Η ΑΓΙΑ ΘΕΟΔΩΡΑ Η ΕΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Μητροπολίτου Φαναρίου Ἀγαθαγγέλου
Γενικοῦ Διευθυντοῦ τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος

Μνμη τν γων μαρτρων Οϊκτωρνου, Οὐῒκτωρος, Νικηφό-ρου, Κλαυδου, Διοδρου, Σαραπνου καί Παπα τν ν Κορνθῳ ἀθλησάντων.

(† 31 Ἰανουαρίου).

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τῶν ἁγίων μαρτύρων Διδύμου καί Θεοδώρας.

Οἱ Ἅγιοι Μάρτυρες Δίδυμος καί Θεοδώρα ἄθλησαν κατά τούς χρόνους τῶν διωγμῶν ἐπί Δικοκλητιανοῦ (284-305 μ.Χ.) καί Μαξιμιανοῦ (286-305 μ.Χ.) καί ἐπί ἄρχοντος Ἀλεξανδρείας Εὐστρα-τίου.

Ἡ Ἁγία Θεοδώρα συνελήφθη, ἐπειδή ἦταν Χριστιανή, καί, ἀφοῦ ὁμολόγησε ἐνώπιον ὅλων τόν Χριστό, ἐκλείσθηκε στή φυλα-κή. Μετά ἀπό λίγες ἡμέρες ἐξαχθεῖσα καί ἀνακριθεῖσα ἐκ νέου, ὁδηγήθηκε σέ πορνεῖο γιά διαφθορά. Ἀλλά, κατά θεία οἰκονομία, ὁ πρῶτος πού εἰσῆλθε, ὁ στρατιωτικός Δίδυμος, θέλοντας νά τήν ἀπαλλάξει ἀπό τήν ντροπή καί τόν ψυχικό θάνατο τήν ἐνέδυσε μέ τήν στρατιωτική του στολή καί τήν ἔβγαλε ἔξω. Ἕνας δέ ἀπό τούς ἀκόλαστους νέους, ἀφοῦ εἰσῆλθε στό πορνεῖο καί εὑρῆκε ἀντί τῆς Θεοδώρας γυμνό τόν Δίδυμο, ἐξεπλάγη καί κατήγγειλε τό γεγονός στόν ἄρχοντα, ὁ ὁποῖος ἔδωσε ἐντολή νά συλλάβουν τόν Ἅγιο Δίδυμο, ὁ ὁποῖος ἐνώπιον τοῦ ἡγεμόνος ὁμολόγησε τήν πίστη του στό Ὄνομα τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ. Ἔτσι τόν ἀποκεφάλισαν καί ἔκαψαν τό ἱερό λείψανο αὐτοῦ. Τό ἴδιο τέλος ὑπέστη καί ἡ Ἁγία Θεοδώρα, τελειωθεῖσα διά τοῦ πυρός.

Ἔτσι, ἀφοῦ οἱ Ἅγιοι Μάρτυρες ἐτελειώθησαν, ἔλαβαν τόν ἀμαράντινο στέφανο τῆς δόξας ἀπό τόν μισθαποδότη Κύριο.

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τῆς ὁσίας μητρός ἡμῶν Θεοδώρας, τῆς ἐν Θεσσαλονίκῃ.

Ἡ Ὁσία Θεοδώρα ἀπό νεαρά ἡλικία σπάσθηκε τό μοναχικό βίο καί σκήθηκε στόν γώνα τν μοναχικν ρετν, τήν πα­κοή, τή φιλαδελφία καί τήν παρθενία, ἀφοῦ εσλθε σέ μοναστήρι. Πολλά χρόνια μετά τήν σιακή κοίμησή της, νοίχθηκε τάφος της, γιά νά ναπο­τεθε σ᾿ ατόν καί τό σκήνωμα τς γουμένης της· τότε, μέ θαυμα­στό τρόπο, « πρό πολλο νεκρ κειμένη Θεοδώρα τ μητρί [ννοεῖ τήν γουμένη]σπερ ζσα, συνέσφιγξεν αυτήν τόπον δοσα». Εκτοτε τό τίμιο λείψανο τς Ὁσίας Θεοδώ­ρας δέν παυσε νά πιτελε ποικίλα θαύματα.

