Πραγματοποιήθηκε τό ἀπόγευμα τῆς Πέμπτης, 6 Φεβρουαρίου ἐ.ἔ., στή νέα αἴθουσα τοῦ Ἱδρυματικοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου στή Νέα Σμύρνη ἡ ἔνατη Ἱερατική Σύναξη γιά τούς Κληρικούς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Νέας Σμύρνης.

Στή Σύναξη ὁμιλητές ἦταν ὁ Αἰδ. Πρωτ. Ἰωάννης Ἀλατέλης, ὁ ὁποῖος ἀνέπτυξε τό θέμα «Καθαιρέσεως κληρικοῦ (μέρος Α’) Κανόνες τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων (20, 23, 25, 27 καί 28)», καί ὁ Αἰδ. Πρωτ. Μιχαήλ Χαλᾶς, ὁ ὁποῖος ἀνέπτυξε τό θέμα «Καθαιρέσεως κληρικοῦ (μέρος Β’) Κανόνες τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων (30, 51, 53, 58, 62 καί 68)».

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Συμεών ἔδωσε τόν λόγο στόν πρῶτο ὁμιλητή, π. Ἰωάννη, γιά νά ἀναπτύξει τό θέμα «Καθαιρέσεως κληρικοῦ (μέρος Α’) Κανόνες τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων». Ἐπικέντρωσε τήν Εἰσήγησή του στούς Κανόνες 20, 23, 25, 27 καί 28. Εἰδικότερα:

Κανών Κ´: Κληρικός ἐγγύας διδούς, καθαιρείσθω.

Κανών ΚΓ´: Εἴ τις κληρικός ὤν, ἑαυτόν ἀκρωτηριάσοι, καθαιρείσθω· φονεύς γάρ ἐστιν ἑαυτοῦ.

Κανών ΚΕ´: Ἐπίσκοπος, ἤ πρεσβύτερος, ἤ διάκονος ἐπί πορνείᾳ, ἤ ἐπιορκίᾳ, ἤ κλοπῇ ἁλούς, καθαιρείσθω, καί μή ἀφοριζέσθω· λέγει γάρ ἡ γραφή· Οὐκ ἐκδικήσεις δίς ἐπί τό αὐτό. Ὡσαύτως καί οἱ λοιποί κληρικοί.

Κανών ΚΖ´: Ἐπίσκοπον, ἤ πρεσβύτερον ἤ διάκονον, τύπτοντα πιστούς ἁμαρτάνοντας, ἤ ἀπίστους ἀδικήσαντας, καί διά τοιούτων φοβεῖν ἐθέλοντα, καθαιρεῖσθαι προστάττομεν· οὐδαμοῦ γάρ ὁ Κύριος τοῦτο ἡμᾶς ἐδίδαξε· τοὐναντίον δέ, αὐτός τυπτόμενος οὐκ ἀντέτυπτε, λοιδορούμενος οὐκ ἀντελοιδόρει, πάσχων οὐκ ἠπείλει.

Κανών ΚΗ´: Εἴ τις ἐπίσκοπος, ἤ πρεσβύτερος, ἤ διάκονος, καθαιρεθείς δικαίως, ἐπί ἐγκλήμασι φανεροῖς, τολμήσειεν ἅψασθαι τῆς ποτε ἐγχειρισθείσης αὐτῷ λειτουργίας, οὗτος παντάπασιν ἐκκοπτέσθω τῆς ἐκκλησίας.

* * *

Ἐν συνεχείᾳ ἔλαβε τόν λόγο ὁ Αἰδ. Πρωτ. Μιχαήλ Χαλᾶς, ὁ ὁποῖος ἀνέπτυξε τό θέμα «Καθαιρέσεως κληρικοῦ (μέρος Β’) Κανόνες τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων». Ἐπικέντρωσε τήν Εἰσήγησή του στούς Κανόνες 30, 51, 53, 58, 62 καί 68. Εἰδικότερα:

Κανών Λ´: Εἴ τις ἐπίσκοπος κοσμικοῖς ἄρχουσι χρησάμενος, δι᾿ αὐτῶν ἐγκρατής ἐκκλησίας γένοιτο, καθαιρείσθω, καί ἀφοριζέσθω· καί οἱ κοινωνοῦντες αὐτῷ πάντες.

