«Ὁ λαὸς πιστεύει, ἀλλὰ θέλει καὶ μερακλῆ τσομπάνο» Δημ. Γκαγκαστάθης Ἱερεύς (σελ.516)

Γιὰ τὴν ἀντιγραφή: Γεώργιος Τζανάκης. Ἀκρωτήρι Χανίων. 29.1.2020

Σὰν χθὲς 29 Ἰανουρίου τοῦ 1975 ἀναπαύθηκε ἐν Κυρίῳ ὁ μεγάλος σύγχρονος ἅγιος παπα-Δημήτρης Γκαγκαστάθης. Τὸ πνευματικὸ του τέκνο, ὁ Στυλιανὸς Κεμεντζετζίδης , ἔχει ἐκδόσει τὸν βίο καὶ τὰ ἔργα του καὶ εἶναι ἀπαραίτητο γιὰ μᾶς τοὺς σημερινοὺς -ἄς ποῦμε- χριστιανοὺς νὰ γνωρίσουμε πῶς πολιτεύθηκε ὁ ἄνθρωπος τοῦ Θεοῦ καὶ γνήσιος ποιμὴν τῶν λογικῶν προβάτων Του.

Εἶδα ὅτι ἔχουν δημοσιευτεῖ στοιχεία τῆς ζωῆς τοῦ ἁγίου γέροντος στὸ διαδύκτιο, ὁπότε μόνο κάποια σκόρπια σημεία θέλω νὰ παρουσιάσω, γιὰ ὅσους δὲν τὰ ἔχουν ὑπ᾿ ὅψιν, πολὺ πρόχειρα βέβαια, ὅσα προλάβω νὰ ἀντιγράψω καὶ ζητῶ συγνώμη γιὰ τὴν προχειρότητα, ἀπὸ ὅποιον τύχει καὶ τὰ διαβάσει. .(Τὰ ἀποσπάσματα εἶναι ἀπὸ τὸ βιβλίο ΠΑΠΑ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΚΑΓΚΑΣΤΑΘΗΣ Βίος –Θαύματα-Νουθεσίαι καὶ Ἐπιστολαί. Γ΄ ἐκδ. ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ. Θεσσαλονίκη 1997)

Ἦταν πραγματικὸς παπᾶς, λειτουργὸς τοῦ ὑψίστου, ποὺ θυσίαζε τὴν ζωή του ὑπὲρ τῶν προβάτων.

Ὅταν τὸν κατεδίωκαν οἱ ἀντάρτες τοῦ ΕΛΑΣ κατέφυγε στὴν Μητρόπολι Τρικάλων καὶ τὸν ἔστειλαν γιὰ προστασία στοὺς ἀγωνιστὲς τοῦ Ζέρβα. Ἀποφάσισαν:

«Νὰ μὲ πάρουν στὸ Βοργαρέλι καὶ ἀπὸ ἐκεῖ νὰ μὲ στείλουν μὲ τὸ ἀεροπλάνο, στὴν Μέση Ἀνατολή, στὴν Ἑλληνική Κυβέρνησι. Ἤθελαν νὰ ἀποδείξουν ὅτι ὁ κομμουνισμὸς καὶ τὸ ΕΑΜ καταδιώκει τοὺς ἱερεῖς, γιὰ νὰ πάρουν αὐτοὶ γαλόνια (βαθμούς) καὶ ἐμένα νὰ μὲ δώσουν δόξες τιμὲς καὶ θέσι ἐξαιρετική. Τοὺς εἶπα· θὰ μὲ ἀφήσετε ἀπόψε νὰ προσευχηθῶ καὶ τὸ πρωΐ θὰ σᾶς ἀπαντήσω. Διὰ τῆς προσευχῆς ἔβγαλα τὴν ἀπόφασι: ὄχι. Δὲν πρέπει, εἶπα, νὰ φύγω μακρυὰ ἀπὸ τὸ ποίμνιό μου καὶ ἀπὸ τὸ Ναὸ τῶν Ταξιαρχῶν. Ἄς βασανιστῶ καὶ ὑποφέρω, θὰ μείνω ἐδῶ, πλησίον τοῦ Χριστοῦ καὶ ὄχι τοῦ χρυσοῦ. Θὰ πεθάνω στὴν πόρτα τῶν Ταξιαρχῶν, σύμφωνα μὲ τὸν ὅρκο ποὺ ἔδωσα». σελ.50-51

Καὶ δὲν εἶναι εὔκολα λόγια αὐτά. Δὲν εἶναι κηρύγματα ἐκ τοῦ ἀσφαλοῦς. Τὸ πόσο βασανίστηκε, τὸ τί ὑπέστη, δὲν τὸ χωρεῖ νοῦς ἀνθρώπου…

