Ομιλία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων κατά τον εσπερινό στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό των Αγίων Αναργύρων Στενημάχου.

«Ἀτελεύτητος ὑπάρχει τῶν Ἁγί­ων ἡ χάρις ἥν παρά Θεοῦ ἐκομί­σαν­το».

Οἱ λόγοι αὐτοί τοῦ ἱε­ροῦ ὑμνο­γράφου τοῦ δο­ξαστικοῦ τῆς ἑορ­τῆς τῶν ἁγίων Ἀναργύρων Κοσμᾶ καί Δαμιανοῦ μᾶς μιλοῦν γιά ἕνα γε­γονός πού ἀποτελεῖ ζῶ­σα καί ἐνεργή πραγ­μα­τικότητα μέσα στήν Ἐκ­κλησία μας. Καί τό γε­γο­νός αὐτό δέν εἶναι ἄλ­λο ἀπό τήν πα­ρουσία τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ.

Ὅταν ὁ Χριστός διαβε­βαίωνε τούς μαθητές του, οἱ ὁποῖοι ἔκπλη­κτοι τόν ἔβλεπαν νά θαυ­ματουρ­γεῖ, ὅτι ὅ­ποι­ος πιστεύει σ᾽ Αὐτόν θά μπορεῖ νά κάνει τά ἔρ­γα πού κά­νει ὁ ἴδιος καί «μείζονα τούτων», δέν μποροῦ­σαν νά κα­τα­νο­ή­σουν τί ἐννοοῦσε. Ἡ ζωή καί ἡ πορεία ὅμως τῆς Ἐκ­κλη­­σίας μας ἀνά τούς αἰῶ­­νες ἀπο­δει­κνύει τί ση­μαί­νουν τά λό­για τοῦ Ἰη­σοῦ. Γιατί δέν εἶναι μό­νο ἡ ὕπαρ­ξη καί ἡ πα­ρουσία τῆς Ἐκκλη­σί­ας σέ ἕνα κό­σμο διαρ­κῶς ἀντικεί­με­νο στήν ἀλή­θεια καί τή δι­δα­σκα­­λία της ἕνα θαῦ­μα, ἀλλά καί ὅλα τά θαύ­ματα πού ἐπιτε­λοῦ­ν­­ται ἐν τῇ Ἐκ­κλη­σίᾳ πρός χά­ριν τῶν πι­στῶν ἀπό τούς ἁγίους της. Καί τά θαύ­ματα αὐτά δέν εἶναι τίποτε ἄλλο παρά ἡ ἀπό­δειξη τῆς διαρκοῦς παρουσίας τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ στήν Ἐκκλη­σία.

Διότι οἱ ἅγιοι δέν θαυματουρ­γοῦν μέ τή δική τους δύ­ναμη. Θαυματουρ­γοῦν μέ τή χάρη τοῦ Θεοῦ, τοῦ ὁποίου ἔχουν καταστεῖ μέ τήν πίστη, μέ τήν προσευχή, μέ τήν ἄσκηση, μέ τήν σω­ματική καί ψυχική τους καθαρότητα, μέ τίς ἀρε­τές καί τήν ἁγιότη­τά τους, κατοικητήρια. Γι᾽ αὐτό καί, ἐπειδή τά θαύ­ματα τῶν ἁγίων εἶ­ναι θαύ­ματα τῆς χάρι­τος τοῦ Θεοῦ, γι᾽ αὐτό οὔτε ἐξαντλοῦνται οὔτε τε­λειώ­νουν ποτέ. Γιατί ὁ Θεός δίνει τή χάρη του στούς ἐ­κλε­κτούς του ἀφειδῶς, καί δέν φο­βᾶται, ὅπως συμβαί­νει συχνά μέ μᾶς τούς ἀν­θρώπους πού δέν θέ­λουμε νά δώ­σουμε ὅ,τι ἔχουμε στούς δι­πλα­νούς μας ἤ στούς γύρω μας γιά νά μήν μᾶς λεί­ψει ἤ γιά νά μήν τό στε­ρηθοῦμε. Ὁ Θεός, ἀντί­θε­τα, ἐπι­διώ­κει καί ἐπι­ζητᾶ καί ἐπιθυμεῖ νά προσ­φέ­ρει στόν ἄνθρω­πο ὅ,τι ἔχει. Ἐπιθυμεῖ νά τοῦ δώσει τά πάντα ὑπό μία καί μόνη προϋ­πό­­θεση: νά τοῦ δώσει καί ὁ ἄνθρωπος τόν ἑαυτό του καί τήν ψυχή του.

