«Η Μακεδονία είναι μία και είναι Ελληνική» διατρανώνουν προς πάσα κατεύθυνση, με κοινή τους εγκύκλιο, οι Μητροπολίτες του νομού Σερρών, και διοργάνωνουν αγρυπνία την Δευτέρα 4/6, υπογραμμίζοντας ότι το γειτονικό κράτος των Σκοπίων δεν μπορεί να πλαστογραφεί την ιστορία και το όνομα της Μακεδονίας.
 
Οι Μητροπολίτες Σερρών και Νιγρίτης κ. Θεολόγος, Σιδηροκάστρου κ. Μακάριος και Ζιχνών και Νευροκοπίου κ. Ιερώνυμος, όπως τονίζουν στην εγκύκλιο:
 
τείνουν χείρα φιλίας προς τον λαό των Σκοπίων, σημειώνοντας ότι επιθυμούν σχέσεις καλή γειτονίας αλλά, παράλληλα, με «στεντορεία τη φωνή» προειδοποιούν ότι κανείς δεν έχει το δικαίωμα να παραχωρεί ή να χαρίσει το γλυκύ και ποθεινό όνομα της Μακεδονίας, για την εξυπηρέτηση σκοπιμοτήτων και επιδιώξεων, οι οποίες στηρίζονται στα θεμέλια αλυτρωτικών διεκδικήσεων εις βάρος της Ελλάδας.
 
Το πλήρες κείμενο της εγκυκλίου έχει ως εξής:
«Πρός τό χριστεπώνυμον πλήρωμα τοῦ Νομοῦ Σερρῶν.
 
Ἀγαπητοί μας ἀδελφοί,
 
Ἡ Διαρκής Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος κατά τόν μῆνα Ἰανουάριο τοῦ παρόντος ἔτους, ὑπό τήν Προεδρία τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερωνύμου Β΄, μέ ἀνακοίνωσή της ἐξέφρασε, μέ δυνατό καί ἑλληνο­πρεπῆ τρόπο, τήν ψυχή τοῦ Ἔθνους, δηλώνουσα ὅτι «δέν μπορεῖ νά ἀποδεχθεῖ τήν ἀπονομή τοῦ ὅρου «Μακεδονία» ἤ παραγώγου της ὡς συστατικοῦ ὀνόματος ἄλλου κράτους» (Δ.Ι.Σ.10-1-2018). Ἡ Ἐκ­κλησία τῆς Ἑλλάδος διατυ­πώνει πάντα μέ ὑπευθυνότητα, νηφαλιό­τητα, σεβασμό στούς διακριτούς μέσα στό Ἑλληνικό κράτος «ρό­λους» καί ἀφοσίω­ση πρός τήν ἱστορία καί πρός τήν ἑλληνορθόδοξη κληρονομιά μας τήν ἄποψή της, μακρυά ἀπό κάθε εἴδους σκοπιμότητες καί ἀκρότητες. Ἔχει ὑποχρέωση ἡ ἁγία Ἐκκλησία μας, ὡς πνευματική μητέρα καί τροφός τοῦ Ἔθνους τῶν Ἑλλήνων, νά ἐκφράσει τίς εὔλογες ἀνησυχίες τοῦ ποιμνίου της, τό ὁποῖο ἐνδια­φέρεται γιά τά ἐθνικά μας θέματα καί γιά τήν εἰρηνική συμβίωση τῶν Βαλκανικῶν λαῶν. Ἔχει καί δικαίωμα νά ὁμιλεῖ ἡ ἁγία Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία γιά τήν Μακεδονία μας, γιά τήν ὁποία ἔχυσαν τό αἷμα τους πολυάριθμοι κληρικοί ὅλων τῶν βαθμίδων. Ἀναγνω­ρίζουμε ὅτι οἱ διπλωματικοί χειρισμοί ἀνήκουν στόν τομέα εὐθύνης τῆς ἑκάστοτε ἐκλεγμένης Κυβερνήσεως, γιά τήν ὁποία θερμῶς προ­σευχόμεθα στόν Κύριό μας Ἰησοῦν Χριστόν, τίς κρίσιμες αὐτές ὥρες νά ἔχει τόν ἄνωθεν φωτισμό καί τήν ἐνίσχυση. Ἡ ὀνοματοδοσία τοῦ κράτους τῶν Σκοπίων εἶναι γιά τόν οἰκουμενι­κό ἑλληνισμό πρωτί­στως θέμα ἱστορικῆς ἀλήθειας, ταυτότητος, ἐθνικῆς ἀξιοπρε­πείας, μέ ἰδιαίτερη καί περίπλοκη γεωπολιτική σημασία καί δυσδιάκριτες συνέ­πειες γιά τό μέλλον, τήν εἰρήνη καί τήν ἀσφάλεια τῆς Βαλκα­νικῆς χερσονήσου.
 
