του Αρχιμανδρίτου Γρηγορίου Κωνσταντίνου, Δρ. Θ. Ιεροκήρυκος Ι. Μ. Κασσανδρείας            

Η  Δευ­τέ­ρα με­τά την Κυ­ρια­κή της Πεν­τη­κο­στής είναι αφιερωμένη στην ε­ορ­τή του τρίτου προσώπου της Αγίας Τριάδος. Την εορτή αυ­τή τι­μούν με τον τρό­πο τους ό­λος ο πο­λι­τι­κός και πνευ­μα­τι­κός κό­σμος κα­θ’ ό­τι τυγ­χά­νει και η­μέ­ρα αρ­γί­ας, άχρι καιρού. Πό­σοι ό­μως α­πό μας τους χριστιανούς γνω­ρί­ζου­με κά­τι γι’ Αυ­τόν τον Με­γά­λο Ά­γνω­στο; Το Ά­γιο Πνεύ­μα πα­ρα­μέ­νει στις συ­νει­δή­σεις ό­λων μας ξέ­νος, εί­τε από α­δι­α­φο­ρί­α, εί­τε και από διάφο­ρες συγ­και­ρί­ες της πο­λυ­κύ­μαν­της ε­πο­χής μας.

Σ’ αυ­τές τίς ε­λά­χι­στες γραμ­μές θα προ­σπα­θή­σου­με να γνω­στο­ποι­ή­σου­με ό­σον εί­ναι δυ­να­τόν Αυ­τό τον ο­ποί­ο θα γι­ορ­τά­σου­με για μια α­κό­μη φο­ρά.  Βέ­βαι­α για να εί­μαστε ει­λι­κρι­νείς πολ­λά που μας συμ­βαί­νουν  στην καθημερινότητα τα αγνοούμαι,  θεωρώντας τα ως μυ­στή­ρια. Πο­λύ δε πε­ρισ­σό­τε­ρο αγνοούμαι και αυ­τή α­κό­μη τη ζω­ή μας, καθότι  η αν­θρώ­πι­νη ζω­ή εί­ναι ένα μυ­στή­ριο. Κα­νέ­νας δεν την ε­λέγ­χει πλήρως ως τα α­πύθ­με­να βάθη της. Ό,τι γνω­ρί­ζου­με α­π’ αυ­τή είναι για να μας βο­η­θά­ει να συ­νει­δη­το­ποι­ού­με την ά­γνοι­α μας. Η ζω­ή  μας  προσφέρει συ­νε­χώς εκ­πλή­ξεις. Α­πό την πο­λύ­τι­μη υ­γεί­α ως και την αρρώστια. Α­πό τη λύ­πη μέ­χρι και τη χα­ρά. Α­πό τον πλού­το ως και τη φτώ­χεια. Α­πό τη ζω­ή  ώς το θά­να­το. Ό­λα εναλλάσσονται ώς μια α­στρα­πή. Η α­βε­βαι­ό­τη­τα, το άγνωστο και η α­γω­νί­α κυ­ρια­ρχούν στην καθημερινότητα μας, χωρίς να γίνεται λόγος για τη χα­ρά και την ευ­τυ­χί­α.

Και ό­μως μέ­σα σέ ό­λα αυ­τά υ­πάρ­χει μια δύ­να­μη, που τα κα­τευ­θύ­νει όλα. Εί­ναι ο «παν­τα­χού πα­ρών και τα πάν­τα πλη­ρών, ο θη­σαυ­ρός των α­γα­θών και ζω­ής χο­ρη­γός», ό­πως ομολογούμε στην προ­σευ­χή του «Βα­σι­λεύ Ου­ρά­νι­ε». Εί­ναι το πνεύ­μα της α­λή­θειας. Εί­ναι το τρί­το πρό­σω­πο της Α­γί­ας Τριά­δος. Εί­ναι Αυ­τό που χο­ρη­γεί και κα­τευ­θύ­νει την ζω­ή ό­λων μας και που λαμβάνουμε κατά την ώρα της τέλεσης της βαπτίσεώς μας.

Αυ­τό λοιπόν το Ά­γιο Πνεύ­μα κα­τηύ­θυ­νε τις ε­πτά οικουμενικές συ­νό­δους, διατηρώντας ζων­τα­νή την πα­ρά­δο­ση της Εκ­κλη­σί­ας μας. Αυ­τό ενυπάρχει  στη εκκλησιαστική λα­τρεί­α, είναι το πνεύμα το Άγιον που πα­ρη­γο­ρεί, α­πο­κα­λύ­πτει, το­νώ­νει, ζω­ο­γο­νεί ό­νει­ρα κι ελ­πί­δες. Τέλος αυτό εμ­πνέ­ει πί­στη στους πιστούς δια μέσου των αιώνων.