Πρέπει ὅμως νά ἀναφέρουμε ἕνα κό­μη Συναξάρι, τό ὁποῖο παραθέτει ὁ Σωφρόνιος Εὐστρατιάδης μέ βάση τόν Λαυριωτικό Κώδικα Ι 70, πού δέν μφανί­ζει καμμία σύγκλιση μέ τά ἀνωτέρω1.

Ἡ Ἁγία Θεοδώρα, σύμφωνα μέ αὐτό τό Συναξάρι, ταν πό τή νεα­νική της λικία πόρνη, λλά μετά τήν παρέλευση ρκετν τν μετανόησε καί, φο διένειμε τήν περιουσία της στούς πτωχούς, εσλθε σέ να βαθύ λάκκο, ναμένοντας κάποια θεϊκή ντολή. Ἀφο διέμεινε ντός το ρύγματος πί πέντε τη «προσκαρτε-ροσα ν νηστεί καί προσευχ καί γυμνό­τητι σαρκός καί ταλαι-πωρίᾳ», τς ἐγνωστοποιήθη­κε μέ γγε­λικό ραμα συγχώρεση τν μαρτιν της. Στή συνέχεια κτισε να μικρό κελλί, που γκατα-βίωσε γιά τήν πό­λοιπη ζωή της, ν μετά τήν κοίμησή της πιτέ-λεσε πλθος θαυμάτων. Ἴσως πρόκειται περί λλης μω­νύμου κ τς ατς πόλεως, περί τῆς ὁποίας μως ο Συναξαριστές σιωποῦν.

Πρόσφατα, ν τούτοις, ποδείχθηκε τι τά γλωσσικά δεδομένα το Συναξαρίου τς 5ης ᾿Απριλίου συγκλίνουν μέ ατά το Βίου καί τς Διηγήσεως γιά τή μετακομιδή το λειψάνου τς Ὁσίας Θεοδώρας τς μυροβλύτιδος († 29 Αὐγούστου)· πιπλέον, ντοπί-σθηκαν καί σωτερικά στοιχεα το Συναξαρίου πού καταδεικνύ-ουν τή νοημα­τική σχέση του μέ τά δύο κείμενα το Γρηγορίου κλη-ρικο καί τήν ξάρτησή του πό ατά, γεγονός πού δηγε στήν νεπιφύλακτη ταύτιση τς Ὁσίας Θεοδώρας το Συναξαρίου μέ τήν Ὁσιομυροβλύτιδα Θεοδώρα.

Ἕνα, πίσης, σοβαρό πρόβλημα, πο συνδέεται μέ τήν ταύτιση ἤ τό διαχωρισμ τν δύο μωνύμων Ὁσίων, εναι τό μνογραφικό, καί συγκεκριμένα Κανόνας πρός τιμήν τς Ὁσίας Θεοδώρας, πού ποδίδεται στήν γραφίδα το Ὁσί­ου Ἰωσφ το Ὑμνογράφου. Ὁ Κανόνας ατός, ποος ν­τλε πό τό Συναξάρι τς 5ης Ἀπρι-λίου, πιγράφεται σέ να μεγάλο μνογράφο τς ᾿Εκκλησίας, ποος διέμει­νε καί στή Θεσσαλονίκη, καί συνέγραψε Κανόνες πρός τιμήν ρκετν Θεσσαλονικέων Ἁγίων, λλά κοιμήθηκε, σύμφωνα μέ τήν πικρατοσα ποψη τό τος 886 μ.Χ., δηλαδή ξι χρόνια πρίν πό τήν κοίμηση τς Ὁσίας Θεοδώρας τς μυροβλύτι­δος. Ἡ μονα-δική πάντηση πού μπορε νά δοθε στό σοβα­ρό ατό πρόβλημα, τό ποο παραμένει νοικτό, εναι πόδοση το Κανόνος σέ κάποι-ον μαθητή του, πιθανώτατα τόν Θεο­φάνη τόν Σικελό, πολλοί Κα-νόνες το ποίου, πως χει δια­πιστωθε πό τήν ρευνα, φέρουν στήν κροστιχίδα τους τό νομα το Ἰωσήφ.

