Ομιλία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βεροίας στον Εσπερινό των Αγίων Αναργύρων

«Ἀτελεύτητος ὑπάρχει τῶν Ἁγί­ων ἡ χάρις, ἥν παρά Χρι­στοῦ ἐκο­μίσαντο».

Μέ μία διπλῆ διαβεβαίωση ἀρ­χί­ζει τό δοξαστικό τοῦ Ἑσπε­ρι­νοῦ τῆς ἑορτῆς τῶν ἁγίων Ἀναρ­γύρων Κοσμᾶ καί Δαμια­νοῦ, τό ὁποῖο ἀκούσαμε πρίν ἀπό λίγο.

Ἡ πρώτη εἶναι ὅτι ἡ χάρη τῶν ἁγίων πού τιμοῦμε σήμερα, ἀλ­λά καί ὅλων τῶν ἁγίων τῆς ὀρ­θο­δό­ξου Ἐκκλη­σί­ας μας εἶναι ἀτελε­ύ­τη­­τη, εἶναι ἀτέρμονη, εἶναι ἀνε­ξά­ν­­τλητη. Δέν ὑφί­στα­ται μόνο γιά μερικά χρόνια, δέν ἰσχύει μόνο γιά ἕνα συγ­κε­κριμένο ἀριθμό θερα­πει­ῶν καί θαυμάτων, ἀλλά εἶ­ναι δι­αρ­­κής καί δέν τελειώνει πο­τέ.

Καί γιατί δέν τελειώνει ποτέ;

Τήν ἀπάντηση στό ἐρώτημα αὐτό μᾶς τή δίδει ἡ δεύτερη διαβε­βαί­ω­ση τοῦἱεροῦ ὑμνο­γρά­φου, πού μᾶς λέγει ὅτι ἡ χάρη τῶν ἁγίων εἶναι ἡ χάρη τήν ὁποίαἔλαβαν ἀπό τόν Χριστό. Ἐφόσον, λοιπόν, ἡ δύ­ναμη καί ἡ χάρη τοῦ Χριστοῦ εἶναιἀ­στεί­ρευτη καί ἀτελεύτη­τη, γιατί ὁ Χριστός εἶναι ὁ Θεός, εἶναι ἀστεί­ρευτη καίἀτελεύτητη καί ἡ χάρη πού ἔλαβαν οἱ Ἅγιοι.

Αὐτό ἀκριβῶς εἶναι καί τό πλεο­νέ­­κτημα πού ἔχουμε ἐμεῖς, οἱ ὁ­ποῖοι ζοῦμε στήν μετά Χρι­στόν ἐπο­χή, σέ ἀντίθεση μέ τούς ἀν­θρώ­πους τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, ὅπως μᾶς τό ὑπεν­θυ­μίζει καί ἕνα ἄλλο τροπάριο τοῦ Ἑσπερινοῦ τῶνἁγίων Ἀναρ­γύρων. «Ἡ πηγή τῶν ἰα­μάτων ἕνα καί μόνον ἐθερά­πευε τοῦ ἔτους», λέγει· καί ἀπό ἐκεί­νους πού ἀνέμεναν τόν ἄγγελο γιά νά ταράξει τό ὕδωρ στήν Προ­βατική κολυμβήθρα τῶν Ἱεροσο­λύ­­μων, μόνο ὁ πρῶ­­τος θεραπευ­ό­ταν.

Ἐμεῖς ὅμως δέν ὑποκείμεθα σέ τέτοιους περιορισμούς, γιατί ἡ Ἐκ­κλησία μας καί πολλούς θαυ­μα­τουργούς ἁγίους ἔχει, μεταξύ τῶν ὁποίων ἐξέχουσα θέση κατέχουν οἱ τιμώ­μενοι ἰδιαι­τέ­ρως ἀπό τήν ἐνορία σας ἅγιοι Ἀνάργυροι Κο­σμᾶς καί Δαμια­νός, καί τῶν ὁ­ποί­ων ἡ χάρη τοῦ Χριστοῦ διά τῆς ὁ­ποίας θαυ­μα­τουργοῦν, δέν τε­­λει­ώ­­νει ποτέ.

