Την Τρίτη 6 Οκτωβρίου το πρωί ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων λειτούργησε και κήρυξε το θείο λόγο στον πανηγυρίζοντα επί τη εορτή του Αποστόλου Θωμά Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Κλειδίου.

Ο Σεβασμιώτατος στην ομιλία του ανέφερε μεταξύ άλλων: «Ὁ Θεός ἡμᾶς τούς ἀποστόλους ἐσχάτους ἀπέδειξεν ὡς ἐπιθα­να­τίους». Δέν εἶναι ἡ μοναδική φορά κατά τήν ὁποία ὁ ἀπόστολος Παῦλος ἀναφέρεται στή θέση τῶν ἀπο­στό­λων μέσα στόν κόσμο. Δέν εἶναι ἡ μοναδική φορά κατά τήν ὁποία περιγράφει τή μειονεκτική, γιά τά ἀνθρώπινα δεδομένα, θέση τους. Καί αὐτό ἀκριβῶς ἀκούσαμε καί σήμερα πού ἡ Ἐκκλησία μας ἑορ­τάζει ἕναν ἀπόστολο καί μαθητή τοῦ Κυρίου μας, τόν ἀπόστολο Θω­μᾶ, τόν ὁποῖο τιμᾶ ἰδιαιτέρως ἡ ἐνορία σας.

Ὁ ἀπόστολος Παῦλος δέν φαίνε­ται ὅμως οὔτε νά στεναχωρεῖται οὔτε νά δυσανασχετεῖ γιά τή γνώ­μη πού ἔχουν οἱ ἄνθρωποι γι᾽ αὐ­τόν καί τούς ἄλλους ἀποστόλους, οὔτε φαίνεται νά ἀπορεῖ γιατί ὁ Χριστός δέν δίδει μία θέση ἀνά­λογη μέ τό ἔργο καί τήν προσφορά τους στούς ἀποστόλους του. Καθένας ἀπό ἐμᾶς θά περίμενε νά βρισκόταν σέ περίοπτη θέση καί νά ἀπολάμβαναν τόν σεβασμό καί τήν τιμή τῶν ἀνθρώπων. Καί ὅμως συμβαίνει τό ἀντίθετο, ὅπως ἀκούσαμε νά λέγει στό σημερινό ἀποστολικό ἀνάγνωσμα ὁ πρωτο­κορυφαῖος ἀπόστολος.Οἱ ἀπόστολοι θεωροῦνται ἀνόη­τοι καί ἀδύναμοι, εἶναι πεινα­σμέ­νοι καί διψασμένοι, χλευάζονται καί περιγελῶνται ἀπό τούς ἀν­θρώ­πους.

Γιατί συμβαίνουν ὅμως αὐτά; Τήν ἀπάντηση τήν ἔχει δώσει ὁ ἴδιος ὁ Χριστός, καί γι᾽ αὐτό δέν ἀνησυχεῖ ὁ ἀπόστολος. Οἱ μαθητές τοῦ Χριστοῦ ζοῦν στόν κόσμο, ἀλλά δέν εἶναι «ἐκ τοῦ κόσμου», δέν συμβαδίζουν μέ τόν κόσμο, μέ τό ψεῦδος καί τήν κακία του, γι᾽ αὐτό καί τούς μισεῖ ὁ κόσμος, προ­ει­δοποιεῖ ὁ Χριστός.

Ὑπομένουν καί ὑποφέρουν ὅλα αὐτά τά ὁποῖα περιγράφει ὁ ἀπό­στολος Παῦλος, γιατί ἀκολουθοῦν τόν Χριστό καί τίς ἐντολές του καί διαφέρουν ἀπό τόν κόσμο πού κινεῖται καί δρᾶ μέ ἄλλες ἀρχές καί ἄλλες σκοπιμότητες.

