Τοῦ Μητροπολίτου Ἐλευθερουπόλεως ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

«…ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν  καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ…»  (Μάρκ.8,34)

Τὰ λόγια αὐτὰ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἀγαπητοὶ Ἀδελφοί, περιλαμβάνουν τὴν ἀπαραίτητη προυπόθεση γιὰ νὰ εἶναι πράγματι ὁ κάθε χριστιανὸς γνήσιος μαθητής Του. Ἐὰν δὲν ἀπαρνηθοῦμε τὸν κακὸ ἑαυτό μας, δηλαδὴ πάθη καὶ ἀδυναμίες, πού μας ἀπομακρύνουν ἀπὸ τὸν Ἅγιο Θεὸ καὶ τὸν δρόμο τῆς ἀρετῆς, τότε ματαίως, χωρὶς σοβαρὸ ἀποτέλεσμα, ἀκολουθοῦμε τὸν Κύριο.

Στὴν καθόλου αὐτὴ εὐχάριστη περίπτωση, νὰ καυχώμαστε ὅτι εἴμαστε χριστιανοί, ἀλλὰ χωρὶς νὰ τηροῦμε τὸ Νόμο τοῦ Χριστοῦ, ἔχει ἐφαρμογὴ ὁ ἑξῆς λόγος Του. «πᾶς ὁ ἀκούων μου τοὺς λόγους τούτους καὶ μὴ ποιῶν αὐτοὺς ὁμοιωθήσεται ἀνδρὶ μωρῶ, ὅστις ὠκοδόμησε τὴν οἰκίαν αὐτοῦ ἐπὶ τὴν ἄμμον. Καὶ κατέβη ἡ βροχὴ καὶ ἦλθον οἱ ποταμοὶ καὶ ἔπνευσαν οἱ ἄνεμοι καὶ προσέκοψαν τῆ οἰκία ἐκείνη, καὶ ἔπεσε, καὶ ἦν ἡ πτῶσις αὐτῆς μεγάλη». (Ματθ. 7,26-27).

Ἐὰν οἱ ἀλήθειες αὐτὲς τοῦ Εὐαγγελίου μας ἔχουν ἰσχὺ γιὰ κάθε ἄνθρωπο μεμονωμένως, πολὺ περισσότερο ἀφοροῦν τὴν οἰκογένεια. Ἐὰν τὸ «ἀπαρνησάσθω ἑαυτόν» τοῦ Χριστοῦ μας ἀποτελεῖ τὸ σωτήριον σύνθημα γιὰ νὰ ἔχωμε πρόοδο στὴν πνευματικὴ καὶ ἠθική μας ζωή, πολὺ περισσότερο πρέπει τοῦτο νὰ ἀντηχεῖ στὴν ψυχὴ τῶν συζύγων, τῶν δύο ἀνθρώπων ποὺ ἀπεφάσισαν ἐνώπιον Θεοῦ καὶ ἀνθρώπων νὰ συμπήξουν οἰκογένεια.

Θὰ εἶναι ὁμολογουμένως ἔλλειψη σοβαρωτάτη καὶ ἐπικίνδυνη, ἐὰν ἀπὸ τὰ ἐφόδια τὰ ἠθικὰ τῶν συζύγων λείπει ἡ ἀρετὴ αὐτή, ποὺ κρύβεται στὴν ἐντολὴ τοῦ σημερινοῦ Εὐαγγελίου μας «ἀπαρνησάσθω ἑαυτόν». Τότε, ὅπως εὔστοχα ἐπεσήμανε κάποιος χριστιανὸς συγγραφέας, οἱ μέλλοντες σύζυγοι θὰ μοιάζουν μὲ ἕνα καινούργιο καράβι, ἐφοδιασμένο καὶ ἐξοπλισμένο μὲ τὰ πλέον σύγχρονα μέσα, ἀλλὰ χωρὶς πυξίδα καὶ πηδάλιο. Μὲ ἕνα καράβι προορισμένο δυστυχῶς γιὰ ναυάγιο.

