Ομιλία Σεβ. Μητροπολίτου Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων κατά τον Πανηγυρικό Εσπερινό στον Ιερό Ναό Αναλήψεως του Σωτήρος Βεροίας.

***

Αἰῶνες πρίν ἀπό τήν Ἀνάληψη τοῦ Χριστοῦ ὁ ψαλμωδός Δαβίδ εἶχε δεῖ μέ τούς προφητικούς ὀ­φθαλ­μούς του καί εἶχε περιγρά­ψει τό γεγονός. Καί δέν τό περιέγραψε μόνο σάν νά τό ἔβλεπε ἀπό τή γῆ, ὅπως τό εἶδαν οἱ μα­θη­τές τοῦ Κυ­ρίου, ἀλλά τό περιέγραψε ὅπως τό ἔβλεπαν καί τό ζοῦσαν οἱ ἅγιοι ἄγγελοι στόν οὐρανό.

«Ἀνέβη ὁ Θεός ἐν ἀλαλαγμῷ, Κύ­ριος ἐν φωνῇ σάλπιγγος».

Ὁ Χριστός, ὁ ὁποῖος ἐπί σαρά­ντα ἡμέρες ἐμφανιζόταν στούς μα­θη­τές του γιά νά τούς δείξει ὅτι ὄντως νίκησε τόν θάνατο καί ἀνα­στή­θηκε, ὅπως εἶχε προείπει, ἦλθε ἡ στιγμή νά ἐπιστρέψει στόν Θεό-Πατέρα, ἔχοντας ὁλοκλη­ρώσει τό ἔργο του.

Καί ἐάν κατά τή γέννηση τοῦ Χρι­­στοῦ ἄγγελοι ἦταν ἐκεῖνοι πού τόν συνόδευσαν μέ τούς ὕμνους τους καί ἔδωσαν στούς ποιμένες τό μήνυμα τοῦ κοσμο­σω­τηρίου γε­γο­νότος, ἄγγελοι καί τώρα τόν συνο­δεύουν καθώς ἀνεβαίνει στόν οὐρανό. Τόν συνοδεύουν «ἐν ἀλα­λαγμῷ καί ἐν φωνῇ σάλπιγγος», ὡς βασιλέα, ὁ ὁποῖος ἐπιστρέφει νι­κηφόρος ἀπό τόν πόλεμο στά βα­σιλικά δώματα. Γιατί πράγματι ὁ Χριστός ἐπι­στρέ­φει στόν οὐρανό καί στή βα­σι­λεία τοῦ Πατρός του ὡς νικητής καί θριαμβευτής.

Ἦλθε στή γῆ καί κατῆλθε στόν Ἅδη γιά νά νικήσει τόν διάβολο, γιά νά συντρίψει τή δύ­ναμή του καί νά διαλύσει τό κρά­τος του, ἀπελευ­θερώνοντας ἔτσι τούς ἀν­θρώ­πους πού τούς κρα­­τοῦσε δε­σμί­ους του καί χω­ρι­σμένους ἀπό τόν Θεό. Ἦλθε στή γῆ καί νίκησε τόν διάβολο καί ἀπάλλαξε τούς ἀν­θρώπους ἀπό τήν καταδυνα­στεία του καί τούς χάρισε ὄχι μόνο τήν ἐλευθερία τους ἀλλά καί τή δυνατότητα νά εἶναι καί νά ὀνο­μά­ζονται «τέκνα Θεοῦ» καί νά ἔχουν τό δικαίωμα νά κληρονο­μήσουν τή βασιλεία του.

Γι᾽ αὐτό καί οἱ ἅγιοι ἄγγελοι τόν ὑποδέχονται ἐν ἀλαλαγμῷ καί ἐν φωνῇ σάλπιγγος, ἐπιβεβαιώνο­ν­τας τό μέγεθος τῆς νίκης καί τό με­­γαλεῖο τοῦ νικητοῦ καί θριαμ­βευ­τοῦ Κυρίου.

Τόν ὑποδέχονται ὅμως πανηγυ­ρι­­­κά καί γιά ἕναν ἀκόμη λόγο. Γιατί βλέπουν τόν Χριστό νά ἀνέρ­χεται στόν οὐρανό ὄχι ὅπως κα­τῆλ­θε, μέ τή θεία του δηλαδή μό­νο φύση, ἀλλά αὐτή τή φορά φέ­ροντας μαζί του καί τήν ἀν­θρώ­πι­νη φύση, φέροντας μαζί του καί τήν ἀναστημένη καί θεωμένη ἀν­θρώπινη σάρκα πού ἔλα­βε ἀπό τήν Παναγία Παρθένο.

