To Σάββατο 20 Ιουνίου το πρωί ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων λειτούργησε και κήρυξε το θείο λόγο στον Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου στα Καβάσιλα Ημαθίας επί τη εορτή του Αγίου Νικολάου του Καβάσιλα.

Ο Σεβασμιώτατος στο κήρυγμα του ανέφερε μεταξύ άλλων: Ἑορτάζει σήμερα ἡ Ἐκ­­­κλησία μας καί πα­νη­γυρίζει ἕναν ἀπό τούς μεγάλους θεολό­γους της, πού συν­δέεται μέ αὐτόν τόν τόπον. Ἑορ­­τάζει τόν Ἅγιο Νι­κό­λαο τόν Κα­βάσιλα, ἕναν ἅγιο πού ἄν καί ἔζησε στόν κόσμο, ἄν καί ἀσχολή­θηκε μέ τή φιλοσοφία καί τήν ἀστρο­­νομία, ἐπέτυχε νά προσεγ­γίσει τό μυστή­ριο τῆς Ὀρθοδόξου πί­στεως καί νά εἰσέλθει στά «ἐνδότερα τοῦ κα­τα­πε­τάσματος», ὅπως ἀποδεικνύεται μέσα ἀπό τά συγγράμματά του.

Σύγχρονος καί φίλος τῶν μεγά­λων ἡσυχα­στῶν θεολόγων, τοῦ ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ καί τοῦ ἁγίου Φιλοθέου τοῦ Κοκκί­νου, ἔδειξε μέ τόν δικό του τρόπο τόν δρόμο μέ­σω τοῦ ὁποίου μπο­ρεῖ νά προαχθεῖ πνευ­μα­τικά ὁ ἄνθρωπος καί νά ἐπιτύχει τή σωτηρία καί τή θέωση.

Ἕνα ἀπό τά πιό ση­μα­ν­­τικά ἔργα του, στό ὁ­ποῖο περιγράφει αὐτόν τόν δρόμο, τόν δρόμο πού πρέπει νά ἀκολου­θήσει ὁ κάθε πιστός, εἶ­ναι ἡ πραγ­ματεία του «Πε­ρί τῆς ἐν Χριστῷ ζω­ῆς».

Καί γιά νά μήν ὑπάρ­χουν ἀμφι­βολίες καί πα­­­ρανοήσεις τί σημαί­νει ἐν Χριστῷ ζωή ὁ ἅγιος Νι­­κό­λαος Καβά­σιλας δι­­­ευ­κρινίζει ἀπό τήν ἀρχή τοῦ ἔργου του τό πλαίσιο της. Ἡ ἐν Χριστῷ ζωή, γράφει, δέν εἶναι μία ὑπόθεση μελλοντι­κή, δέν εἶναι κάτι πού θά ζήσουμε ὅταν πε­θά­νουμε ἤ μετά τή μέλ­λουσα κρίση. Ἡ ἐν Χρι­στῷ ζωή φύεται ἐδῶ στή γῆ, κατά τόν ἐπί­γειο βίο μας, καί ἀπό ἐδῶ ἀρχίζει, ὁλοκλη­ρώ­­νεται ὅμως στό μέλ­λον, ὅταν θά φθάσουμε στήν ἡμέρα τῆς βασι­λεί­­ας τοῦ Θεοῦ. Διότι, ὅπως ἐξηγεῖ, οὔτε ἡ πα­ροῦσα ζωή μπο­ρεῖ νά βά­λει ἐντελῶς τήν ἐν Χρι­στῷ ζωή στίς ψυχές τῶν ἀν­θρώ­πων, οὔτε ἡ μέλ­λου­­σα, ἄν δέν ἔχου­με κά­νει τήν ἀρχή ἀπό ἐδῶ. Αὐτή ἡ ζωή, συνε­χίζει ὁ ἅγιος, εἶναι ἡ προ­­ετοιμασία μας γιά τή μέλλουσα. Καί τό ἀπο­­δεικνύει αὐ­τό ἡ πα­ρα­­βολή τῶν δέκα παρ­θέ­νων. Οἱ πέντε, πού δέν εἶχαν προε­τοιμα­σθεῖ, ἔμειναν ἐκτός τοῦ νυμ­φῶνος, ἐκτός τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ, για­τί δέν μπο­ροῦ­σαν νά ἀνα­πλη­ρώ­σουν αὐτό πού τούς ἔλειπε, τό λάδι, αὐτό πού ἔπρεπε νά εἶχαν προ­ετοιμάσει, τήν ὥρα πού ἔ­πρε­­­πε νά συνο­δεύσουν τόν Νυμ­φίο, ὅταν δη­λα­δή εἶχαν περά­σει στή μέλλουσα ζωή.