Το Πνεύ­μα το Ά­γιο κα­τεύ­θυ­νε και κα­τευ­θύ­νει τον υλικό και πνευματικό κόσμο. Ο Πα­ρά­κλη­τος, κρα­τά­ει στα χέ­ρια Του τη ζω­ή και την ι­στο­ρί­α του κα­θε­νός μας. Αυ­τός έχει τη δύναμη να ζω­ο­ποι­ή­σει και να μεταμορφώσει την αν­θρω­πό­τη­τα.

Δυ­στυ­χώς όμως ο άν­θρω­πος της πολυτάραχης ε­πο­χής μας εί­ναι επηρεασμένος α­πό άλλου ­είδους πνεύ­μα­τα, που δι­α­στρέ­φουν και νε­κρώ­νουν τα εγκεφαλικά του κύτταρα.   Παρασυρμένος λοιπόν α­πό το πνεύ­μα του μί­σους και της φι­λαρ­χί­ας, της α­ναρ­χί­ας και της τυ­ραν­νί­ας, της φαυ­λο­κρα­τί­ας και της υ­πο­κρι­σί­ας, και της ψευ­τιάς   ψάχνει εναγωνίως το φως.

 Ποια είναι όμως η λύση του δράματος; Την απάντηση μας την δίνει η Εκκλησία. Αυτή  έχει τη δύναμη να ανατρέψει όλα αυτά, εάν ο πιστός θε­λή­σει να ζή­σει βα­θιά, α­πο­κα­λυ­πτι­κά κι α­λη­θι­νά τη ζω­ή του, εμ­πι­στευ­όμενος, και εμ­πνεόμενος από το πνεύ­μα της α­γά­πης, της α­λή­θειας και της ε­λευ­θε­ρί­ας.

Καιρός λοιπόν να βιώσουμε την ε­ορ­τή αυτή του Α­γί­ου Πνεύ­μα­τος    λαμβάνοντας Πνεύ­μα Ά­γιο, που  πλου­σι­ο­πά­ρο­χα προ­σφέ­ρε­ται σε ό­λους μας. Εί­ναι το μό­νο πνεύ­μα που α­νή­κει σέ ό­λους μας. Εί­ναι η ζω­ή του κα­θε­νός μας. Και με τον φω­τι­σμό Του μπορούμε  ο καθένας μας να νι­κή­σουμε καθετί το  φθαρ­τό – σκο­τει­νό γε­μί­ζοντας την ψυχή μας με αγιασμό.

Ό­σοι ό­μως για μια α­κό­μη φο­ρά, για οποιοδήποτε λόγο, δεν επικαλεστούν την χάρι του θα παραμεί­νουν  στο χά­ος και στη σύγ­χυ­ση της Βα­βέλ. Μια  σύγ­χυ­ση διαταράσσοντας  το προσωπικό και κοινωνικό γίγνεσθαι.

 Τέ­λος ο άν­θρω­πος του σή­με­ρα εάν θέ­λει να βρει παρηγοριά δεν έχει παρά να επικαλεσθεί και εγ­κολ­πω­θεί  το Πνεύ­μα το Ά­γιο που αφειδώς προσφέρεται και ιδιαίτερα το διήμερο αυτό των δυο μεγάλων εορτών.

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο [email protected] άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

«Η αγάπη η αληθινή είναι ένα μαρτύριο»

Δύο μοναχικές μεγαλοσχημίες και την ρασοφορία μίας δοκίμου μοναχής τέλεσε σήμερα το πρωί στην Ιερά Μονή Παναγίας Δαμάστας ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Φθιώτιδος κ. Συμεών...

Προχωρά η ανέγερση του Ι.Ν. Αγίου Ανανία – Συνεχίζονται οι προσφορές αγάπης

Με ικανοποιητικούς ρυθμούς προχωρούν οι εργασίες ανέγερσης του Ιερού Ναού, αφιερωμένου στον Άγιο Ανανία Μητροπολίτη Λακεδαιμονίας, στον περιβάλλοντα χώρο του Διοικητηρίου Π.Ε. Λακωνίας στη...

Επίσκεψη του Μητροπολίτου Δημητριάδος στην Παλαιά Ι.Μ. Παναγίας κάτω Ξενιάς

Την παλαιά, ιστορική και πληγωμένη από τους σεισμούς του 1980 Ιερά Μονή Παναγίας κάτω Ξενιάς επισκέφθηκε σήμερα ο Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Ιγνάτιος. Ο Σεβασμιώτατος,...

