Σὲ ὥρα ποὺ δὲν περίμεναν.

Μὲ τρόπο ποὺ δὲν εἶχαν φαν­τασθεῖ…

Σὲ τόπο ποὺ δὲν ὑποπτεύονταν, ἀξιώθηκαν οἱ Μαθητὲς τοῦ Κυρίου μαζὶ μὲ τὴν Πανάχραντη Μητέρα Του, τὴν Ὑπερ­αγία Θεοτόκο, νὰ γίνουν αὐτόπτες μάρτυρες τῆς μοναδικῆς στιγμῆς τοῦ τελευταίου ἀποχαιρετισμοῦ Του.

Ὅλο αὐτὸ τὸ διάστημα, ἀπὸ τὴν Ἀνάστασή Του ἕως τὴν ἡμέρα ἐκείνη, ὁ Κύριος εἶχε ἐμφανισθεῖ ἀρκετὲς φορὲς στοὺς Μαθητές Του. Τοὺς εἶχε μιλήσει καὶ τοὺς εἶχε στηρίξει καὶ πείσει γιὰ τὴν Ἀνάστασή Του. Τοὺς εἶχε δώσει τὴ δυνατότητα νὰ Τὸν ψηλαφήσουν γιὰ νὰ πεισθοῦν ὅτι δὲν ἦταν φάντασμα. Τοὺς εἶχε προσκαλέσει νὰ συμφάγουν. Τοὺς εἶχε ἀναλύσει μὲ ἐπιχειρήματα ἀπὸ τὶς Γραφὲς ὅτι, ὅσα συνέβησαν στὴ ζωή Του, ἦταν στὸ προκαθορισμένο σχέδιο τῆς βουλῆς τοῦ Θεοῦ γιὰ τὴ σωτηρία τοῦ κόσμου. Τοὺς εἶχε βεβαιώσει ὅτι σὲ λίγες μέρες θὰ τοὺς χάριζε δωρεὰ μοναδική, τὴν «δύναμιν ἐξ ὕψους» (Λουκ. κδ΄ [24] 49), Αὐτὸ τὸ ζωοποιὸ καὶ Πανάγιο Πνεῦμα, ποὺ θὰ ἔπρεπε νὰ Τὸ ἀναμένουν ἑνωμένοι στὰ Ἱεροσόλυμα. Καὶ στὸ τέλος τοὺς εἶχε δώσει τὴν ἐντολή Του νὰ κηρύττουν μετάνοια σὲ ὅλα τὰ ἔθνη ἀρχίζοντας ἀπὸ τοὺς ὁμοεθνεῖς τους. Καὶ νὰ φθάσουν «ἕως ἐσχάτου τῆς γῆς» (Πράξ. α΄ 8) γιὰ νὰ ὁμολογήσουν στὸν κόσμο ὅσα εἶδαν καὶ ἄκουσαν ἀπὸ Αὐτόν.

Μὲ τὴν πλούσια αὐτὴ παρακαταθήκη τῶν ἁγίων ἐντολῶν καὶ ὑποσχέσεων τοῦ Κυρίου ἔφθασαν οἱ Μαθητὲς καὶ στὴν τελευταία αὐτὴ ἡμέρα τῆς Ἀναλήψεώς Του. Ἡ ἡμέρα αὐτὴ ἦταν ἡ τεσσαρακοστὴ ἀπὸ τότε ποὺ εἶχε ἀναστηθεῖ.

