Oμιλία Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων κατά την Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος στην αδελφότητα ΠΕΛΕΚΑΝ .

«Ὁ γάρ καρπός τοῦ Πνεύματος ἐν πάσῃ ἀγαθωσύνῃ καί δικαιοσύνῃ καί ἀληθείᾳ».

Χθές ἡ Ἐκκλησία μας ἑόρτασε τήν ἐκπλήρωση τῆς ὑποσχέσεως τοῦ Χριστοῦ στούς μαθητές του. Ἑόρτασε τήν ἐπιφοίτηση καί ἐπι­δημία τοῦ ἁγίου Πνεύματος, τό ὁ­ποῖο ἐπρόκειτο νά συνεχίσει τό ἔρ­γο τοῦ Χριστοῦ στόν κόσμο, νά φω­τίσει καί νά ἐνισχύσει τούς μα­θητές στήν ἀποστολή τους νά κη­ρύ­­ξουν τό εὐαγγέλιο εἰς πάντα τά ἔθνη, ἀλλά καί νά μείνει στόν κό­σμο ὡς ἡ αἰσθητή παρουσία τοῦ Θεοῦ πού συγκροτεῖ τόν θεσμό τῆς Ἐκ­κλησίας καί ἁγιάζει τούς πι­στούς.

Καί ἐάν οἱ μαθητές καί ἀπό­στο­λοι τοῦ Κυρίου ἀντελήφθησαν τήν ἐπιφοίτηση τοῦ ἁγίου Πνεύ­ματος ἀπό τόν ἦχο πού ἀκούσθηκε στό ὑπερῶο τῆς Ἱερουσαλήμ, ὡς ἦ­χος φερομένης βιαίας πνοῆς, ὅπως πε­ρι­γράφουν οἱ Πράξεις τῶν Ἀπο­στό­λων, ἀπό τίς γλῶσσες τοῦ πυ­ρός πού διεμερίσθησαν ἐπάνω στόν καθένα τους καί ἀπό τήν πα­ρόρ­μηση καί τή δύναμη πού αἰ­σθάν­θηκαν μέσα τους οἱ φοβι­σμέ­νοι μέχρι τότε ἀπόστολοι, ὥστε νά βγοῦν στούς δρόμους τῆς Ἱε­ρου­σα­­λήμ καί νά κηρύττουν τόν Χρι­στό σέ ὅλες τίς γλῶσσες τῶν ἀν­­­θρώπων, τό ἐρώτημα πού τί­θε­ται γιά ἐμᾶς, ἀδελφοί μου, πού τιμοῦ­με καί ἑορτάζουμε σήμερα τό Πα­νάγιο Πνεῦμα, εἶναι πῶς ἀντι­λαμ­βα­νόμεθα ἐμεῖς τήν παρουσία του.

Τήν ἀπάντηση μᾶς τήν δίδει ὁ ἀπό­στολος Παῦλος μέ τό σημερινό ἀποστολικό ἀνάγνω­σμα ἀπό τήν ἐπι­στολή του πρός τούς Ἐφεσίους λέ­γοντας: «Ὁ γάρ καρπός τοῦ Πνεύματος ἐν πάσῃ ἀγα­θωσύνῃ καί δικαιοσύνῃ καί ἀλη­θείᾳ». Ὁ καρπός τοῦ ἁγίου Πνεύ­­ματος βρί­σκε­ται μέσα στήν ἀγαθότητα, τή δικαιοσύνη καί τήν ἀλήθεια.

Ἐάν θέλουμε δηλαδή νά διαπι­στώ­σουμε τήν παρουσία τοῦ ἁγίου Πνεύματος, θά πρέπει νά ἀνα­ζη­τή­σουμε αὐτές τίς τρεῖς ἀρετές γύρω μας καί μέσα στήν ψυχή μας: τήν ἀγαθότητα, τή δικαιοσύνη καί τήν ἀλήθεια.

