Ομιλία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βεροίας στον Εσπερινό των Αγίων Αναργύρων

«Ἀτελεύτητος ὑπάρχει τῶν Ἁγί­ων ἡ χάρις, ἥν παρά Χρι­στοῦ ἐκο­μίσαντο».

Μέ μία διπλῆ διαβεβαίωση ἀρ­χί­ζει τό δοξαστικό τοῦ Ἑσπε­ρι­νοῦ τῆς ἑορτῆς τῶν ἁγίων Ἀναρ­γύρων Κοσμᾶ καί Δαμια­νοῦ, τό ὁποῖο ἀκούσαμε πρίν ἀπό λίγο.

Ἡ πρώτη εἶναι ὅτι ἡ χάρη τῶν ἁγίων πού τιμοῦμε σήμερα, ἀλ­λά καί ὅλων τῶν ἁγίων τῆς ὀρ­θο­δό­ξου Ἐκκλη­σί­ας μας εἶναι ἀτελε­ύ­τη­­τη, εἶναι ἀτέρμονη, εἶναι ἀνε­ξά­ν­­τλητη. Δέν ὑφί­στα­ται μόνο γιά μερικά χρόνια, δέν ἰσχύει μόνο γιά ἕνα συγ­κε­κριμένο ἀριθμό θερα­πει­ῶν καί θαυμάτων, ἀλλά εἶ­ναι δι­αρ­­κής καί δέν τελειώνει πο­τέ.

Καί γιατί δέν τελειώνει ποτέ;

Τήν ἀπάντηση στό ἐρώτημα αὐτό μᾶς τή δίδει ἡ δεύτερη διαβε­βαί­ω­ση τοῦἱεροῦ ὑμνο­γρά­φου, πού μᾶς λέγει ὅτι ἡ χάρη τῶν ἁγίων εἶναι ἡ χάρη τήν ὁποίαἔλαβαν ἀπό τόν Χριστό. Ἐφόσον, λοιπόν, ἡ δύ­ναμη καί ἡ χάρη τοῦ Χριστοῦ εἶναιἀ­στεί­ρευτη καί ἀτελεύτη­τη, γιατί ὁ Χριστός εἶναι ὁ Θεός, εἶναι ἀστεί­ρευτη καίἀτελεύτητη καί ἡ χάρη πού ἔλαβαν οἱ Ἅγιοι.

Αὐτό ἀκριβῶς εἶναι καί τό πλεο­νέ­­κτημα πού ἔχουμε ἐμεῖς, οἱ ὁ­ποῖοι ζοῦμε στήν μετά Χρι­στόν ἐπο­χή, σέ ἀντίθεση μέ τούς ἀν­θρώ­πους τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, ὅπως μᾶς τό ὑπεν­θυ­μίζει καί ἕνα ἄλλο τροπάριο τοῦ Ἑσπερινοῦ τῶνἁγίων Ἀναρ­γύρων. «Ἡ πηγή τῶν ἰα­μάτων ἕνα καί μόνον ἐθερά­πευε τοῦ ἔτους», λέγει· καί ἀπό ἐκεί­νους πού ἀνέμεναν τόν ἄγγελο γιά νά ταράξει τό ὕδωρ στήν Προ­βατική κολυμβήθρα τῶν Ἱεροσο­λύ­­μων, μόνο ὁ πρῶ­­τος θεραπευ­ό­ταν.

Ἐμεῖς ὅμως δέν ὑποκείμεθα σέ τέτοιους περιορισμούς, γιατί ἡ Ἐκ­κλησία μας καί πολλούς θαυ­μα­τουργούς ἁγίους ἔχει, μεταξύ τῶν ὁποίων ἐξέχουσα θέση κατέχουν οἱ τιμώ­μενοι ἰδιαι­τέ­ρως ἀπό τήν ἐνορία σας ἅγιοι Ἀνάργυροι Κο­σμᾶς καί Δαμια­νός, καί τῶν ὁ­ποί­ων ἡ χάρη τοῦ Χριστοῦ διά τῆς ὁ­ποίας θαυ­μα­τουργοῦν, δέν τε­­λει­ώ­­νει ποτέ.