Ὅμως καὶ τὸ ποίμνιο του τὸν ὑπεραγαποῦσε καὶ τὸν προστατευε, ὅσο μποροῦσε, ἀπὸ τοὺς διαφόρους ὲπίβουλους:

«Τὸ στρατηγεῖο τοῦ ΕΛΑΣ συνῆλθε καὶ ἀποφάσισε νὰ μὲ πάρουν μὲ τὸ μέρος τους… : Ἤθελαν νὰ μὲ δώσουν ἕνα ἄλογο νὰ γυρίζω στὰ χωριὰ γιὰ καθοδήγησι καὶ 4 ἄνδρες γιὰ σωματοφυλακὴ , νὰ μὲ φυλάγουν. Τὸ μεγαλύτερο σατανικὸ ἀξίωμα. Ἔρχονται στὸ χωριό. Συναθροίζονται ὅλοι τῆς περιφέρειας τὰ ὑπεύθυνα πρόσωπα καὶ ἀναφέρουν τὴν διαταγή. Ὅλοι οἱ χωρικοὶ ἐταράχθησαν. Τί πράγματα εἶναι αὐτὰ, εἶπαν , καὶ δὲν ἀφήνετε ἥσυχο τὸν παπᾶ μας; Ἐσεῖς θέλετε μὲ αὐτὸ νὰ τὸν καταστρέψετε.. Τί συμβαίνει πάλι τοὺς ἐρωτῶ; Μὲ δείχνουν τὴν διαταγή. Τὴν διαβάζω καὶ τοὺς λέγω: Αὐτὰ τὰ πράγματα ποὺ ζητᾶτε ἐσεῖς ἐγὼ δὲν ἤμπορῶ νὰ τὰ κάνω. Αὐτὴ ἡ δουλειὰ θέλει ἄνθρωπο μορφωμένο καὶ ἔμπειρο. Καὶ ὕστερα ἐγὼ τὸ ἔχω δηλώσει νὰ πεθάνω πραγματικὸς παπᾶς καὶ ὄχι μασκαρᾶς. Δὲν ἀναλαμβάνω τέτοια δουλειὰ καὶ ὅ,τι θέλει ἄς γίνει. Τί σήμερα, τί ἀργότερα , ἐγὼ εἶμαι ἔτοιμος γιὰ τὸν Χριστὸ, νὰ θυσιαστῶ ὅποια ὥρα θέλήσετε. Τὸ χωριὸ ὑπὲρ ἐμοῦ… Ἔφυγαν καὶ πάλι ἄπρακτοι. Βλέπετε πόσον ἡ θρησκεία μας εἶναι ζωντανή!» σελ.74-75

«Τὸν Σεπτέμβριο τοῦ 1943 ὁ Δεσπότης Κοζάνης Ἰωακείμ ἐξέδωκε καταδικαστικὴ ἀπόφασι, δὶς εἰς θάνατον. Ὁ πρῶτος ποὺ ὑπέγραψε τὴν καταδίκη μου, ἐρήμην, ἦταν ὁ Δεσπότης. Ἐστειλε καὶ τὸν Ἀρχιμανδρίτη του, παπᾶ Κοσμᾶ, μὲ πέντε ἀντάρτες νὰ μὲ ἐκτελέσουν καὶ ἡσυχάσουν, ἐπειδὴ πολὺ τοὺς ἀνησυχοῦσα καὶ τοὺς χαλνοῦσα τὰ σχέδια τους, καὶ δὲν μποροῦσαν νὰ κάνουν δουλειὰ στὸ χωριό. Οἱ ἑνορίτες μου μὲ ἄκουγαν, ἐπειδὴ πρῶτος ἐγὼ ἔτρεχα στοὺς κινδύνους, γιὰ νὰ τοὺς σώσω, μὲ ὁποιονδήποτε τρόπο μποροῦσα». σελ.47

Ὁ ἄνθρωπος τοῦ Θεοῦ κοίταζε πρὸς τὰ πάνω καὶ ρύθμιζε τὶς πράξεις καὶ τὴ ζωή του σύμφωνα μὲ τὴν οὐράνια, αἰώνια πραγματικότητα. Ἄν κοίταζε καὶ ἔκρινε μὲ τὰ κάτω καὶ μὲ τοὺς γύρω του ἀναπόφευκτα καὶ ὁ βίος του θὰ ἦταν ἀντίστοιχος (Ὅτι κατεδίωξεν ὁ ἐχθρὸς τὴν ψυχήν μου· ἐταπείνωσεν εἰς γῆν τὴν ζωήν μου):

