Την Τρίτη 8 Νοεμβρίου το πρωί ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων λειτούργησε και κήρυξε το θείο Λόγο στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό των Αγίων Αρχαγγέλων στον Αρχάγγελο του Δήμου Ναούσης.

Στην ομιλία του ο Σεβασμιώτατος τόνισε:

«Ὁ ἀκούων ὑμῶν ἐμοῦ ἀκούει, καί ὁ ἀθετῶν ὑμᾶς ἐμέ ἀθετεῖ».

Αὐτός πού ἀκούει ὅσα λέτε ἐσεῖς ἀκούει ἐμένα καί αὐτός πού δέν ὑπολογίζει καί δέν ἀκολουθεῖ ὅσα διδάσκετε ἐσεῖς, δέν ἀκολουθεῖ τούς δικούς μου λόγους.

Μέ τή διαβεβαίωση αὐτή πρός τούς μαθητές του ὁ Χριστός τονίζει πρός ὅλους μας τή σημασία τῆς ὑπακοῆς στόν λόγο καί τίς ἐντολές τοῦ Θεοῦ, εἴτε αὐτές ἐκφράζονται ἀπό τόν ἴδιο εἴτε ἀπό πρόσωπα τά ὁποῖα ἔχει ὁρίσει Ἐκεῖνος νά τόν ἐκπροσωποῦν καί νά διδάσκουν στούς ἀνθρώπους τίς ἐντολές του.

Ὡς πρώτους ἐκπροσώπους του ὅρισε ὁ Κύριός μας τούς μαθητές του καί αὐτοί τούς ἐπισκόπους καί τούς πρεσβυτέρους τῆς Ἐκκλησίας μας, οἱ ὁποῖοι ἵστανται, ὅπως λέμε, «εἰς τόπον καί τύπον Χριστοῦ», ὁ ἐπίσκοπος, καί «εἰς τόπον καί τύ­πον τῶν ἁγίων ἀποστόλων», οἱ ἱερεῖς, καί ἔχουν χρέος καί καθῆ­κον νά διδάσκουν τόν λόγο τοῦ Θεοῦ καί νά ὁδηγοῦν μέσω αὐτοῦ τούς ἀνθρώπους στή σωτηρία.

Δέν θά πρέπει ὅμως νά ξεχνοῦμε δύο δεδομένα. Τό πρῶτο εἶναι ὅτι ὁ λόγος καί οἱ ἐντολές τοῦ Θεοῦ διαφυλάσσονται ἀπαραχάρα­κτες μόνο μέσα στήν Ἐκκλησία καί αὐτή, διά τῶν ἐπισκόπων καί τῶν ἱερέων της, ἀποτελεῖ τόν αὐθε­ντι­κό ἐκ­φραστή τῆς θείας ἀληθεί­ας.

Τό δεύτερο εἶναι ἡ ὑπακοή, τήν ὁποία ὀφείλουμε ὅλοι στόν λόγο καί τίς ἐντολές τοῦ Θεοῦ. Καί ἡ ὑπακοή εἶναι ἔκφραση ταπεινώ­σεως ἔναντι τοῦ Θεοῦ, πού εἶναι ὁ δημιουργός μας καί πλάστης μας. Ἐάν οἱ πρωτόπλαστοι παρήκουσαν τήν ἐντολή τοῦ Θεοῦ καί ἐξέπεσαν ἀπό τόν παράδεισο αὐτό συνέβη ἀπό ὑπερηφά­νεια, γιατί πίστευσαν ὅτι ἄν δοκι­μά­σουν τόν καρπό τοῦ δένδρου τῆς γνώσεως, θά γίνουν καί αὐτοί θεοί, ἀλλά καί γιατί ἡ ἔλλειψη τῆς τα­πει­νώσεως τούς ἐμπόδισε πάλι νά ζητή­σουν συγγνώμη, ἔστω καί μετά τήν παρακοή τους.

Τή σπουδαιότητα τῆς ὑπακοῆς στόν Θεό μᾶς ὑπενθυμίζει καί ἡ σημερινή ἑορτή, ἡ Σύναξη τῶν ἁγίων ἀγγέλων καί ἀρχαγγέλων καί πασῶν τῶν ἐπουρανίων δυνά­μεων, οἱ ὁποῖοι ἀποτελοῦν πρότυ­πα ὑπακοῆς καί γιά ἐμᾶς τούς ἀνθρώπους.