Ὅλες οἱ ἀρετές εἶναι, ἀδελφοί μου, καρποί τοῦ ἁγίου Πνεύματος, γιατί εἶναι ἰδιότητες τοῦ Θεοῦ, πού τό ἅγιο Πνεῦμα δίδει σέ ὅσους ἀγωνίζονται νά ζοῦν σύμφωνα μέ τό θέλημα τοῦ Θεοῦ. Εἶναι ἰδιό­τη­τες τοῦ Θεοῦ μέ τίς ὁποῖες εἶχε κο­σμήσει ὁ Θεός καί τή δική μας φύ­ση, ὅταν μᾶς εἶχε πλάσει κατ᾽ εἰ­κό­να του, ἀλλά ἡ πτώση τῶν πρω­το­πλάστων καί ἡ ροπή πρός τήν ἁ­μαρτία, τήν ὁποία μᾶς κλη­ρο­­δό­τη­σαν, τίς ἀμαύρωσε καί τίς ἐξαφά­νισε. Ὀφείλουμε ὅμως νά τίς ἐπα­να­κτήσουμε, ἐάν θέλουμε νά φθά­σου­­με στήν ὁμοίωση τοῦ Θεοῦ, στό καθ᾽ ὁμοίωσιν, γιά τό ὁποῖο μᾶς ἔχει πλάσει ὁ Δημιουρ­γός.

Καί ἐπειδή δέν εἶναι εὔκολη ὑπό­θεση νά ἀποκτήσουμε τίς θεῖες ἰδιότητες πού στερηθήκαμε, γι᾽ αὐ­τό ὁ Θεός ἔστειλε τό ἅγιο Πνεῦμα, τό ὁποῖο ἐνισχύει τήν προσπάθεια καί τόν ἀγώνα ὅλων τῶν πιστῶν πού προσπαθοῦν καί θέλουν νά ὁμοιάσουν μέ τόν Θεό καί ἐπι­βρα­βεύει τήν προσπάθειά τους μέ τίς ἀρετές, οἱ ὁποῖες ἀποτελοῦν κατά τόν ἀπόστολο Παῦλο καρπούς τοῦ ἁγίου Πνεύματος.

«Ὁ γάρ καρπός τοῦ Πνεύματος ἐν πάσῃ ἀγαθωσύνῃ καί δικαιοσύνῃ καί ἀληθείᾳ».

Ἐάν ἑπομένως διακρίνουμε στήν μέσα μας καί γύρω μας τήν ἀγαθή καί καλή διάθεση, τήν ἀπουσία τῆς πονηρίας καί τῆς ἐπιδιώξεως τοῦ προσωπικοῦ συμφέροντος, τό ἐνδιαφέρον καί τή φροντίδα γιά τούς ἀδελφούς μας, τότε αὐτό εἶ­ναι καρπός καί δεῖγμα τῆς πα­ρου­σίας τοῦ ἁγίου Πνεύματος, γιατί ἡ ἀγαθότης εἶναι ἰδιότητα τοῦ Θεοῦ, τήν ὁποία εἶχε διαστρέψει στήν ψυ­χή μας ἡ ἁμαρτία.

Ἐάν διαπιστώσουμε μέσα μας καί γύρω μας τήν ἀγάπη γιά τό δίκαιο καί τήν προάσπισή του, τήν ἀπο­φυ­­γή τῆς ἀδικίας, τήν προσπάθεια νά ἀποδίδουμε στόν καθένα αὐτό πού τοῦ ἀνήκει χωρίς νά ἐπιδιώ­κουμε νά ἐπωφεληθοῦμε τυχόν ἀπό τήν ἀδυναμία του ἤ τήν ἀπρο­σεξία του, τότε θά πρέπει νά γνω­ρίζουμε ὅτι ἡ δικαιοσύνη δέν εἶναι προσωπικό μας ἐπίτευγμα ἀλλά εἶναι καρπός τοῦ Παναγίου Πνεύ­ματος, διότι δίκαιος εἶναι ὁ Θεός καί «δικαιοσύνας ἠγάπησε».

