Τοῦ Μητροπολίτου Ἐλευθερουπόλεως ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

«διεσκόρπισε τὴν οὐσίαν αὐτοῦ ζῶν ἀσώτως» (Λουκᾶ 15,13)

Καθὼς μὲ προσοχὴ καὶ κατάνυξη ἀκοῦμε καὶ πάλι, ἀγαπητοὶ ἀδελφοί, σήμερα Κυριακή τοῦ ἀσώτου, τὴν ὁμώνυμη Παραβολὴ τοῦ Εὐαγγελίου μας, ὁ νοῦς μας πηγαίνει στὴν οἰκογένεια ἐκείνη, ποὺ ἔχει στούς κόλπους της τέτοια παιδιά. Ἄσωτα παιδιά. Πού σπαταλοῦν ἀδίκως τό χρόνο τους, τὴν πατρικὴ περιουσία καὶ ἀτιμάζουν τὸ οἰκογενειακὸ ὄνομα καὶ ὑπόληψη μὲ τὴν ἄτακτη ζωή τους.

Πόσα θὰ ἔχωμε νὰ διδαχθοῦμε μελετώντας προσεκτικὰ τὴν Παραβολή μας καὶ κυρίως τὴν στάση τοῦ πατέρα ἀπέναντι στὸ ἄσωτο παιδί του! Ὁ νεώτερος υἱὸς του ἔδειξε ἀπέναντι τοῦ πατέρα του περισσὴ ἀσέβεια καὶ ἀναίδεια καὶ προπέτεια, ὅταν τοῦ ζήτησε ἰταμῶς τὸ «ἐπιβάλλον μέρος τῆς οὐσίας», νὰ πάρη ὅ,τι τοῦ ἀνῆκε. Ἀκόμη συμπεριφέρθηκε μὲ σκληρότητα ἀπέναντι στὸ γονέα του καὶ μὲ ὁδηγὸ στὶς ἀποφάσεις του τὴν ἀπερισκεψία καὶ τὴν ἀναζήτηση τῆς ἐλευθερίας καὶ τῶν ἡδονῶν ἀνεχώρησε ἀπὸ τὸ πατρικὸ σπίτι.

Ἀπερίγραπτη θὰ πρέπη νὰ ἦτο ἡ πικρία καὶ ὁ πόνος, ποὺ αἰσθάνθηκε στὴ ψυχὴ του ὁ πατέρας τῆς παραβολῆς μας. Ἀλλὰ τίποτε δὲν λέγει, οὔτε ὅταν ἀναιδῶς ἀπαιτεῖ ὁ υἱὸς του τὸ μερίδιό του, οὔτε ὅταν φεύγη γιὰ νὰ τὸ σπαταλήση στὴν ἁμαρτωλή ζωή. Ὁ πατέρας δὲν μιλᾶ. Ἔχει ἀπέναντι του πλάσμα προικισμένο ἀπὸ τὸν Θεὸ μὲ τὸ ἀνεκτίμητο δῶρο τῆς ἐλευθερίας. Σιωπᾶ ὁ πονεμένος πατέρας, διότι ἐπιθυμεῖ νὰ ἀφήση τὸ παιδί του νὰ μάθη τὴν ἀλήθεια ἀπὸ τὴν ἴδια τὴ ζωή του. Ἀπὸ τὰ παθήματα τά σκληρά, ποὺ θὰ ἀκολουθήσουν. Πολὺ παιδαγωγικὴ καὶ σωστὴ ἡ στάση τοῦ πατέρα.

