Τό οἰκτρότατο θέαμα τῆς βεβηλώσεως τοῦ Πανιέρου Ναοῦ τῆς Ἁγίας Σοφίας μέ τίς ὑποδηματοθῆκες στόν πρόναο μέ χιλιάδες ζεύγη ὑποδημάτων, τήν κάλυψη τοῦ ὑπερόχου μαρμαρίνου δαπέδου καί τῶν μοναδικῆς τεχνοτροπίας ὑπερόχων ψηφιδογραφιῶν καί ταυτόχρονα τῆς ἀναρτήσεως ἐδαφίων τοῦ Κορανίου, ὁδηγεῖ σέ κάποιες πολύ πικρές σκέψεις. Ἡ ναοδομία τοῦ Πανιέρου Ναοῦ εἶναι ἐν ἡ χώρῳ καί χρόνῳ ὀντοποίηση καί αἰσθητοποίηση τῆς Ὀρθοδόξου Θεολογίας, ἀνθρωπολογίας καί κοσμολογίας, ὅπως ἐξαιρέτως κατέδειξε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἀργολίδος κ. Νεκτάριος σέ πολυσήμαντη παρέμβασή του.

Ἡ ἄγνοια τῆς «θεολογίας» τοῦ Ἰσλάμ ὁδήγησε σέ ἄστοχες κρίσεις, ὅτι δῆθεν ὁ Πανίερος Ναός «διεσώθη» ἀπό τήν ἐκκοσμίκευση τοῦ τουρισμοῦ μέ τήν μετατροπή του σέ τέμενος, ἀγνοώντας ὅτι ὁ Θεός τοῦ Ἰσλάμ εἶναι ἑνοποιημένοι οἱ δύο Θεοί τοῦ Γνωστικισμοῦ σέ ἕναν, ὁ πολυεύσπαγχνος Θεός τοῦ καλοῦ καί ὁ αἱμοδιψής καί αἱμοσταγής τοῦ κακοῦ. «Αὐτό ἀποδεικνύεται ἀπό τίς ποικίλες ὁμοιότητες ἀνάμεσα στό θρησκευτικό σύστημα τοῦ Γνωστικισμοῦ καί τό Κοράνιο. Βασική ἀντίληψη εἶναι ὅτι ὁ Θεός στέλνει κατά καιρούς διάφορους προφῆτες γιά νά ἀποκαλύψη τήν ἀλήθεια ἀλλά οἱ Ἑβραῖοι καί οἱ Χριστιανοί ἀλλοίωσαν τήν ἀποκάλυψη τοῦ Θεοῦ. Γι’ αὐτό καί ἐστάλη ὁ Μωάμεθ ὡς τελευταῖος καί κορυφαῖος προφήτης. Τό Κοράνιο θεωρεῖ ὡς Προφῆτες κορυφαῖα Βιβλικά πρόσωπα ὅπως τόν Ἐνώχ (Idris), τόν Nῶε (Nuh), τόν Ἰακώβ (Yaqub), τόν Ἰωσήφ (Yusuf), τόν Μωϋσῆ (Musa), τόν Ἀβραάμ (Ibrahim), τόν Δαυΐδ (Dau), τόν Σολομώντα (Sulayman), τόν Ἰωάννη Πρόδρομο (Yahua), τόν Ἰησοῦν (Isa). Ὁ Ἰησοῦς τοῦ Κορανίου εἶναι ὁ ψεύτικος Ἰησοῦς τῶν Γνωστικῶν. Ἀπό τό γνωστικό ἀπόκρυφο «Εὐαγγέλιο» τοῦ Θωμᾶ προῆλθε ὁ μῦθος ὅτι ὁ Κύριος στήν παιδική του ἡλικία ἔπλαθε πτηνά μέ πηλό, τά φυσοῦσε καί αὐτά ζωντάνευαν (Σοῦρα 3, 49). Ἀπό τό ἀπόκρυφο γνωστικό κείμενο «Ἀποκάλυψη τοῦ Πέτρου» προέρχεται ἡ Σοῦρα 4, 157 ὅπου ἀναφέρεται ὅτι οἱ Ἑβραῖοι νόμιζαν ὅτι σταύρωσαν τόν Χριστό ἐνῶ στήν πραγματικότητα σταύρωσαν κάποιον πού τοῦ ἔμοιαζε. Ὁ Γνωστικισμός προσπάθησε νά πείση τούς ἀνθρώπους ὅτι ὁ Σατανᾶς δέν εἶναι κακός ὅπως τόν παρουσιάζει ἡ Ἁγία Γραφή. Τό ἴδιο κάνει καί τό Κοράνιο πού ἀναφέρει ὅτι ὁ διάβολος δέν εἶναι ἐχθρός τοῦ Θεοῦ ἀλλά μόνο τοῦ ἀνθρώπου καί τό ἁμάρτημά του ἦταν ὅτι δέν προσκύνησε τόν Ἀδάμ (Σοῦρα 7, 12) ὅπως ἀκριβῶς ἀναφέρεται στό ἀπόκρυφο γνωστικό «Εὐαγγέλιο» τοῦ Βαρθολομαίου. Ἀπόκρυφα γνωστικά κείμενα πού ἐπηρέασαν τόν Μωάμεθ ἦταν τό Βιβλίο τῶν Ἰωβηλαίων καί τά Βιβλία τοῦ Ἐνώχ. Ὁ Μωάμεθ δέν εἶχε διαβάσει τά βιβλία αὐτά ὅπως ἀποδεικνύει ἡ ἔρευνα καί ὅπως ὁ ἴδιος παραδέχεται ὅτι ἦταν ἀγράμματος (Σοῦρα 7, 157) ἀλλά τά γνώριζε ἀπό προφορικές διηγήσεις τῶν γνωστικῶν φίλων του. Ἄλλωστε γνωστικός καί μάλιστα Ἐβιονίτης ἦταν ὁ Βάρακα (Waraqah Ibn Nawfal) συγγενής τῆς πρώτης γυναίκας τοῦ Μωάμεθ καί «πνευματικός πατέρας» του. Μέσα στό Κοράνι καί τό Ἰσλάμ κρύβονται ἐπιρροές ἀπό τόν Ἑρμητισμό. Ἡ ἑρμητική ἀντίληψη τῶν 7 οὐρανῶν υἱοθετήθηκε ἐπίσημα ἀπό τόν Μωάμεθ ὅπως φαίνεται στό δῆθεν νυκτερινό ταξείδι του πρός τήν Ἰερουσαλήμ καί ἔπειτα πρός τόν Ἀλάχ. Ὁ Idris τοῦ Κορανίου εἶναι συνδυασμός τοῦ βιβλικοῦ Ἐνώχ καί τοῦ Τρισμέγιστου Ἑρμῆ. Μέσα στό Ἰσλάμ ὑπάρχει πίστη στή μαγεία ὅπως ἀποδεικνύεται ἀπό τήν πίστη στά τζίνι (Djinn), δηλ. σέ πνεύματα μέ μαγικές δυνάμεις. Ὁ Μωάμεθ ὑπῆρξε ὁ μέγιστος τῶν γνωστικῶν πού ὑπερέβη τόν Μάνη τῶν Περσῶν (Μανιχαϊσμός) καί τόν Ἐλκεσαῖο καί ἐπέτυχε τήν διάδοση τῆς γνωστικῆς του θρησκείας χάρη σέ μία πρωτοποριακή ἐνέργεια πού κανείς ἕως τότε ἱδρυτής θρησκείας δέν εἶχε σκεφτεῖ. Ἀποφάσισε νά χρησιμοποιήσει τόν πόλεμο καί τό μαχαίρι ὡς βασικό τρόπο διαδόσεως τῆς διδαχῆς του, ὅταν εἶδε, ὅτι μέ τόν λόγο του δέν εἶχε κανένα ἀποτέλεσμα.