Καί ἀκόμη ὑπομένουν ὅλα αὐτά, διότι τά ἴδια ὑπέστη καί ὁ Χριστός, ὁ ὁποῖος εἶχε πεῖ στούς μαθητές του ὅτι «οὐκ ἔστιν δοῦλος μείζων τοῦ κυρίου αὐτοῦ», καί «εἰ ἐμέ ἐδίωξαν καί ὑμᾶς διώξουσιν, εἰ τόν λόγον μου ἐτήρησαν καί τόν ὑμέτερον τηρήσουσι». Τούς εἶχε πεῖ δηλαδή ὅτι, ἐφόσον εἶναι μα­θη­τές του, θά ὑποστοῦν καί αὐτοί ὅ,τι ὑπέστη καί ὁ ἴδιος.

Ὅλα αὐτά θά ἀρκοῦσαν στόν πρω­τοκορυφαῖο ἀπόστολοΠαῦλο, ὥστε νά μήν ἀποθαρρύνεται καί νά μήν ἀπογοητεύεται ἀπό τή στάση τῶν ἀνθρώπων ἀπέναντί του καί ἀπέναντι στούς ἄλλους ἀποστό­λους, ἀλλά καί νά καυχᾶται γιατί ἀξιώθηκε ἀπό τόν Θεό νά τόν ἐπιλέξει καί νά τόν καλέσει ὡς ἀπόστολό του, προκειμένου νά βαστάσει τό ὄνομα τοῦ Χριστοῦ «ἐνώπιον ἐθνῶν καί βασιλέων». Γνωρίζει ὅμως ὅτι ὑπάρχει καί ἕνας ἀκόμη λόγος γιά τόν ὁποῖο οἱ ἀπόστολοι ἀντιμετωπίζονται ὡς ἀδύναμοι καί ὡς ἀνόητοι ἀπό τούς ἀνθρώ­πους.

Ἄν οἱ ἄνθρωποι θεωροῦσαν τούς ἀποστόλους σοφούς καί ἰσχυρούς, τότε θά νόμιζαν ὅτι ὅσα θαυμαστά ἐπιτελοῦσαν κηρύττοντας τό εὐ­αγ­γέλιο τοῦ Χριστοῦ εἶναι ἐπι­τεύγ­ματα τῆς σοφίας καί τῆς δυνά­μεώς τους καί δέν θά πίστευ­αν στόν Χριστό. Τώρα ὅμως πού τούς θεωροῦν «μωρούς» καί ἀδύ­ναμους, ἀποδεικνύεται ἡ ἀλήθεια τοῦ λόγου τοῦ Κυρίου πρός τόν ἀπό­στολο Παῦλο, ὅταν ἐκεῖνος τόν παρακάλεσε τρεῖς φορές νά θερα­πεύσει τήν ἀσθένειά του, ὥστε νά μήν εἶναι ἐμπόδιο στή δια­κονία τοῦ εὐαγγελίου: «Ἀρκεῖ σοι ἡ χά­ρις μου· ἡ γάρ δύναμίς μου ἐν ἀσθενείᾳ τελειοῦται».

Μέ αὐτή τή χάρη τοῦ Χριστοῦ, ἡ ὁποία ἔδιωξε κάθε ἀμφιβολία του πρίν νά δεῖ καί νά ψηλαφίσει τόν ἀναστημένο διδάσκαλό του, κήρυ­ξε καί ὁ ἀπόστολος Θωμᾶς τό εὐ­αγγέλιο τοῦ Χριστοῦ σέ πολλά μέ­ρη καί κάτω ἀπό ἐξαιρετικά δύ­σκολες συνθῆκες, ἀδιαφορώντας γιά τίς ἀμφισβητήσεις καί τίς προσ­βολές τῶν ἀνθρώπων, ἀλλά καί γιά τά ἐμπόδια καί τά προβλήματα πού συναντοῦσε. Θέλοντας νά κάνει πράξη τήν ἐντολή τοῦ Χρι­στοῦ «πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τά ἔθνη», ἔφθασε μέχρι τήν Ἰνδία καί ἐκεῖ ἀξιώθηκε ὄχι μόνο νά κηρύξει ἀλλά καί νά μαρτυ­ρήσει γιά τήν πίστη καί τήν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ.