Καί δέν τελειώνει ποτέ, διότι τήν χάρη αὐτή τήν προσέφερε ὁ Χρι­στός ἀφενός γιά νά ἁπαλύνει τούς πόνους καί τίς θλίψεις πού μᾶς καταβάλλουν, νά θεραπεύσει τίς ἀσθένειες καί τίς νόσους πού μᾶς πο­­λε­μοῦν καί μᾶς κατατρύχουν, καί ἀφετέρου γιά νά μᾶς δείξει τήν ἀλήθεια τῶν λόγων καί τῆςὑπο­­­σχέσεώς του: «Ὁ πιστεύων εἰς ἐμέ τά ἔργα ἅ ἐγώ ποιῶ κἀ­κεῖνος ποιήσει καί μείζονα τού­των ποιή­σει».

Καί οἱ ἅγιοι Ἀνάργυροι εἶχαν πί­στη, καί γι᾽ αὐτό ἔλαβαν τή χά­ρη τοῦ Χριστοῦ, προκειμένου μέσα ἀπό τό δικό τους παρά­δειγμα πί­στεως ἀλλά καί χάρι­τος καί δυνά­μεως τοῦ Χριστοῦ νά διδασκόμεθα καί νά θερα­πευ­όμεθα καί ἐμεῖς, προσ­τρέ­χοντας πάντοτε στή χάρη τους.

Ζοῦμε, βεβαίως, σέ ἕναν κό­σμο ὁ ὁποῖος ἀμφισβητεῖ τά πά­ντα. Ἀμ­φισβητεῖτήν ἁγιό­τητα. Ἀμφι­σβη­τεῖ τά θαύματα καί τή χάρη τοῦ Χριστοῦ, καί μερικές φορές τά εἰ­ρωνεύεται καί τά συκοφαντεῖ.

Ἀλλά αὐτό δέν θά πρέπει νά μᾶς ἀποθαρ­ρύ­νει, δέν θά πρέπει νά μᾶς κά­νει καί ἐμᾶς δύσπιστους ἤ καί ἄπιστους. Δέν θά πρέπει νά μᾶς κάνει νάἀμφισβητοῦμε τή χά­ρη τῶν ἁγίων, ἀλλά ἀντίθετα θά μᾶς πρέπει νά μᾶς προτρέπει νά προσ­τρέ­χουμε σέ αὐτήν μέ πίστη καί νά ζητοῦμε ὅ,τι ἔχουμε ἀνά­γκη· νά ζητοῦμε τή θεραπεία ὄχι μόνο τῶν σωματι­κῶν μας ἀσθε­νει­ῶν ἀλλά καί τῶν ψυ­χι­κῶν μας νόσων. Διότι ἡ χάρη τοῦ Κυρίου θεραπεύει τά πάντα διά τῶνἁγίων Ἀναργύρων καί μᾶς καθιστᾶ ἀπο­λύτως ὑγιεῖς ἀπό ὅ­ποια ἀσθένεια μᾶς κατα­τρύ­χει, ἀλλά καί ἀπό τά πάθη καί τίς ἀδυ­ναμίες μας, προ­κει­­μένου νά ζή­σου­με καί ἐμεῖς μία ζωή περισ­σό­τερο ἀφιερωμένη στόν Χριστό, πε­ρισσότεροἀφο­σιω­μέ­νη στήν ἀγά­πη του καί μέ περισ­σό­τερο ζῆ­λο νά ἀγω­νιζόμεθα καί ἐ­μεῖς, ὅπως ἀγω­νιζόταν οἱ ἑορ­τα­ζόμενοι ἅγιοι, γιά νά ζήσουμε σύμ­φωνα μέ τό θέ­λη­μα καί τίς ἐντο­λές τοῦ Θεοῦ.

