας της πανδημίας, ξαναγέμισαν χαρά και  παιδικά γέλια οι άρτιες εγκαταστάσεις στην Ταϋγέτη. Ειδικότερα,...

Εσπερινός Γενεθλίου Τιμίου Προδρόμου στην Πάρο

Πανηγυρικός Εσπερινός τελέσθηκε την Πέμπτη 24-6-2022 το απόγευμα, επί τη εορτή του Γενεθλίου του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου...

Τελετή παράδοσης – παραλαβής στην ΕΛΔΥΚ

Την Παρασκευή, 24 Ιουνίου 2022, το πρωί, και συγκεκριμένα στο στρατόπεδο «Αντιστράτηγου Σωτήριου Σταυριανάκου» της Ελληνικής Δύναμης Κύπρου (ΕΛΔΥΚ), πραγματοποιήθηκε η τελετή παράδοσης – παραλαβής...

Αρχιερατικό Συλλείτουργο και Χειροτονία Πρεσβυτέρου στην Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Καρυών

Με λαμπρότητα εόρτασε την μνήμη της Γεννήσεως του Τιμίου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου τον  προστάτη και έφορο της  η φερώνυμος ιερά μονή των Καρυών...

Ο Μητρ. Μεσσηνίας στο πανηγυρίζον Παρεκκλήσιο του Τιμίου Προδρόμου στο Ίδρυμα Απόρων Ανιάτων

Στο πανηγυρίζον Παρεκκλήσιο, το τιμώμενο επ’ ονόματι του Γενεθλίου του Τιμίου Προδρόμου, του Ιδρύματος Απόρων Ανιάτων «Η Στέγη της Εκκλησίας», μετέβη το πρωί της...

Εορτάσθηκε το Γενέθλιο του Προδρόμου στην Πέρα Καλεντίνη Άρτης

Την Παρασκευή 24 Ιουνίου 2022, το πρωί, στον ενοριακό Ιερό Ναό του Τιμίου Προδρόμου, στην Πέρα Καλεντίνη Άρτης, ελειτούργησε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Άρτης κ....

Ο Φθιώτιδος Συμεών στα ΚΑΑΥ Καραβομύλου

Αγιασμό για την έναρξη της θερινής περιόδου τέλεσε στον Ιερό Ναό της Αγίας Παρασκευής στο Κέντρο Αναψυχής Αξιωματικών και Υπαξιωματικών (ΚΑΑΥ) Καραβομύλου μετά από...
video

Βεροίας Παντελεήμων: «Τῆς φιλοξενίας μή ἐπιλανθάνεσθε»

Την Πέμπτη 23 Ιουνίου το απόγευμα ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων πραγματοποίησε διαδικτυακή ομιλία στη σειρά των εκπομπών «Επισκοπικός Λόγος» και ανέπτυξε...

Μήνυμα Αρχιεπισκόπου για την Παγκόσμια Ημέρα κατά των Ναρκωτικών

ΜΗΝΥΜΑ ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ κ.κ. ΙΕΡΩΝΥΜΟΥ Β ΓΙΑ ΤΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΤΟΥΣ (26 ΙΟΥΝΙΟΥ) Στούς...

Δοξολογία για την αποφοίτηση των σπουδαστών της Θεολογικής Σχολής του Απ. Ανδρέου στο Σύδνεϋ

Δοξολογία για την αποφοίτηση των σπουδαστών της Θεολογικής Σχολής του Απ. Ανδρέου στο Σύδνεϋ Δοξολογία με αφορμή την απονομή πτυχίων στους αποφοίτους σπουδαστές της Θεολογικής...

Εντυπωσίασε ο Δημ. Μπάσης – Συνεχίζονται οι εκδηλώσεις της Ναυτικής Εβδομάδας

Συνεχίστηκαν την Τετάρτη 22 Ιουνίου οι εκδηλώσεις για τον εορτασμό της Ναυτικής Εβδομάδας στον Βόλο και ειδικότερα στον χώρο έμπροσθεν του Ιερού Ναού Αγ....

Στην Παλαιοχριστιανική Βασιλική Καστρίου φέτος η Εορτή του Συνδέσμου Κληρικών

Σε ένα αρχαιότατο λατρευτικό μνημείο που εκφράζει την συνέχεια της αποστολοπαραδότου ιερωσύνης που μεταλαμπάδευσαν στη νήσο Κρήτη ο Απόστολος των Εθνών Παύλος και έπειτα...

Εκδημία Ιερέως Κωνσταντίνου Ευριπίδη

Με αισθήματα της κατ’ άνθρωπον λύπης, αγγέλλεται η προς Κύριον εκδημία του αοιδίμου ήδη Ιερέως Κωνσταντίνου Ευριπίδη, διατελέσαντος Εφημερίου των Ενοριών Αγίας Παρασκευής Πολιούχου...

Πανήγυρις Γενεθλίου του Προδρόμου στην Μεγάρχη Άρτης

Την Πέμπτη 23 Ιουνίου 2022, το απόγευμα, στο πανηγυρίζον Παρεκκλήσιο Γενεθλίου του Τιμίου Προδρόμου, της Ενορίας Μεγάρχης Άρτης, χοροστάτησε στον Εσπερινό ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης...

Φθιώτιδος Συμεών: «Ο π. Αδαμάντιος Αυγουστίδης ταυτίστηκε με την ποιμαντική των ποιμένων»

Το Κατασκηνωτικό Κέντρο «Η Αγία Αικατερίνη» της Ιεράς Μητροπόλεως Φθιώτιδος στο Καινούργιο Λοκρίδος επέλεξε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Φθιώτιδος για την τελετή λήξης του πρώτου κύκλου των...