Ἑορτάζοντας, λοιπόν, σήμερα καί ἐμεῖς τή μνήμη του, ἄς προσπα­θήσουμε νά ἀκολουθήσουμε τό πα­ρά­δειγμά του, δίδοντας τή μαρτυρία τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ μέ τόν λόγο μας ἀλλά κυρίως μέ τή ζωή μας. Ἄς μήν ἀπογοητευόμεθα καί ἄς μήν ὑποχωροῦμε ἐξαιτίας ὅσων μπορεῖ νά μᾶς κάνουν οἱ ἄν­θρωποι ἤ νά λένε γιά μᾶς, ἐπειδή πιστεύουμε στόν Χριστό καί ζοῦμε ὡς πιστά τέκνα τῆς Ἐκκλησίας μας. Ἄς μήν δίδουμε σημασία στά σχόλια, στίς εἰρωνεῖες ἤ καί στίς ἀντιδράσεις τῶν ἀνθρώπων, καί ἄς συνεχίζουμε τήν πορεία μας, ἀρκεῖ νά εἴμεθα βέβαιοι ὅτι οἱ ἄνθρωποι μᾶς κακίζουν, ἐπειδή τούς ἐνοχλεῖ καί τούς ἐλέγχει ἡ ζωή μας πού εἶναι σύμφωνη μέ τό θέλημα τοῦ Θεοῦ, καί ὄχι ἐπειδή τούς ἐνοχλοῦν οἱ ἀδυναμίες, οἱ μικρότητες καί τά πάθη μας μερι­κές φορές.

Ἄς διδαχθοῦμε καί αὐτό ἀπό τόν ἀπόστολο Θωμᾶ, τήν εἰλικρίνειά του, ὅταν εἶχε ἀμφιβολία, ἀλλά καί τή μετάνοιά του, ὅταν κατά­λαβε τό σφάλμα του, καί ἄς ἐπα­ναλαμβάνουμε καί ἐμεῖς μέ τή ζωή μας τήν ὁμολογία του «ὁ Κύριός μου καί ὁ Θεός μου».

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο info@poimin.gr άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Άγιος Νικόλαος από τη Χίο ο Νεομάρτυρας

ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου – Καθηγητού Μια από τις πλέον πρόσφορες μεθόδους εξισλαμισμού, στα μαύρα χρόνια της δουλείας, που χρησιμοποιούσαν οι Τούρκοι, ήταν η συκοφαντία....

Σύναξη ιερέων της Ι.Μ. Φθιώτιδος σε 4 τμήματα για ζωτικά και ουσιαστικά θέματα

Σε ζεστή οικογενειακή ατμόσφαιρα και τηρώντας τα ισχύοντα μέτρα του υγειονομικού πρωτοκόλλου (επιδημιολογικό επίπεδο 2), το διήμερο 29 και 30 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκαν διαδοχικά τέσσερις...

Αρχιεπίσκοπος: «Είμαι βαθύτατα συγκλονισμένος για τον αδόκητο χαμό των δύο μαθητών στη Σάμο»

«Εκφράζω τη βαθύτατη οδύνη μου για τον αδόκητο χαμό των δύο μαθητών από τον καταστροφικό σεισμό που έπληξε την ακριτική μας Σάμο. Εύχομαι και...

Ο Άγιος Δημήτριος πάντοτε με το αγίασμα του Μύρου δίνει την θεραπεία

Φωτογραφικό Υλικό  Το εσπέρας της 30ης Οκτωβρίου ε.έ. ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λαγκαδά, Λητής και Ρεντίνης κ. Ιωάννης, κατόπιν ευλογίας και κανονικής αδείας του Παναγιωτάτου Μητροπολίτου...