«Μεταχειρίστηκαν καὶ ἄλλα σατανικά μέσα. Ἔβαλαν τοὺς ἄλλους ἱερεῖς νὰ ποῦν τὴν παπαδιά: Μήπως μονάχα αὐτὸς δὲν θέλει τὸν κομμουνισμό; Καὶ ἐμεῖς δὲν τὸν θέλουμε. Τί νὰ κάνωμε ὅμως; Ἄς τοὺς κάνωμε τώρα τὸ κέφι καὶ ἄμα ἀλλάξει ἡ κατάστασις, αὐτοὺς θὰ λογαριάσωμε; Καὶ τὸ ἐπέτυχαν. Ἡ παπαδιὰ ἄρχισε νὰ μὲ γκρινιάζῃ καὶ νὰ φωνάζῃ ἐναντίον μου». σελ.78

«Μοῦ λέγει ἡ παπαδιά: Πράγματι χαζάθηκες. Ἐσὺ θὰ φέρης ἀποτέλεσμα μόνος; Δὲν βλέπεις τοὺς ἄλλους παπάδες τῶν γύρω χωριῶν, ποὺ κάθονται στὰ σπίτια τους, δουλεύουν, τρῶγουν καὶ πίνουν μὲ τὶς οἰκογένειές τους; Ὅτι θὰ γίνῃ γιὰ ὅλο τὸν κόσμο θὰ γίνῃ καὶ γιὰ ἐμᾶς. Τῆς λέγω: Θὰ πεθάνω γιὰ τὸν Χριστὸ καὶ ὄχι γιὰ τὸν χρυσό. Κομμουνιστὴς δὲν γίνομαι». σελ.66-67

«Μὲ δάκρυα στὰ μάτια μοῦ λέγουν: Πῶς κατάντησες νὰ ὑποφέρῃς τόσα πράγματα καὶ σὲ αὐτὰ τὰ χάλια; Τοὺς ἀπαντῶ: Ὑπέφερε ὁ Χριστὸς γιὰ ἐμᾶς, πρέπει τώρα καὶ ἐμεῖς νὰ ὑποφέρουμε γιὰ τὸν Χριστὸ. Θὰ ἔλθῃ ἡ ὥρα ποὺ θὰ φύγῃ αὐτὴ ἡ καταχνιὰ καὶ ἡ βρωμιά καὶ θὰ λάμψῃ πάλιν ἡ Ἐκκλησία». σελ.67

Ἀγράμματος μὲν, θεόπτης δὲ, εἶχε ἐνεργὰ τὰ ὀρθόδοξα αἰσθητήρια καὶ ἀντιλαμβανόταν κάθε παρέκλισι καὶ θρηνοῦσε καὶ ἐκτενέστερον προσηύχετο:

«Ἔχει δίκαιον ὁ λαὸς νὰ μᾶς κατηγορῇ ἐμᾶς τοὺς κληρικοὺς, διότι ἡ αἰτία τοῦ κακοῦ εἴμεθα ἐμεῖς οἱ παπάδες». σελ513-514

«Ὁ κλῆρος καὶ ὁ λαὸς ἔχει χάσει τὴν πνευματικότητά του καὶ πάντα συζητοῦνται ὑλικὰ καὶ πολιτικὰ πράγματα». σελ.514

«Μεγάλο κατήφορο πῆρε ὁ λαὸς καὶ ὁ κλῆρος πρώτα. Τί νὰ πῶ! Νὰ πέφτω ἐγὼ ἔξω δικαιολογημένον, διότι εἶμαι ἀγράμματος καὶ ἠμπορῶ νὰ γελαστῶ, ἀλλὰ ἕνας Πατριάρχης καὶ Δεσπότης ποὺ τὰ εἶδεν ὅλα, τὰ διάβασεν καὶ τὰ ἄκουσε, καὶ γνωρίζει καλῶς τοὺς κανόνας τῶν Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας; Κανεὶς δὲν δικαιολογούμεθα. Μᾶλλον αὐτοὶ περισσότερον». σελ.337

