Ομιλία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βεροίας στον Εσπερινό των Αγίων Αναργύρων

«Ἀτελεύτητος ὑπάρχει τῶν Ἁγί­ων ἡ χάρις, ἥν παρά Χρι­στοῦ ἐκο­μίσαντο».

Μέ μία διπλῆ διαβεβαίωση ἀρ­χί­ζει τό δοξαστικό τοῦ Ἑσπε­ρι­νοῦ τῆς ἑορτῆς τῶν ἁγίων Ἀναρ­γύρων Κοσμᾶ καί Δαμια­νοῦ, τό ὁποῖο ἀκούσαμε πρίν ἀπό λίγο.

Ἡ πρώτη εἶναι ὅτι ἡ χάρη τῶν ἁγίων πού τιμοῦμε σήμερα, ἀλ­λά καί ὅλων τῶν ἁγίων τῆς ὀρ­θο­δό­ξου Ἐκκλη­σί­ας μας εἶναι ἀτελε­ύ­τη­­τη, εἶναι ἀτέρμονη, εἶναι ἀνε­ξά­ν­­τλητη. Δέν ὑφί­στα­ται μόνο γιά μερικά χρόνια, δέν ἰσχύει μόνο γιά ἕνα συγ­κε­κριμένο ἀριθμό θερα­πει­ῶν καί θαυμάτων, ἀλλά εἶ­ναι δι­αρ­­κής καί δέν τελειώνει πο­τέ.

Καί γιατί δέν τελειώνει ποτέ;

Τήν ἀπάντηση στό ἐρώτημα αὐτό μᾶς τή δίδει ἡ δεύτερη διαβε­βαί­ω­ση τοῦἱεροῦ ὑμνο­γρά­φου, πού μᾶς λέγει ὅτι ἡ χάρη τῶν ἁγίων εἶναι ἡ χάρη τήν ὁποίαἔλαβαν ἀπό τόν Χριστό. Ἐφόσον, λοιπόν, ἡ δύ­ναμη καί ἡ χάρη τοῦ Χριστοῦ εἶναιἀ­στεί­ρευτη καί ἀτελεύτη­τη, γιατί ὁ Χριστός εἶναι ὁ Θεός, εἶναι ἀστεί­ρευτη καίἀτελεύτητη καί ἡ χάρη πού ἔλαβαν οἱ Ἅγιοι.

Αὐτό ἀκριβῶς εἶναι καί τό πλεο­νέ­­κτημα πού ἔχουμε ἐμεῖς, οἱ ὁ­ποῖοι ζοῦμε στήν μετά Χρι­στόν ἐπο­χή, σέ ἀντίθεση μέ τούς ἀν­θρώ­πους τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, ὅπως μᾶς τό ὑπεν­θυ­μίζει καί ἕνα ἄλλο τροπάριο τοῦ Ἑσπερινοῦ τῶνἁγίων Ἀναρ­γύρων. «Ἡ πηγή τῶν ἰα­μάτων ἕνα καί μόνον ἐθερά­πευε τοῦ ἔτους», λέγει· καί ἀπό ἐκεί­νους πού ἀνέμεναν τόν ἄγγελο γιά νά ταράξει τό ὕδωρ στήν Προ­βατική κολυμβήθρα τῶν Ἱεροσο­λύ­­μων, μόνο ὁ πρῶ­­τος θεραπευ­ό­ταν.

Ἐμεῖς ὅμως δέν ὑποκείμεθα σέ τέτοιους περιορισμούς, γιατί ἡ Ἐκ­κλησία μας καί πολλούς θαυ­μα­τουργούς ἁγίους ἔχει, μεταξύ τῶν ὁποίων ἐξέχουσα θέση κατέχουν οἱ τιμώ­μενοι ἰδιαι­τέ­ρως ἀπό τήν ἐνορία σας ἅγιοι Ἀνάργυροι Κο­σμᾶς καί Δαμια­νός, καί τῶν ὁ­ποί­ων ἡ χάρη τοῦ Χριστοῦ διά τῆς ὁ­ποίας θαυ­μα­τουργοῦν, δέν τε­­λει­ώ­­νει ποτέ.

Καί δέν τελειώνει ποτέ, διότι τήν χάρη αὐτή τήν προσέφερε ὁ Χρι­στός ἀφενός γιά νά ἁπαλύνει τούς πόνους καί τίς θλίψεις πού μᾶς καταβάλλουν, νά θεραπεύσει τίς ἀσθένειες καί τίς νόσους πού μᾶς πο­­λε­μοῦν καί μᾶς κατατρύχουν, καί ἀφετέρου γιά νά μᾶς δείξει τήν ἀλήθεια τῶν λόγων καί τῆςὑπο­­­σχέσεώς του: «Ὁ πιστεύων εἰς ἐμέ τά ἔργα ἅ ἐγώ ποιῶ κἀ­κεῖνος ποιήσει καί μείζονα τού­των ποιή­σει».

Καί οἱ ἅγιοι Ἀνάργυροι εἶχαν πί­στη, καί γι᾽ αὐτό ἔλαβαν τή χά­ρη τοῦ Χριστοῦ, προκειμένου μέσα ἀπό τό δικό τους παρά­δειγμα πί­στεως ἀλλά καί χάρι­τος καί δυνά­μεως τοῦ Χριστοῦ νά διδασκόμεθα καί νά θερα­πευ­όμεθα καί ἐμεῖς, προσ­τρέ­χοντας πάντοτε στή χάρη τους.

Ζοῦμε, βεβαίως, σέ ἕναν κό­σμο ὁ ὁποῖος ἀμφισβητεῖ τά πά­ντα. Ἀμ­φισβητεῖτήν ἁγιό­τητα. Ἀμφι­σβη­τεῖ τά θαύματα καί τή χάρη τοῦ Χριστοῦ, καί μερικές φορές τά εἰ­ρωνεύεται καί τά συκοφαντεῖ.

Ἀλλά αὐτό δέν θά πρέπει νά μᾶς ἀποθαρ­ρύ­νει, δέν θά πρέπει νά μᾶς κά­νει καί ἐμᾶς δύσπιστους ἤ καί ἄπιστους. Δέν θά πρέπει νά μᾶς κάνει νάἀμφισβητοῦμε τή χά­ρη τῶν ἁγίων, ἀλλά ἀντίθετα θά μᾶς πρέπει νά μᾶς προτρέπει νά προσ­τρέ­χουμε σέ αὐτήν μέ πίστη καί νά ζητοῦμε ὅ,τι ἔχουμε ἀνά­γκη· νά ζητοῦμε τή θεραπεία ὄχι μόνο τῶν σωματι­κῶν μας ἀσθε­νει­ῶν ἀλλά καί τῶν ψυ­χι­κῶν μας νόσων. Διότι ἡ χάρη τοῦ Κυρίου θεραπεύει τά πάντα διά τῶνἁγίων Ἀναργύρων καί μᾶς καθιστᾶ ἀπο­λύτως ὑγιεῖς ἀπό ὅ­ποια ἀσθένεια μᾶς κατα­τρύ­χει, ἀλλά καί ἀπό τά πάθη καί τίς ἀδυ­ναμίες μας, προ­κει­­μένου νά ζή­σου­με καί ἐμεῖς μία ζωή περισ­σό­τερο ἀφιερωμένη στόν Χριστό, πε­ρισσότεροἀφο­σιω­μέ­νη στήν ἀγά­πη του καί μέ περισ­σό­τερο ζῆ­λο νά ἀγω­νιζόμεθα καί ἐ­μεῖς, ὅπως ἀγω­νιζόταν οἱ ἑορ­τα­ζόμενοι ἅγιοι, γιά νά ζήσουμε σύμ­φωνα μέ τό θέ­λη­μα καί τίς ἐντο­λές τοῦ Θεοῦ.

Γι᾽ αὐτό καί ἐμεῖς ἄς ἐκμεταλ­λευ­θοῦμε τήν εὐκαιρία τῆς ἀστείρευ­της πηγῆς τῆς χάριτος πού προσέ­φερε ὁ Χριστός στούς ἐκλεκτούς δούλους του, τούς ἁγίους Κοσμᾶ καί Δα­μια­νό, καί ἄς σπεύσουμε νά ἀν­τλή­­σου­με χάρη ἀπό τή χάρη τους καί ἴαση ἀπό αὐτήν πού παρέχουν δωρεάν ὡς Ἀνάργυροι.

Ἄς σπεύ­σουμε μέ τα­πείνωση καί συναίσθηση τῆς ἀδυναμίας μας, ἀλλά καί μέ τή βε­βαιότητα καί τήν πίστη ὅτι ἡ χάρη τοῦ Χριστοῦ, διά τῆς ὁποίας ἐνερ­γοῦν οἱἅγιοι Ἀ­νάρ­­­γυροι, θά θε­ρα­πεύσει καί ἐμᾶς ἀπό κάθε ἀσθένεια καί ἀπό κάθεἀδυναμία, φανε­ρή καί ἀφανῆ, καί ἄς τούς ζη­τή­σουμε νά μᾶς θερα­πεύ­ουν, γιά νά δοξά­ζουμε καί ἐ­μεῖς τόν «ἐν τοῖς ἁγίοις αὐτοῦ ἐν­δοξαζόμενον» Θεό, ἀλλά καί γιά νά ἀγωνιζόμεθα νά ἀκο­λου­θοῦμε τό παράδειγμα τους.

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο info@poimin.gr άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

«Αν η ψήφος των Συνοδικών ήταν μυστική, τα αποτελέσματα θα ήταν διαφορετικά»

Tον διχασμό της Ιεράς Συνόδου αναφορικά με το Ουκρανικό ζήτημα επιβεβαίωσε η χθεσινή θυελλώδης συνεδρίαση των Αρχιερέων της Εκκλησίας της Κύπρου, σύμφωνα με τον...