Καί ἐάν ἡ ἀλήθεια εἶναι αὐτή πού κυριαρχεῖ στούς λόγους μας, στίς πράξεις μας, στίς σχέσεις μας, στή ζωή μας, σέ μία ἐποχή στήν ὁποία τό ψεῦδος ἐπικρατεῖ καί καλύπτει τά πάντα, τότε νά γνωρίζουμε ὅτι τό ἅγιο Πνεῦμα εἶναι αὐτό πού μᾶς ἐπισκιάζει καί μᾶς ὁδηγεῖ στήν ἀλήθεια. Γιατί αὐτό εἶναι τό Πνεῦμα τῆς ἀληθείας, ὅπως ἀλή­θεια εἶναι καί τό δεύτερο πρό­σωπο τῆς ἁγίας Τριάδος, ὁ Υἱός καί Λό­γος τοῦ Θεοῦ.

Ἀδελφοί μου, ἑορτάζοντας καί τι­μώντας τό Παράκλητο Πνεῦμα, ἄς τό παρακαλέσουμε, ὄχι μόνο σή­μερα ἀλλά καί «πάσας τάς ἡμέ­ρας τῆς ζωῆς ἡμῶν», νά μᾶς δίδει τή χάρη του καί νά μᾶς ἀξιώνει τῶν καρπῶν του, τῶν ἀρετῶν ἐκεί­νων πού θά μᾶς κάνουν νά ὁμοι­άζουμε μέ τόν Θεό, ὥστε νά ἀξιωθοῦμε τῆς σωτηρίας μας καί συναντή­σε­ώς μας μαζί του στή βα­σιλεία τῶν οὐρανῶν, ἐκεῖ ὅπου ἐλ­πίζουμε καί προσευχόμεθα νά ἀναπαύεται καί ὁ μακαριστός π. Ἀμβρόσιος, ὁ ἱδρυ­τής τῆς ἱερᾶς αὐτῆς Ἀδελφό­τη­τος καί τοῦ πα­νη­γυρίζοντος ἱεροῦ αὐτοῦ ναοῦ, μετά τῶν ἀειμνήστων ἀδελφῶν τῆς Ἀδελφότητος ταύτης. Ἀμήν.

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο info@poimin.gr άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Η βυζαντινή Καστοριά περιμένει τον Ποιμένα της με βυζαντινές διεργασίες…

Την 8η Οκτωβρίου η Ιερά Σύνοδος της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος θα προβεί στην πλήρωση πέντε Μητροπόλεων, μεταξύ αυτών και η χηρεύουσα ακριτική Ιερά...

Ανακοίνωση – παράκληση για προσευχή

Στην Εντατική Μονάδα Θεραπείας του Τζάνειου Γενικού Νοσοκομείου Πειραιά νοσηλεύεται διασωληνωμένος εδώ και λίγες ημέρες (όχι από covid-19), ο Γενικός Αρχιερατικός Επίτροπος της Ιεράς...

Τὸ ρασοφορεῖν εἶναι ἐπάγγελμα;;;;;

Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση Ἡ ἀπάντηση στὸ ἐρώτημα τοῦ τίτλου ποικίλλει, ἀνάλογα μὲ τὸν ἄνθρωπο ποὺ ἀπαντάει. Οἱ περισσότεροι λένε ὅτι εἶναι ἐπάγγελμα, ἀφοῦ...

Πανήγυρις Αγίου Σεραφείμ Αρχιεπισκόπου Φαναρίου και Νεοχωρίου στον τόπο μαρτυρίου του

Κάθε τελευταία Κυριακή του Σεπτεμβρίου, εορτάζεται η μνήμη του αγίου και ενδόξου ιερομάρτυρος Σεραφείμ αρχιεπισκόπου Φαναρίου και Νεοχωρίου του Θαυματουργού, πολιούχου και προστάτου της...

Ἐκλογές Ἀρχιερέων

ὑπό Ἀρχιμ. Βασιλείου Μπακογιάννη Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος κάνοντας λόγο γιά τά προσόντα τοῦ  ὑποψηφίου Ποιμένος, δέν ἀρκεῖται στήν εὐλάβεια,  ἀλλά καί σέ κάτι...