Καί δέν θέτει ὁ Θεός αὐ­τή τήν προϋπόθεση, για­τί θέλει κάτι ἀπό ἐ­μᾶς τούς ἀνθρώπους, ἀλλά γιατί ἡ χάρη πού θέλει νά μᾶς δώσει χω­­ρᾶ μόνο στήν ψυχή μας. Καί ὅσο πιό πολύ χῶρο τοῦ δώσουμε, ἀδειάζον­τας τήν ψυχή μας ἀπό τά περιττά καί τά κο­σμι­κά καί τά ἁμαρτωλά, τόσο πιό πολλή χάρη θά μᾶς δώσει ὁ Θεός.

Αὐτό ἔκαναν οἱ ἅγιοι τῆς Ἐκκλη­σίας μας. Αὐτό ἔ­κα­ναν καί οἱ ἅγιοι Ἀνάρ­­γυροι πού ἑορτά­ζουμε σήμε­ρα. Προσέ­φε­­ραν στόν Θεό τήν ψυ­χή τους, ὁλόκληρη, καθαρή, χωρίς κρατού­μενα, χωρίς ἐπιφυλά­ξεις, χωρίς τόν φόβο μήπως στερηθοῦν κάτι ἤ μήπως χάσουν κάτι. Προ­σέ­φεραν στόν Θεό τήν ψυχή τους ἀνεπι­φύ­­λακτα, γιατί γνώρι­ζαν ὅτι ἡ ψυχή τοῦ ἀν­θρώπου εἶναι πλα­σμένη γιά τόν Θεό καί ἐπιθυ­μεῖ νά εἶναι μαζί του. Προσέφεραν στόν Θεό τήν ψυχή τους, θυσιάζο­ν­τάς την χάρη τῶν ἀδελ­­φῶν τους, τούς ὁποί­ους διακονοῦσαν, τούς ὁποί­ους θερά­πευ­αν καί ἀπάλλασσαν ἀπό τίς ἀσθένειες πού τούς τα­λαι­πωροῦσαν ὄχι μό­νο μέ τίς ἰατρικές γνώ­σεις τους ἀλλά καί μέ τή δύ­ναμη τοῦ Θεοῦ, χωρίς νά ζητοῦν κα­νέ­να ἀντάλλαγμα.

Γι᾽ αὐτό καί ὁ Θεός τούς ἔδωσε πλούσια τή χάρη του καί ἀκένωτη καί ἀτελεύτητη, ὅπως γράφει ὁ ἱερός ὑμνο­γράφος, μέ τήν ὁποία καί θαυματουργοῦν. Γι᾽ αὐ­τό καί οἱ ἅγιοι Ἀνάρ­γυ­ροι δέν ἔκαναν θαύ­μα­τα μόνο ὅσο ἦταν ἐν ζωῇ, θε­ραπεύοντας ἀ­σθε­νεῖς, ἀλλά συνε­χί­ζουν νά θεραπεύουν αἰ­ῶ­νες τώ­ρα ὅσους τούς ἐπικαλοῦνται, διό­τι ἡ χά­ρη τοῦ Θεοῦ πα­ρα­μέ­νει ἐνερ­γή καί ἀτε­λεύ­τητη, γιά νά ἀπο­δει­κνύει σέ ὅλους μας, ὅτι ὅσοι εὐα­ρέ­στησαν στή ζωή τους τόν Θεό μέ τόν ἀγώνα τους παρα­μέ­νουν πά­ντοτε δο­χεῖα τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ, παραμένουν οἰ­κεῖοι του καί τέκνα ἐ­κλεκτά του πού συνε­χί­ζουν μέσω τῆς χάρι­τος τοῦ Θεοῦ νά εὐερ­γε­τοῦν τούς ἀδελφούς τους, ὅπως τό ἔκαναν καί ἐν ζωῇ.

