Την Παρασκευή 19 Ιουνίου το εσπέρας ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων χοροστάτησε και κήρυξε το θείο λόγο στον πανηγυρικό εσπερινό επί τη εορτή του Αγίου Νικολάου του Καβάσιλα στα Καβάσιλα Ημαθίας.

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

Η ομιλία του Σεβασμιωτάτου στον Εσπερινό :

«Τῆς θύραθεν σοφίας, κάτοχος γε­νόμενος, τῆς ἄνωθεν γνώσεως θη­σαυρός ἐδείχθης, τῇ καθαρᾷ σου ζωῇ, θεόφρον Νικόλαε».

Σέ αὐτούς τούς στίχους τοῦ δοξα­στικοῦ τοῦ Μεγάλου Ἑσπε­ρινοῦ πού ψάλαμε πρίν ἀπό λίγο συνο­ψίζει ὁ ἱερός ὑμνογράφος τή ζωή καί τήν προ­σω­πικότητα τοῦ ἑορ­τα­ζο­μένου καί ἰδι­αιτέρως τιμω­μέ­νου στήν ἐνο­ρία σας, ἁγίου Νικο­λάου Κα­βά­σιλα τοῦ Χαμαετοῦ. Συγ­χρό­νως ὅμως δίδει καί μιά ἀπάντηση στό ἐρώτημα πού πολλοί διατυπώ­νουν σέ κάθε ἐποχή ἀλλά πολύ περισ­σό­τερο στίς ἡμέρες μας. Τί εἶναι ἅγιος; Καί μπορεῖ σήμερα νά εἶναι κάποιος ἅγιος;

Ἡ ἀπάντηση στήν πρώτη ἐρώ­τη­ση εἶναι εὔκολη, γιατί μᾶς τήν ἔχει δώ­σει ὁ ἴδιος ὁ Θεός. «Ἅγιοι γί­νε­σθε, ὅτι ἐγώ ἅγιός εἰμι». Ἅγιος εἶναι αὐ­τός πού γίνεται σάν τόν Θεό. Ὄχι βε­­βαίως ὡς πρός τήν φύση, διότι ὁ Θεός εἶναι ἄναρχος καί αἰώνιος, ἀπερίγραπτος καί ἀναλλοίωτος, κά­τι πού δέν εἶναι καί δέν μπορεῖ νά γίνει ὁ ἄνθρω­πος, ὁ ὁποῖος εἶναι δη­μιούργημα τοῦ Θεοῦ.

Μπορεῖ ὅμως ὁ ἄνθρωπος νά γίνει ἅγιος ὁμοιά­ζο­ντας τόν Θεό ὡς πρός τίς ἰδιό­τη­­­τες, ὡς πρός αὐτές πού ἐμεῖς οἱ ἄνθρωποι ὀνο­μάζουμε ἀρε­τές, ἀλλά στήν πραγ­μα­τικότητα εἶ­ναι ἰδιώμα­τα τοῦ Θεοῦ τά ὁποῖα Ἐ­κεῖνος κα­τέχει σέ ἀπόλυτο βαθμό. Ὁμοιάζοντάς τον ὡς πρός τήν ἀγά­πη, τή σοφία, τή μα­κρο­θυμία, τήν ὑπομονή, τήν πρα­ότητα καί ὅλα ἐ­κεῖ­­νες ἀρετές τίς ὁποῖες ἀπα­ρι­θμεῖ ὡς καρπούς τοῦ Παναγίου Πνεύ­μα­τος ὁ ἀπό­στολος Παῦλος καί μέ τίς ὁποῖες ὁ ἄνθρωπος ὑπερ­βαί­νει τήν ἀνθρώ­πι­νη ἀδυναμία καί προσεγ­γίζει τόν Θεό.