Ὀφείλουμε νά σεβασθοῦμε τήν σεπτή μνήμη καί τούς ἱερούς ἀγῶνες τῶν ἐνδόξων προγόνων μας. Τῶν ἠρώων μας πού θυσίασαν τήν ζωή τους γιά τήν ἐλευθερία καί τήν Ἑλληνική ταυτότητα τῆς Μακεδονίας.
 
Ἰδιαιτέρως ὅσοι ζοῦμε στά ἁγιασμένα χώματα τῆς Βορείου Ἑλλάδος, πού διαχρονικῶς ὑπῆρξε ὁ προμαχώνας τοῦ Ἔθνους μας, ἔχουμε ἠθική ὑποχρέ­ωση νά δικαιώσουμε τούς ἀγώνες τῶν πολυαρίθμων κληρικῶν καί λαϊκῶν Μακε­δονομάχων, οἱ ὁποῖοι ὑπό δυσχερεῖς συνθῆκες ἀγωνίσθηκαν σάν λιοντάρια ἐνα­ντίον τοῦ Τούρκου δυνάστη καί τοῦ σκληροτράχηλου Βουλγάρου Ἐξαρχικοῦ, γιά νά σώσουν τήν Μακεδονία μας.
 
Ὁ Νομός Σερρῶν ὑπῆρξε ἕνα ἀπό τά προπύργια αὐτοῦ τοῦ ἀγῶνος κατά τήν περίοδο 1903 – 1908, μέ πρωτεργάτες καί πρωταγωνι­στές τούς ἀλήστου μνήμης μεγά­λους καί ἡρωικούς Μητροπολίτες, Σερρῶν Γρη­γόριο καί Ἀπόστολο, Σιδηροκάστρου καί Μελενίκου ἐθνομάρτυρα Κων­σταντῖνο Ἀσημιά­δη, ἀπό Ζιχνῶν καί Δράμας ἐθνοϊερομάρτυρα Χρυσόστομο Σμύρνης, καί Νευροκοπίου Θεοδώρητο, τούς θρυλικούς Σερραίους ὀπλα­ρχηγούς Καπετάν Μητρούση καί Καπετάν Γιαγκλῆ κ. ἄ.
 
Τό γειτονικό κράτος τῶν Σκοπίων δέν δικαιοῦται νά πλαστο­γραφεῖ τήν ἱστορία μας καί τό ὄνομά μας, νά κτίζει κρατική ὀντότητα, γλώσσα καί ἐθνική συνείδηση μέ κλεμμένα ἱστορικά ὑλικά. Ἄν σήμερα δεχθοῦμε τό ὄνομα Μακεδονία μέ ὁποιονδήποτε προσδιορισμό γιά τό κράτος αὐτό, γρήγορα πιθανότατα θά ἐκλείψει ὁ προσδιορισμός καί θά παραμείνει μόνον τό ὄνομα.
 
Ἀγαπητοί μας ἀδελφοί,
 
Ἀπό τήν ἡρωική, ἁγιοτόκο καί ἑλληνικωτάτη γῆ τῆς Μακεδο­νίας, ἡ ὁποία ὑπῆρξε ἡ πύλη εἰσόδου τοῦ Ἀποστόλου Παύλου καί τοῦ Χριστια­νισμοῦ στήν Εὐ­ρώπη, ἐμεῖς οἱ ἐν Χριστῷ πνευματικοί σας πατέρες καί ποιμένες τῶν τριῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων τοῦ Νο­μοῦ Σερρῶν, ἐκφραστές τῆς ἑνιαίας φωνῆς καί τῆς ἀγωνι­ώσης ψυχῆς τοῦ χριστεπωνύμου πληρώματος τείνουμε χείρα εἰλικρινοῦς φιλίας πρός τόν λαό τῶν Σκο­πίων, μέ τόν ὁποῖο ἐπιθυμοῦμε σχέσεις καλῆς γειτονίας καί ἀγάπης, ἀλλά καί “στεντορείᾳ τῇ φωνῇ” ἐπαναλαμβάνουμε ὅτι κανείς δέν ἔχει τό δικαίωμα νά παραχωρεῖ ἤ νά χαρίσει τό γλυκύ καί ποθεινό ὄνομα τῆς Μακεδονίας μας καί τήν ἱστορία μας, γιά τήν ἐξυπηρέτηση σκοπιμοτήτων καί ἐπιδιώξεων, οἱ ὁποῖες στηρίζονται στά θεμέλια ἀλυτρωτικῶν διεκδικήσεων εἰς βά­ρος τῆς Ἑλλάδος.
 