Καί γιά νά κάνει ἀκό­μη πιό κατα­νοητή αὐτή τήν ἀναγκαιότητα δί­νει καί ἕνα ἐπιπλέον παρά­δειγ­­μα. Ὅπως, λέει, τό ἔμ­βρυο προετοι­μά­ζεται ἐπί 9 μῆνες πρίν νά βγεῖ στόν κόσμο καί νά γεν­νηθεῖ, ἔτσι καί ὁ ἄν­θρω­πος προετοιμά­ζεται στή ζωή αὐτή, μέχρι νά ἔρθει ἡ ὥρα νά γεννη­θεῖ στή μέλλουσα ζωή.

Τό γεγονός ὅτι ἡ ἐν Χριστῷ ζωή ἀρχίζει ἀπό τή αὐτή γῆ πιστοποιεῖ­ται  ἀπό τόν ἴδιο τόν Χρι­στό, ὁ ὁποῖ­ος ὑπό­σχε­ται στούς μαθητές του ὅτι θά εἶναι μαζί τους «πά­σας τάς ἡμέ­ρας» τῆς ζω­ῆς τους. Τήν ἀλήθεια αὐτή ἐπι­βε­­βαιώνει καί ὁ ἀπό­στο­­λος Παῦλος ὅταν γρά­­φει «ζῶ δέ οὐκέτι ἐγώ, ζῇ δέ ἐν ἐμοί Χρι­στός».

Πῶς ὅμως εἶναι δυ­να­τόν νά ζή­σουμε μαζί μέ τόν Χριστό ἀπό αὐ­τή τή ζωή; Στό ἐρώτημα αὐτό ἡ ἀπά­ντηση τοῦ ἁγίου Νικολάου εἶ­ναι σαφής καί κατηγορηματική. Διά τῶν μυστηρίων τῆς Ἐκκλη­σίας, λέγει, «γεν­νώμεθα καί πλατ­τό­­με­θα καί ὑπερφυῶς συνα­πτό­μεθα τῷ Σω­τῆρι». Ἡ συνεχής βίω­ση τῶν ἱε­ρῶν μυστη­ρί­ων δια­πλά­θει τόν ἐν Χρι­στῷ ἄνθρωπο. Τό βάπτισμα τοῦ δίδει τήν ὕπαρξη, τό χρίσμα τε­λειο­ποιεῖ τόν νέο πιστό ἐν Χριστῷ καί ἡ θεία εὐ­χαριστία «συντηρεῖ καί συνέχει» αὐτή τή ζωή. Γι᾽ αὐτό καί ὅταν μετα­λαμ­βάνουμε ὁ ἱε­ρεύς λέ­γει «εἰς ἄφε­σιν ἁμαρ­τιῶν καί εἰς ζωήν τήν αἰ­ώ­­νιον». Ἡ μετά­ληψη τοῦ Σώμα­τος καί τοῦ Αἵματος τοῦ Χριστοῦ εἶναι ἡ ἀρχή τῆς αἰωνίου ζωῆς, καί δέν μπορεῖ νά μεταδώσει ὁποι­α­­δήποτε ἀσθένεια, ὅπως βλά­σφη­μα ὑποστηρίζουν ὁρισμένοι τό τε­λευταῖο διάστημα μέ ἀφορμή τήν πανδημία τοῦ κορωνοϊοῦ. Ἡ θεία μετάληψη τοῦ Σώματος καί τοῦ Αἵματος τοῦ Χριστοῦ μεταδί­δει μόνο ζωή καί μάλιστα ζωή αἰ­ώ­νιο καί χω­ρίς αὐτή δέν εἶναι δυ­να­­τόν νά ζήσουμε τήν αἰώνια ζωή. Ἡ θεία εὐ­χαριστία εἶναι τό τε­λευ­ταῖο καί τελειώ­τατο μυστήριο, κατά τόν ἅγιο Νικόλαο, προ­ϋ­πο­θέτει ὅμως τή συμμε­το­χή μας καί στά ἄλ­λα μυστή­ρια, διότι μόνο ὅταν με­τέ­χου­με σ᾽ αὐτό προε­τοι­­μασμέ­νοι, κοι­­­νω­νοῦ­με τοῦ Χριστοῦ, βρι­σκό­μαστε σέ κοινω­νία μαζί του, γινό­μαστε σύσ­σωμοι καί σύναιμοι Χρι­στοῦ, καί ζοῦμε τήν ἐν Χριστῷ ζωή, ὥστε νά μπορέσουμε νά τή συνε­­χίσουμε μέ τή Χά­ρη τοῦ Θεοῦ στή βα­σι­λεία τῶν οὐρανῶν.

