Τοῦ Μητροπολίτου Ἐλευθερουπόλεως ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

«καὶ ἦραν τὸ περισσεῦον  τῶν κλασμάτων δώδεκα κοφίνους πλήρεις…»  (Ματθ. 14,20)

Εἶναι πολὺ γνωστὸ σὲ ὅλους μας, ἀγαπητοὶ Ἀδελφοί, τὸ θαῦμα τοῦ πολλαπλασιασμοῦ τῶν πέντε ἄρτων καὶ τῶν δυὸ ψαριῶν στήν ἔρημο ἀπὸ τὸν θαυματουργὸ Κύριό μας. Τὸ διέσωσαν μέ σαφήνεια στὰ Εὐαγγέλια τους καὶ οἱ τέσσερεις Εὐαγγελιστές. Τόση διδακτικὴ σημασία τοῦ εἶχαν προσδώσει! Ἐπίσης σὲ κάθε Ἀρτοκλασία στὴ ἐκκλησία ὁ ἱερεὺς ὑπενθυμίζει τὸ θαῦμα αὐτὸ τοῦ Κυρίου μας, καθὼς δέεται νὰ εὐλογήση τοὺς ἄρτους, ποὺ ἔχει ἐμπρός του, Ἐκεῖνος πού κάποτε εὐλόγησε στὴν ἔρημο τούς πέντε ἄρτους καὶ τὰ δυὸ ψάρια καὶ μὲ αὐτὰ ἔθρεψε πέντε χιλιάδες ἄνδρες χωρὶς τὶς γυναῖκες καὶ τὰ παιδιά τους.

Ἔχει, λοιπόν, ἐξαιρετικὴ σημασία ἡ σημερινὴ Εὐαγγελικὴ περικοπή θέλοντας πολλὰ νὰ διδάξη τοὺς χριστιανούς, ποὺ τὴν ἀκοῦν στοὺς ναούς. Μεταξὺ τῶν πολλῶν καὶ χρήσιμων διδαγμάτων, πού ἐξάγονται ἀπό τήν ἁπλή αὐτή εὐαγγελική ἱστορία, εἶναι καὶ αὐτό, ποὺ βγαίνει ἀβίαστα ἀπὸ τὴν ἐντολὴ τοῦ Κυρίου μας στοὺς Ἁγίους Ἀποστόλους, νὰ μαζεύσουν τὰ περισσεύματα μετά τό θαυμαστό ἐκεῖνο Δεσποτικό Γεῦμα. Τὰ περισσεύματα ἀπὸ τὸ εὐλογημένο ψωμὶ καὶ τὰ εὐλογηθέντα ψάρια.

Γιατί, ἄραγε; Ἐκεῖνος ποὺ ἔθρεψε χιλιάδες λαοῦ μὲ τὴν εὐλογία Του ἦτο δύσκολο νὰ θρέψη δώδεκα ἀνθρώπους; Εἶχαν ἀνάγκη ἀπὸ τὰ περισσεύματα; Σὲ τί θὰ χρησίμευαν τὰ κομμάτια ποὺ εἶχαν μείνει ἀπὸ τὸ ψωμὶ καὶ τὰ ψάρια τῆς ἐρήμου;

Μὲ τὴν ἐντολὴ Του αὐτὴ ὁ Κύριος μας ἤθελε, ἐκτὸς τῶν ἄλλων, κυρίως νὰ διδάξη καὶ τοὺς μαθητές Του καὶ τὸν λαό, νὰ ἀποφεύγουν τὴν σπατάλη. Ἤθελε νὰ τοὺς δείξη μὲ τὸν τρόπο αὐτό, ὅτι ἡ ἄσκοπη χρήση ἤ ἡ σπατάλη τῶν ἀγαθῶν Του εἶναι κακία, τὴν ὁποίαν ὀφείλουν νὰ ἀποφεύγουν.

Καὶ ἀργότερα, οἱ Ἀπόστολοι τοῦ Κυρίου θὰ διδάξουν τοὺς μαθητὲς των νὰ μὴν εἶναι σπάταλοι καί ἄσωτοι, ἀλλὰ καλοὶ οἰκονόμοι. Ὁ Ἀπόστολος τοῦ Θεοῦ Παῦλος γράφοντας στὸ μαθητὴ του Τιμόθεο γιὰ τὴν γυναίκα τὴν χήρα, ἡ ὁποία εἶναι σπάταλη, τὴν χαρακτηρίζει ὡς νεκρή. «Ἡ δὲ σπαταλῶσα», γράφει σὲ τόνο κατηγορηματικό, «ζῶσα τέθνηκε» (Αʹ Τιμ. 5,6).

Ὁ δὲ Ἀδελφόθεος Ἰάκωβος ἐπιτιθέμενος κατὰ τῶν πλουσίων, τῶν ἄσπλαγχνων καὶ ὑλιστῶν, γράφει «ἐτρυφήσατε ἐπὶ τῆς γῆς καὶ ἐσπαταλήσατε, ἐθρέψατε τάς καρδίας ὑμῶν ὡς ἐν ἡμέρᾳ σφαγῆς» (Ἰακ. 5,5). Μία δέ ἀπὸ τὶς κακίες ποὺ ἔδειξαν στὴν ὑλόφρονα ζωή τους ἦτο καὶ ἡ σπατάλη.