Εκκλησιολογική προσευχή

1. Τό μικρό αὐτό περιοδικό τῆς Μητροπόλεώς μας, ἀγαπητοί χριστιανοί, ἀπευθύνεται σέ σᾶς, πού σᾶς ξέρω πιά ὅτι πιστεύετε καί ἀγαπᾶτε τόν Θεό καί...

«Επιστολή» Σταμάτη Γονίδη στον Χριστό: «Μόνο εσύ μπορείς να διώξεις τον ιό…»

O γνωστός λαϊκός τραγουδιστής Σταμάτης Γονίδης συνέταξε μια επιστολή με παραλήπτη τον Χριστό, την οποία πρόκειται να δημοσιεύσει και στα social media του. Στην επιστολή...
video

Μόρφου Νεόφυτος: Έρχεται ο Μεγάλος Σεισμός

Γιατί άραγε ο Θεός, διαμέσου των προφητών και των Αγίων του, ανακοινώνει στον κόσμο γεγονότα που πρόκειται να συμβούν, που άλλοτε μας τρομάζουν κι...

Θυρανοίξια Παρεκκλησίου στη Μύκονο από τον Μητροπολίτη Σύρου

Με την παρουσία πλήθους πιστών, τηρούντων τα διατεταγμένα μέτρα υγειονομικής προστασίας, ο Σεβασμιώτατος κ. Δωρόθεος Β΄ τέλεσε απόψε, στην περιοχή Μαράθι Μυκόνου, τα Θυρανοίξια...

«Τίποτα δεν μπορεί να δικαιολογήσει τέτοια βία»

Ανακοινωθέν εξέδωσε χθες βράδυ η Επισκοπική Συνέλευση Ορθοδόξων Επισκόπων Γαλλίας (AEOF), Πρόεδρος της οποίας είναι ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Γαλλίας κ. Εμμανουήλ, σχετικά με την...

Ατμόσφαιρα τοῦ Χριστιανικοῦ σπιτιοῦ

«Ἀδιαλείπτως προσεύχεσθε» (Α´ Θεσ. 5,17). Ἕνα σπίτι εἶναι εὐλογημένο ὅταν οἱ καθημερινές δουλειές γίνονται μέ προσευχή. Φαγητό μαγειρεμένο μέ ἀγάπη καί προσευχή εἶναι εὐλογία...

Το αιχμάλωτο Μοναστήρι της Πιερίας «Η Παναγία της Πέτρας»

Οι εκδηλώσεις για τα 200 χρόνια από την επανάσταση του 1821, "Ελλάδα 2021" θα πρέπει να συνοδεύονται εδώ στην Πιερία, από την απελευθέρωση του...

Παρέλαση υπουργών στην Αρχιεπισκοπή εν μέσω κορονοϊού

Ο υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για θέματα Αποδήμου Ελληνισμού, κ. Κωνσταντίνος Βλάσης επισκέφθηκε σήμερα το πρωί τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμο. Ο κ....

Ο Μητροπολίτης Γαλλίας στην Εξόδιο Ακολουθία του π. Ανδρέα Φυρίλλα

Ετελέσθη σήμερα το πρωί στον Ι. Ναό Αγίων Κωσταντίνου και Ελένης Παρισίων η Εξόδιος Ακολουθία του μακαριστού π. Ανδρέα Φυρίλλα, εφημερίου επί σειρά ετών...

Συνάντηση Σεβ. Μητρ. Ιλίου με τον Κοσμήτορα της Θεολογικής Σχολής

Την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου 2020, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ιλίου, Αχαρνών και Πετρουπόλεως κ. Αθηναγόρας επισκέφθηκε στο γραφείο του τον νέο Κοσμήτορα της Θεολογικής Σχολής...

«Η Παναγία της Πέτρας»

«Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΗΣ ΠΕΤΡΑΣ» «Ιερά Μονή Εισοδίων της Θεοτόκου» Ένα από τα μοναστήρια που συνέβαλαν στην πνευματική ανύψωση του Ελληνικού λαού στην περιοχή του Ολύμπου είναι...