Ὅσα γράφει ὁ ἅγιος Νικόλαος ὁ Καβάσιλας, δέν εἶναι ἁπλῶς θεω­ρία, ἀλλά εἶναι ἐμπειρία ζωῆς, εἶ­ναι βίωμα, εἶναι τό βίωμα τῶν ἁγί­ων τῆς Ἐκ­κλη­σίας μας, τό βίω­μα τῆς προσωπικῆς του ζωῆς πού τόν ὁδήγησε στόν οὐρανό.

Γι᾽ αὐτό ἄς ἀκούσουμε σή­μερα τόν λόγο τοῦ ἑορταζο­μέ­νου ἁγίου καί ἄς προ­­σπαθή­σουμε νά τόν ἐφαρμό­σουμε συνειδη­το­ποιώντας ὅτι, ἐάν θέ­λουμε νά ζήσουμε κο­ντά στόν Χριστό αἰώ­νια, θά πρέ­πει νά ζοῦμε μαζί του καί ἀπό τή γῆ, θά πρέπει νά προσπα­θοῦ­με νά ἑνω­νόμαστε μαζί του μέ τά μυστή­ρια τῆς Ἐκ­κλη­σίας μας, γιά νά τόν ἔχουμε πάν­το­τε «ἐνοικοῦντα καί μένον­τα» στήν ψυχή καί τό σῶμα μας, ὥστε νά ἀξιω­θοῦμε καί τῆς αἰω­νίου ζωῆς μαζί του, διά πρε­σβειῶν τοῦ ἑορ­τα­ζομένου ἁγίου Νικο­λάου.

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο info@poimin.gr άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Ετήσιο Μνημόσυνο μακαριστού Μητροπολίτου Φθιώτιδος κυρού Νικολάου

Ανακοινώνεται, ότι την Δευτέρα 27 Ιουλίου συμπληρώνεται ένα έτος από την αιφνίδια εκδημία του Mακαριστού Μητροπολίτου Φθιώτιδος κυρού Νικολάου (Πρωτοπαπά). Η Ιερά Μητρόπολη Φθιώτιδος με...

Η Ιερά Σύνοδος για την μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε Τζαμί

Η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος εκφράζει την απογοήτευσή Της, την έντονη διαμαρτυρία Της και τον προβληματισμό Της για την μετατροπή του Ιερού...

Η Γερόντισσα της Κρήτης χάρισε το μαντήλι της στον Γέροντα Νεκτάριο Μουλατσιώτη

Ο Πρωτοσύγκελλος της Ιεράς Μητροπόλεώς Φωκίδος Αρχιμ. Νεκτάριος Μουλατσιώτης ανταποκρινόμενος στην πρόσκληση της Ιεράς Μονής Κουδουμά ευρέθη στην Κρήτη για λίγες ημέρες, προς τιμήν...

Τοποθέτηση λειψάνων στο αρχιερατικό μνημείο

Την Δευτέρα 13 Ιουλίου τελέσθηκε η Θεία Λειτουργία στον κοιμητηριακό Ιερό Ναό Νεαπόλεως. Μετά την Θεία Λειτουργία και το μνημόσυνο τοποθετήθηκαν τα ιερά λείψανα των...

Τριακονταετές μνημόσυνο μακαριστού Μητροπολίτου κυρού Δημητρίου

Με αισθήματα ευγνωμοσύνης τίμησε κλήρος και λαός, τον μακαριστό Μητροπολίτη Πέτρας κυρό Δημήτριο, επί τη συμπληρώσει τριάντα χρόνων από την εις Κύριον εκδημία του...