Δημιουργήματα τοῦ Θεοῦ εἶναι οἱ ἅγιοι ἄγγελοι, πού πλάσθηκαν πρίν ἀπό τόν ἄνθρωπο, γιά νά δια­κονοῦν τόν Θεό καί γιά νά τόν ὑμνοῦν. Ἦταν ἀγαθοί ἀπό τή φύση τους, ὅπως ἦταν καί ὁ ἄνθρωπος, ἀλλά ὑπήκουαν στίς ἐντολές τοῦ Θεοῦ μέ τήν ἐλεύθερή τους βούληση, ὑπήκουαν δηλαδή μέ τή θέλησή τους καί ἔκαναν ὅ,τι τούς ζητοῦσε.

Ὁ Ἑωσφόρος ὅμως, πού ἦταν καί αὐτός ἕνας ἀρχάγγελος, παρα­σύρθηκε ἀπό τόν ἐγωισμό καί τήν ἔπαρσή του καί δέν ἀρκέσθηκε, ὅπως γράφει ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός, στήν ἀγγελική αἴγλη καί λαμπρότητα. Ἀντί νά εἶναι εὐ­γνώμων ὁ Ἑωσφόρος πρός τόν Θεό, γιατί εἶχε τή δυνατότητα νά προοδεύει στή θεία γνώση, νά γνωρίσει δηλαδή βαθμιαῖα περισ­σό­τερο τόν Θεό, αὐτός θέλησε νά γίνει ἄμε­σα ὅμοιος μέ τόν Θεό, ὁ ὁποῖος ἦταν ὁ δημιουργός του.

Ἔτσι ἐπαναστάτησε ἐναντίον τοῦ Θεοῦ, ἀρνούμενος μέ τή συμπερι­φορά του νά ὑπακούσει στό σχέδιο τοῦ Θεοῦ, καί παρέσυρε στόν δρόμο τῆς κακίας καί τῆς ἀπομακρύνσεως ἀπό τόν Θεό καί τό τάγμα ἐκεῖνο τῶν ἀγγέλων στό ὁποῖο προΐστατο. Συνέπεια αὐτῆς τῆς ἐπιλογῆς ἦταν ὁ Ἑωσφόρος νά ἐκπέσει ἀπό τόν οὐρανό, νά ἐκ­πέσει ἀπό τό καλό καί τήν ἀρετή, καί νά γίνει ἡ ἀρχή καί ἡ αἰτία τοῦ κακοῦ καί τῆς ἁμαρτίας, νά γίνει ταυτόσημος μέ τήν ὑπερηφάνεια καί τήν ἀλαζονεία, νά γίνει ἐχθρός τοῦ Θεοῦ, νά γίνει αὐτός πού τόν πολεμᾶ διαρκῶς, πού τόν διαβάλ­λει στούς ἀνθρώπους, γιά νά τούς παρασύρει κοντά του, νομίζοντας ὅτι θά νικήσει μέ αὐτόν τόν τρόπο τόν Θεό.

Ἀντίθετα ὅλοι οἱ ἄλλοι ἅγιοι ἄγ­γελοι καί ἀρχάγγελοι παρέμειναν στήν ὑπακοή καί τή διακονία τοῦ Θεοῦ. Ἔκαναν ὑπα­κοή στήν προσταγή τοῦ ἀρχαγ­γέλου Μιχαήλ, πού ἐξέφραζε τήν προειδοποίηση καί τό θέλημα τοῦ Θεοῦ, λέγοντας πρός τούς ἀγγέ­λους, «στῶμεν καλῶς, στῶμεν μετά φόβου», νά προσέξουν δηλαδή καί ἀναλογισθοῦν τί κάνουν καί τί θά πάθουν, ἐάν ἀκολουθήσουν τόν Ἑωσφόρο. Καί ἔτσι οἱ ἄγγελοι αὐ­τοί ἔλαβαν τόν μισθό τῆς ὑπακοῆς τους. Ὁ Θεός τούς ἔδωσε τό χάρι­σμα τῆς ἀκινησίας πρός τό κακό, ἔγιναν δηλαδή μέ τή χάρη τοῦ Θεοῦ διά παντός ἀγαθοί, ἄτρεπτοι στό κακό, καί δέν ὑπάρχει ποτέ περί­πτω­ση νά παρασυρθοῦν καί νά πέσουν στήν ἁμαρτία καί νά ἀπο­μα­κρυνθοῦν ἀπό τόν Θεό, τόν ὁποῖον βλέπουν καί δοξάζουν καθημερινά, ἀλλά καί ἐργάζονται γιά τή δόξα του. Διότι πρός δόξαν Θεοῦ εἶναι ἡ προστασία καί ἡ βοή­θεια πού προσφέρουν οἱ ἅγιοι ἄγγελοι στούς ἀνθρώπους, ἡ βοή­θεια πού προσφέρουν στόν καθένα ἀπό ἐμᾶς, πού θέλει νά πορευθεῖ στή ζωή του μέ ὑπακοή στό θέλημα τοῦ Θεοῦ, τό ὁποῖο μυστικά ὑπαγο­ρεύει στήν ψυχή τοῦ καθενός μας ὁ φύλακας ἄγγελός μας, ὁδηγώντας μας πρός τό ἀγαθό.