Γιά νά τίς ἀποκτήσει ὁ ἄνθρωπος χρειάζεται προσπάθεια καί ἀγώνα προσωπικό. Χρειάζεται ὅμως καί τή χάρη τοῦ Θεοῦ. Διότι, ὅπως εἴπαμε ἤδη, οἱ ἀρετές εἶναι καρποί τοῦ Πα­ναγίου Πνεύματος, καί ὅσο καί ἐάν προσπαθοῦμε καί ὅσο καί ἐάν ἀγω­νιζόμαστε γιά νά ἀποκτή­σου­με τίς ἀρετές, δέν μποροῦμε νά ἐπι­τύ­χου­με τόν στόχο μας, ἐάν δέν ἔχου­με μέσα μας καί τό ἅγιο Πνεῦ­μα. Ἐάν ἔχουμε στήν ψυχή μας τό ἅγιο Πνεῦ­­μα, τότε οἱ ἀρετές θά εἶναι καί γιά μᾶς ὁ οὐράνιος θη­σαυ­ρός μας, θά εἶναι αὐτός πού θά μᾶς ἐπιτρέπει νά προσεγγίσουμε καί νά γίνουμε οἰ­κεῖοι τοῦ Θεοῦ, θά εἶναι αὐτός πού θά μᾶς ἱκανώ­σει νά ἀποκτή­σου­­με καί ἐμεῖς τήν ἄνωθεν γνώση καί σοφία, τήν ὁποία ἀπέκτησε καί ὁ ἅγιος Νικό­λαος ὁ Καβάσιλας. Καί τήν ἀπέ­κτη­σε, γιατί τήν ἐπιζητοῦσε· καί τήν ἐπιζη­τοῦσε μέ ζῆλο καί θέρμη, μέ ὑπο­μο­νή καί ἐπιμονή.

Διέθετε ὁ ἅγιος Νικόλαος ὑψηλή κοσμική σοφία καί γνώση. Διέθετε εὐστροφία καί κα­τάρ­τιση ἐπιστη­μο­­νι­κή ἀξιοθαύμα­στη. Ὅμως δέν ἀρ­κέσθηκε σ᾽αὐτήν. Ἤθελε νά ἀπο­­κτή­σει καί τήν ἄνω­θεν σοφία, γιατί αὐτή εἶναι ἡ πηγή ὅλων τῶν ἀρε­τῶν. Ἡ ἄνωθεν σο­φία, γράφει ὁ ἀπόστολος Ἰάκω­βος, «πρῶτον μέν ἁγνή ἐστιν, ἔπειτα εἰ­ρηνική, ἐπιει­κής, εὐπειθής, μεστή ἐ­λέ­ους καί καρπῶν ἀγαθῶν, ἀδιά­κρι­τος καί ἀνυπόκριτος». Εἶναι αὐ­τή πού μᾶς διασφαλίζει ἡ παρουσία τοῦ ἁγίου Πνεύματος στήν ψυχή μας.

Καί τήν ἀπέκτησε, ὁ ἅγιος Νικό­λαος, καί μάλιστα σέ ὑπέρ­τατο βαθμό, ὥστε ὁ ἱερός ὑμνο­γράφος νά τόν ἀποκαλεῖ «τῆς ἄνω­θεν γνώ­σεως θησαυρόν», μέ τήν κα­­θα­ρότητα τῆς ζωῆς του.

Ἡ καθαρότητα, λοιπόν, τῆς ζωῆς εἶ­ναι ἡ προϋπόθεση τῆς θείας γνώ­­σεως καί σοφίας, εἶναι ἡ προϋ­πό­θε­ση τῆς παρουσίας τοῦ ἁγίου Πνεύ­ματος στή ζωή μας, εἶναι ἡ προϋ­πό­θεση τῆς ἁγιότητος. Καί αὐτή τήν κα­θαρότητα δέν τήν ἀπέκτησε ὁ ἅγιος Νικόλαος μονά­ζοντας ἤ ἀσκη­­τεύοντας σέ κάποια ἀπομακρυ­σμέ­νη ἔρημο. Τήν ἀπέ­κτησε ζώντας στόν κόσμο. Ζώντας σέ πόλεις με­γά­­λες καί πολύβουες, στή Θεσ­σα­λο­νίκη καί τήν Κων­στα­ντινού­πο­λη, ὅπου οἱ πειρασμοί καί οἱ προ­κλή­σεις τοῦ κόσμου ἦταν καί τότε πολ­λοί, ὅπως εἶναι καί σήμερα, καί ἡ ἁμαρτία πλεόναζε, ὅπως συμ­βαί­νει καί στίς ἡμέρες μας.