Γι᾽ αὐτό καί ἐμεῖς ἄς ἐκμεταλ­λευ­θοῦμε τήν εὐκαιρία τῆς ἀστείρευ­της πηγῆς τῆς χάριτος πού προσέ­φερε ὁ Χριστός στούς ἐκλεκτούς δούλους του, τούς ἁγίους Κοσμᾶ καί Δα­μια­νό, καί ἄς σπεύσουμε νά ἀν­τλή­­σου­με χάρη ἀπό τή χάρη τους καί ἴαση ἀπό αὐτήν πού παρέχουν δωρεάν ὡς Ἀνάργυροι.

Ἄς σπεύ­σουμε μέ τα­πείνωση καί συναίσθηση τῆς ἀδυναμίας μας, ἀλλά καί μέ τή βε­βαιότητα καί τήν πίστη ὅτι ἡ χάρη τοῦ Χριστοῦ, διά τῆς ὁποίας ἐνερ­γοῦν οἱἅγιοι Ἀ­νάρ­­­γυροι, θά θε­ρα­πεύσει καί ἐμᾶς ἀπό κάθε ἀσθένεια καί ἀπό κάθεἀδυναμία, φανε­ρή καί ἀφανῆ, καί ἄς τούς ζη­τή­σουμε νά μᾶς θερα­πεύ­ουν, γιά νά δοξά­ζουμε καί ἐ­μεῖς τόν «ἐν τοῖς ἁγίοις αὐτοῦ ἐν­δοξαζόμενον» Θεό, ἀλλά καί γιά νά ἀγωνιζόμεθα νά ἀκο­λου­θοῦμε τό παράδειγμα τους.

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο info@poimin.gr άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Υποδοχή της Τιμίας Κάρας του Οσίου Νικάνορος του Θαυματουργού στα Γρεβενά

Την Τίμια Κάρα του Οσίου Πατρός ημών Νικάνορος του Θαυματουργού, από την Ιερά Μονή Ζάβορδας, υποδέχτηκε η πόλη των Γρεβενών, το απόγευμα του Σαββάτου,...

Εκδημία Συνταξιούχου Κληρικού Πρωτοπρεσβυτέρου π. Ιωάννου Πανέρη

Η Ιερά Μητρόπολις Φθιώτιδος με την κατ’ άνθρωπον θλίψη αναγγέλλει την προς Κύριον εκδημίαν του Συνταξιούχου Κληρικού της Ιεράς Μητροπόλεως μας, μακαριστού Πρωτ. π....

Ο Φθιώτιδος Συμεών στην Ομβριακή Δομοκού

Για φωτογραφικό υλικό πατήστε εδώ. Στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Ομβριακής Δομοκού, ιερούργησε σήμερα ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Συμεών.   Στην Αρχιερατική Θεία Λειτουργία, μεταξύ...

Ἁγιολογικό ἀφιέρωμα Β΄ Ἑβδομάδος μηνός Ἰουλίου

Μητροπολίτου Φαναρίου Ἀγαθαγγέλου, Γενικοῦ Διευθυντοῦ Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος 6 Ἰουλίου † Μνήμη τοῦ ὁσίου πατρός ἡμῶν Σισώη, τοῦ Μεγάλου. Ὁ Ὅσιος Σισώης καταγόταν ἀπό τήν Αἴγυπτο...

Πανδήμως η Σίφνος ετίμησε την προστάτιδα της Παναγία Χρυσοπηγή

Στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Σπυρίδωνος Απολλωνίας Σίφνου, στον οποίο από εχθές είχε μεταφερθεί η ιερά Εικόνα της Παναγίας Χρυσοπηγής, ιερούργησε σήμερα το...