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τοῦ ἁγίου μάρτυρος Ζήνωνος.

Εἶναι ἄγνωστο ποῦ καί πότε ἄθλησε ὁ Ἅγιος Μάρτυς Ζήνων, τόν ὁποῖο ἀφοῦ ἄλειψαν μέ πίσσα τόν ἔρριψαν στή φωτιά καί τόν ἐθανάτωσαν μέ δόρυ.

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τοῦ ἁγίου μάρτυρος Θέρμου.

Ὁ Ἅγιος Μάρτυς Θέρμος ἐτελειώθηκε διά πυρός.

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τῶν ἁγίων μαρτύρων Κυρίας καί δούλης.

Οἱ Ἁγίες ἐτελειώθησαν διά ξίφους.

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τῶν ἁγίων μαρτύρων Μαξίμου καί Τερεντίου.

Οἱ Ἅγιοι Μάρτυρες Μάξιμος καί Τερέντιος ἐτελειώθησαν διά ξίφους.

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τῶν ἁγίων Πέντε Μαρτύρων Νεανίδων, τῶν ἀπό Λέσβου.

Οἱ Ἁγίες αὐτές ἐτελειώθηκαν διά ξίφους. Ποῦ καί πότε καί ὑπό ποῖες συνθῆκες δέν γνωρίζουμε. Στό ὄρος Λίβανος τῆς Λέσβου ὑπῆρχε μονή τῶν Ἁγίων Πέντε, μαρτυρούμενη ἤδη ὑπό συνοδικῆς ἀποφάσεως τοῦ ἔτους 1331. Στή θέση τῆς μονῆς σήμερα ὑπάρχει κρισμένος μικρός ναός, στόν ὁποῖο ἔχουν ἐντοιχισθεῖ παλαιο-χριστιανικά ἀρχιτεκτονικά μέλη. Στό μέρος αὐτό πρέπει νά ἀνα-γνωρισθεῖ ὁ τόπος τοῦ μαρτυρίου ἤ τῆς τιμῆς τῶν Πέντε Μαρτύρων νεανίδων τῆς Λέσβου2.

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τοῦ ἁγίου μάρτυρος Πομπηῒου.

Ὁ Ἅγιος Μάρτυς Πομπήϊος ἐτελειώθηκε διά ξίφους.

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τῆς ἁγίας μάρτυρος Ὑπομονῆς.

Ἡ μνήμη τῆς Ἁγίας Μάρτυρος Ὑπομονῆς ἀναφέρεται στόν Βατοπαιδινό Κώδικα 1104 φ. 98β καί στό Συναξάριον τῆς Κωνστα-ντινουπόλεως στίς 9 Ἀπριλίου.

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τοῦ ἁγίου Μπέκαν, τοῦ ἐξ Ἰρλανδίας.

Ὁ Ἅγιος Μπέκαν ἔζησε κατά τόν 6ο αἰώνα μ.Χ. καί ἦταν γόνος βασιλικῆς οἰκογένειας τῆς Ἰρλανδίας. Ὅταν ἔκτιζε τήν ἐκκλησία του παρέμεινε πολλές φορές γονυπετής καί ἐνῶ οἱ χεῖρες του ἐργάζονταν, τά χείλη ἐψέλλιζαν εύχές καί ἀπό τά μάτια του ἔρρεαν ἀκατάπαυστα δάκρυα. Συγκαταλέγεται μεταξύ τῶν δώδεκα ἱεραποστόλων τῆς Ἰρλανδίας.

Ὁ Ἅγιος Μπέκαν ἐκοιμήθηκε μέ εἰρήνη.