Κανών ΝΑ´: Εἴ τις ἐπίσκοπος ἤ πρεσβύτερος, ἤ διάκονος, ἤ ὅλως τοῦ καταλόγου τοῦ ἱερατικοῦ, γάμου, καί κρεῶν, καί οἴνου, οὐ δι᾿ ἄσκησιν, ἀλλά διά βδελυρίαν ἀπέχηται, ἐπιλαθόμενος ὅτι πάντα καλά λίαν, καί ὅτι ἄρσεν καί θῆλυ ἐποίησεν ὁ Θεός τόν ἄνθρωπον, ἀλλά βλασφημῶν διαβάλλῃ τήν δημιουργίαν, ἤ διορθούσθω, ἤ καθαιρείσθω, καί τῆς ἐκκλησίας ἀποβαλλέσθω. Ὡσαύτως καί λαϊκός.

Κανών ΝΓ´: Εἴ τις ἐπίσκοπος, ἤ πρεσβύτερος, ἤ διάκονος, ἐν ταῖς ἡμέραις τῶν ἑορτῶν οὐ μεταλαμβάνει κρεῶν, καί οἴνου, βδελυσσόμενος καί οὐ δι᾿ ἄσκησιν, καθαιρείσθω, ὡς κεκαυτηριασμένος τήν ἰδίαν συνείδησιν, καί αἴτιος σκανδάλου πολλοῖς γινόμενος.

Κανών ΝΗ´: Ἐπίσκοπος, ἤ πρεσβύτερος, ἀμελῶν τοῦ κλήρου ἤ τοῦ λαοῦ, καί μή παιδεύων αὐτούς εἰς εὐσέβειαν, ἀφοριζέσθω· ἐπιμένων δέ τῇ ἀμελείᾳ καί ῥᾳθυμίᾳ, καθαιρείσθω.

Κανών ΞΒ´: Εἴ τις κληρικός διά φόβον ἀνθρώπινον, Ἰουδαίου ἤ Ἕλληνος ἤ αἱρετικοῦ, ἀρνήσεται, εἰ μέν τό ὄνομα τοῦ Χριστοῦ, ἀποβαλλέσθω· εἰ δέ τό ὄνομα τοῦ κληρικοῦ, καθαιρείσθω· μετανοήσας δέ, ὡς λαϊκός δεχθήτω.

Κανών ΞΗ´: Εἴ τις ἐπίσκοπος, ἤ πρεσβύτερος, ἤ διάκονος, δευτέραν χειροτονίαν δέξηται παρά τινος, καθαιρείσθω καί αὐτός, καί ὁ χειροτονήσας· εἰ μή γε ἄρα συσταίη, ὅτι παρά αἱρετικῶν ἔχει τήν χειροτονίαν. Τούς γάρ παρά τῶν τοιούτων βαπτισθέντας ἤ χειροτονηθέντας, οὔτε πιστούς, οὔτε κληρικούς εἶναι δυνατόν.

Στό τέλος τῆς Ἱερατικῆς Σύναξης ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ. Συμεών εὐχαρίστησε τούς ὁμιλητές π. Ἰωάννη Ἀλατέλη καί π. Μιχαήλ Χαλᾶ, γιά τόν κόπο πού κατέβαλαν καί τήν πληρότητα τῶν Εἰσηγήσεών τους, καί ἀκολούθησε συζήτηση. Τέθηκαν ἐρωτήματα καί δόθηκαν ἀπαντήσεις ἀπό τούς ὁμιλητές καί τόν Σεβασμιώτατο κ. Συμεών.

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο info@poimin.gr άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα