Κοντογιώργης Γιῶργος,  καθηγητὴς Πολιτικῆς Ἐπιστήμης καὶ πρώην πρύτανης στὸ Πάντειο Πανεπιστήμιο

Ἀντιμετωπίζοντας τὸ τελευταῖο διάστημα ἕναν ὁλοένα καὶ πιὸ ἐπιθετικὸ Ἐρντογᾶν, ἔχει σημασία νὰ γνωρίζουμε ποιὰ εἶναι ἡ σχέση μεταξὺ κοινωνίας καὶ πολιτικῆς στὴν Ἑλλάδα. Ὅπως ἐπίσης καὶ ποιὸν ρόλο στὸ πλαίσιο αὐτὸ ἐπιφυλάσσουν γιὰ τὸν ἑαυτὸ τοὺς οἱ ἐγχώριοι ἡγήτορες. Στὴν Ἑλλάδα ἡ σχέση κοινωνίας καὶ πολιτικῆς, δηλαδὴ τὸ πολιτικὸ σύστημα, ἦταν σταθερὰ ἀποκομμένο ἀπὸ τὴν κοινωνικὴ συλλογικότητα. Καὶ ἦταν ἐπίσης ἐχθρικὸ πρὸς ὁποιαδήποτε πολιτισμικὴ ἀναφορὰ καὶ ἱστορικότητα τῆς ἑλληνικῆς κοινωνίας.

Τὴν κοινωνία ἡ ἑλληνικὴ ἄρχουσα τάξη τὴν ἀντιμετώπιζε διαχρονικὰ ὡς ἄθροισμα ἀτόμων, ὡς μία σχέση μὲ ἕκαστο μέλος της, ὄχι τῆς συλλογικότητας. Καὶ αὐτὸ εἶναι ἀκριβῶς τὸ κεντρικὸ πρόβλημα. Ὄντας ἀποκομμένη ἡ τάξη αὐτὴ (ἡ πνευματικὴ ἡγεσία, οἱ οἰκονομικοὶ παράγοντες ποὺ λυμαίνονται τὸ κράτος καὶ ἡ πολιτικὴ ἡγεσία) ἀπὸ τὴν κοινωνία οἰκοδομεῖ μία ἀντίληψη παρασίτου ποὺ ἀπομυζᾶ τὸν κορμὸ τοῦ δέντρου (τὸ κράτος) καὶ δὶ’ αὐτοῦ τὴ γῆ (τὴν κοινωνία) γιὰ νὰ τραφεῖ.

Αὐτὴ ἡ παρασιτικὴ σχέση δὲν μπορεῖ νὰ παραγάγει ἐθνικὲς πολιτικὲς οὔτε ἡγέτες. Γι’ αὐτὸ τὸ ἑλληνικὸ πολιτικὸ σύστημα δὲν ἀνέχεται στοὺς κόλπους τοῦ ἀνθρώπους, οἱ ὁποῖοι θὰ μποροῦσαν νὰ εἶναι πραγματικοὶ ἡγέτες, ποὺ θὰ ἔθεταν ὡς σκοπό τους νὰ ἐνδυναμώσουν τὴ χώρα τους, νὰ…. προστατεύσουν τὰ συμφέροντά της καὶ νὰ τὴν ὁδηγήσουν στὸ μέλλον. Ἐξ οὐ καὶ ἡ πολιτικὴ τάξη δὲν παράγει πολιτικὴ κοινοῦ συμφέροντος. Συμμαχοῦν μὲ «συγκατανευσιφάγους», ἔχοντας μοναδικὴ φιλοδοξία τὴν διατήρησή τους στὴν ἐξουσία.

Δὲν ἔχω πάψει ποτὲ νὰ ἰσχυρίζομαι ὅτι τὸ πρόβλημα μὲ τὴν Τουρκία καὶ ὁποιοδήποτε ἄλλο ἐξωτερικὸ πρόβλημα εἶναι βαθιὰ ἐσωτερικό. Εἶναι πρόβλημα σχέσης τῆς πολιτικῆς τάξης, συγκεκριμένα τοῦ πολιτικοῦ συστήματος ποὺ λέγεται «κράτος», μὲ τὴν κοινωνία καὶ τὴν ἐθνικὴ συλλογικότητα. Τὸ κράτος αὐτὸ καὶ οἱ ἡγήτορές του ἀποτελοῦν ξένο σῶμα πρὸς τὴν κοινωνικὴ συλλογικότητα.

Ἀπὸ τὴ «φινλανδοποίηση» στὴν «ἰμιοποίηση»
Ἀπὸ τὸ 1981 ἔχω γράψει τὴν ἐκτίμηση ὅτι οἱ ἐσωτερικὲς ἐξελίξεις στὴν Τουρκία θὰ τὴν ὁδηγοῦσαν νὰ ἐπιδιώξει τὴ φινλανδοποίηση τῆς Ἑλλάδας. Συνδύαζα δὲ τὶς ἐξελίξεις μὲ ὅσα συνέβαιναν στὴν Ἑλλάδα, ὅπου διαπίστωνα ὅτι εἶχε ἀρχίσει νὰ οἰκοδομεῖται ἡ λογική της λεηλασίας τῆς χώρας καὶ τῆς πελατειακῆς ἀποδόμησης τοῦ κράτους.

Ὑποστήριζα ὅτι ἐὰν τότε ποὺ διαθέταμε συγκριτικὸ πλεονέκτημα δὲν δημιουργούσαμε τὶς προϋποθέσεις γιὰ νὰ ἀνακόψουμε τὴν ἐπεκτατικὴ φιλοδοξία τῆς Τουρκίας θὰ ἦταν ἀναπόφευκτο νὰ ὁδηγηθοῦμε στὴ δίνη ἁλυσιδωτῶν ὑποχωρήσεων. Στὴν προσπάθεια νὰ κατευνάσουμε τὴν Τουρκία θὰ ὁδηγούμασταν σὲ «φινλανδοποίηση». Εἶχα εἰσαγάγει αὐτὸν τὸν ὄρο, ὁ ὁποῖος εἶχε θεωρηθεῖ παράδοξος γιὰ τὶς ἑλληνοτουρκικὲς σχέσεις.

Ὅταν προέκυψε ἡ κρίση τῶν Ἰμίων –ἡμέρες ποὺ εἴναι– ἀντικατέστησα τὸν ὄρο «φινλανδοποίηση» μὲ τὸν ὄρο «ἰμιοποίηση». Γιατί; Διότι ἦταν πιὰ προφανὲς ὅτι ἡ Τουρκία δὲν ἐπιδιώκει μόνο τὸν ἔλεγχο τῶν ἑλληνικῶν πλουτοπαραγωγικῶν πηγῶν. Ἐπιδιώκει τὴν «ἰμιοποίηση», δηλαδὴ τὸ «γκριζάρισμα» ἑνὸς μεγάλου ἀριθμοῦ νησίδων μὲ ἀπώτερο σκοπὸ τὴν τουρκοποίησή τους καὶ βέβαια τὸν ἔλεγχο τῆς Ἑλλάδας.

Ἐδῶ καὶ ἀρκετὰ χρόνια, ἐκτὸς στὶς τουρκικὲς ἀπειλὲς καὶ προκλήσεις, ἔχει προστεθεῖ καὶ ἡ παράνομη μετανάστευση κατὰ κανόνα μουσουλμάνων. Τὸ φαινόμενο ἔχει προσλάβει διαστάσεις καὶ ἀπειλεῖ νὰ μετατρέψει τὴν Ἑλλάδα ἀπὸ χώρα σὲ χῶρο καὶ μέσω αὐτῆς τῆς μετατροπῆς ἐντέλει σὲ προσάρτημα τῆς Τουρκίας, ἡ ὁποία ἔχει αὐτοανακηρυχθεῖ σὲ προστάτη τῶν μουσουλμάνων.