Η πρώτη επίσκεψη Αρχιεπισκόπου μετά από 24 χρόνια στον Ι.Ν. Αγίου Νικολάου Καμπέρας

Κοντά στο ελληνορθόδοξο ποίμνιο της Καμπέρας βρέθηκε την Κυριακή, 5 Ιουλίου, ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας κ.κ. Μακάριος.  Μολονότι μέσα στον ένα χρόνο από την...

Κατέκλυσαν και φέτος οι πιστοί τη σκήτη του κτήτορος της Μονής Παμμεγίστων Ταξιαρχών Αιγίου Οσίου Λεοντίου

Την ευλογία τού Οσίου Λεοντίου έλαβαν σήμερα πολλοί ευσεβείς πιστοί από την Αιγιάλεια, την Αχαΐα και την Κόρινθο που ανηφόρισαν στο κατανυκτικό και επιβλητικό...

Ενθρόνιση του Καθηγουμένου της Ιεράς Μονής Παναγίας Καλλίπετρας Αρχιμ. Παλαμά

Την Κυριακή 5 Ιουλίου το πρωί ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων λειτούργησε και κήρυξε το θείο λόγο στην Ιερά Μονή Παναγίας Καλλίπετρας. Στο...

Στην κωμόπολη της Βαλύρας Μεσσηνίας ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος

Στην κωμόπολη της Βαλύρας Μεσσηνίας βρέθηκε το πρωί της Κυριακής 5ης Ιουλίου ε.έ. ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος, ως προεξάρχων...

Ακολουθία επί τη διασαλεύση της Αγίας Τραπέζης στον Ι.Ν. Προφήτη Ηλία Ασσήρου

Φωτογραφικό Υλικό  Μέσα κλίμα πνευματικής χαράς και σύμφωνα με την τάξη και το τυπικό που ορίζει η Αγία μας Εκκλησίας, τελέσθηκε υπό του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου...

Εκδηλώσεις 199ης επετείου Επαναστάσεως Καλαρρυτών

Την Κυριακή 5 Ιουλίου 2020, το πρωΐ, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Άρτης κ. Καλλίνικος ελειτούργησε στον Ενοριακό Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου Καλαρρυτών. Μετά το πέρας...

O Πλαταμώνας υποδέχθηκε την εικόνα της Παναγίας Τριχερούσας

Μέσα σε κλίμα κατάνυξης και ευλάβειας προς το πάνσεπτο πρόσωπο της Υπεραγίας Θεοτόκου ο Πλαταμώνας υποδέχθηκε την εικόνα της Παναγίας Τριχερούσας, αντίγραφο της ομώνυμης...

Ποιμαντορική Ἐγκύκλιος τοῦ Μητροπολίτου Ναυπάκτου κ. Ἱεροθέου γιά τόν ἅγιο Καλλίνικο Ἐδέσσης

Ἀγαπητοί ἀδελφοί καί τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά, Πρόσφατα ἡ Σύνοδος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, κατά τήν Συνεδρίασή της τῆς 23ης Ἰουνίου 2020, μέ ἀπόφασή της ἐνέταξε στό...

Έναρξη νέου συσσιτίου απόρων στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Αυστραλίας

Το Σάββατο, 4 Ιουλίου, στο πλαίσιο της επίσκεψής του στην Καμπέρα, ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας κ.κ. Μακάριος μετέβη στην πόλη Queanbeyan και χοροστάτησε στον...

Εκοιμήθει η Οσιολογιωτάτη Καθηγουμένη της Ιεράς Μονής Αγίας Κυριακής Λουτρού, Φιλοθέη Μοναχή

Η Ιερά Μητρόπολις Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας αγγέλει την προς Κύριον εκδημίαν της Οσιολογιωτάτης Καθηγουμένης της Ιεράς Μονής Αγίας Κυριακής Λουτρού, Φιλοθέης Μοναχής. Η εξόδιος ακολουθία αυτής...