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, ἡ μετακομιδή τοῦ ἱεροῦ λειψάνου τοῦ ἐν ἁγίοις πατρός ἡμῶν Ἰώβ, πατριάρχου Μόσχας καί πάσης Ρωσίας.

(† 2 Ἰουλίου).

Τό ἱερό λείψανο τοῦ Ἁγίου Ἰώβ, Πατριάρχου Μόσχας καί πάσης Ρωσίας, μετακομίσθηκε τό ἔτος 1652, μέ ἀπόφαση τοῦ Μητροπολίτου Νόβγκοροντ Νίκωνος, ἀπό τή μονή Σταρίτσα τῆς Μόσχας στόν καθεδρικό ναό τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου, στό Κρεμλίνο.

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τοῦ ἁγίου νεομάρτυρος Γεωργίου, τοῦ ἐξ Ἐφέσου.

Ὁ Ἅγιος Νεομάρτυς Γεώργιος ἐγεννήθηκε ἀπό Σάμιο πατέρα στή Νέα Ἔφεσο τό ἔτος 1756 μ.Χ. Ἀκολούθησε τόν ἔγγαμο βίο καί ἀπέκτησε τέκνα. Ὅμως, κατά τόν Ἰούλιο τοῦ ἔτος 1798, εὑρισκόμε-νος σέ κατάσταση μέθης, παρασύρθηκε στόν Ἰσλαμισμό καί ἀρνή-θηκε τόν Χριστό. Ἐπειδή γιά τήν πράξη του αὐτή ἔνοιωσε ντροπή, ἐφυγε ἀπό τήν Ἔφεσο, ἀφοῦ ἀπεκήρυξε τόν Ἰσλαμισμό, καί ἦλθε στή Σάμο.

Κατά τό διάστημα τῆς ἀπουσία του οἱ Χριστιανοί ἄρχιζαν νά κτίζουν ναό στήν Ἔφεσο, ἀφοῦ πρῶτα ἔλαβαν τή σχετική ἄδεια ἀπό τήν Κωνσταντινούπολη. Οἱ Τοῦρκοι, φέροντες βαρέως ὅτι ἀνε-γειρόταν ναός τῶν Ὀρθοδόξων καί μάλιστα μέ βασιλική ἄδεια, διέ-βαλαν τούς Χριστιανούς ὅτι ἐφόνευσαν τόν Γεώργιο ὡς ἀποστάτη τῆς πίστεώς τους καί ἔκρυψαν τό λείψανο αὐτοῦ στά θεμέλια τοῦ ἀνεγειρόμενου ναοῦ. Ὅμως ὁ Γεώργιος εὑρέθηκε ἀργότερα καί ὁδη-γήθηκε μέ βία στήν Ἔφεσο, ὅπου οἱ Τοῦρκοι τόν ἐπίεζαν νά ἐπα-νέλθει στή μωαμεθανική θρησκεία. Κατόρθωσε ὅμως νά φυγαδευθεῖ καί πάλι στή Σάμο, ὅπου συνελήφθη ἐκ νέου καί ὁδηγήθηκε στή φυ-λακή. Μέ τή διαμεσολάβηση τῶν δημογερόντων τῆς Σάμου τόν ἄφησαν ἐλεύθερο. Ἐν τῷ μεταξύ οἱ ταραχές καί οἱ ἀνωμαλίες στήν Ἔφεσο συνεχίζονταν. Τότε ὁ Γεώργιος, ἀφοῦ εἶχε μετανοήσει καί ἔλθει στόν ἑαυτό του, ἔλαβε τήν ἀπόφαση τοῦ μαρτυρίου. Ἀπεμά-κρυνε τήν οἰκογένειά του, γιά νά τήν προφυλάξει ἀπό τό φανατι-σμό τῶν Τούρκων, καί παρουσιάσθηκε ἐνώπιον τοῦ Τούρκου ἱερο-δικαστοῦ στόν ὁποῖο ὁμολόγησε τήν πίστη του στόν Χριστό. Οἱ Τοῦρκοι ἄρχισαν τίς κολακεῖες καί τίς ἀπειλές. Ὅταν εἶδαν τήν σταθερότητα τοῦ Ἁγίου στήν πατρώα εὐσέβεια, τόν ἀποκεφάλισαν. Ἦταν τό ἔτος 1801, ἡμέρα Παρασκευή. Οἱ Χριστιανοί παρέλαβαν τό ἱερό λείψανό του καί τό ἐνταφίασαν μέ εὐλάβεια στόν τάφο τοῦ Ἁγίου Νεομάρτυρος Πολυδώρου.