Ὅπως εἶχε πεῖ ὁ Ὀζὰλ πρὶν τριάντα καὶ χρόνια, δὲν θὰ χρειαστεῖ ἡ Τουρκία νὰ κάνει πόλεμο μὲ τὴν Ἑλλάδα γιὰ νὰ τὴν ὑποτάξει. Θὰ τὴν πλημμυρίσει μὲ μουσουλμάνους. Τὸ δράμα εἶναι ὅτι αὐτὸ τὸ σχέδιο ὑλοποιεῖται μὲ τὴ σύμπραξη τῶν ἑλληνικῶν ἀρχουσῶν δυνάμεων. Δὲν ὑπάρχει κάτι ποὺ ἀποτελεῖ μυστήριο. Ἀρκεῖ νὰ ἀναλογισθοῦμε γιατί ἀνετράπησαν οἱ συσχετισμοὶ ὑπὲρ τῆς Τουρκίας.

Ἡγέτες καὶ ἀνατροπὴ συσχετισμῶν
Ἀφοῦ ἡ ἑλληνικὴ ἄρχουσα τάξη συνέβαλε τὰ μέγιστα στὴν ἀνατροπὴ τῶν συσχετισμῶν, ἔχει ἐνθυλακωθεῖ στὸ σκεπτικό της ὅτι δὲν ὑπάρχει ἄλλη λύση ἀπὸ τὸ νὰ ἐκχωροῦμε στὴν Τουρκία ὅ,τι ζητάει γιὰ νὰ μὴν μᾶς «δαγκώσει». Κι αὐτὸ εἶναι μία ἁλυσίδα ποὺ δὲν ἔχει τελειωμό. Κάποτε πρέπει νὰ ποῦμε ὡς ἐδῶ καὶ μὴ παρέκει. Αὐτὸ ὅμως δὲν ἀναμένω νὰ τὸ ποῦν οἱ κατεστημένες ἑλληνικὲς ἡγεσίες.

Ἡ ἀποκατάσταση τῆς ἰσορροπίας μεταξὺ Ἑλλάδας καὶ Τουρκίας προϋποθέτει μία πρωτοβουλία ἐκ μέρους τῆς Ἑλλάδας μὲ μέτρο τὴν ἐκτίμηση αὐτοῦ ποὺ ἡ Τουρκία δὲν θέλει. Ἡ Τουρκία δὲν θέλει ἕναν γενικευμένο πόλεμο μὲ τὴν Ἑλλάδα. Παρότι εἶναι ἰσχυρότερη, δὲν τὸν θέλει, διότι γνωρίζει ὅτι δὲν μπορεῖ νὰ παίξει τὸν περιφερειακὸ ρόλο ποὺ ὀνειρεύεται ἐὰν ἐμπλακεῖ σὲ πόλεμο μὲ τὴν Ἑλλάδα. Ἐκτὸς τῶν ἄλλων, ἡ Ἑλλάδα εἶναι ὁ γεωπολιτικὸς κόμβος ποὺ τὴ συνδέει μὲ τὴ Δύση.

Ἂς ἀναλογιστοῦμε τί σημαίνει γιὰ τὸ Ἰσραὴλ ἡ ἡγεμονία τῆς Τουρκίας στὴν Ἀνατολικὴ Μεσόγειο. Ἡ Τουρκία αὐτὴν τὴ στιγμὴ ἀμφισβητεῖ τὸν δεσπόζοντα ρόλο τῶν δυτικῶν δυνάμεων σὲ μία περιοχή, τὴν ὁποία ὅποιος ἐλέγχει, ἐλέγχει τὸν κόσμο. Αὐτὸ σημαίνει, λοιπόν, ὅτι ἡ Τουρκία ξέρει πὼς δὲν μπορεῖ νὰ διεκδικήσει τὴν ἡγεμονία στὴν περιοχή, χωρὶς νὰ ἔχει θέσει τὴν Ἑλλάδα ὑπὸ τὸν ἔλεγχό της.