Καί μπορεῖ οἱ ἅγιοι ἄγγελοι νά γνώριζαν τό μυστήριο τῆς θείας οἰ­κονομίας, τό μυστήριο τῆς ἀγά­πης τοῦ Θεοῦ γιά τόν ἄνθρω­πο, πού ἔστειλε τόν Υἱό του στή γῆ «μορφήν δούλου λαβόντα», γιά τή σωτηρία τοῦ ἀνθρώπου, ἀλλά δέν μποροῦσαν νά σκεφθοῦν ὅτι αὐτή ἡ ἀνθρώπινη σάρκα πού ἀνέλαβε ὁ Χριστός στή γῆ θά εἰσήρχετο μαζί του θριαμβευτικά στόν οὐρα­νό· δέν μποροῦσαν νά φαντασθοῦν ὅτι ἡ θεία ἀγάπη θά ἔφθανε σέ αὐ­τό τό σημεῖο ὥστε ὁ Χριστός νά πα­ρακάθεται στό ἑξῆς τῷ Πατρί ὄχι μόνο μέ τή θεία ἀλλά μέ τή θε­αν­θρώπινη φύση του, δοξάζοντας μέ τόν τρόπο αὐτό τόν ἄνθρωπο καί προαναγγέλοντας τή δυνατό­τη­­τα πού τοῦ προσφέρει μέ τή σω­τηρία πού τοῦ χάρισε διά τῆς ἐνανθρωπήσεώς του, τοῦ θανά­του καί τῆς ἀναστάσεώς του.

Καί αὐτός εἶναι ὁ δεύτερος λό­γος, ἀδελφοί μου, γιά τόν ὁποῖο οἱ ἅγιοι ἄγγελοι ὑποδέχονται ἐν ἀλα­­­λαγμῷ καί ἐν φωνῇ σάλπιγγος τόν Χριστό, ἔκπληκτοι ἀπό τό θαῦμα πού βλέπουν, ἔκπληκτοι ἀπό τό μέγεθος τῆς ἀγάπης καί τῆς εὐσπλαγχνίας του πρός τόν ἄν­θρω­πο.

«Ἀνέβη ὁ Θεός ἐν ἀλαλαγμῷ, Κύ­ριος ἐν φωνῇ σάλπιγγος».

Τιμώντας καί ἐμεῖς, ἀδελφοί μου, τό χαρμόσυνο γεγονός τῆς Ἀναλή­ψεως τοῦ Χριστοῦ, ἄς μήν μείνου­με μόνο στήν ἔκπληξη καί στό θαυ­μασμό τοῦ μεγαλείου καί τῆς δό­ξης τοῦ Χριστοῦ, ἀλλά ἄς προ­σπα­θήσουμε νά κατανοήσουμε τό μέγεθος τῆς δωρεᾶς πού μᾶς προσ­φέρει μέ τήν ἐν σώματι ἄνοδό του στόν οὐρανό. Ἄς προσπαθήσουμε νά κατανοήσουμε τό μέγεθος τῆς εὐ­λογίας καί τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ, ὁ ὁποῖος ὄχι μόνο μᾶς ἀπάλ­λαξε ἀπό τήν ἁμαρτία καί μᾶς ἀπελευ­θέρωσε ἀπό τό κράτος τοῦ διαβό­λου, ἀλλά καί μᾶς ἀπο­κα­τέστησε πλησίον του, θεώνοντας τήν ἀν­θρώ­πινη φύση μας καί δοξάζοντάς της διά τῆς παραστά­σεως στόν θρόνο τοῦ Θεοῦ.

Κυρίως ὅμως, ἀδελφοί μου, ἄς μήν ξεχνοῦμε ποτέ αὐτή τή δωρεά καί τήν εὐ­λογία τῆς θείας ἀγάπης, ὥστε ἔχοντας πάντοτε κατά νοῦ τήν τιμή, ἡ ὁποία ἀνα­μέ­νει στό σῶμα μας, νά προσέχουμε πῶς τό χρησιμοποιοῦμε, νά προσέχουμε νά τό διατη­ροῦ­με κατά τό δυνατόν κα­θαρό ἀπό τούς ρύπους τῆς ἁμαρ­τίας, ὥστε νά ἀξιωθεῖ μέ τή χάρη τοῦ Θεοῦ τῆς τιμῆς πού τοῦ ἐπεφύλαξε ὁ ἀναληφθείς Κύριος.

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο [email protected] άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Η Πόλις εκατακτήθη | Αρχιδιακόνου I.M. Ταμασού και Ορεινής Ραφαήλ Μισιαούλη

Αρχιδιακόνου Ιεράς Μητροπόλεως Ταμασού και Ορεινής, Ραφαήλ Μισιαούλη Η Βασιλεύουσα Πόλη της Κωνσταντινουπόλεως κατακτήθηκε (Η Πόλις εάλω!). Στις 29 Μαḯου 1453 μ.Χ. και παρά τις...

Με συγκίνηση και κατάνυξη η Σύρος υποδέχεται την ιερά Εικόνα της Παναγίας «Βουρλιωτίσσης»

Χθες το απόγευμα, στον αύλιο χώρο του Ιερού Ναού του Αγίου Δημητρίου ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Νέας Ιωνίας και Φιλαδελφείας κ. Γαβριήλ, ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος...