Ἀκόμη ὁ πατέρας ὁ ἀδικημένος ἀπὸ τὸν νεώτερο υἱό του δὲν τὸν ἀποκληρώνει καὶ δὲν τὸν ξεχνᾶ. Δὲν ἀφήνει νὰ ἐκδηλωθῆ ὀργὴ καὶ μῖσος κατὰ τοῦ ἀσώτου, ἐξαιτίας τῆς προσβολῆς, ποὺ εἶχε δεχθῆ. Μὴ ἐπιτρέποντας τέτοια αἰσθήματα στὴν πατρική του καρδιὰ περιμένει. Περιμένει μὲ λαχτάρα ἀνείπωτη τὴν ἐπιστροφὴ τοῦ παιδιοῦ του. Ὅπως ἀκριβῶς περιμένει μὲ πόθο νὰ ξαναδῆ κάποιος τὸ χαμένο στα ξένα παιδί του. Ὅπως περιμένει, πλὴν εἰς μάτην, νὰ ξαναδῆ τὸ νεκρό του παιδὶ ἕνας χαροκαμένος πατέρας.

Ἀσφαλῶς πληγώνεται ὁ πατέρας ἀπὸ τὴν ἀντικοινωνικὴ καὶ ἄτακτη καὶ κατακριτέα ζωὴ τοῦ παιδιοῦ του. Ἀνέκαθεν στὶς Ἅγιες Γραφές μας ἐξαίρεται ἡ χαρὰ καὶ ἡ ὑπερηφάνεια τῶν γονέων γιὰ τὸ φρόνιμο καὶ ἄξιο παιδί. Οἱ γονεῖς ἀνέκαθεν – εἶναι τόσο φυσικό !- ἔχουν μεγάλη καὶ θεμιτὴ ἐπιθυμία νὰ βλέπουν τὰ παιδιὰ τους ἐπιτυχημένα στὴν κοινωνία, γιὰ νὰ τὰ καμαρώνουν οἱ ἴδιοι καὶ νὰ στενοχωροῦνται οἱ ἐχθροὶ των.

«Παῖς πλανώμενος (ἄσωτος) αἰσχύνει γονεῖς αὐ­τοῦ» (Παροιμ.29,15). «Ἄφρων μυκτηρίζει παιδείαν πατρός» (Παροιμ. 15,5). «Ὡς βλάσφημος ὁ ἐπικαταλιπών πατέρα!» (Σοφία Σειρὰχ 3,15).

Ἄφρων, λοιπὸν, καὶ βλάσφημος χαρακτηρίζεται ἀπὸ τὴν Παλαιὰ Διαθήκη ὁ ἄσωτος υἱός. Ἀντιλαμβάνεσθε καὶ ποιὰ θὰ ἦσαν τὰ αἰσθήματα στὴ ψυχὴ τοῦ πατέρα, ποὺ εἶχε τὴν ἀτυχία νὰ ἀνατρέφη τέτοιο παιδί, ντροπὴ τῆς οἰκογενείας, «ὅταν ἐλάλει τοῖς ἐχθροῖς αὐτοῦ ἐν πύλαις» (Ψαλμ. 126,5), ὅταν θὰ γινόταν κάποια συζήτηση στὶς πύλες τῆς πόλεως γιὰ τὰ νέα παιδιά της.

Ἄς δοῦμε ὅμως, ἀγαπητοὶ ἀδελφοί, πῶς προετοιμάζει τὸν πατέρα τὸ Εὐαγγέλιο, ὅταν δοκιμάζεται ἀπὸ τὸν ἄσωτο ἀπόγονο. Πρῶτον νὰ σκεφθῆ, ὥστε νὰ μὴν πέση ἀμέσως στὸ πέλαγος τῆς ἀπελπισίας. Διότι ἂς εἶναι παιδί του καὶ αἷμα του, δὲν παύει νὰ εἶναι ἕνα ἐλεύθερο πλάσμα καὶ νὰ διαχειρίζεται τὴν ζωή του, ὅπως ἐκεῖνο θέλει. Μὲ τὴ βία ἀδύνατο ὁ πατέρας νὰ ἐπιτύχη κάτι τὸ χρήσιμο. Ἄς τὸ ἀφήση νὰ μάθη ἀπὸ ὅ,τι θὰ πάθη.