Ἀνάμεσα σέ ὅλους τούς γνωστικούς ἀρχηγούς κατέχει δικαιωματικά τήν κορυφαία θέση, ὅλες οἱ ἄλλες γνωστικές θρησκευτικές ὁμάδες ἔσβησαν ἤ ἐπιβιώνουν μέ ἐλάχιστους ὀπαδούς, ἐνῶ ἡ γνωστική θρησκεία τοῦ Μωάμεθ ἀριθμεῖ ἑκατομμύρια ὀπαδούς, πού λατρεύουν τόν Ἀλάχ, τόν Θεό τοῦ Γνωστικισμοῦ δηλ. τόν μεταμφιεσμένο Ἑωσφόρο». Τό θέμα αὐτό ἔχει καταδείξει μέ ἀπόλυτη πληρότητα ὁ μέ τό ψευδώνυμο ὑπογράφων Διόδωρος Ράμμος, Ἀρχαιολόγος, ἐκλεκτός συμπρεσβύτερος ἐν Κυρίῳ.

Ἑπομένως ὁ Θεός τοῦ Ἰσλάμ εἶναι ὁ ἀρχέκακος ὄφις, αὐτός πού «ἐνέπνευσε» τον Ἄρειο τό 325, τόν Μωάμεθ τό 610 καί τόν Κάρολο Ρῶσελ τό 1894 νά ποῦν ἀκριβῶς τό ἴδιο πού ἀναφέρεται στήν Σοῦρα 3, 59 στό Κοράνιο «Ὁ Ἰησοῦς ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ εἶναι σάν τόν Ἀδάμ, ὁ Θεός τόν ἔπλασε ἀπό χῶμα καί ἔπειτα εἶπε νά γίνει καί ἔγινε» καταργώντας ὅλο τό σωτηριολογικό μήνυμα τοῦ Εὐαγγελίου. Συνεπῶς εἶναι ποτέ δυνατόν ἡ ἑωσφορική λατρεία τοῦ Ἰσλάμ νά μήν ἀποτελεῖ ὕβρι καί βλασφημία γιά τόν ἀποκεκαλυμένο ἐν Τριάδι Θεό; Καί διερωτῶμαι, δέν ἔχουν ἔλεγχο συνειδήσεως σήμερα οἱ ἀγαπητοί ἀδελφοί τοῦ θεολογικοῦ συνδέσμου ΚΑΙΡΟΣ πού συνέπραξαν στά καταργηθέντα ἀπό τήν ὁλομέλεια τοῦ ΣτΕ προγράμματα θρησκευτικῶν σπουδῶν τῶν Φίλη-Γαβρόγλου καί πού παρενέβησαν ὑπέρ αὐτῶν στίς δίκες ὅταν ὡραιοποιεῖται σέ αὐτά τό Ἰσλάμ ἤ οἱ ἀγαπητοί ἀδελφοί Καθηγητές τοῦ Θεολογικοῦ Τμήματος τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ ΑΠΘ γιά τήν κατεύθυνση Ἰσλαμικῶν (Γνωστικῶν) Σπουδῶν πού ἀνίδρυσαν στήν Σχολή τους; Τί θά καταθέσουν ἐνώπιον τοῦ Κυρίου ἐν ἡμέρᾳ τῆς κρίσεως; Τό ἔχουν ποτέ λίγο συλλογισθεῖ;