Πολυαρχιερατικός Εσπερινός επί τη εορτή της μετακομιδής των Λειψάνων του Αγ. Λουκά στην Ι.Μ. Παναγίας Δοβρά

Το Σάββατο 28 Μαΐου το απόγευμα στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό του Αγίου Λουκά του Ιατρού στην Ιερά Μονή Παναγίας Δοβρά Βεροίας, τελέστηκε Πολυαρχιερατικός Εσπερινός...

Συνάντηση του Επισκόπου Μελιτηνής με τον Αγγλικανό Επίσκοπο Μπέρμιγχαμ

Τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Μελιτηνής κ. Μάξιμο προσκάλεσε στο Επισκοπείο του ο Αγγλικανός Επίσκοπος Μπέρμιγχαμ κ. David Urquhart. Τον Θεοφιλέστατο συνόδευσαν ο Πρωτοπρεσβύτερος κ. Θεόδωρος Πολυβίου...

Άφιξη του Αρχιεπισκόπου Αυστραλίας κ.κ. Μακαρίου στην Πέρθη

Ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας κ.κ. Μακάριος έφθασε στην Πέρθη το Σάββατο, 28 Μαΐου. Πρόκειται για την τέταρτη ποιμαντική επίσκεψη που πραγματοποιεί ο Σεβασμιώτατος στη...

Το Κατασκηνωτικό Κέντρο της Ι.Μ. Φθιώτιδος θα δεχτεί στην αγκαλιά του και πονεμένα παιδιά από την Ουκρανία

Γεύμα και συνάντηση εργασίας πραγματοποίησε χθες στην Αθήνα ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Φθιώτιδος κ. Συμεών με τον Πρέσβη της Ουκρανίας στην Ελλάδα κ. Sergii Shutenko,...

Θεμελίωση πολυδύναμου ιεραποστολικού κέντρου στην Τανζανία

Θερμότατη υποδοχή επεφύλαξαν κατά την δεύτερη ημέρα της ιεραποστολικής επίσκεψης στην Τανζανία, στον Μακαριώτατο Πάπα και Πατριάρχη Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ.κ. Θεόδωρο Β´...
video

Τι ζητάω; Μια θέση στον Παράδεισο να πάω

Τι ζητάω; Μια θέση στον Παράδεισο να πάω. Τι είναι ο Παράδεισος και τι είναι η κόλαση; Που είναι ο Παράδεισος και που είναι...

Η εορτή πάντων των εν Βοιωτίᾳ διαλαμψάντων Αγίων

Με λαμπρότητα και αθρόα συμμετοχή πιστών από όλη τη Βοιωτία τιμήθηκε η μνήμῃ πάντων των εν Βοιωτίᾳ διαλαμψάντων Αγίων στον  Ιερό Ναό των Βοιωτών...

Εγκαίνια Παρεκκλησίου της Αγίας Αναστασίας της Φαρμακολυτρίας από τον Μητροπολίτη Ταμασού Ησαΐου

Μέσα σε κλίμα θρησκευτικής κατανύξεως πραγματοποιήθηκε, την Παρασκευή, 27 Μαΐου 2022 το απόγευμα, ο εσπερινός των εγκαινίων του ιερού παρεκκλησίου της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Αναστασίας...

Μνημόσυνο για τα θύματα της Γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνισμού στη Νάουσα

Το Σάββατο 28 Μαΐου ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων λειτούργησε και κήρυξε τον θείο λόγο στον Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου...

Ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαῖος ὡς Πρόεδρος τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας

Στα πλαίσια του Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου προς τιμήν του Οικουμενικού Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου, εξ' αφορμής της συμπληρώσεως τριάντα χρόνων θεοφιλούς Πατριαρχείας Αυτού, ο Σεβ....

Ο Mητροπολίτης Ταμασού στην ημερίδα παρουσίασης της Στρατηγικής Ασφαλούς Παιχνιδιού

Την Πέμπτη, 26 Μαΐου 2022, ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Ταμασού και Ορεινής κ. Ησαΐας, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΕΝΘΕΑ, παρευρέθει στην ημερίδα παρουσίασης της...
video

Ο Δημητριάδος Ιγνάτιος σε 60’’- Αύριο είναι Κυριακή του Τυφλού

Παρακολουθήστε το σύντομο βιντεάκι που ετοίμασε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Δημητριάδος και Αλμυρού κ.Ιγνάτιος, με αφορμή την ευαγγελική περικοπή της Κυριακής του Τυφλού. "Οι Φαρισαίοι αμφισβητούν....

Για σένα που δίνεις εξετάσεις

Καλό μου παιδί, ξέρω, σε κυριεύει το άγχος και η αβεβαιότητα, σε πιάνει κόμπος στο στομάχι, ταχυκαρδία, αϋπνίες, πονοκέφαλος, φόβος, μελαγχολία, σκέψεις που στροβιλίζουν...