Ἄς μιμηθοῦμε καί ἐμεῖς, ἑορτάζο­ντας σήμερα τή Σύναξη τῶν ἁγίων ἀγγέλων καί ἀρχαγγέλων τήν ὑπα­κοή τους πρός τόν Θεό, ὑπακούο­ντας στόν λόγο καί τίς ἐντολές του, τίς ὁποῖες μᾶς διδάσκει ἡ Ἐκκλησία μας, ἀλλά καί τήν ἐμμονή τους στό ἀγαθό, ὥστε νά ἀξιωθοῦμε καί νά κληρονομήσουμε τή βασιλεία τοῦ Θεοῦ γιά νά τόν ὑμνοῦμε καί νά τόν δοξάζουμε μαζί τους.

Δυστυχῶς ὁ ἄγγελος ὁ Ἑωσφόρος, ὁ ὁποῖος ἔγινε διάβολος καί ἔχασε τήν ἐπικοινωνία μέ τόν Θεό καί ἐξέπεσε, δέν μπορεῖ οὔτε καί νά μετανοήσει. Διότι καί αὐτός, ἄν μετανοοῦσε, ὁ Θεός θά τόν δεχόταν. Αὐτό ὅμως σημαίνει πολλά γιά μᾶς, πού μπορεῖ νά πέφτουμε, μπορεῖ νά ἁμαρτάνουμε, μπορεῖ νά φεύγουμε ἀπό τό θέλημα τοῦ Θεοῦ, ἀλλά ἡ μετάνοια καί ἡ ἐξομολόγηση μᾶς ἐπαναφέρει πάλι στή σχέση μας μέ τόν Θεό, κάτι πού δέν μπορεῖ, ὅπως εἶπα νά κάνει ἀπό τόν πολύ ἐγωισμό του ὁ διάβολος, δέν μπορεῖ νά μετανοήσει, δέν μπορεῖ νά ἐπανέλθει καί νά ἀποκατασταθεῖ στήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ.

Ἄς μήν χάσουμε αὐτές τίς εὐκαιρίες πού ἔχουμε καθημερινά, τίς εὐκαιρίες τῆς μετανοίας, τῆς ἀλλαγῆς, τῆς ἐπαναφορᾶς μας στή σχέση μας μέ τόν Θεό. Ἄς μείνουμε σταθεροί, ὅπως εἶναι οἱ ἅγιοι ἄγγελοι, στόν φόβο καί τήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ, γιά νά εἴμεθα κοντά του καί σ᾽ αὐτή τή ζωή ἀλλά πολύ περισσότερο αἰώνια.

                                                        Φωτογραφίες

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο [email protected] άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Επανήλθε στα καθήκοντα του ο Μητροπολίτης Λεμεσού

Στη χριστουγεννιάτικη φιλανθρωπική γιορτή των νέων στην Ιερά Μητρόπολη Λεμεσού έκανε σήμερα την πρώτη του δημόσια εμφάνιση, μετά την άρση του αυτοπεριορισμού του λόγω...

Τιμήθηκε η μνήμη του Οσίου Πορφυρίου στην Ιερά Μονή Τουρλιανής Μυκόνου

Η ενιαύσια μνήμη του Οσίου Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου τιμήθηκε στο Παρεκκλήσιο των Τριών Νεοφανών Οσίων, Παϊσίου, Πορφυρίου και Ιακώβου, εντός του συγκροτήματος της εν...

Επίσκεψη του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Ευδοκιάδος κ. Αμβροσίου στον Μητροπολίτη Βεροίας

Την Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου το μεσημέρι, ο Ποιμενάρχης μας, Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων, δέχθηκε επίσκεψη στο Μητροπολιτικό Μέγαρο Βεροίας από...

Η ΧΙΟΣ ΕΤΙΜΗΣΕ ΤΟΝ ΑΡΓΕΙΟ ΙΑΤΡΟ

Μέ τήν βοήθεια καί τήν εὐλογία τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ, ἡ Ἱερά Μητρόπολις Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν ἐτίμησε τήν μνήμη τοῦ Νεομάρτυρος Ἁγίου Ἀγγελῆ τοῦ...

Μνημόσυνο μακαριστού Ηγουμένου της Μονής Αποστόλου Βαρνάβα Αρχιμ. Γαβριήλ

Το Μνημόσυνο του μακαριστού Ηγουμένου της Μονής Αποστόλου Βαρνάβα Σαλαμίνος, Αρχιμανδρίτη Γαβριήλ Σιόκκουρου Το πρωί του Σαββάτου, 3 Δεκεμβρίου 2022, ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Ταμασού και...
video

Πρώτη δήλωση του νέου Επισκόπου Νιέρι κ. Παναρέτου

Ο Θεοφιλέστατος εψηφισμένος Επίσκοπος Νιέρι κ. Πανάρετος, μιλώντας αποκλειστικά στο Poimin.gr  έκανε την πρώτη του δήλωση μετά την εκλογή του σε Επίσκοπο. Συγχαίροντας από καρδιάς τον...

Ο Μητροπολίτης Νεαπόλεως στο 424 Γ.Σ.Ν.Ε.

Στον Ιερό Ναό του Αγίου Λουκά, Αρχιεπισκόπου Κριμαίας, στο 424 Γ.Σ.Ν.Ε. ιερούργησε, ενόψει της εορτής των Χριστουγέννων, την Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου 2022, ο Σεβασμιώτατος...

Επίσκεψη του Μητροπολίτη Αιτωλίας στην Αδελφότητα «Η Αγία Φιλοθέη»

Την Ορθόδοξη Φιλανθρωπική Ιεραποστολική και Πολιτιστική Αδελφότητα «Η Αγία Φιλοθέη» επισκέφθηκε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ. Δαμασκηνός το απόγευμα της Παρασκευής 2ας...

Η Σπερχειάδα υποδέχτηκε την Παναγία του Όρους των Ελαιών 

Με ιδιαίτερη λαμπρότητα και κατά την εκκλησιαστική τάξη η μαρτυρική πόλη της Σπερχειάδας, στην καρδιά της Δυτικής Φθιώτιδος υποδέχθηκε απόψε από την Λαμία την...

Ο Γέροντας Ιάκωβος και οι φτερούγες του αγγέλου

Μια φορά, ο Γέροντας λειτουργούσε και δεν μπορούσε να κάνει τη Μεγάλη Είσοδο εξ΄ αιτίας εκείνων των θαυμαστών που έβλεπε! Ο ψάλτης εν τω...
video

Τα ζώα έχουν ψυχή;

Τα ζώα έχουν ψυχή; Τι διαβάζουμε στην Αγία Γραφή για την ψυχή των ζώων; Έχουν την ψυχή που έχει και ο άνθρωπος; Ποια η...

Εορτή Οσίου Πορφυρίου Καυσοκαλυβίτου στην Άρτα

Την Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου 2022, το πρωί, στον ενοριακό Ιερό Ναό του Αγίου Μαξίμου του Γραικού στην Άρτα, εντός του οποίου ευρίσκεται το πανηγυρίζον...

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΛΑΡΙΣΗΣ ΟΜΙΛΗΤΗΣ ΣΕ ΙΕΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΑΞΗ ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ

Προσκεκλημένος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κερκύρας, Παξών και Διαποντίων Νήσων κ. Νεκταρίου βρέθηκε στην Κέρκυρα ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λαρίσης και Τυρνάβου κ. Ιερώνυμος, ο οποίος,...

Ἡ ἑορτή τοῦ ὁσίου Πορφυρίου στήν Ναύπακτο

Τήν Παρασκευή, 2 Δεκεμβρίου 2022, ἑορτή τοῦ νέου ὁσίου τῆς Ἐκκλησίας μας Πορφυρίου τοῦ Καυσοκαλυβίτου, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Ἱερόθεος χοροστάτησε στόν Ὄρθρο...

Η πρώτη υποδειγματική Θεία Λειτουργία για μαθητές από τον Μητροπολίτη Αιτωλίας

Την Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου 2022 στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Ζωοδόχου Πηγής Αγρινίου τελέσθηκε υποδειγματική Θεία Λειτουργία για τους μαθητές του Παπαστρατείου Γυμνασίου Αγρινίου. Την Θεία...