Δὲν τὸ βλέπομε στὴν καθημερινή μας ζωὴ παρατηρώντας στοχαστικά τὴ ζωὴ τῶν νέων ἀνδρογύνων; Μὲ πόσα ἐφόδια πολύτιμα καὶ σπουδαῖα δὲν ἔρχονται νὰ κτίσουν τὸ σπίτι τους; Καὶ μόρφωση τά περισσότερα σήμερα διαθέτουν καὶ κάποια οἰκονομικὴ ἄνεση ἔχουν καὶ οἱ λοιπές τοῦ βίου ὑλικὲς προϋποθέσεις δὲν τοὺς λείπουν, ὅπως εἶναι ἡ κατοικία ἤ τό αὐτοκίνητο καὶ ὅμως τὸ ναυάγιο τὸ θλιβερό τοῦ γάμου των δυστυχῶς δὲν ἀργεῖ νὰ ἔλθη.

Γιατί, παρ’ ὅλες αὐτές τὶς καλὲς ὑλικὲς προυποθέσεις, δὲν εὐδοκιμεῖ ἡ συμβίωση καὶ μαῦρα σύννεφα κάνουν τὴν ἐμφάνιση τους στὸν πρὶν λίγο ὁλοφώτεινο ὁρίζοντα τῆς ζωῆς των; Γιατί προβλήματα σοβαρὰ δυσχεραίνουν τὶς ἀγαθὲς των σχέσεις; Διότι ὅλα ὅσα νομίζουν σήμερα οἱ νέοι μας, πὼς ἀρκοῦν γιὰ ἕνα επιτυχημένο γάμο, δὲν εἶναι ἀρκετά. Μὲ ὅλη τὴ θεϊκὴ καὶ ἀνεξάντλητη ἀγάπη Του θὰ τοὺς ἐπαναλάμβανε ὁ Χριστός μας ἐκείνη τὴ παρατήρηση Του πρὸς τὴν Μάρθα, τὴν ἀδελφή τοῦ φίλου Του Λαζάρου. «Ὦ καλοί μου νέοι, μεριμνᾶτε καὶ τυρβάζετε περὶ πολλά. Ἑνὸς δὲ ἐστι χρεία».

 Ὅλα καλά, ἀλλὰ τὸ σπουδαιότερο πού σας χρειάζεται εἶναι ἐκεῖνο, πού μας ὑπενθύμισε τὸ σημερινὸ Εὐαγγέλιο. Τό «ἀπαρνησάσθω ἑαυτόν», πρᾶγμα πού σημαίνει, νά μὴ θέλετε νὰ ζῆτε καὶ νὰ συμπεριφέρεσθε, ὅπως ζούσατε καὶ συμπεριφερόσασταν μέχρι σήμερα. Διότι ἂν θέλη καὶ ὁ σύντροφός σας νὰ ζεῖ καὶ νὰ συμπεριφέρεται ἐγωϊστικά, τότε ἀναπόφευκτα θὰ ἔλθη ἡ μοιραία σύγκρουση καὶ ἡ μεγάλη συμφορά.

«Ἀπαρνησάσθω ἑαυτόν». Ἀναλογισθήκατε τί κρύβεται στήν ἐντολή αὐτή τοῦ Κυρίου μας: Ὀφείλετε τὶς ἐπιθυμίες καὶ τὸ ἀτομικό σας θέλημα νὰ τὸ ἐναρμονίσετε καὶ μὲ τοῦ ἄλλου τό θέλημα γιὰ νὰ προχωρήση ἡ κοινὴ ζωή. Εἶσθε σύζυγοι. Εἶναι πολὺ σοφὸς αὐτὸς ὁ παραστατικός χαρακτηρισμός. Δηλαδὴ σύρετε τὸν ἴδιο ζυγό τοῦ βίου. Ἑπομένως πρέπει νὰ συντονίσετε τὸ βῆμα σας, καὶ ὄχι ὁ ἕνας νὰ πηγαίνη ἐμπρός καὶ ὁ ἄλλος νὰ μένη πίσω. Τότε εἶναι ἀδύνατον νά προχωρήσετε.Ὀφείλετε ἐλαττώματα καὶ πάθη νὰ ἀγωνισθῆτε νὰ τὰ ἐξαλείψετε μὲ τὴν πάροδο τοῦ χρόνου καὶ προπάντων νὰ ἀνέχεσθε «ἄνευ γογγυσμῶν» τὰ ἐλαττώματα, τίς ἀδυναμίες καὶ τὰ πάθη τοῦ ἄλλου. «Ἀνεχόμενοι ἀλλήλων ἐν ἀγάπῃ».