Ὅμως ὁ ἅγιος Νικόλαος ἐπέτυχε τήν καθαρότητα τῆς ζωῆς μέ τόν ἀγώ­να καί τήν προσπάθειά του ἀλ­λά καί μέ τή χάρη τοῦ Θεοῦ, ὥστε ζώντας στόν κόσμο νά γίνει κατοι­κη­τήριο τοῦ Παναγίου Πνεύ­ματος, νά γίνει ναός τοῦ Θεοῦ καί θησαυ­ρός ἀρετῶν, νά γίνει ἅγιος.

Ἡ ζωή του καί ἡ ἁγιότητά του δί­νουν καταφατική ἀπάντηση σέ ἐκείνους πού διε­ρω­τῶ­νται ἐάν μπο­ρεῖ νά γίνει κανείς σή­μερα ἅγιος. Λένε σέ ὅλους μας ὅτι μπο­­ροῦμε νά γίνουμε ἅγιοι, ἐφόσον ἡ καθαρότητα τῆς ζωῆς εἶναι ἕνας στόχος τόν ὁποῖο ὅλοι μποροῦμε νά ἐπιτύχουμε, ἐάν ἀγωνισθοῦμε. Εἶ­ναι ἕνας στίβος στόν ὁποῖο ὅλοι θά πρέπει νά κατέλθουμε καί νά πα­λέ­ψουμε, γιά νά μή χάσουμε «τό βρα­βεῖο τῆς ἄνω κλήσεως»· γιά νά μή στερηθοῦμε τόν «τῆς ἄνωθεν γνώ­σεως θησαυρόν»· γιά νά μήν χά­σου­με τή βασιλεία τοῦ Θεοῦ, τήν ὁποία ἀπολαμβάνει καί στήν ὁποία εὐ­φραί­νεται ὁ ἑορ­τα­ζόμενος ἅγιος Νι­κόλαος ὁ Κα­βά­σιλας, ἀναμέ­νο­ντας καί ὅλους ἐμᾶς πού τόν εὐλα­βού­μεθα καί τόν τιμοῦμε καί πρε­σβεύ­οντας στόν Θεό ὁ ἅγιος γιά τή δική μας σωτηρία.

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο info@poimin.gr άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Ετήσιο Μνημόσυνο μακαριστού Μητροπολίτου Φθιώτιδος κυρού Νικολάου

Ανακοινώνεται, ότι την Δευτέρα 27 Ιουλίου συμπληρώνεται ένα έτος από την αιφνίδια εκδημία του Mακαριστού Μητροπολίτου Φθιώτιδος κυρού Νικολάου (Πρωτοπαπά). Η Ιερά Μητρόπολη Φθιώτιδος με...

Η Ιερά Σύνοδος για την μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε Τζαμί

Η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος εκφράζει την απογοήτευσή Της, την έντονη διαμαρτυρία Της και τον προβληματισμό Της για την μετατροπή του Ιερού...

Η Γερόντισσα της Κρήτης χάρισε το μαντήλι της στον Γέροντα Νεκτάριο Μουλατσιώτη

Ο Πρωτοσύγκελλος της Ιεράς Μητροπόλεώς Φωκίδος Αρχιμ. Νεκτάριος Μουλατσιώτης ανταποκρινόμενος στην πρόσκληση της Ιεράς Μονής Κουδουμά ευρέθη στην Κρήτη για λίγες ημέρες, προς τιμήν...

Τοποθέτηση λειψάνων στο αρχιερατικό μνημείο

Την Δευτέρα 13 Ιουλίου τελέσθηκε η Θεία Λειτουργία στον κοιμητηριακό Ιερό Ναό Νεαπόλεως. Μετά την Θεία Λειτουργία και το μνημόσυνο τοποθετήθηκαν τα ιερά λείψανα των...

Τριακονταετές μνημόσυνο μακαριστού Μητροπολίτου κυρού Δημητρίου

Με αισθήματα ευγνωμοσύνης τίμησε κλήρος και λαός, τον μακαριστό Μητροπολίτη Πέτρας κυρό Δημήτριο, επί τη συμπληρώσει τριάντα χρόνων από την εις Κύριον εκδημία του...