Τὴν ἡμέρα ἐκείνη ὁ Κύριος πορευόταν μὲ τοὺς Μαθητές Του ἀπὸ τὴν Ἱερουσαλὴμ πρὸς τὴ Βηθανία. Σταμάτησαν στὸ Ὄρος τῶν Ἐλαιῶν. Τότε μέσα στὴν ἀπόλυτη ἡσυχία τῆς φύσεως καὶ ἐνῶ ὅλα γύρω εὐωδίαζαν ἀπὸ τὰ μύρα τῆς Ἀνοίξεως, ὁ Κύριος ἤρεμα καὶ ἁπαλὰ ἄρχισε σιγά-σιγὰ νὰ ἀποσπᾶται ἀπὸ τὴ γῆ καὶ νὰ ἀνέρχεται πρὸς τὸν Οὐρανὸ καθισμένος σὲ νεφέλη, ἔνδοξος καὶ ὁλόλαμπρος. Ἐνῶ δὲ ἄφηνε τὴ γῆ καὶ ἀνέβαινε στὰ ὕψη, εἶχε διαρκῶς τὰ παν­άχραντα χέρια Του ἀνοικτὰ καὶ εὐλογοῦσε τοὺς Μαθητές Του. Καὶ ἐκεῖνοι μὲ τὰ μάτια καρφωμένα στὸν Οὐρανὸ δὲν χόρταιναν νὰ ἀπολαμβάνουν συγκλονισμένοι τὴ θεία Του ἀγάπη καὶ τὴ θεία Του δόξα· ἕως ὅτου ὁ Διδάσκαλός τους μαζὶ μὲ τὴ νεφέλη ποὺ σὰν ἄλλο βασιλικὸ ἅρμα Τὸν μετέφερε, χάθηκε ἀπὸ τὰ μάτια τους στὰ βάθη τοῦ Οὐρανοῦ, γιὰ νὰ καθίσει ὡς Θεάνθρωπος στὰ δεξιὰ τοῦ θρόνου τοῦ Πατέρα Του.

«Ἀτενίζοντες… εἰς τὸν Οὐρανὸν» τὴν ἡμέρα ἐκείνη τῆς θείας Ἀναλήψεως οἱ ἅγιοι Μαθητές, ἔβλεπαν στὰ πληγωμένα χέρια μὲ τὰ ὁποῖα τοὺς εὐλογοῦσε ὅλη τὴν ἀνεξικακία τοῦ θείου τους Διδασκάλου. Ἔνιωθαν βαθιὰ τὴν ἀπέραντη συγχωρητικότητα καὶ τὸ ἄπειρο ἔλεός Του. Ἦταν σὰν νὰ τοὺς ἔλεγε: «Δὲν θὰ σᾶς ἀφήσω μόνους. Θὰ εἶμαι πάντα δίπλα σας. Θὰ σᾶς στηρίζω, θὰ σᾶς εὐλογῶ “πάσας τὰς ἡμέρας” (Ματθ. κη΄ [28] 20) τῆς ζωῆς σας. Ἀλλὰ καὶ σεῖς εἶστε ὑποχρεωμένοι νὰ εὐλογεῖτε, νὰ συγχωρεῖτε καὶ νὰ ἀγαπᾶτε ὅλους, ὅπως Ἐγὼ σᾶς ἀγάπησα».

Ταυτόχρονα, «ἀτενίζοντες… εἰς τὸν Οὐρανὸν» τὴν ἡμέρα ἐκείνη τῆς θείας Ἀναλήψεως οἱ ἅγιοι Μαθητές, ἔβλεπαν τὴ δόξα τῆς ἀνθρώπινης φύσεως τοῦ Θεανθρώπου Ἰησοῦ Χριστοῦ, ποὺ πορευόταν γιὰ νὰ καθίσει ὡς ἄνθρωπος «ἐκ δεξιῶν τοῦ Θεοῦ», στὸν θρόνο Του. Ἡ δόξα δὲ αὐτὴ τῆς ἀνθρώπινης φύσεως τοῦ Θεανθρώπου ἦταν ὄχι μόνο δόξα τῶν ἁγίων Ἀποστόλων, ἀλλὰ καὶ δόξα ὅλων τῶν πιστῶν ἀνθρώπων ὅλων τῶν αἰώνων, ὅλων μας. Διότι ὡς μέλη τοῦ σώματος τοῦ ἀναληφθέντος Κυρίου εἴμαστε προορισμένοι νὰ γίνουμε σύμμορφοι τῆς ἐνδόξου ζωῆς Του, ἀφοῦ, κατὰ τὴν ὀρθὴ ἔκφραση τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Δαμασκηνοῦ, «ἤδη ἐσμὲν ἐν οὐρανῷ» (PG 95, 829).