Καί δέν τελειώνει ποτέ, διότι τήν χάρη αὐτή τήν προσέφερε ὁ Χρι­στός ἀφενός γιά νά ἁπαλύνει τούς πόνους καί τίς θλίψεις πού μᾶς καταβάλλουν, νά θεραπεύσει τίς ἀσθένειες καί τίς νόσους πού μᾶς πο­­λε­μοῦν καί μᾶς κατατρύχουν, καί ἀφετέρου γιά νά μᾶς δείξει τήν ἀλήθεια τῶν λόγων καί τῆςὑπο­­­σχέσεώς του: «Ὁ πιστεύων εἰς ἐμέ τά ἔργα ἅ ἐγώ ποιῶ κἀ­κεῖνος ποιήσει καί μείζονα τού­των ποιή­σει».

Καί οἱ ἅγιοι Ἀνάργυροι εἶχαν πί­στη, καί γι᾽ αὐτό ἔλαβαν τή χά­ρη τοῦ Χριστοῦ, προκειμένου μέσα ἀπό τό δικό τους παρά­δειγμα πί­στεως ἀλλά καί χάρι­τος καί δυνά­μεως τοῦ Χριστοῦ νά διδασκόμεθα καί νά θερα­πευ­όμεθα καί ἐμεῖς, προσ­τρέ­χοντας πάντοτε στή χάρη τους.

Ζοῦμε, βεβαίως, σέ ἕναν κό­σμο ὁ ὁποῖος ἀμφισβητεῖ τά πά­ντα. Ἀμ­φισβητεῖτήν ἁγιό­τητα. Ἀμφι­σβη­τεῖ τά θαύματα καί τή χάρη τοῦ Χριστοῦ, καί μερικές φορές τά εἰ­ρωνεύεται καί τά συκοφαντεῖ.

Ἀλλά αὐτό δέν θά πρέπει νά μᾶς ἀποθαρ­ρύ­νει, δέν θά πρέπει νά μᾶς κά­νει καί ἐμᾶς δύσπιστους ἤ καί ἄπιστους. Δέν θά πρέπει νά μᾶς κάνει νάἀμφισβητοῦμε τή χά­ρη τῶν ἁγίων, ἀλλά ἀντίθετα θά μᾶς πρέπει νά μᾶς προτρέπει νά προσ­τρέ­χουμε σέ αὐτήν μέ πίστη καί νά ζητοῦμε ὅ,τι ἔχουμε ἀνά­γκη· νά ζητοῦμε τή θεραπεία ὄχι μόνο τῶν σωματι­κῶν μας ἀσθε­νει­ῶν ἀλλά καί τῶν ψυ­χι­κῶν μας νόσων. Διότι ἡ χάρη τοῦ Κυρίου θεραπεύει τά πάντα διά τῶνἁγίων Ἀναργύρων καί μᾶς καθιστᾶ ἀπο­λύτως ὑγιεῖς ἀπό ὅ­ποια ἀσθένεια μᾶς κατα­τρύ­χει, ἀλλά καί ἀπό τά πάθη καί τίς ἀδυ­ναμίες μας, προ­κει­­μένου νά ζή­σου­με καί ἐμεῖς μία ζωή περισ­σό­τερο ἀφιερωμένη στόν Χριστό, πε­ρισσότεροἀφο­σιω­μέ­νη στήν ἀγά­πη του καί μέ περισ­σό­τερο ζῆ­λο νά ἀγω­νιζόμεθα καί ἐ­μεῖς, ὅπως ἀγω­νιζόταν οἱ ἑορ­τα­ζόμενοι ἅγιοι, γιά νά ζήσουμε σύμ­φωνα μέ τό θέ­λη­μα καί τίς ἐντο­λές τοῦ Θεοῦ.