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τῆς ἁγίας νεομάρτυρος Ἀργυρῆς.

Ἡ Ἁγία Νεομάρτυς Ἀργυρή ἐγεννήθηκε στήν Προύσα τό ἔτος 1688 καί ἦταν ὡραία στήν ὄψη καί φοβούμενη τόν Θεό. Ἐνῶ ἦταν ἀκόμη νεόνυμφος, ἀγαπήθηκε ἀπό κάποιον Τοῦρκο, ὁ ὁποῖος μή δυνάμενος νά τήν φέρει κοντά του, ἐψευδομαρτύρησε ἐναντίον της ὅτι εἶπε νά ἀσπασθεῖ τή μουσουλμανική θρησκεία. Ὁ κριτής τῆς Προύσας ἐφυλάκισε ἀμέσως τήν Ἁγία. Ὁ Χριστιανός σύζυγος τῆς Ἁγίας, μετά ἀπό ἐνέργειες του, ἐπέτυχε νά γίνει ἡ δίκη στήν Κων-σταντινούπολη. Ἀλλά καί ἐκεῖ, ἀφοῦ ἦλθε ὁ Τοῦρκος, ἐψευδομαρ-τύρησε καί πάλι κατ’ αὐτῆς. Ἡ Ἁγία στήν ἀπολογία της ὁμολόγησε μέ πνευματική ἀνδρεία καί παρρησία τήν πίστη της στόν Χριστό. Ἔτσι κατά διαταγή τοῦ κριτοῦ ἐρρίφθηκε στή φυλακή τοῦ Χά-σκιοϊ, ὅπου μετά ἀπό πολυχρόνια δεινά καί βασανιστήρια, παρέ-δωκε τό πνεῦμα της στόν Κύριο τό ἔτος 1721.

Ἡ Ἐκκλησία ἑορτάζει τήν ἀνακομιδή τῶν ἱερῶν λειψάνων τῆς Ἁγίας Ἀργυρῆς στίς 30 Ἀπριλίου.

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τοῦ ἁγίου νεομάρτυρος Παναγιώτου, τοῦ ἐν Ἱεροσολύμοις ἀθλήσαντος.

Ὁ Ἅγιος Νεομάρτυς Παναγιώτης ἐμαρτύρησε στήν Ἱερου-σαλήμ, ὁμολογώντας τόν Χριστό, σύμφωνα μέ τή μαρτυρία τοῦ Ἄγγλου ἱεραποστόλου Ἰωσήφ Wolff, πού διασώζεται σέ ἐπιστολή αὐτοῦ τῆς 2ας Ἀπριλίου 18393.