Πέραν τῶν ἀνωτέρω ἡ μετατροπή τοῦ πανιέρου Ναoῦ τῆς τοῦ Θεοῦ Σοφίας σέ τέμενος ἀπό τά δυστυχῆ θύματα τοῦ ἀρχεκάκου ὄφεως, τούς ἰσλαμιστές ὀφείλεται καί στήν ἀδυναμία τοῦ πολιτικοῦ μας συστήματος καί στήν γεωστρατηγική του ἐξάρτηση ἀπό τόν Εὐρωατλαντικό παράγοντα. Ἐάν εἶχε δηλωθεῖ στόν Πρόεδρο τῆς γείτονος πού ἀπό μῆνες προετοίμαζε τό ἔγκλημα ὅτι 1. ὁ κ. Ἰμπραήμ Μουσλέμ, ἐκπρόσωπος τοῦ Συροκουρδικοῦ κόμματος δημοκρατικῆς ἑνότητος PYD στήν Ἀθήνα, θά ἀναβαθμισθῆ σέ πρέσβυ Κουρδικοῦ Κράτους, πού θά ἀναγνωρίση ἡ Ἑλλάς καί γιά τήν ἀναγνώριση τοῦ ὁποίου θά ἀγωνισθῆ μέσα στήν ΕΕ, 2. Ὅτι μετέχουσα στόν σκληρό πυρῆνα τῆς ΕΕ θά θέση veto γιά ὁποιοδήποτε χρηματοδοτικό πρωτόκολλο γιά τήν Τουρκία καί γιά τήν ἐπίζηλη visa τῶν Τούρκων πολιτῶν. 3. Ὅτι θά καταργήση τά ἄχρηστα ἑλληνικά Προξενεῖα Ἀνδριανουπόλεως καί Σμύρνης γιά κλείσουν κατ’ ἀναλογίαν τά Τουρκικά Προξενεία Κομοτινῆς καί Ρόδου καί 4. Ὅτι θα κλείση ἡ συνοριακή διάβαση τῶν Κήπων γιά τίς διεθνεῖς ὁδικές ἐμπορικές μεταφορές ἀπό Τουρκία πρός Εὐρώπη πού ἐκτελοῦνται μέσῳ τῆς Ἐγνατίας ὁδοῦ, δέν θά εἶχε γίνει ἡ συγκεκριμένη δυσώδης ἐνέργεια ἀπό τόν κ. Ἐρντογάν.

Κάποιοι ἀφελεῖς χαρακτήρισαν κάποια ἀπό τά μέτρα πού προτείναμε ὡς μικρότητες καί κάποιοι ἄλλοι ἔσπευσαν νά ποῦν ὅτι ὀφείλομε ὡς Χριστιανοί νά μήν ἀνταποδίδομε τά ἴσα, ἀλλά λησμονοῦν ὅτι ὁ Κύριος μᾶς ἔχει καλέσει νά βαδίζομε «φρόνιμοι ὡς οἱ ὄφεις καί ἀκέραιοι ὡς αἱ περιστεραί» (Μτθ. 10,16) καί δέν ὑπάρχει φίδι πού νά τοῦ ἐπιτίθεσαι καί νά μήν ἀμύνεται καί βέβαια στίς διακρατικές σχέσεις ἰσχύει ἡ ἀρχή τῆς ἀμοιβαιότητος καί ὄχι ὁ καθωσπρεπισμός ἤ ἡ ἁβροφροσύνη. Ἄλλωστε ὁ πειρατής τῆς περιοχῆς μας Τουρκία, ἔμπασε τό στόλο του στήν Ἀττάλεια, ὅταν εἶδε τά ἀεροπλανοφόρα Ἀϊζενχάουερ καί Ντέ Γκώλ καί ὅταν διεπίστωσε τήν ἀποφασιστικότητα τῆς Χώρας μας.