Μητροπολίτης Πέτρας Δημήτριος: Ένας αληθινός Επίσκοπος

Η επιμνημόσυνος ομιλία Σεβασμ. Μητροπολίτου κ. Γερασίμου επί τη συμπληρώσει 30 ετών από την προς Κύριον εκδημία του μακαριστού Μητροπολίτου Πέτρας κυρού Δημητρίου «Κύκλῳ τῆς...

Μητρ. Χαλκίδος: Θλιβερή και επώδυνη η είδηση της μετατροπής της Αγίας Σοφίας σε τζαμί.

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Χαλκίδος ερωτηθείς από δημοσιογράφο της εβδομαδιαίας εφημερίδας «ΣΤΕΡΕΑ ΝΕΑ», σχετικά με τη μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί, δήλωσε τα παρακάτω· Θλιβερή...

Αγρυπνία εις μνήμη του Οσίου Παϊσίου στην Ι.Μ. Τιμίου Προδρόμου Μέσα Ποταμού

Την Παρασκευή 10 Ιουλίου 2020 τελέστηκε πανηγυρική Αγρυπνία στην Ι.Μ.Τιμίου Προδρόμου Μέσα Ποταμού, εις μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Παϊσίου του Αγιορείτου, προεξάρχοντος του...

Επαναλειτουργία Ι.Μ Αγ. Ιωάννη Θεολόγου, κουρά Μοναχού και εις Διάκονον χειροτονία

Χαρμόσυνη ημέρα ήταν η Κυριακή 12 Ιουλίου 2020 για την Ιερά Μητρόπολη Μονεμβασίας και Σπάρτης, καθώς επαναλειτούργησε, ύστερα από 130 χρόνια, η Ιερά Μονή...

Με λαμπρότητα και ιεροπρέπεια εόρτασε η Πέρθη τον Όσιο Παΐσιο τον Αγιορείτη

Με ιδιαίτερη λαμπρότητα η Πέρθη της Δυτικής Αυστραλίας εόρτασε τη μνήμη του Οσίου Παϊσίου του Αγιορείτου στη μοναδική εκκλησία, τιμωμένη επ' ονόματι του Οσίου,...

Κορίνθου Διονύσιος: Μην απομακρύνεστε από την Εκκλησία

Στο Μητροπολιτικό Παρεκκλήσιο της Αγίας Φωτεινής της Σαμαρείτιδος λειτούργησε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Διονύσιος, χθες Κυριακή πλαισιούμενος από τους Πανοσ. Αρχιμ. π. Αρκάδιο...

Επίσκοπος Μελόης: Να παραδειγματιστούμε από το φιλότιμο του Αγίου Παϊσίου

Να βάλουν στην άκρη το «εγώ» τους και ακολουθήσουν το παράδειγμα του Αγίου Παϊσίου, προτάσσοντας το φιλότιμο και την ανιδιοτελή αγάπη, προέτρεψε τους πιστούς...

Ο Φιώτιδος από το μπαλκόνι της Ρούμελης (Κουμαρίτσι) για την Αγία Σοφία και την απόφαση του Τούρκου Προέδρου

«Αγαπητοί  μου Πατέρες και αγαπητοί μου Αδελφοί,  Βρίσκομαι σήμερα εδώ στο Κουμαρίτσι, σε αυτό το μπαλκόνι της Ρούμελης, σε αυτό το μπαλκόνι της Οίτης, σε...
video

Η εορτή του Οσίου Παϊσίου στην Ιερά Μητρόπολη Φθιώτιδος

Για φωτογραφικό υλικό πατήστε εδώ. Με επίκεντρο την Μακρακώμη, στην οποία ο Όσιος Παΐσιος υπηρέτησε την στρατιωτική του θητεία ως ασυρματιστής του Τάγματος Διαβιβάσεως, την...

Εορτάσθηκε η μνήμη του Οσίου Παϊσίου στην Ι.Μ. Χαλκίδος

Σήμερα Κυριακή 12 Ιουλίου 2020 και στην Ι. Μητρόπολη Χαλκίδος εορτάσθηκε η μνήμη του νέου Αγίου της Εκκλησίας μας, Οσίου Παϊσίου του διορατικού. Ο Σεβασμιώτατος...