Γι᾽ αὐτό ἄς μήν διστάζουμε νά ἐπι­καλούμεθα τή χάρη τῶν ἁγίων Ἀναργύρων, νά ἐπικαλού­με­θα ὅλους τούς ἁγίους καί νά ἐμπι­στευ­­­όμαστε στήν ἀγάπη τους τά σωματικά καί τά ψυ­χικά μας νοσήμα­τα, μέ τήν πίστη ὅτι διά τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ θά θε­ρα­πεύσουν καί ἐμᾶς.

Καί συγχρόνως ἄς φρο­ντίσουμε καί ἐμεῖς, ἀκολουθῶντας τό π­α­ρά­­δειγμα τῶν ἁγίων Ἀναργύρων, νά προσ­φέ­­­ρουμε τήν ψυχή μας στόν Θεό, ὥστε νά ἀξιω­θοῦμε καί ἐμεῖς νά γίνουμε μέτοχοι καί κοι­νωνοί τῆς χάριτός του σέ αὐτή τή ζωή καί νά ἀπολαύσουμε καί τήν αἰώνια ζωή κοντά του, ἀλλά καί κοντά στούς ἁγίους μας.

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο [email protected] άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

video

Το σχέδιο που χάλασε αλλά…

Το σχέδιο που χάλασε αλλά... Τα πάντα είναι φτιαγμένα από τον Θεό με μια αρμονία. Υπάρχει ένα σχέδιο που ο Θεός δημιούργησε τον κόσμο....

Επιτυχής η εκδήλωση της Ι.Μ. Ζιχνών «Ἀναγινώσκοντας τὴν ἱστορία μετὰ τῶν ἁγίων Ἐθνοϊερομαρτύρων»

Μετὰ χαρᾶς πνευματικῆς, κατὰ τὶς ἡμέρες τῆς ἑορτῆς τῆς πανσεβασμίου Κοιμήσεως καὶ τῆς εἰς οὐρανούς Μεταστάσεως τῆς Ὑπεραγίας Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου καὶ Ἀειπαρθένου Μαρίας,...

Δύναται, ν’ ἀσκηθεῖ ποινική δίωξη γιά μετάδοση Θείας Κοινωνίας;

Τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Μάνης κ. Χρυσοστόμου Γ’ Κατά καιρούς, ἔχουν διατυπωθεῖ ἀπόψεις περί ποινικῆς δίωξης σέ κληρικούς, οἱ ὁποῖοι μετέδωσαν τήν Θεία Κοινωνία σέ πιστούς. * Ἐν...

Ὁ Μητροπολίτης Καστορίας μέ τίς χρυσές παγκόσμιες Πρωταθλήτριες τοῦ Ν.Ο.Κ.

Τήν Τετάρτη 17 Αὐγούστου τό ἀπόγευμα, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Καστορίας κ. Καλλίνικος παραβρέθηκε στήν τιμητική ἐκδήλωση τοῦ Ναυτικοῦ Ὁμίλου Καστορίας γιά τίς δύο χρυσές...

Εκδημία Πρωτοσβυτέρου π. Νικολάου Μητράκου

Ιερά Μητρόπολη Νέας Ιωνίας, Φιλαδελφείας, Ηρακλείου και Χαλκηδόνος μετά θλίψεως αναγγέλλει την εκδημία του αειμνήστου Πρωτοπρεσβυτέρου π. Νικολάου Μητράκου, εφημέριου του Ιερού Ναού Αγίας...