Τέλος χωρίς νά παρορᾶται τό διαχρονικό σύμπλεγμα κατωτερότητος τῆς Ρωσικῆς Ἐκκλησίας καί Πολιτείας ἀπέναντι στόν Ἑλληνισμό ἡ ἐγκληματική ἀπέλαση ἀπό τήν προηγούμενη Κυβέρνηση Ρώσων διπλωματῶν ὡς δῆθεν πρακτόρων, τό σπρώξιμο στήν ἀγκαλιά τοῦ ΝΑΤΟ τῶν Δυτικῶν Βαλκανίων μέ τήν «συμφωνία» τῶν Πρεσπῶν, καί ἡ ἀτυχεστάτη καί πρόδηλα ἀντικανονική ὅπως ἔχομε καταδείξει ἐμπλοκή μας στήν οὐκρανική κρίση μέ τήν χορήγηση Αὐτοκεφαλίας σέ σχισματικούς καί παρασυναγώγους κατ’ ἐπιταγήν τοῦ Ἀμερικανικοῦ παράγοντα, ἐπέτειναν τό χάσμα καί διέσπασαν τήν ἑνότητα τοῦ Ὀρθοδόξου κόσμου σέ σημεῖο ὥστε ἡ «Ἁγία Ρωσία» νά «δηλώνει» ὅτι ἡ πνευματική μήτρα πού τήν γέννησε, ἡ Ἁγία Σοφία, ὅπως ὁ Ἅγιος Βλαδίμηρος παρέδωκε, εἶναι ἐσωτερική ὑπόθεση τῆς Τουρκίας!!! Ἐρωτῶνται δέ οἱ διάφοροι ὑποστηρικταί τοῦ ἀθλίου Οἰκουμενισμοῦ νά μᾶς ἐνημερώσουν πέραν μερικῶν συλλυπητηρίων, ἄν ἄκουσαν κάποια ἐνέργεια τοῦ ΠΣΕ, τοῦ κράτους τοῦ Βατικανοῦ, τοῦ Πριμάτου τῆς Ἀγγλικανικῆς Κοινωνίας, τῶν Συνελεύσεων τῶν Ρωμαιοκαθολικῶν καί ἄλλων Ἐπισκόπων τῆς Εὐρώπης καί ὅλων αὐτῶν στούς ὁποίους ἔχει ἐπενδύσει ἐπί 100 χρόνια (1920) ἡ μαρτυρική μας Ἐκκλησία γιά τήν δῆθεν ἑνότητα τοῦ Χριστιανικοῦ κόσμου.

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

+ ὁ Πειραιῶς ΣΕΡΑΦΕΙΜ

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο info@poimin.gr άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Ἀντισταθεῖτε!! Ὁ ἀγώνας εἶναι γιὰ τὴν Θεομάνα μας, τὴν Παναγία

"Σὰν τὴν καταστολισμένη νύφη, ἔτσι εἶναι ἡ Ἑλλάδα μᾶς γεμάτη ἀπὸ ἐκκλησίες, μοναστήρια καὶ ἐρημοκλήσια τῆς Παναγίας, πνευματικὰ παλάτια τῆς ταπεινῆς αὐτῆς Βασίλισσας. Στὸ...

Επιτέλους, ας είμαστε ειλικρινείς και αντικειμενικοί με την αλήθεια και ας μην προσπαθούμε να στηρίξουμε το αντιεκκλησιαστικό μας μένος...

Μεροληψία Α. Παπαγιάννης , Ιατρός Διάβασα χθες σε ιστολόγιο ένα απλό και συγχρόνως εύστοχο σχόλιο-ερώτημα: «Πώς, μετά τον Μάιο που επιτράπηκε ο κόσμος στις Εκκλησίες και η Θεία Κοινωνία, τα...

και….γράμματα γνωρίζω και Χριστόν μαρτυρώ!

Βγαίνει τώρα ένας κάποιος καθηγητής Γενετικής και μας λέει ότι η θεία κοινωνία αποτελεί πρόβλημα, όσον αφορά την μετάδοση του κορονοϊού και οπωσδήποτε έχει...

Η Παράκληση της Παναγίας από τον Μητρ. Λαρίσης στον Τίμιο Πρόδρομο Κυψελοχωρίου

Στην ακολουθία του Εσπερινού και ακολούθως της Ιεράς Παρακλήσεως προς τιμήν της Υπεραγίας Θεοτόκου χοροστάτησε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λαρίσης και Τυρνάβου κ. Ιερώνυμος, στον...