Ἀλλὰ ἀπὸ τὸν Οὐρανὸ ὁ Κύριος μυστικὰ μᾶς λέει:

Θέλετε νὰ δοξασθεῖτε καὶ νὰ καθίσετε τιμημένοι στὸν θρόνο τοῦ Πατέρα μου; Δὲν εἶναι δύσκολο. Εἶναι κατορθωτό. Ἀρκεῖ νὰ ἀγωνίζεσθε καὶ νὰ ζητεῖτε τὴν Χάρι μου. «Τὰ τῆς τέφρας τῷ χοῒ παραχωροῦντες» (Κοντάκιον Ἀναλήψεως). Νὰ ἀφήνετε μὲ περιφρόνηση κάτω στὸ χῶμα τῆς γῆς κάθε στάχτη σαρκικοῦ καὶ ἐγωιστικοῦ πάθους. Νὰ ζεῖτε τὴ ζωὴ τῆς μετάνοιας καὶ νὰ ποθεῖτε τὰ οὐράνια. «Τὰ ἄνω φρονεῖτε, μὴ τὰ ἐπὶ τῆς γῆς» (Κολασ. γ΄ 2).

Κύριε,

Μπροστά Σου γονατίζουμε στὴ μεγάλη γιορτὴ τῆς θείας Σου Ἀναλήψεως. Σὲ εὐγνωμονοῦμε γιὰ τὴν εὐλογία τῆς θείας Σου ἀγάπης, ποὺ δεχόμαστε ἀκατάπαυστα στὴ γῆ. Σὲ εὐγνωμονοῦμε ἀκόμη γιὰ τὴ μεγάλη, ὁλόλαμπρη δόξα ποὺ μᾶς ἑτοιμάζεις στὸν Οὐρανό. Ἀξίωσέ μας νὰ φθάσουμε κάποτε κοντά Σου, γιὰ νὰ Σὲ ὑμνοῦμε αἰώνια εὐτυχισμένοι μὲ τοὺς ἁγίους Σου Ἀγγέλους. Ἀμήν.

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο [email protected] άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Φθιώτιδος Συμεών: «Ο Τίμιος Σταυρός πυξίδα του Μεγάλου Κωνσταντίνου»

Με λαμπρό Αρχιερατικό Συλλείτουργο εόρτασε η όμορφη πόλη της Μαλεσίνας  τους Προστάτες και Πολιούχους της Αγίους Κωνσταντίνο και Ελένη.           Στον πανηγυρίζοντα Ιερό Μητροπολιτικό Ναό της...

Ομιλία εις την Κυριακή της Σαμαρείτιδος επί του Ευαγγελίου

Όλη αυτή την περίοδο που διανύουμε τώρα, επεκτεινόμενη σε πενήντα μέρες, εορτάζομε την από τους νεκρούς ανάσταση του Κυρίου και Θεού και Σωτήρα μας...

Η εορτή των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στην Εκατονταπυλιανή της Πάρου

Πανηγυρικά εορτάστηκε η μνήμη των Αγίων Ενδόξων Θεοστέπτων Βασιλέων και Ισαποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένης, των και κτιτόρων του Ιερού Προσκυνήματος Παναγίας Εκατονταπυλιανής Πάρου. Το Σάββατο...

Πανδήμως ο λαός της Γλυφάδας τίμησε τους πολιούχους και προστάτες του Αγίους Κωνσταντίνο και Ελένη

Στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Γλυφάδας, τελέσθηκε σήμερα το πρωί Τρισαρχιερατική Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου κ. Δωροθέου Β΄ και...

Η Εορτή των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στο πανηγυρίζον Παρεκκλήσιο του Επισκοπείου της Νέας Περάμου

Με σεμνότητα εορτάσθηκε, το Σάββατο 21 Μαΐου 2022, η μνήμη των Αγίων ενδόξων Βασιλέων και Ισαποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένης στο ομώνυμο Παρεκκλήσιο του Επισκοπείου της...

Ο εορτασμός των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης σε Μεγαλόπολη και Καραβά

Την μνήμη των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης τίμησε το Σάββατο 21 Μαΐου 2022 η Εκκλησία μας. Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας και Τοποτηρητής της Ιεράς...

Λαμπρή η πανήγυρις των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στον Βόλο

Μετά από δύο χρόνια περιορισμών και έντονης προσμονής, η Εκκλησία της Δημητριάδος τίμησε φέτος, με λαμπρότητα και μεγαλοπρέπεια, την ιερά μνήμη των Αγίων Θεοστέπτων...

Η πανήγυρις των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στην Μητρόπολη Ταμασού και Ορεινής

Την Παρασκευή, 20 Μαΐου 2022, ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Ταμασού και Ορεινής κ. Ησαΐας χοροστάτησε κατά τη διάρκεια του πανηγυρικού εσπερινού στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό...

Η εορτή των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στην Καλαμάτα

Με τη δέουσα μεγαλοπρέπεια και εκκλησιαστική τάξη τιμήθηκε η μνήμη των Αγίων ενδόξων Βασιλέων και Ισαποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένης, στην Ιερά Μητρόπολη Μεσσηνίας. Επίκεντρο...

O Εσπερινός των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στην Πάρο

Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός τελέσθηκε την Παρασκευή 20-5-2022 το απόγευμα στο Πανηγυρίζον Ιερό Προσκύνημα Παναγίας Εκατονταπυλιανής Πάρου, χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ. Καλλινίκου. Ο Σεβασμιώτατος...

Πανηγυρικός Εσπερινός των Αγίων Θεοστέπτων Βασιλέων στη Βέροια

Την Παρασκευή 20 Μαΐου το απόγευμα ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων χοροστάτησε στον Πανηγυρικό Εσπερινό και κήρυξε τον θείο λόγο...

Ο πανηγυρικός Εσπερινός των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στο Συκούριο

Στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Συκουρίου χοροστάτησε στον Πανηγυρικό Μεγάλο Εσπερινό ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λαρίσης και Τυρνάβου κ. Ιερώνυμος. Ο Σεβασμιώτατος...

Το πυροσβεστικό όχημα της Μητροπόλεως Ταμασού σε κατάσβεση δύο πυρκαγιών

Μελη της Μητροπόλεώς μας, οι Ανδρέας Γεωργίου, Παναγιώτης Χαραλάμπους και Αλέξανδρος Δημοσθένους, οι οποίοι εκπαιδεύτηκαν για την κατάσβεση πυρκαγιών, έσπευσαν σήμερα Παρασκευή, 20 Μαΐου...

Απότμημα Τιμ. Ξύλου και Λείψανα των Αγ. Κων/νου και Ελένης υποδέχθηκε η Καλαμάτα

Με λαμπρότητα και κατάνυξη η πόλη της Καλαμάτας υποδέχθηκε απόψε απότμημα εκ του Τιμίου Σταυρού και αποτμήματα Λειψάνων των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, τα...

Σερρών Θεολόγος: »Η Οδύσσεια των ιερών κειμηλίων της Μακεδονίας»

Του Σεβ. Μητροπολίτου Σερρών και Νιγρίτης κ. Θεολόγου Με αφορμή την πρόσφατη ανακοίνωση της Unesco, ότι αρχίζουν επίσημα συνομιλίες ανάμεσα στα Υπουργεία Πολιτισμού του Ηνωμένου...