Ὁ Νεομάρτυς Παναγιώτης ὑπηρετοῦσε κοντά σέ ἕνα Τοῦρκο εὐγενῆ, πού ὀνομαζόταν Ὀσμάν Ἐφέντης. Ὅταν αὐτός μετέβη στό τέμενος τοῦ Ὀμάρ, πού εὑρίσκεται στήν Ἱερουσαλήμ, ὁ Ἅγιος τόν συνόδευσε καί εἰσῆλθε μαζί μέ τόν κύριό του στό τέμενος. Ἡ εἴσο-δος αὐτή τοῦ Ἁγίου στό τέμενος προεκάλεσε τήν ὀργή καί τήν κατ’ αὐτοῦ κατηγορία κάποιων φανατικῶν Τούρκων πρός τόν πασᾶ τῆς Δαμασκοῦ, κατά τήν ὁποία ὁ Ἅγιος ἐμίανε τό τουρικικπο τέμενος. Ὁ πασᾶς ἐζήτησε ἀπό τό Νεομάρτυρα Παναγιώτη, γιά νά ἀποφύγει τό θάνατο, νά ἀσπασθεῖ τόν Ἰσλαμισμό. Μέ τό ἄκουσμα τῆς προ-τάσεως αὐτῆς ὁ Ἅγιος μέ πνευματική ἀνδρεία καί θάρρος ὁμολό-γησε τήν πίστη του ἐνώπιον τοῦ ἄρχοντος λέγοντας: «Ὁ Χριστός εἶ-ναι ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ τοῦ Ζῶντος. Θανάτωσέ με, δέν φοβᾶμαι. Χριστός ἀνέστη!». Ἔτσι ὁδηγήθηκε στήν πύλη τοῦ Δαυῒδ, ὅπου ἐγονάτισε καί ἔψαλε τό «Χριστός ἀνέστη» ἐνώπιον πλήθους Μου-σουλμάνων. Ἐκεῖ ἐδέχθηκε τόν στέφανο τοῦ μαρτυρίου, ἀφοῦ τοῦ ἀπέκοψαν τήν τιμία κεφαλή. Τό ἱερό λείψανο τοῦ Νεομάρτυρος Παναγιώτου ἀγόρασαν μοναχοί τῆς Ἑλληνικῆς μονῆς τῶν Ἱεροσο-λύμων ἀντί 5.000 γροσίων καί τό ἐνταφίασαν μέ τιμές καί εὐλάβεια.

Ταῖς αὐτῶν ἁγίαις πρεσβείαις, ὁ Θεός, ἐλέησον ἡμᾶς. Ἀμήν!

1 Ἁγιολόγιον τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, σελ. 181.
2 Ἰωάννου Μ. Φουντούλη, Ἡ τιμή τῶν λειψάνων καί τῶν τάφων τῶν Λεσβίων Ἁγίων, σελ. 15-16.
3 Joseph Wolff, An a series of letter to Sir Thomas Berong, containing an account of his missionary labours 1827- 1831 and 1835- 1838, London 1839, σελ. 232-238.

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο info@poimin.gr άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Το μήνυμα της ΣΤ’ Κυριακής Ματθαίου

Του Πρωτοσυγκέλλου της Ι.Μ. Φωκίδος, Γέροντος Νεκταρίου Μουλατσιώτη Αγαπητοί μου αδελφοί. Ο Απόστολος και Ευαγγελιστής Ματθαίος την προηγούμενη Κυριακή στο Ευαγγέλιό του μας περιέγραψε πώς καταστρέφεται...

Υπό το «φόβο»… η I.M. Εδέσσης εξέδωσε ανακοίνωση γιατί δεν αναγνώσθηκε η εγκύκλιος της Συνόδου

Λόγω της εκτός Ελλάδος απουσίας του Σεβ. Μητροπολίτου Εδέσσης, Πέλλης και Αλμωπίας κ. Ιωήλ την προηγούμενη εβδομάδα, η εγκύκλιος της Ιεράς Συνόδου για το...

Όσα πρέπει να γνωρίζουμε για τη νηστεία του Δεκαπενταύγουστου

H νηστεία πάντα ήταν από τα πλέον σημαντικά στοιχεία των Oρθοδόξων. Θεωρείται ο πιο αρχαίος θεσμός της Εκκλησίας. Η νηστεία της Παναγίας ξεκινά την...

Ο Αρχιεπίσκοπος Benjamin Atas στον Καθεδρικό Ναό Αγίου Γεωργίου Στοκχόλμης

Το μεσημέρι της Τετάρτης, 28ης Ιουλίου 2021, ο Σεβ. Μητροπολίτης Σουηδίας και πάσης Σκανδιναυΐας κ. Κλεόπας υπεδέχθη στον Καθεδρικό Ναό Αγίου Γεωργίου Στοκχόλμης τον...