«Ὁ γλυκασμὸς τῶν Ἀγγέλων, τῶν θλιβομένων ἡ χαρά…»

Στον Ι. Ναό Αγίου Δημητρίου Μικρού Βάλτου μετέβη ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Κεγχρεών κ. Αγάπιος, την Δευτέρα, 3 Αυγούστου 2020, προκειμένου να τελέσει την Ι....

Η Παράκληση της Παναγίας στην Κερασιά και τη Λουτροπηγή

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφερσάλων κ. Τιμόθεος, το εσπέρας της Κυριακής 2 Αυγούστου 2020, χοροστάτησε στις ακολουθίες του Εσπερινού και της ιεράς Παρακλήσεως προς...

Αρχιερατική Θεία Λειτουργία στο Μητροπολιτικό Παρεκκλήσιο Αγίου Στεφάνου Μαυρομματίου

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφερσάλων κ. Τιμόθεος, την Κυριακή 2 Αυγούστου 2020, επί τη ανακομιδή του ιερού λειψάνου του αγίου και ενδόξου πρωτομάρτυρος...

Αρχιεπίσκοπος: H Εκκλησίας οφείλει να αρθεί στο ύψος των περιστάσεων ακολουθώντας τις υποδείξεις των αρμόδιων αρχών

Σε απάντηση ερωτήσεων δημοσιογράφων, ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.Ιερώνυμος έκανε την ακόλουθη δήλωση: "Η Εκκλησία μας, από την πρώτη στιγμή της εμφάνισης της...

Μεθοδευμένος ο διχασμός των ορθόδοξων Ελλήνων;

Την ανακομιδή των ιερών λειψάνων του Αγίου Στεφάνου τιμήσαμε στην εκκλησιαστική κοινότητα Αγίας Μαρίνας, στην οποία υπάρχει παρεκκλήσιο αφιερωμένο στη μνήμη του, στο νότιο...

Οσιος Παΐσιος: Οι 33 συμβουλές για να γίνουμε καλύτεροι

Ο Παΐσιος ίσως είναι ο μοναδικός μοναχός στη σύγχρονη ιστορία της Ορθοδοξίας για τον οποίο έχουν γραφτεί τα περισσότερα βιβλία, στα οποία οι συγγραφείς...

Ο Μητρ. Μεσσηνίας για τον Φιλίππων Προκόπιο: «Ήταν τίμιος με τα ανθρώπινα και δίκαιος με τα θεία»

Από το Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων της Ιεράς Μητροπόλεως Φιλίππων, Νεαπόλεως και Θάσου δίδεται στην δημοσιότητα ο λόγος, που εξεφώνησε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης...

Η Παράκληση της Παναγίας από τον Μητρ. Λαρίσης στον Άγιο Αθανάσιο Σωτηρίου

Με κατάνυξη τελέστηκε η ακολουθία της Ιεράς Παρακλήσεως προς την Υπεραγία Θεοτόκο στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Σωτηρίου, χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Λαρίσης και...

Η Παράκληση της Παναγίας από τον Μητρ. Βεροίας στην Καστανιά

Τη Δευτέρα 3 Αυγούστου το απόγευμα ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων χοροστάτησε στον Εσπερινό και στη Παράκληση της Θεοτόκου στον Ιερό Ναό...

Ντοκιμαντέρ για τις Προσκυνηματικές Περιηγήσεις της Πιερίας

Ξεκίνησε την προηγούμενη εβδομάδα ο πρώτος κύκλος των  γυρισμάτων του ντοκιμαντέρ με θέμα τα Προσκυνήματα της Πιερίας, μια ακόμη κοινή δράση της Ιεράς Μητροπόλεως...

Ο Μητροπολίτης Χαλκίδος επισκέφθηκε την μικρή Ενορία του Αρτεμησίου

Το απόγευμα της Δευτέρας 3 Αυγούστου 2020, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Χαλκίδος κ. Χρυσόστομος επισκέφθηκε την μικρή Ενορία του Αρτεμησίου Β. Ευβοίας, ως έναρξη της...