Ὥστε, ἀγαπητοὶ Ἀδελφοί, ὀφείλομε, χωρὶς νὰ καταντήσωμε φειδωλοί, φιλάργυροι, νὰ εἴμεθα προσεκτικοὶ καί στὸ θέμα αὐτό. Νὰ μὴν εἴμεθα δηλαδή σπάταλοι, ἰδίως μέσα στὴν οἰκογένεια. Σπάταλοι στὴν κατάχρηση τῶν ἀγαθῶν, ἀγαθῶν μάλιστα πού δέν ἔχομε τόση ἀνάγκη, μὲ ἀποτέλεσμα τὸ οἰκογενειακὸ βαλάντιο νὰ δυσκολεύεται ἀφάνταστα. Ἤ καὶ νὰ ὁδηγούμεθα ἀκόμη ἀπὸ τὴν σπατάλη σὲ χειρότερες κακίες.

Ἄνθρωποι ποὺ ἔμαθαν νὰ σπαταλοῦν ἀφειδῶς δὲν ἀποκλείεται, προκειμένου νὰ ἱκανοποιήσουν τὸ πάθος τὸ καταναλωτικό, νὰ καταφύγουν καὶ σὲ πράξεις κολάσιμες καὶ ἀθέμιτες. Ποιοὶ ρυπαίνουν τὸ ὄνομα καὶ τὴν ὑπόληψή τους μὲ τέτοιες πράξεις κλοπῶν καὶ καταχρήσεων, ὅσοι ζοῦν λιτὰ καὶ φρόνιμα ἤ ἐκεῖνοι πού σκορπίζουν ἀπερίσκεπτα, ἀπρόσεκτα, χωρίς σοβαρό λόγο, τὴν περιουσία τους;

Οἱ ἀπρόσεκτοι στήν χρησιμοποίηση τοῦ χρήματος καταντοῦν κάποτε δημόσιος κίνδυνος, ἀφοῦ προκειμένου νὰ ἱκανοποιήσουν τὸ πάθος τους δὲν διστάζουν νὰ καταχρασθοῦν ἀκόμη καὶ τὸ δημόσιο χρῆμα.

Ἔχοντας δὲ κατὰ νοῦν τὸν προηγούμενο σοφὸ λόγο τοῦ Ἀποστόλου Παύλου δὲν εἶναι δύσκολο νὰ συνδυάσωμε τὸ πάθος τῆς σπατάλης καὶ μὲ ἄλλα χειρότερα πάθη, πάθη ἀσωτίας καὶ ντροπῆς. Ὅταν τὸ πάθος αὐτὸ, ἡ κακίστη αὐτὴ συνήθεια, θρονιασθῆ μέσα στὴν οἰκογένεια καὶ πατέρας καὶ μητέρα καὶ παιδιὰ κυριευθοῦν ἀπὸ τὴν καταναλωτικὴ μανία, φαντάζεσθε τί ἠθικὴ προκοπὴ θὰ περιμένη κάποιος ἀπὸ μία τέτοια οἰκογένεια. Οἰκογένεια μέ ἀλόγιστες σπατάλες θά ὑστερῆ καί σέ ἄλλες ἀρετές καί θά προοδεύη καί σέ πολλές ἄλλες κακίες. Θά παρουσιάζη ἕνα θέαμα ἀλλόκοτο, θά εἶναι ἕνα… σκορποχώρι!

Γι’ αὐτό, λοιπόν, ὁ φιλόστοργος Κύριός μας, θέλοντας νὰ διδάξη μαθητὲς καὶ λαό, ὅτι πρέπει νὰ εἶναι καλοὶ οἰκονόμοι τῶν ἀγαθῶν Του, νὰ ζοῦν προσεκτικὰ καὶ μὲ ὅσα ἀπαιτοῦνται γιὰ τὴν συντήρησή τους, ἀποφεύγοντας τὰ περιττὰ, συνέστησε μετὰ τὸ θαῦμα τὴν περισυλλογὴ τῶν περισσευμάτων. Καὶ πρόθυμοι οἱ μαθητὲς πειθάρχησαν στὴν θεϊκὴ ἐντολή, «καὶ ἦραν τὸ περισσεῦον τῶν κλασμάτων δώδεκα κοφίνους πλήρεις». Εἴθε νὰ τοὺς μιμηθοῦμε. Ἀμὴν!

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο info@poimin.gr άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Κουρά Μοναχού στην Ι. Μονή Ασωμάτων Πετράκη

Φωτογραφικά στιγμιότυπα από την Κουρά εις Μοναχόν του δοκίμου αδελφού της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη Χρήστου Τριγώνη λαβόντος το όνομα Μιχαήλ 21 Νοεμβρίου 2020. Την...

Τό Μεγάλο «Πείραμα»!

Τοῦ Δαμιανοῦ Τσάγκα Ἐπειδή δέν εἶναι μακριά ἡ ὥρα πού θά ξιφουλκήσουν πάλι κάποιοι κατά τῆς Θείας Εὐχαριστίας καί τῆς Θείας Μετάληψης, δέν εἶναι κακό...