Γι᾽ αὐτό καί ἐμεῖς ἄς ἐκμεταλ­λευ­θοῦμε τήν εὐκαιρία τῆς ἀστείρευ­της πηγῆς τῆς χάριτος πού προσέ­φερε ὁ Χριστός στούς ἐκλεκτούς δούλους του, τούς ἁγίους Κοσμᾶ καί Δα­μια­νό, καί ἄς σπεύσουμε νά ἀν­τλή­­σου­με χάρη ἀπό τή χάρη τους καί ἴαση ἀπό αὐτήν πού παρέχουν δωρεάν ὡς Ἀνάργυροι.

Ἄς σπεύ­σουμε μέ τα­πείνωση καί συναίσθηση τῆς ἀδυναμίας μας, ἀλλά καί μέ τή βε­βαιότητα καί τήν πίστη ὅτι ἡ χάρη τοῦ Χριστοῦ, διά τῆς ὁποίας ἐνερ­γοῦν οἱἅγιοι Ἀ­νάρ­­­γυροι, θά θε­ρα­πεύσει καί ἐμᾶς ἀπό κάθε ἀσθένεια καί ἀπό κάθεἀδυναμία, φανε­ρή καί ἀφανῆ, καί ἄς τούς ζη­τή­σουμε νά μᾶς θερα­πεύ­ουν, γιά νά δοξά­ζουμε καί ἐ­μεῖς τόν «ἐν τοῖς ἁγίοις αὐτοῦ ἐν­δοξαζόμενον» Θεό, ἀλλά καί γιά νά ἀγωνιζόμεθα νά ἀκο­λου­θοῦμε τό παράδειγμα τους.

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο [email protected] άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

video

Το σχέδιο που χάλασε αλλά…

Το σχέδιο που χάλασε αλλά... Τα πάντα είναι φτιαγμένα από τον Θεό με μια αρμονία. Υπάρχει ένα σχέδιο που ο Θεός δημιούργησε τον κόσμο....

Επιτυχής η εκδήλωση της Ι.Μ. Ζιχνών «Ἀναγινώσκοντας τὴν ἱστορία μετὰ τῶν ἁγίων Ἐθνοϊερομαρτύρων»

Μετὰ χαρᾶς πνευματικῆς, κατὰ τὶς ἡμέρες τῆς ἑορτῆς τῆς πανσεβασμίου Κοιμήσεως καὶ τῆς εἰς οὐρανούς Μεταστάσεως τῆς Ὑπεραγίας Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου καὶ Ἀειπαρθένου Μαρίας,...

Δύναται, ν’ ἀσκηθεῖ ποινική δίωξη γιά μετάδοση Θείας Κοινωνίας;

Τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Μάνης κ. Χρυσοστόμου Γ’ Κατά καιρούς, ἔχουν διατυπωθεῖ ἀπόψεις περί ποινικῆς δίωξης σέ κληρικούς, οἱ ὁποῖοι μετέδωσαν τήν Θεία Κοινωνία σέ πιστούς. * Ἐν...

Ὁ Μητροπολίτης Καστορίας μέ τίς χρυσές παγκόσμιες Πρωταθλήτριες τοῦ Ν.Ο.Κ.

Τήν Τετάρτη 17 Αὐγούστου τό ἀπόγευμα, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Καστορίας κ. Καλλίνικος παραβρέθηκε στήν τιμητική ἐκδήλωση τοῦ Ναυτικοῦ Ὁμίλου Καστορίας γιά τίς δύο χρυσές...

Εκδημία Πρωτοσβυτέρου π. Νικολάου Μητράκου

Ιερά Μητρόπολη Νέας Ιωνίας, Φιλαδελφείας, Ηρακλείου και Χαλκηδόνος μετά θλίψεως αναγγέλλει την εκδημία του αειμνήστου Πρωτοπρεσβυτέρου π. Νικολάου Μητράκου, εφημέριου του Ιερού Ναού Αγίας...

Από την μία άκρη της Φθιώτιδας στην άλλη…

Συνεχίζει τις ποιμαντικές του περιοδείες σε όμορφα ορεινά χωριά της ευλογημένης Φθιωτικής γης ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Φθιώτιδος κ. Συμεών, τα οποία επισκέπτεται καθ΄όλο το...

Η ΚΟΙΜΗΣΙΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΣΤΑ ΑΚΡΙΤΙΚΑ ΝΗΣΙΑ ΣΑΜΟΥ ΙΚΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΡΣΕΩΝ

Με κατάνυξη και ιδιαίτερη Ευλάβεια και Λαμπρότητα τιμήθηκε η Κοίμησις της Θεοτόκου στα Ακριτικά Νησιά μας, της Σάμου, της Ικαρίας και των Φούρνων. Στο...

Η Πάρος τίμησε τον Όσιο Αρσένιο

Αρχιερατικό συλλείτουργο τελέσθηκε την Πέμπτη 18-8-2022 στην Πάρο στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό του Αγίου Αρσενίου, ο οποίος βρίσκεται παραπλεύρως της Ιεράς Μονής Χριστού Δάσους-Αγίου...

Πανηγυρικός Εσπερινός για τον Άγιο Αρσένιο στην Πάρο

Πανηγυρικός Εσπερινός επί τη Ανακομιδή των Ιερών Λειψάνων του Οσίου Πατρός ημών Αρσενίου του εν Πάρω, τελέσθηκε την Τετάρτη 17-8-2022 το απόγευμα στην πανηγυρίζουσα...

Το «ύστατο χαίρε» στην Γερόντισσα Αρσενία

Με αισθήματα της κατ’ άνθρωπον θλίψεως τελέσθηκε την Τρίτη 16-8-2022 το απόγευμα στο Καθολικό της Ιεράς Μονής Χριστού Δάσους-Αγίου Αρσενίου, η Εξόδιος Ακολουθία της...

Ευχαριστήριες και συγχαρητήριες ευχές για τη συνδρομή στη λειτουργία των κατασκηνώσεων της Ι.Μ. Καλαβρύτων

Η Ιερά Μητρόπολη Καλαβρύτων και Αιγιαλείας, διά του Σεπτού Ποιμενάρχου μας, Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καλαβρύτων και Αιγιαλείας κ. Ιερωνύμου, με αφορμή τη λήξη των κατασκηνωτικών...

Έτη πολλά, πανευφρόσυνα και καρποφόρα

Ιερά Μητρόπολη Καλαβρύτων και Αιγιαλείας, διά του Σεπτού Ποιμενάρχου μας, Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καλαβρύτων και Αιγιαλείας κ. Ιερωνύμου, εκφράζει ολόθερμες συγχαρητήριες ευχές προς τον Σεπτό Γέροντά...

Πανδήμως εόρτασαν το θαύμα του Αγίου Βλασίου

Σήμερα Τρίτη 17 Αὐγούστου 2022 ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Ἱερόθεος χοροστάστησε στόν Ὄρθρο καί προεξῆρχε τῆς θείας Λειτουργίας στόν πανηγυρίζοντα Ἱερό Ναό τοῦ...

Ο Γρεβενών Δαβίδ για την νίκη του Μίλτου Τεντόγλου

ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΓΡΕΒΕΝΩΝ κ. ΔΑΒΙΔ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΙΚΗ ΤΟΥ ΜΙΛΤΟΥ ΤΕΝΤΟΓΛΟΥ Ένας απλός αριθμός. Με τον αγώνα όμως του Μίλτου Τεντόγλου μεταμορφώνεται σε διάκριση,...

Τριήμερος εορτασμός της Παναγίας στα Γρεβενά

Η λαμπρή εορτή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, της «αμετάθετου ελπίδας» όλων μας, γέμισε με χαρά και τον τόπο μας, τα Γρεβενά. Την παραμονή, ο Σεβασμιώτατος...