«Πολὺ χάρηκα ποὺ εἶδον νὰ εἶστε καλά, ἀλλὰ λυπήθηκα γιὰ τὸν Ἀρχιεπίσκοπον Κρήτης. Νὰ εἶναι μαζὶ μὲ τὸν Φραγκόπαπαν καὶ τοὺς ἄλλους; Συνεργάζονται μὲ τοὺς αἱρετικούς; Θέλω νὰ μάθω τί πιστεύουν αὐτοὶ οἱ κληρικοὶ, ποὺ κάθε ἡμέραν ἐργάζονται εἰς τὸ θυσιαστήριον τοῦ Κυρίου; Τυπικὰ ἐργάζονται; Δὲν μοῦ τὸ χωράει τὸ μυαλό μου… Σήμερον ποὺ σοῦ γράφω, εἶχα λειτουργία εἰς τοὺς Ταξιάρχας. Εἶχαν ἔλθει προσκυνηταί… Κατὰ τὴν ὥραν τῆς ἐπικλήσεως τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ἐγέμισεν ἡ Ἁγία τράπεζα ἀπὸ ἐξαιρετικὸν ἄρωμα, ποὺ ἦτον χαρὰ Θεοῦ καὶ εὐλογία Κυρίου. Αὐτοὶ δὲν βλέπουν τίποτας; Πωρώθηκεν ἡ ψυχή τους καὶ μολύνονται μὲ τοὺς ἀκαθάρτους;» (19/6/1970) σελ.537

Συνεργάζονται μὲ τοὺς αἱρετικούς; Τί πιστεύουν αὐτοὶ οἱ κληρικοὶ; Τυπικὰ ἐργάζονται; Καὶ τίνος τὸ μυαλὸ τὰ χωράει ὅλα αὐτά, ἅγιε τοῦ Θεοῦ; Πάντως σίγουρα οὔτε ἡ ἁγία τράπεζα γεμίζει ἀπὸ ἐξαιρετικὸν ἄρωμα τὴν ὥρα τῆς ἐπικλήσεως τοῦ Ἁγίου Πνεύματος , ὅταν λειτουργοῦν, οὔτε οἱ Ἀρχάγγελοι τοὺς ὁμιλοῦν καὶ, ἐπίσης, σίγουρα πορώθηκεν ἡ ψυχή τους καὶ μολύνονται μὲ τοὺς ἀκαθάρτους. Καὶ ὄχι μόνον αὐτό, ἅγιε μου. Ἅν ψελίσει κανεὶς τίποτα, αὐτοὶ οἱ πορωμένοι τὸν κατηγοροῦν ὡς φανατικὸ καὶ ζηλωτή καὶ ἐπηρμένο. Καὶ μεῖς -ποὺ ἔχωμε πάρει τὸν κατήφορο καὶ δικαίως πάσχομεν γιὰ τὶς πολλὲς ἁμαρτίες μας, μεγαλύτερη ἀπὸ τὶς ὁποῖες εἶναι ἡ ἀδιαφορία καὶ ἡ νοθρώτης καὶ ἡ τυποποίησις τῆς πνευματικῆς ζωῆς – σὲ παρακαλοῦμε ἐκεὶ ποὺ εἶσαι νὰ παρακαλέσεις τὸν Κύριο νὰ μὴν μᾶς συνεριστῇ ἀλλὰ νὰ στείλῃ μερακλῆδες παπάδες, σὰν καὶ ἐσένα, καὶ νὰ φωτίσῃ τοὺς ἀρχιερεῖς μας γιατί «Ὁ Σατανᾶς σὲ μεγάλους φωλιάζει διὰ νὰ ἔχει κῦρος ἡ δουλειά του». σελ.421

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο info@poimin.gr άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Η Παράκληση της Παναγίας στην Κερασιά και τη Λουτροπηγή

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφερσάλων κ. Τιμόθεος, το εσπέρας της Κυριακής 2 Αυγούστου 2020, χοροστάτησε στις ακολουθίες του Εσπερινού και της ιεράς Παρακλήσεως προς...

Αρχιερατική Θεία Λειτουργία στο Μητροπολιτικό Παρεκκλήσιο Αγίου Στεφάνου Μαυρομματίου

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφερσάλων κ. Τιμόθεος, την Κυριακή 2 Αυγούστου 2020, επί τη ανακομιδή του ιερού λειψάνου του αγίου και ενδόξου πρωτομάρτυρος...

Αρχιεπίσκοπος: H Εκκλησίας οφείλει να αρθεί στο ύψος των περιστάσεων ακολουθώντας τις υποδείξεις των αρμόδιων αρχών

Σε απάντηση ερωτήσεων δημοσιογράφων, ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.Ιερώνυμος έκανε την ακόλουθη δήλωση: "Η Εκκλησία μας, από την πρώτη στιγμή της εμφάνισης της...