Δεύτερον παρατηροῦμε στὴν σημερινὴ συγκλονιστικὴ καὶ διδακτικώτατη περικοπή τοῦ Εὐαγγελίου μας, τὸ συνεχὲς καὶ ἀδιάπτωτο ἐνδιαφέρον τοῦ πατέρα γιὰ τὸν ἄσωτο υἱό του. Ἡ δικαιολογημένη πικρία δὲν τοῦ ἀφαιρεῖ οὔτε στὸ ἐλάχιστο τὸν πόνο καὶ τὴν στοργὴ γιὰ τὸ παραστρατημένο παιδί του. Πονεῖ, ὑποφέρει καὶ περιμένει ὁ δυστυχὴς τὴν ἐπιστροφή του.

Προπάντων προσεύχεται μὲ δάκρυα καὶ συντριβὴ, ὥστε «ὁ τοὺς ἁμαρτωλοὺς ἐλεῶν καὶ μὴ θέλων τὸν θάνατον τοῦ ἁμαρτωλοῦ» Θεὸς νὰ βοηθήση νὰ ἐπιστρέψη στὸν δρόμο Του ὁ ἄσωτος καὶ περιπλανώμενος στοὺς σκοτεινοὺς και ἐπικίνδυνους δρόμους τῶν παθῶν υἱός.

Τὸ θέμα ἀσφαλῶς παραμένει ἀνεξάντλητο. Ἄς κρατήσωμε ὅμως στὸ πνεῦμα μας αὐτὰ τὰ λιγοστὰ ψίχουλα ἀπὸ τὴν πλούσια Τράπεζα τοῦ Λόγου τοῦ Θεοῦ σήμερα καὶ προπάντων ἄς τά φυλάξουν ἐκεῖνοι οἱ πατέρες καὶ ἐκεῖνες οἱ μητέρες, ποὺ βιώνουν καθημερινὰ τὸ δρᾶμα τοῦ πατέρα τοῦ σημερινοῦ Εὐαγγελίου μας. Εἴθε τὸ εὐτυχὲς τέλος τῆς ἱστορίας μας νὰ εἶναι τὸ ἴδιο τέλος καί τοῦ ἰδικοῦ των δράματος. Ἀμὴν!

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο [email protected] άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Η Πόλις εκατακτήθη | Αρχιδιακόνου I.M. Ταμασού και Ορεινής Ραφαήλ Μισιαούλη

Αρχιδιακόνου Ιεράς Μητροπόλεως Ταμασού και Ορεινής, Ραφαήλ Μισιαούλη Η Βασιλεύουσα Πόλη της Κωνσταντινουπόλεως κατακτήθηκε (Η Πόλις εάλω!). Στις 29 Μαḯου 1453 μ.Χ. και παρά τις...

Με συγκίνηση και κατάνυξη η Σύρος υποδέχεται την ιερά Εικόνα της Παναγίας «Βουρλιωτίσσης»

Χθες το απόγευμα, στον αύλιο χώρο του Ιερού Ναού του Αγίου Δημητρίου ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Νέας Ιωνίας και Φιλαδελφείας κ. Γαβριήλ, ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος...

Πολυαρχιερατικός Εσπερινός επί τη εορτή της μετακομιδής των Λειψάνων του Αγ. Λουκά στην Ι.Μ. Παναγίας Δοβρά

Το Σάββατο 28 Μαΐου το απόγευμα στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό του Αγίου Λουκά του Ιατρού στην Ιερά Μονή Παναγίας Δοβρά Βεροίας, τελέστηκε Πολυαρχιερατικός Εσπερινός...

Συνάντηση του Επισκόπου Μελιτηνής με τον Αγγλικανό Επίσκοπο Μπέρμιγχαμ

Τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Μελιτηνής κ. Μάξιμο προσκάλεσε στο Επισκοπείο του ο Αγγλικανός Επίσκοπος Μπέρμιγχαμ κ. David Urquhart. Τον Θεοφιλέστατο συνόδευσαν ο Πρωτοπρεσβύτερος κ. Θεόδωρος Πολυβίου...