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκαν η 28η, η 29η και η 30η Επετειακές Εκδηλώσεις της Ι.Μ. Φθιώτιδος

Με επιτυχία και με την παρουσία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Φθιώτιδος κ. Συμεών πραγματοποιήθηκαν η 28η, η 29η και η 30η επετειακές εκδηλώσεις της Ιεράς Μητροπόλεως Φθιώτιδος...

Ο Μητροπολίτης Παροναξίας στην εορτάζουσα Ενορία στον Κώστο της Πάρου

Την Τρίτη 27-7-2021 ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Παροναξίας μετέβη στον Κώστο της Πάρου όπου στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ενοριακό Ναό του Αγίου Παντελεήμονος χοροστάτησε στον Όρθρο,...

Ιερά Πανήγυρις Αγίας Θεοκτίστης εκ Λέσβου

Λέσβου τὸ θρέμμα, παρθένος Θεοκτίστη, Κτίστῃ Θεῷ πρόσεισι νύμφη παγκάλη. Με μεγαλοπρέπεια και εκκλησιαστική λαμπρότητα εορτάστηκε η μεταφορά των λειψάνων της Αγίας Θεοκτίστης της Μηθυμναίας στην...
video

Εξομολόγηση: Αν κρύψω αμαρτήματα συγχωρούμαι;

Εξομολόγηση: Αν κρύψω αμαρτήματα συγχωρούμαι; Εξομολογημένα και ανεξομολόγητα αμαρτήματα τι γίνεται με αυτά;. Όταν κρύβω στην εξομολόγηση και δεν λέω την αλήθεια στον ιερέα...

Φθιώτιδος Συμεών: «Ο μεγαλύτερος κίνδυνος της ζωής μας είναι η διχόνοια»

Ποιμαντική επίσκεψη στο όμορφο χωριό Μακρυρράχη Δομοκού, καθώς την περίοδο με τις διαδοχικές καραντίνες, δεν ήταν εφικτό να το επισκεφθεί,  πραγματοποίησε σήμερα το απόγευμα...

Δωρεά ιατρικού εξοπλισμού στα Γηροκομεία της I.M. Φθιώτιδος

Η ALVO εξοπλίζει τις κοινωνικές δομές της Μητρόπολης Φθιώτιδος με τον αυτόματο αιματολογικό ταχύ-αναλυτή υψηλής τεχνολογίας OLO Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε στο Αμφιθέατρο του Πνευματικού και Διοικητικού Κέντρου της...

Εξόδιος ακολουθία του Συγκέλλου π. Αθανασίου Γκότση

Στο χωριό Αθίκια Κορινθίας και στον Ι. Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου μετέβησαν χθες Τρίτη, 27 Ιουλίου 2021, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Διονύσιος και...

Ο Μητροπολίτης Μεσσηνίας στα εγκαίνια του Ε.ΣΥ.Κ. Αστυνόμευσης Καλαμάτας

Τα εγκαίνια του Ενιαίου Συντονιστικού Κέντρου Δημοτικής και Ελληνικής Αστυνομίας Καλαμάτας, πραγματοποιήθηκαν σήμερα στο ιστορικό Δημαρχείο της πόλης από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη...

Ποιμαντική περιοδεία του Μητροπολίτου Χαλκίδος Χρυσοστόμου στην Σκόπελο

Την Σκόπελο επισκέφθηκε ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας, Μητροπολίτης Χαλκίδος κ. Χρυσόστομος, αμέσως μετά την πανήγυρη της Πολιούχου Χαλκίδος Αγίας Παρασκευής για να επικοινωνήσει με...

Χαμός με αντιεμβολιαστές στη Μητρόπολη Νεαπόλεως

Ξέφυγε η κατάσταση κατά την διάρκεια του εσπερινού στον Ιερό Ναό της Αγίας Παρασκευής Νεαπόλεως Θεσσαλονίκης, όταν ο Μητροπολίτης προέτρεψε τους πιστούς να προστατέψουν την...