Μεθοδευμένος ο διχασμός των ορθόδοξων Ελλήνων;

Την ανακομιδή των ιερών λειψάνων του Αγίου Στεφάνου τιμήσαμε στην εκκλησιαστική κοινότητα Αγίας Μαρίνας, στην οποία υπάρχει παρεκκλήσιο αφιερωμένο στη μνήμη του, στο νότιο...

Οσιος Παΐσιος: Οι 33 συμβουλές για να γίνουμε καλύτεροι

Ο Παΐσιος ίσως είναι ο μοναδικός μοναχός στη σύγχρονη ιστορία της Ορθοδοξίας για τον οποίο έχουν γραφτεί τα περισσότερα βιβλία, στα οποία οι συγγραφείς...

Ο Μητρ. Μεσσηνίας για τον Φιλίππων Προκόπιο: «Ήταν τίμιος με τα ανθρώπινα και δίκαιος με τα θεία»

Από το Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων της Ιεράς Μητροπόλεως Φιλίππων, Νεαπόλεως και Θάσου δίδεται στην δημοσιότητα ο λόγος, που εξεφώνησε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης...

Η Παράκληση της Παναγίας από τον Μητρ. Λαρίσης στον Άγιο Αθανάσιο Σωτηρίου

Με κατάνυξη τελέστηκε η ακολουθία της Ιεράς Παρακλήσεως προς την Υπεραγία Θεοτόκο στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Σωτηρίου, χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Λαρίσης και...

Η Παράκληση της Παναγίας από τον Μητρ. Βεροίας στην Καστανιά

Τη Δευτέρα 3 Αυγούστου το απόγευμα ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων χοροστάτησε στον Εσπερινό και στη Παράκληση της Θεοτόκου στον Ιερό Ναό...

Ντοκιμαντέρ για τις Προσκυνηματικές Περιηγήσεις της Πιερίας

Ξεκίνησε την προηγούμενη εβδομάδα ο πρώτος κύκλος των  γυρισμάτων του ντοκιμαντέρ με θέμα τα Προσκυνήματα της Πιερίας, μια ακόμη κοινή δράση της Ιεράς Μητροπόλεως...

Ο Μητροπολίτης Χαλκίδος επισκέφθηκε την μικρή Ενορία του Αρτεμησίου

Το απόγευμα της Δευτέρας 3 Αυγούστου 2020, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Χαλκίδος κ. Χρυσόστομος επισκέφθηκε την μικρή Ενορία του Αρτεμησίου Β. Ευβοίας, ως έναρξη της...

Με λαμπρότητα και κατάνυξη η Σάμος εόρτασε τους προστάτες Αγίους της

Με λαμπρότητα και κατάνυξη η Σάμος εόρτασε τους προστάτες Αγίους της. Με την συμμετοχή κλήρου, των αρχών του τόπου και του πιστού λαού απέδωσαν...

Ὁ ἔντονος ἀλβανικὸς φιλοτουρκισμός ὁδηγεῖ στὴν ἐξόντωση τοῦ Βορειοηπειρωτικοῦ Ἑλληνισμοῦ

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καί Κονίτσης κύριος ΑΝΔΡΕΑΣ, ἔκανε τίς ἀκόλουθες δηλώσεις: «Ὁ ἀνθελληνισμός τοῦ Ἀλβανοῦ πρωθυπουργοῦ Ἔντι Ράμα γιά μιά ἀκόμη φορά «ἐθαυματούργησε» ! Ὅπως...

H Παράκληση της Παναγίας από τον Μητρ. Λαρίσης στον Άγιο Γεώργιο Χειμαδίου

Με κατάνυξη τελέστηκε η πρώτη ακολουθία της παρακλήσεως στην Υπεραγία Θεοτόκο την Κυριακή 2 Αυγούστου, στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Χειμαδίου, χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου...

«Ἀληθῆς Θεοτόκος» † Μητροπολίτης Πατρῶν Νικόδημος

Μετά πολλῆς εὐλαβείας καί κατανύξεως παρακολουθοῦνται πάντοντε ὑπό τοῦ ὀρθοδόξου λαοῦ αἱ «Παρακλήσεις» πρός τήν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον. Ἀναφέρονται αὗται εἰς ὅλας  τάς ἀνάγκας καί...

Η Παράκληση της Παναγίας στη Μονή Φανερωμένης Ιεράπετρας

Το απόγευμα της Κυριακής 2 Αυγούστου 2020 ο Σεβ. Μητροπολίτης Ιεραπύτνης και Σητείας κ. Κύριλλος χοροστάτησε κατά την ακολουθία του Εσπερινού και του Μεγάλου...