Από την μία άκρη της Φθιώτιδας στην άλλη…

Συνεχίζει τις ποιμαντικές του περιοδείες σε όμορφα ορεινά χωριά της ευλογημένης Φθιωτικής γης ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Φθιώτιδος κ. Συμεών, τα οποία επισκέπτεται καθ΄όλο το...

Η ΚΟΙΜΗΣΙΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΣΤΑ ΑΚΡΙΤΙΚΑ ΝΗΣΙΑ ΣΑΜΟΥ ΙΚΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΡΣΕΩΝ

Με κατάνυξη και ιδιαίτερη Ευλάβεια και Λαμπρότητα τιμήθηκε η Κοίμησις της Θεοτόκου στα Ακριτικά Νησιά μας, της Σάμου, της Ικαρίας και των Φούρνων. Στο...

Η Πάρος τίμησε τον Όσιο Αρσένιο

Αρχιερατικό συλλείτουργο τελέσθηκε την Πέμπτη 18-8-2022 στην Πάρο στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό του Αγίου Αρσενίου, ο οποίος βρίσκεται παραπλεύρως της Ιεράς Μονής Χριστού Δάσους-Αγίου...

Πανηγυρικός Εσπερινός για τον Άγιο Αρσένιο στην Πάρο

Πανηγυρικός Εσπερινός επί τη Ανακομιδή των Ιερών Λειψάνων του Οσίου Πατρός ημών Αρσενίου του εν Πάρω, τελέσθηκε την Τετάρτη 17-8-2022 το απόγευμα στην πανηγυρίζουσα...

Το «ύστατο χαίρε» στην Γερόντισσα Αρσενία

Με αισθήματα της κατ’ άνθρωπον θλίψεως τελέσθηκε την Τρίτη 16-8-2022 το απόγευμα στο Καθολικό της Ιεράς Μονής Χριστού Δάσους-Αγίου Αρσενίου, η Εξόδιος Ακολουθία της...

Ευχαριστήριες και συγχαρητήριες ευχές για τη συνδρομή στη λειτουργία των κατασκηνώσεων της Ι.Μ. Καλαβρύτων

Η Ιερά Μητρόπολη Καλαβρύτων και Αιγιαλείας, διά του Σεπτού Ποιμενάρχου μας, Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καλαβρύτων και Αιγιαλείας κ. Ιερωνύμου, με αφορμή τη λήξη των κατασκηνωτικών...

Έτη πολλά, πανευφρόσυνα και καρποφόρα

Ιερά Μητρόπολη Καλαβρύτων και Αιγιαλείας, διά του Σεπτού Ποιμενάρχου μας, Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καλαβρύτων και Αιγιαλείας κ. Ιερωνύμου, εκφράζει ολόθερμες συγχαρητήριες ευχές προς τον Σεπτό Γέροντά...

Πανδήμως εόρτασαν το θαύμα του Αγίου Βλασίου

Σήμερα Τρίτη 17 Αὐγούστου 2022 ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Ἱερόθεος χοροστάστησε στόν Ὄρθρο καί προεξῆρχε τῆς θείας Λειτουργίας στόν πανηγυρίζοντα Ἱερό Ναό τοῦ...

Ο Γρεβενών Δαβίδ για την νίκη του Μίλτου Τεντόγλου

ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΓΡΕΒΕΝΩΝ κ. ΔΑΒΙΔ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΙΚΗ ΤΟΥ ΜΙΛΤΟΥ ΤΕΝΤΟΓΛΟΥ Ένας απλός αριθμός. Με τον αγώνα όμως του Μίλτου Τεντόγλου μεταμορφώνεται σε διάκριση,...

Τριήμερος εορτασμός της Παναγίας στα Γρεβενά

Η λαμπρή εορτή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, της «αμετάθετου ελπίδας» όλων μας, γέμισε με χαρά και τον τόπο μας, τα Γρεβενά. Την παραμονή, ο Σεβασμιώτατος...