Ο Άγιος Μάρκος επίσκοπος Αρεθουσίων και οι συν αυτώ

ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου – Καθηγητού Μια από τις ηρωικότερες χρονικές περιόδους της Εκκλησίας μας είναι η, σύντομη ευτυχώς, βασιλεία του Ιουλιανού του Παραβάτη...

Ρωμαιοκαθολικοὶ καὶ Ἀγγλικανοὶ ὑπὲρ τοῦ γάμου ὁμοφυλοφίλων

«Ἡ πλειονότητα τῶν Γερμανῶν ἐπισκόπων καὶ ἐκπροσὼπων τῶν λαϊκῶν καθολικῶν ὀργανώσεων τάχθηκαν ὑπὲρ τῆς ­εὐλογίας τῶν γάμων μεταξὺ ἀτόμων τοῦ ἴδιου φύλου στὶς καθολικὲς...

Σύναξη Εκκλησιαστικών Συμβουλίων Αρχιερατικής Περιφέρειας Συκουρίου

Στον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Συκουρίου πραγματοποιήθηκε η Σύναξη των νέων Εκκλησιαστικών Συμβουλίων της Αρχιερατικής Περιφέρειας Συκουρίου, κατόπιν προσκλήσεως του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου...

«Συντήρηση φορητών εικόνων του τέμπλου και ξυλόγλυπτων έργων» του ιστορικού ιερού Ναού Αγ. Αθανασίου Εμμ. Παπά Σερρών

Στην φάση της υλοποιήσεως εισήλθε μετά και την ολοκλήρωση των αναγκαίων μελετών η Προγραμματική Σύμβαση, η δεύτερη κατά σειρά που υπογράφθηκε στις 24 Μαρτίου...
video

Η εμφάνιση των τριών Αγγέλων

Η εμφάνιση των τριών Αγγέλων. Έλαβε την ευλογία από τον Θεό ώστε να συνομιλήσει μαζί τους. Τους δέχθηκε με αγάπη παρόλο που ήταν άγνωστοι...

Ο Ανώτερος Δ/κτής Φρουράς Βόλου στον Μητροπολίτη Δημητριάδος

Τον Σεβ. Μητροπολίτη Δημητριάδος κ. Ιγνάτιο επισκέφθηκε σήμερα στο γραφείο του, στο Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλίας, ο Δ/κτής της ΤΑΞΑΣ και Ανώτερος Δ/κτής Φρουράς Βόλου...

Στον Μητροπολίτη Μεσσηνίας ο νέος Διοικητής Π.Υ. Καλαμάτας

Εθιμοτυπική επίσκεψη στον Σεβ. Μητροπολίτη Μεσσηνίας κ. Χρυσόστομο, πραγματοποίησε σήμερα Τρίτη 28 Μαρτίου 2023, ο νέος Διοικητής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Καλαμάτας Αντιπύραρχος Πα­να­γιώτης Παπανικολάου,...

«Ἡ Ἀγία Τριάδα στήν Δυτική Χριστιανοσύνη»

Μητροπολίτου Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου Ἱεροθέου Πρόσφατα κυκλοφόρησε τό βιβλίο τοῦ διδάκτορος θεολογίας καί διδάσκοντος στήν Θεολογική Σχολή Θεσσαλονίκης κ. Γεωργίου Σίσκου μέ τίτλο «Ἡ...

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος στις 25 Ιουνίου στην Ι. Μ. Αγάθωνος

Δεκτός σε ακρόαση υπό της Αυτού Θειοτάτης Παναγιότητος, του Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου έγινε σήμερα στα Πατριαρχεία ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Φθιώτιδος κ. Συμεών, προκειμένου...

«Η ζωή με και για τον Χριστό»

Την Κυριακή 26 Μαρτίου 2023, τελέσθηκε ο πέμπτος Κατανυκτικός Εσπερινός στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Χαλκίδος, χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτο Ποιμενάρχου μας, Μητροπολίτου Χαλκίδος κ....

Χιλιάδες πιστοί συγκεντρώθηκαν στη Λαύρα των Σπηλαίων του Κιέβου

Την Δ΄ Κυριακή της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής και του Οσίου Ιωάννη της Κλίμακος, στις 26 Μαρτίου 2023, ο Μακαριώτατος Μητροπολίτης Κιέβου και πάσης...

Εστία Πατερικών Μελετών : Συμπαραστεκόμαστε στούς Πατέρες τῆς Ἱερᾶς Λαύρας τοῦ Κιέβου

Μέ μεγάλη κατ’ ἄνθρωπον θλίψη, ἀλλά καί μέ ἐλπίδα στόν πανταχοῦ Παρόντα Κύριο, παρακολουθοῦμε τίς τελευταῖες ἐξελίξεις μέ τόν προαναγγελλόμενο διωγμό τῶν μοναχῶν τῆς...