Ἐπιθυμοῦμε τή διευθέ­τηση τοῦ ζητήματος, θέλου­με νά δοῦμε τό γειτονικό κράτος ὡς μέλος τῆς μεγάλης Εὐρωπαϊκῆς οἰκο­γένειας, ὄχι ὅμως εἰς βάρος τῆς ἀλήθειας, ὄχι εἰς βάρος τῆς ἱστορίας μας, ὄχι εἰς βάρος τῆς ἑλληνικῆς ταυτότητος τῆς Μακεδο­νίας μας. Ἡ Ἑλ­λά­ς ἑ­νω­μέ­νη θὰ δώ­σει τὴν πρέ­που­σα ἀ­πάν­τη­ση…Ἡ Μα­κε­δο­νί­α εἶ­ναι μί­α καὶ εἶ­ναι Ἑλ­λη­νι­κὴ!
 
Ἡ Ἑλλάδα μας δέν πρέπει, πιεζομένη γιά μία ἀκόμη φορά, νά γίνει τό μελλοντικό θύμα τῶν «προκατα­σκευασμένων συγκυριῶν» καί ὁ ἐθελοντής ἀχθοφόρος διεθνοπολιτικῶν συμφε­ρόντων, πού θά ὑπο­θη­κεύσουν τό μέλλον καί τήν ἀξιοπρέπεια τῆς χώρας. Οἱ σύμμαχοί μας καί οἱ ἑταίροι μας στήν Εὐρώπη πρέπει νά κατανοή­σουν τίς δίκαιες ἐθνικές μας εὐαισθησίες πού στηρίζονται στήν ἱστορική ἀλήθεια.
 
Παρακαλοῦμε θερμῶς τήν Ἑλληνική Κυβέρνηση νά ἐμμείνει ἕως τέλους στήν δικαία θέση της γιά ἐξάλειψη κάθε ἀλυτρω­τικῆς ἀνα­φορᾶς, ἔμμεσης ἤ ἄμεσης, ἀπό τό Σύνταγμα τῆς χώρας τῶν Σκο­πίων.
 
Ἡ λανθασμένη ἀπαίτηση τῶν βορείων Σλαύων γειτόνων μας νά σφε­τερι­σθοῦν ὄνομα, ἱστορία, πολιτισμό, γλώσσα, ταυτότητα πού δέν τούς ἀνήκουν, εἶναι θέμα πανεθνικό καί ἀφορᾶ ὄχι μόνον τίς βόρειες ἐπαρχίες τοῦ Κράτους μας, ἀλλά ὁλόκληρο τόν Ἑλληνισμό, ὅπου γῆς.
 
Ἀπό τόν αἱματο­πότιστο Νομό τῶν Σερρῶν καλοῦμε τούς Σερραίους ἀδελφούς μας καί ὅλους τούς συνέλληνες σέ συναγερμό προσευχῆς καί σέ πνευ­ματική καί ἐθνική ἀφύπνιση καί ἐγρήγορση. Οἱ καιροί ἀπαιτοῦν ψυχραιμία, σύνεση, πολλή προ­σευχή, ἑνότητα ἀλλά καί ἀποφασι­στικότητα καί ἀγωνιστικό φρόνη­μα.
 
Ἡ Ἑλλάς ἑνωμένη θά δώσει τήν πρέπουσα ἀπάντηση.
Πρός τοῦτο αὔριο Δευτέρα, στήν Ἱερά Μονή Ἁγίας Παρα­σκευῆς Σερρῶν, μέ ἀφορμή καί τήν ἔλευση ἐξ Ἁγίου Ὄρους τοῦ ἱεροῦ λειψάνου τῆς Ἁγίας Ἀναστασίας τῆς Ρωμαίας, θά τελεσθεῖ στίς 10:30 τό βράδυ ἱερά ἀγρυπνία ὑπέρ τοῦ ἐθνικοῦ μας θέματος, ὥστε ὁ Κύριος τῆς ἱστορίας, Ἰησοῦς Χριστός, νά φωτίσει καί νά ἐνι­σχύσει ὅλους μας, ὥστε ἑλληνοπρεπῶς, ἐθνοφελῶς καί ἐν ὁμονοίᾳ νά ἀντιμετωπίσουμε τήν ἱστορική αὐτή πρόκληση τοῦ ἐθνικοῦ μας βίου.
 
Ὁ δε Κύριος τῶν δυνάμεων καί ὑπερασπιστής τῆς ἀληθείας καί τοῦ δικαίου, διά πρεσβειῶν τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου καί πάντων τῶν ἁγίων εἴθε νά σκεπάσει προστατευτικῶς τό Ἔθνος μας αὐτές τίς κρίσιμες ὥρες. Ἀμήν.
 
Εὐχέτες σας πρός τόν ἅγιον Θεόν ὁλοπρόθυμοι.
 
ΕΥΧΕΤΕΣ ΣΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΓΙΟΝ ΘΕΟΝ ΟΛΟΠΡΟΘΥΜΟΙ.
 
ΟΙ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΕΣ
 
†Ο ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΓΡΙΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ
 
†Ο ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΣ
 
†Ο ΖΙΧΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ ΙΕΡΟΘΕΟΣ».

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο info@poimin.gr άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.