Μητροπολίτης Πέτρας Δημήτριος: Ένας αληθινός Επίσκοπος

Η επιμνημόσυνος ομιλία Σεβασμ. Μητροπολίτου κ. Γερασίμου επί τη συμπληρώσει 30 ετών από την προς Κύριον εκδημία του μακαριστού Μητροπολίτου Πέτρας κυρού Δημητρίου «Κύκλῳ τῆς...

Μητρ. Χαλκίδος: Θλιβερή και επώδυνη η είδηση της μετατροπής της Αγίας Σοφίας σε τζαμί.

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Χαλκίδος ερωτηθείς από δημοσιογράφο της εβδομαδιαίας εφημερίδας «ΣΤΕΡΕΑ ΝΕΑ», σχετικά με τη μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί, δήλωσε τα παρακάτω· Θλιβερή...

Αγρυπνία εις μνήμη του Οσίου Παϊσίου στην Ι.Μ. Τιμίου Προδρόμου Μέσα Ποταμού

Την Παρασκευή 10 Ιουλίου 2020 τελέστηκε πανηγυρική Αγρυπνία στην Ι.Μ.Τιμίου Προδρόμου Μέσα Ποταμού, εις μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Παϊσίου του Αγιορείτου, προεξάρχοντος του...

Επαναλειτουργία Ι.Μ Αγ. Ιωάννη Θεολόγου, κουρά Μοναχού και εις Διάκονον χειροτονία

Χαρμόσυνη ημέρα ήταν η Κυριακή 12 Ιουλίου 2020 για την Ιερά Μητρόπολη Μονεμβασίας και Σπάρτης, καθώς επαναλειτούργησε, ύστερα από 130 χρόνια, η Ιερά Μονή...

Με λαμπρότητα και ιεροπρέπεια εόρτασε η Πέρθη τον Όσιο Παΐσιο τον Αγιορείτη

Με ιδιαίτερη λαμπρότητα η Πέρθη της Δυτικής Αυστραλίας εόρτασε τη μνήμη του Οσίου Παϊσίου του Αγιορείτου στη μοναδική εκκλησία, τιμωμένη επ' ονόματι του Οσίου,...

Κορίνθου Διονύσιος: Μην απομακρύνεστε από την Εκκλησία

Στο Μητροπολιτικό Παρεκκλήσιο της Αγίας Φωτεινής της Σαμαρείτιδος λειτούργησε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Διονύσιος, χθες Κυριακή πλαισιούμενος από τους Πανοσ. Αρχιμ. π. Αρκάδιο...

Επίσκοπος Μελόης: Να παραδειγματιστούμε από το φιλότιμο του Αγίου Παϊσίου

Να βάλουν στην άκρη το «εγώ» τους και ακολουθήσουν το παράδειγμα του Αγίου Παϊσίου, προτάσσοντας το φιλότιμο και την ανιδιοτελή αγάπη, προέτρεψε τους πιστούς...

Ο Φιώτιδος από το μπαλκόνι της Ρούμελης (Κουμαρίτσι) για την Αγία Σοφία και την απόφαση του Τούρκου Προέδρου

«Αγαπητοί  μου Πατέρες και αγαπητοί μου Αδελφοί,  Βρίσκομαι σήμερα εδώ στο Κουμαρίτσι, σε αυτό το μπαλκόνι της Ρούμελης, σε αυτό το μπαλκόνι της Οίτης, σε...
video

Η εορτή του Οσίου Παϊσίου στην Ιερά Μητρόπολη Φθιώτιδος

Για φωτογραφικό υλικό πατήστε εδώ. Με επίκεντρο την Μακρακώμη, στην οποία ο Όσιος Παΐσιος υπηρέτησε την στρατιωτική του θητεία ως ασυρματιστής του Τάγματος Διαβιβάσεως, την...

Εορτάσθηκε η μνήμη του Οσίου Παϊσίου στην Ι.Μ. Χαλκίδος

Σήμερα Κυριακή 12 Ιουλίου 2020 και στην Ι. Μητρόπολη Χαλκίδος εορτάσθηκε η μνήμη του νέου Αγίου της Εκκλησίας μας, Οσίου Παϊσίου του διορατικού. Ο Σεβασμιώτατος...