Άφιξη του Αρχιεπισκόπου Αυστραλίας κ.κ. Μακαρίου στην Πέρθη

Ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας κ.κ. Μακάριος έφθασε στην Πέρθη το Σάββατο, 28 Μαΐου. Πρόκειται για την τέταρτη ποιμαντική επίσκεψη που πραγματοποιεί ο Σεβασμιώτατος στη...

Το Κατασκηνωτικό Κέντρο της Ι.Μ. Φθιώτιδος θα δεχτεί στην αγκαλιά του και πονεμένα παιδιά από την Ουκρανία

Γεύμα και συνάντηση εργασίας πραγματοποίησε χθες στην Αθήνα ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Φθιώτιδος κ. Συμεών με τον Πρέσβη της Ουκρανίας στην Ελλάδα κ. Sergii Shutenko,...

Θεμελίωση πολυδύναμου ιεραποστολικού κέντρου στην Τανζανία

Θερμότατη υποδοχή επεφύλαξαν κατά την δεύτερη ημέρα της ιεραποστολικής επίσκεψης στην Τανζανία, στον Μακαριώτατο Πάπα και Πατριάρχη Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ.κ. Θεόδωρο Β´...
video

Τι ζητάω; Μια θέση στον Παράδεισο να πάω

Τι ζητάω; Μια θέση στον Παράδεισο να πάω. Τι είναι ο Παράδεισος και τι είναι η κόλαση; Που είναι ο Παράδεισος και που είναι...

Η εορτή πάντων των εν Βοιωτίᾳ διαλαμψάντων Αγίων

Με λαμπρότητα και αθρόα συμμετοχή πιστών από όλη τη Βοιωτία τιμήθηκε η μνήμῃ πάντων των εν Βοιωτίᾳ διαλαμψάντων Αγίων στον  Ιερό Ναό των Βοιωτών...

Εγκαίνια Παρεκκλησίου της Αγίας Αναστασίας της Φαρμακολυτρίας από τον Μητροπολίτη Ταμασού Ησαΐου

Μέσα σε κλίμα θρησκευτικής κατανύξεως πραγματοποιήθηκε, την Παρασκευή, 27 Μαΐου 2022 το απόγευμα, ο εσπερινός των εγκαινίων του ιερού παρεκκλησίου της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Αναστασίας...

Μνημόσυνο για τα θύματα της Γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνισμού στη Νάουσα

Το Σάββατο 28 Μαΐου ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων λειτούργησε και κήρυξε τον θείο λόγο στον Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου...

Ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαῖος ὡς Πρόεδρος τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας

Στα πλαίσια του Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου προς τιμήν του Οικουμενικού Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου, εξ' αφορμής της συμπληρώσεως τριάντα χρόνων θεοφιλούς Πατριαρχείας Αυτού, ο Σεβ....

Ο Mητροπολίτης Ταμασού στην ημερίδα παρουσίασης της Στρατηγικής Ασφαλούς Παιχνιδιού

Την Πέμπτη, 26 Μαΐου 2022, ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Ταμασού και Ορεινής κ. Ησαΐας, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΕΝΘΕΑ, παρευρέθει στην ημερίδα παρουσίασης της...
video

Ο Δημητριάδος Ιγνάτιος σε 60’’- Αύριο είναι Κυριακή του Τυφλού

Παρακολουθήστε το σύντομο βιντεάκι που ετοίμασε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Δημητριάδος και Αλμυρού κ.Ιγνάτιος, με αφορμή την ευαγγελική περικοπή της Κυριακής του Τυφλού. "Οι Φαρισαίοι αμφισβητούν....

Για σένα που δίνεις εξετάσεις

Καλό μου παιδί, ξέρω, σε κυριεύει το άγχος και η αβεβαιότητα, σε πιάνει κόμπος στο στομάχι, ταχυκαρδία, αϋπνίες, πονοκέφαλος, φόβος, μελαγχολία, σκέψεις που στροβιλίζουν...