Ἡ Ἑλλάδα, γιὰ τὴν ἀκρίβεια τὸ Αἰγαῖο καὶ ἡ Κρήτη, ὅπως καὶ ἡ Κύπρος, εἶναι ἕνα γεωπολιτικὸ ἀγκάθι στὴ βούληση τῆς Τουρκίας νὰ καταστεῖ περιφερειακὴ δύναμη. Ἑπομένως δὲν ἔχει ἄλλη λύση ἀπὸ τὸ νὰ θέσει ὑπὸ τὸν γεωπολιτικὸ ἔλεγχό της τὴν Ἑλλάδα καὶ τὴν Κύπρο. Ἐξ οὐ καὶ ὅλα ὅσα ἐπιθετικὰ πράττει ἐδῶ καὶ χρόνια, τὰ ὁποία τὴν τελευταία περίοδο ἔχουν κλιμακωθεῖ ποιοτικά.

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο info@poimin.gr άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Η πνευματική αιχμαλωσία του αμαρτωλού

Του Μητροπολίτου Καισαριανής, Βύρωνος και Υμηττού κ. Δανιήλ   Είναι γεγονός, ότι δοκιµάζοντας την πρόσκαιρη αιχμαλωσία, ο λαός του Θεού διακρίνει µέσω αυτής µίαν άλλη αιχµαλωσία,...

Όταν αναθέτουμε τό μέλλον μας στον Θεό, Τόν υποχρεώνουμε νά μας βοηθήση

– Γέροντα, νιώθω μιά ανασφάλεια, εχω άγχος. – Άσφαλίσου, βρέ παιδάκι μου, στον Θεό. Μόνον την ασφάλεια τού αυτοκινήτου ξέρεις; Τήν ασφάλεια τού Θεού δέν...
video

Νέα καινοτόμα δράση διαδικτυακών Κατηχητικών Συναντήσεων από την Ι.Μ. Κίτρους

 Με δεδομένες τις δυσμενείς συνθήκες που επικρατούν σε όλη τη χώρα λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού, το Γραφείο Νεότητας της Ιεράς Μητροπόλεως Κίτρους, Κατερίνης...

Τι θα κάνουμε τη Μεγάλη Εβδομάδα;

ΜΗ­ΤΡΟ­ΠΟ­ΛΙ­ΤΟΥ ΝΕ­ΑΣ ΣΜΥΡ­ΝΗΣ Σ Υ Μ Ε Ω Ν Ἐν ὄ­ψει τῆς Ἁ­γί­ας καί Με­γά­λης Ἑ­βδο­μά­δος, τοῦ ἁ­γί­ου Πά­σχα —ἀλ­λά καί τῆς Δι­α­και­νη­σί­μου Ἑ­βδο­μά­δος—, θά...
video

Ποιὸς εἶδε ἄνοιξη καιρό… ἐκκλησιές δίχως ἀνθρώπους κι ἀμοναχό του τὸν παπᾶ, τὰ Ἅγια νὰ βγάνει…

Στρατάκης Νίκος: Ποιὸς εἶδε ἄνοιξη καιρό... σοκάκια ἐρημωμένα μὲ παραθύρια σφαλιχτά κι αὐλὲς δίχως βεγγέρα Μαρτσάκης Ἀντώνης: Ποιὸς εἶδε ἄνοιξη καιρό... νὰ μὴ βλογούνται γάμοι κεριὰ νὰ μὴν ἀνάβουνε,...

Τίποτε δεν πρέπει να κάνουμε για επίδειξη

Είπε ο αββάς Ησαϊας: "Νομίζω πώς είναι πολύ σπουδαίο και πολύτιμο αγαθό να νικήσει κανείς την κενοδοξία και να προκόψει στη γνώση του Θεού. Γιατί...