Τα βάζει με τον Βαρθολομαίο ο Ρώσος Πρέσβης στην Κύπρο

Tην απόφαση χθες της Ιεράς Συνόδου στο ζήτημα της μνημόνευσης του Προκαθημένου της Εκκλησίας της Ουκρανίας, Επιφανίου σχολιάζει στο ΚΥΠΕ ο Πρέσβης της Ρωσίας...

Χωρίς την παρουσία πιστών η φετινή πανήγυρη του Πολιούχου της Σπάρτης

Δυστυχώς χωρίς την παρουσία πιστών εντός του περικαλλούς Ιερού Ναού τίμησε φέτος τον Πολιούχο της, Όσιο Νίκωνα τον ‘’Μετανοείτε’’, η Σπάρτη, λόγω των μέτρων...

14 επέτειος από της εγκαταστάσεώς του στον Αποστολικό θρόνο της Κορίνθου

Σε ανάμνηση της δεκάτης τετάρτης (14) επετείου από της εγκαταστάσεώς του στον Αποστολικό θρόνο της Κορίνθου ο Σεβ. Μητροπολίτης κ. Διονύσιος λειτούργησε σήμερα Πέμπτη,...

Τηρούμε τα μέτρα μέχρι να μας λυπηθεί και να μας ελεήσει o Θεός

Με αφορμή την ιδιαίτερη επιβάρυνση της περιοχής από την ραγδαία αύξηση των κρουσμάτων covid-19 η Ιερά Μητρόπολις Εδέσσης, Πέλλης και Αλμωπίας ανακοινώνει ότι στις...

Το κουτσομπολιό τυφλώνει τον άνθρωπο

Η καταλαλιά είναι πολύ βαρύ και ολέθριο αμάρτημα. Ωστόσο μερικοί άνθρωποι την έχουν σαν τροφή και ξεκούραση. Εσύ όμως, πιστή στον Κύριο αδελφή, να...

«Πόλεμος» Συνοδικών με αλληλοκατηγορίες για παιχνίδια…

του Γιώργου Χρυσάνθου Έψαχνε την πλειοψηφία και την βρήκε ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου με αποτέλεσμα και επίσημα από σήμερα η Κυπριακή Εκκλησία να αναγνωρίζει το Αυτοκέφαλο...

Εκδημία Πρωτοπρεσβυτέρου του Οικουμενικού Θρόνου Νικολάου Κοκολάκη

Εξεδήμησεν εις Κύριον Ο Πρωτοπρεσβύτερος του Οικουμενικού Θρόνου Νικόλαος Κοκολάκης, σε ηλικία 90 ετών. Ο π. Νικόλαος διακρίθηκε για το πλούσιο πνευματικό και κοινωνικό...

Βαθαίνει το σχίσμα στην Εκκλησία της Κύπρου

(Δηλώσεις στο ΚΥΠΕ του Καθηγητή Χρήστου Κ. Οικονόμου)  Την σημερινή απόφαση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Κύπρου σχολίασε ο Καθηγητής και Πρόεδρος του Τμήματος Θεολογίας Πανεπιστημίου...

Απολογία Μητροπολίτη Κύκκου για το συμβάν με δημοσιογράφο

Απολογία  Μητροπολίτη Κύκκου και Τηλλυρίας κ. Νικηφόρου Σχετικά με το σημερινό επεισόδιο με τον δημοσιογράφο Αριστείδη Βικέτο, ο οποίος εμφανίστηκε προς το τέλος της συνέντευξής...

Άγιος Στυλιανός, ο Προστάτης των παιδιών – Eορτάζεται στις 26 Νοεμβρίου

Ο Αγιος Στυλιανός γεννήθηκε στην Παφλαγονία της Μικράς Ασίας , μεταξύ του 400 και 500 μ.Χ. Ήταν ευλογημένος από την κοιλιά της μητέρας του...

Μητροπολίτης Κύκκου: Ζητώ συγνώμη από όλο τον κόσμο

Ο Μητροπολίτης Κύκκου Νικηφόρος μίλησε αποκλειστικά στο AlphaNews.live για τη λεκτική αντιπαράθεση που είχε με τον δημοσιογράφο Αριστείδη Βικέτο κατά τη διάρκεια της οποίας...

Η εορτή της Αγίας Αικατερίνης στην Ι.Μ. Θηβών

«Τὴν πανεύφημον νύμφην Χριστοῦ, Αἰκατερίναν τὴν θείαν καὶ πολιοῦχον Σινᾶ» τιμά η Εκκλησία μας την 25η Νοεμβρίου. Η μνήμη της Αγίας Αικατερίνης τιμήθηκε στο...

Επιμνημόσυνη δέηση στο μνημείο των 118 στο Μονοδένδρι από τον Μητροπολίτη Σπάρτης

Θλιβερή επέτειο αποτελεί για τη Σπάρτη η 25η Νοεμβρίου, καθώς την ημερομηνία αυτή, το έτος 1943, στη θέση Μονοδένδρι εκτελέσθηκαν από τα γερμανικά στρατεύματα...