Αὐταπάρνηση εἶναι ἡ χρυσὴ καὶ σωτήρια ἀρετὴ γιὰ τὴν προκοπὴ καὶ τὴν στερέωση τοῦ ἀνδρογύνου. Εὔκολο κατόρθωμα; Ὄχι ἀσφαλῶς. Εὔκολα δέν ἀλλάζει ὁ ἄνθρωπος. Εὐκαιρία νά θυμηθοῦμε τήν σοφή διαπίστωση τῶν προγόνων μας πρό Χριστοῦ. «Φύσιν μεταβαλεῖν οὐ ράδιον.» Δηλαδή δέν ἀλλάζει εὔκολα ἡ κακή ἀνθρώπινη φύση, ὁ «παλαιός ἄνθρωπος», ὅπως μᾶς διδάσκει καί ἡ Χριστιανική μας Ἠθική. Ἀπαιτεῖται μακρόχρονη καί σκληρή προσπάθεια, ἀγώνας τιτάνιος μέ τόν χειρότερο καί πιό δύσκολο ἐχθρό μας, τόν ἑαυτό μας. Γι’ αὐτὸ χρειάζεται ἡ «ἄνωθεν ροπὴ καὶ βοήθεια». Ἡ βοήθεια καί ἡ ἐνίσχυση ἀπό τήν Θεία Χάρη. Εἴθε τὰ νέα ἰδίως ἀνδρόγυνα νὰ κατανοήσουν καλῶς, ὅτι ὀφείλουν νὰ ἀπαρνηθοῦν τὸν κακὸ ἑαυτό τους γιὰ νὰ χαροῦν καὶ ἀπολαύσουν τὴν εὐλογημένη χριστιανικὴ οἰκογένεια. Ἀμὴν!

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο info@poimin.gr άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Πανηγυρικός Εσπερινός στην Άρτα για τον Άγιο Μάξιμο τον Γραικό

Την Τετάρτη 20 Ιανουαρίου 2021, το απόγευμα, στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό του Αγίου Μαξίμου του Γραικού, ετελέσθη Μέγας Εσπερινός χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Άρτης...

Επαναπατρισμός δύο εικόνων που είχαν κλαπεί από Μοναστήρι της Καρδίτσας

Δύο δεσποτικές εικόνες του Χριστού Παντοκράτορα και της Παναγίας Οδηγήτριας, των ετών 1735 και 1785 αντίστοιχα, παραδόθηκαν στις 19 Ιανουαρίου 2021 στην Πρεσβεία της...

Συναξάρι 21ης ᾿Ιανουαρίου

  Μητροπολίτου Φαναρίου Ἀγαθαγγέλου Γενικοῦ Διευθυντοῦ Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος   † Μνήμη τοῦ ὁσίου πατρός ἡμῶν Μαξίμου τοῦ ῾Ομολογητοῦ. ῾Ο Ὅσιος Μάξιμος ὁ ῾Ομολογητής καταγόταν ἀπό ἐπιφανῆ...

Συναντήσεις Αρχιεπισκόπου

Ρεπορτάζ: Μάκης Αδαμόπουλος Φωτογραφίες: Χρήστος Μπόνης Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας κ. Γιώργος Κασαπίδης επισκέφθηκε σήμερα το πρωί τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμο. Ο...

Eίναι παρατηρημένο ότι μόνο ο Ορθόδοξος Αγιασμός διατηρείται χωρίς να χαλάει

«Είναι γνωστό ότι ο Αγιασμός έχει πολύ ισχυρή και σταθερή δομή. Αυτό το νερό μπορεί να μεταβιβάσει τις ιδιότητές του. Πάρτε μόνο 10 γραμμάρια...

Απλά και ταπεινά τα ονομαστήρια του Επισκόπου Ωλένης κ.κ. Αθανασίου!