Σας ἐρωτω· ἐὰν βγῇ ἕνα διάταγμα «Ὅποιος πάῃ στὴν ἐκκλησία, θὰ ἐκτελῆται», ποιός θὰ τὸ ἀψηφήσῃ; Οὔτε ὁ παπᾶς...

Ἕνα ἀπὸ τὰ γνωρίσματα τῶν ἁγίων εἶνε – ποιό; Τὸ εἶπε ὁ Χριστός· Ὅποιος μὲ ὁμολογήσῃ, θὰ τὸν ὁμολογήσω κ’ ἐγὼ μπροστὰ στὸν οὐράνιο...

Ὁ Μέγας Κανών

Ψυχή μου, ψυχή μου, ἀνάστα, τί καθεύδεις τό τέλος ἐγγίζει καί μέλλεις θορυβεῖσθαι ἀνάνηψον οὖν, ἵνα φείσηταί σου Χριστός ὁ Θεός, ὁ πανταχοῦ παρών...

«Καταιγιστική» επιστολή του Μητρ. Μεσογαίας στην Κεραμέως – Ούτε σε αθεϊστικά καθεστώτα η απαγόρευση της θείας λατρείας

Διαβάστε ολόκληρη την επιστολή του Σεβ. Μητροπολίτη Μεσογαίας και Λαυρεωτικής κ. Νικολάου, που απέστειλε στην κ. Νίκη Κεραμέως, Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων. ...

Νέο «Συγχωροχάρτι» από το Βατικανό

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΙΡΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΘΡΗΣΚΕΙΩΝ  Εν Πειραιεί τη 30η Μαρτίου 2020  ΝΕΟ «ΣΥΓΧΩΡΟΧΑΡΤΙ» ΑΠΟ ΤΟΒΑΤΙΚΑΝΟ: Η ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΜΕΤΑΝΟΙΑ «ΑΦΕΣΗ ΑΜΑΡΤΙΩΝ»...

Ιερέας σε Μητσοτάκη – Σας τιμούν εικόνες με περιπολικά έξω από εκκλησίες;

Ο ιερέας Αναστάσιος Γκοτσόπουλος, κληρικός της Μητροπόλεως Πατρών, με ηλεκτρονικό μήνυμά του προς δεκάδες αποδέκτες, κοινοποιεί επιστολή του προς τον πρωθυπουργό της χώρας Κυριάκο...

Απάντηση Παναγιώτη Αντ. Ανδριόπουλου στον Αρχιμ. Δαβίδ Τσελίκα

Του Παναγιώτη Αντ. Ανδριόπουλου  Ο ιεροκήρυκας της Μητροπόλεως Φωκίδος Δαβίδ Τσελίκας με μακροσκελές κείμενό του, που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο, απαντά στην ελαχιστότητά μου, για λογαριασμό...

Ἡ πανδημία τούτη εἶναι μιά συνηθισμένη χειμωνιάτικη καταιγίδα

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ἠλείας κ. Γερμανός, ἐρωτηθείς ἀπό Δημοσιογράφο διά τίς ἐπιπτώσεις τῆς πανδημίας τοῦ κορονοϊοῦ στήν Ἐκκλησία μας ἐδήλωσε: Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, δηλαδή ὅλοι...

Επίκαιρες σκέψεις μιας Μοναχής

Οι Μοναχοί δεν πτοούνται ούτε με πανδημίες, ούτε με καραντίνες... Άλλωστε, η ζωή τους είναι μια ελεύθερη επιλογή διαρκούς καραντίνας, μακριά από τον κόσμο! Δοκιμασίες σαν...

Κορωνοϊός-Ιταλία: Η viral ιστορία του ιερέα που έδωσε τον αναπνευστήρα του για να σωθεί κάποιος νεότερος

Η παγκόσμια πανδημία του κορωνοϊού αναγκάζει τους γιατρούς και τις νοσοκόμες να πάρουν δύσκολες αποφάσεις για το ποιος θα ζήσει και ποιος θα πεθάνει....