Η Εξόδιος Ακολουθία του μακαριστού Πρωτοπρεσβυτέρου Χρήστου Οικονόμου

Την Εξόδιο Ακολουθία του μακαριστού Πρωτοπρεσβυτέρου Χρήστου Οικονόμου, συνταξιούχου Κληρικού της Ι. Μητροπόλεως μας, ο οποίος μετέστη προς Κύριον πλήρης ημερών, τέλεσε την Κυριακή,...

Το Άγιο Πνεύμα απεφάνθη… για τις Μητροπόλεις Κιλκισίου & Θήρας

Μπορεί το τοπίο να παραμένει θολό έως και σήμερα για τις Μητροπόλεις Λαγκαδά, Καστορίας και Περιστερίου και να μην επιτρέπει ασφαλή συμπεράσματα, δεν συμβαίνει...

Τοποθέτηση Ηγουμενοσυμβουλίου στην ανασυσταθείσα Ι.Μ. Προφήτη Ηλία Γεωργιτσίου

Το απόγευμα της Κυριακής 26 Σεπτεμβρίου 2021, στην προσφάτως ανασυσταθείσα ιστορική Ιερά Μονή Προφήτη Ηλία Γεωργιτσίου, τελέσθηκε Αρχιερατικός Εσπερινός χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη μας...

Η εξόδιος ακολουθία του Αρχιμανδρίτου Φιλίππου Αβραμίδη στην Ιερά Μονή Αγίου Παντελεήμονος Χρυσοκάστρου

Σε κλίμα συγκίνησης τελέστηκε τη Δευτέρα 27 Σεπτεμβρίου 2021, την πρωίαν περί την 10ην ώραν, η Εξόδιος Ακολουθία και ο ενταφιασμός του Αρχιμανδρίτη π....

Αρχιερατικό Συλλείτουργο στους πρόποδες του Ολύμπου

Την Κυριακή 26 Σεπτεμβρίου, κατά την οποία εορτάστηκε η Μετάσταση του Αγίου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ιωάννου Θεολόγου, τελέστηκε Αρχιερατικό Συλλείτουργο στο Λιτόχωρο, την ιστορική...

Ο εορτασμός του Οσίου Ιωάννου του Ρώσου στο Νέο Προκόπι Ευβοίας

H δεύτερη κατά το έτος Εορτή του Ιερού Προσκυνήματος του Οσίου Ιωάννου του Ρώσου, στο Νέο Προκόπιο Ευβοίας ετελέσθη το Σαββατοκύριακο 25-26  Σεπτεμβρίου 2021, προεξάρχοντος...

Χειροτονία Πρεσβυτέρου από τον Πατριάρχη Αλεξανδρείας

Η Α.Θ. Μακαριότης, ο Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ.κ. Θεόδωρος Β΄, χοροστάτησε στον Όρθρο και προεξήρχε της Θείας Λειτουργίας, σήμερα, Κυριακή,...

Άλλο ασκητισμός και άλλο μοναχισμός

Άλλο ασκητισμός και άλλο μοναχισμός. Τι είναι ο ασκητισμός; Τι είναι ο μοναχισμός; Για ποιο λόγο άντρες ή γυναίκες πηγαίνουν να γίνουν μοναχοί; Τι...

Φθιώτιδος Συμεών: «Ο φόβος είναι ο εχθρός της αγάπης»

Με μία μεγάλη περιοδεία σε όλη την Μητρόπολη Φθιώτιδος εόρτασε το διήμερο 25 & 26 Σεπτεμβρίου ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Φθιώτιδος κ. Συμεών την εορτή...

Θολό τοπίο δώδεκα ημέρες πριν από τις εκλογές…

Η Ιερά Σύνοδος της  Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος θα συγκληθεί συν Θεώ, από της 4ης έως της 8ης μηνός Οκτωβρίου 2021. Ο χρόνος αρχίζει...