Μέσα σε κλίμα πνευματικής Χαράς, εόρτασε απλά και ταπεινά τα σεπτά ονομαστήριά του, ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Ωλένης κ.κ. Αθανάσιος. Ο ακούραστος και ακάματος εργάτης της...

Επετειακές εκδηλώσεις σε όλη την Κρήτη για τα διακόσια χρόνια από την Εθνική Παλιγγενεσία

Ἡ Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, ἀνακοινώνει ὅτι θά πραγματοποιηθοῦν Ἐπετειακές Ἐκδηλώσεις σέ ὁλόκληρη τή Μεγαλόνησο Κρήτη, ἐντός τοῦ ἔτους 2021, μέ ἀφορμή...

Χειροτονία Πρεσβυτέρου στον Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Νικολάου Σάμου

Τήν Δευτέρα 18η Ἰανουαρίου ἐ.ἔ., ἡμέρα τῆς ἑορτῆς τῶν δύο μεγάλων Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας μας,  Ἀθανασίου τοῦ Μεγάλου καί Κυρίλλου, Πατριαρχῶν Ἀλεξανδρείας, τελέσθηκε στόν...

Καλαβρύτων Ιερώνυμος: «Ένα δημόσιο “ευχαριστώ” είναι πολύ λίγογια το “θαύμα” στο Καλλιμανοπούλειο»

Το Καλλιμανοπούλειο Εκκλησιαστικό και Διακονικό Κέντρο της Ιεράς Μητροπόλεως Καλαβρύτων και Αιγιαλείας, όπως τα περισσότερα Ιδρύματα της χώρας μας, δεν γλίτωσε δυστυχώς από την...

Η Ιερά Μητρόπολις Μεσσηνίας ενισχύει τους απόρους φοιτητές – Απολογισμός έτους 2020

Από το 2010 σημαντική είναι η οικονομική βοήθεια, η οποία προσφέρεται από το Ίδρυμα: «Ταμείον Αρωγής Απόρων Μεσσηνίων Φοιτητών της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας» προς...

Φθιώτιδος Συμεών: «….ἀποδέχου ἐν τῇ καρδίᾳ σου πᾶν ὅ,τι ἄδεις τῷ στόματι….»

Οι εκατοντάδες μαθητές του Ωδείου της Ιεράς Μητροπόλεως Φθιώτιδος «ΓΕΡΜΑΝΟΣ ο ΜΕΛΩΔΟΣ» και των παρατημάτων του, μικροί και μεγάλοι, συνεχίζουν κανονικά τα μαθήματά τους,...

Ο εορτασμός του Πολιούχου της Αμφιλοχίας Αγίου Αθανασίου

Χωρίς λιτάνευση της εικόνας του Αγίου Αθανασίου, λόγω των ειδικών συνθηκών της πανδημίας του κορωνοϊού, αλλά με εκκλησιαστική λαμπρότητα εορτάστηκε και φέτος στην Αμφιλοχία...

Μνημόσυνο μακαριστού Μητροπολίτου Χαλκίδος κυρού Νικολάου (Σελέντη)

Κάθε χρόνο στις 19 Ιανουαρίου, ημέρα κατά την οποία η Εκκλησία εορτάζει την μνήμη του Οσίου και θεοφόρου πατρός ημών Μακαρίου του Αιγυπτίου, ο...

Πανήγυρις Ι.Ν. Αγίου Αθανασίου Ευόσμου

Εν μέσω πανδημίας και με «μισάνοικτες» Εκκλησιές, γιορτάσαμε απλά και ταπεινά στον Πανηγυρίζοντα Ιστορικό Ναό του Αγίου Αθανασίου Ευόσμου, τόσο στον Εσπερινό, όσο και...

Εκδημία Πρωτοπρεσβυτέρου Αριστείδου Θεοδωρή

H Ιερά Μητρόπολη Νέας Ιωνίας, Φιλαδελφείας, Ηρακλείου και Χαλκηδόνος μετά θλίψεως ανακοινώνει την προς Κύριον εκδημία του αειμνήστου Πρωτοπρεσβυτέρου Αριστείδου Θεοδωρή, εφημερίου του Ιερού...