Ποιος νηστεύει; Αυτός που τρώει δύο πιάτα φασολάδα άλαδη ή αυτός που τρώει μόνο ένα αυγό;

Ποιος νηστεύει καλύτερα, πάτερ, σε περίοδο νηστείας, αυτός που τρώει δυο πιάτα ανάλαδη φασουλάδα, χαλβά κ.λπ., ή αυτός που τρώει ένα αυγό σφικτό; Χωρίς περιστροφές...

Εκδημία Μητροπολίτου του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας

Το Πατριαρχείο Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής με βαθειά συγκίνηση αναγγέλλει την προς Κύριον εκδημίαν του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Γέροντος Καισαρείας (πρώην Αξώμης) κυρού Πέτρου.  Ο αείμνηστος...

Εορτή της Ενορίας της Αγίας Αικατερίνας στο Άμστερνταμ

Την Κυριακή 22 Νοεμβρίου 2020, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βελγίου και Έξαρχος Κάτω Χωρών και Λουξεμβούργου κ. Αθηναγόρας λειτούργησε στην ιστορική Ενορία της Αγίας Αικατερίνας...

Άγιος Κλήμης Ρώμης: Ο μεγάλος Αποστολικός Πατέρας – Εορτάζεται στις 24 Νοεμβρίου

ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου – Καθηγητού Μια κατηγορία Πατέρων της Εκκλησίας μας ονομάζονται «Αποστολικοί». Πρόκειται για τους μαθητές και διαδόχους των Αγίων Αποστόλων, οι οποίοι...

Πως να περάσεις τη νύχτα σου…

Το βράδυ, με το τέλος όλων των έργων της ημέρας, ευχαρίστησε τον Θεό για όλες τις ευεργεσίες πού έλαβες κατά τη διάρκεια της ημέρας,...

Παρακλήσεις γιά τήν πανδημία στούς Ναούς τῆς Μητροπόλεως Μαντινείας

Ἱερά Παράκλησις στήν Ὑπεραγία Θεοτόκο, ἐψάλη τό ἑσπέρας τῆς Κυριακῆς, 22 Νοεμβρίου 2020, με ἐντολή τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου  Μαντινείας καί Κυνουρίας κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ σέ...

Νεότερη ενημέρωση για την κατάσταση της υγείας του Μητροπολίτη Κίτρους

Από την Ιερά Μητρόπολη Κίτρους, Κατερίνης και Πλαταμώνος ανακοινώνεται ότι συνεχίζει να νοσηλεύεται για 4η ημέρα στο ΓΠΝΘ ΑΧΕΠΑ ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης  κ. Γεώργιος...

Ο Αρχιεπίσκοπος Αναστάσιος εξέρχεται του Νοσοκομείου – Οι θερμές του ευχαριστίες!

Ο  Αρχιεπίσκοπος Τιράνων, Δυρραχίου και πάσης Αλβανίας κ. Αναστάσιος, ύστερα από δωδεκαήμερη νοσηλεία στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Νοσοκομείου «Ευαγγελισμός», θα συνεχίσει την αναγκαία...

Ἑπτά ξηροί καρποί ἐποχῆς κορωνοϊοῦ

τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου Ἱεροθέου Ὁ κορωνοϊός μᾶς ταπείνωσε ὅλους μας, ἀποδιοργάνωσε τήν κοινωνία μας, μᾶς ἔβγαλε μέσα ἀπό τήν ἀνήσυχη «εὐδαιμονία»...

Μητροπολίτης Αμβρόσιος: Ζήτω η Ψευτο-Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη

17 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΝ; ΝΑΙ! ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ; ΟΧΙ! - ΛΙΤΑΝΕΙΑ ΙΕΡΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ; ΟΧΙ!  ΖΗΤΩ Η ΨΕΥΤΟ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ! Η Χώρα μας σταδιακά παραδίδεται στα χέρια των Απάτριδων! ...

Θείες Λειτουργίες κεκλεισμένων των θυρών στην Κόρινθο

Το Σάββατο, 21 Νοεμβρίου 2020, ημέρα της εορτής των Εισοδίων της Υπεραγίας Θεοτόκου ο σεπτός Ποιμενάρχης μας κ. Διονύσιος τέλεσε την Θ. Λειτουργία, κεκλεισμένων...

Μαρτύριον, θαύματα και διδάγματα εκ της Αγίας Αικατερίνης

Η Εκκλησία μας κάθε μέρα εορτάζει κι έναν μεγάλο Άγιο και μια μεγάλη Αγία. Η δε Αγία Αικατερίνη είναι ένα από τα λαμπρότερα στολίδια...

Κυριακή Θ’ Λουκά στην Ι. Μονή Ρουκουνιώτη Σύμης

Τήν Κυριακή 22α Νοεμβρίου 2020, σύμφωνα μέ τό ἀνακοινωθέν πρόγραμμά του καί μέ τά ἰσχύοντα ὑγειονομικά μέτρα, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος χοροστάτησε...