Τοῦ Μητροπολίτου Ἐλευθερουπόλεως ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

«καὶ ἦραν τὸ περισσεῦον  τῶν κλασμάτων δώδεκα κοφίνους πλήρεις…»  (Ματθ. 14,20)

Εἶναι πολὺ γνωστὸ σὲ ὅλους μας, ἀγαπητοὶ Ἀδελφοί, τὸ θαῦμα τοῦ πολλαπλασιασμοῦ τῶν πέντε ἄρτων καὶ τῶν δυὸ ψαριῶν στήν ἔρημο ἀπὸ τὸν θαυματουργὸ Κύριό μας. Τὸ διέσωσαν μέ σαφήνεια στὰ Εὐαγγέλια τους καὶ οἱ τέσσερεις Εὐαγγελιστές. Τόση διδακτικὴ σημασία τοῦ εἶχαν προσδώσει! Ἐπίσης σὲ κάθε Ἀρτοκλασία στὴ ἐκκλησία ὁ ἱερεὺς ὑπενθυμίζει τὸ θαῦμα αὐτὸ τοῦ Κυρίου μας, καθὼς δέεται νὰ εὐλογήση τοὺς ἄρτους, ποὺ ἔχει ἐμπρός του, Ἐκεῖνος πού κάποτε εὐλόγησε στὴν ἔρημο τούς πέντε ἄρτους καὶ τὰ δυὸ ψάρια καὶ μὲ αὐτὰ ἔθρεψε πέντε χιλιάδες ἄνδρες χωρὶς τὶς γυναῖκες καὶ τὰ παιδιά τους.

Ἔχει, λοιπόν, ἐξαιρετικὴ σημασία ἡ σημερινὴ Εὐαγγελικὴ περικοπή θέλοντας πολλὰ νὰ διδάξη τοὺς χριστιανούς, ποὺ τὴν ἀκοῦν στοὺς ναούς. Μεταξὺ τῶν πολλῶν καὶ χρήσιμων διδαγμάτων, πού ἐξάγονται ἀπό τήν ἁπλή αὐτή εὐαγγελική ἱστορία, εἶναι καὶ αὐτό, ποὺ βγαίνει ἀβίαστα ἀπὸ τὴν ἐντολὴ τοῦ Κυρίου μας στοὺς Ἁγίους Ἀποστόλους, νὰ μαζεύσουν τὰ περισσεύματα μετά τό θαυμαστό ἐκεῖνο Δεσποτικό Γεῦμα. Τὰ περισσεύματα ἀπὸ τὸ εὐλογημένο ψωμὶ καὶ τὰ εὐλογηθέντα ψάρια.

Γιατί, ἄραγε; Ἐκεῖνος ποὺ ἔθρεψε χιλιάδες λαοῦ μὲ τὴν εὐλογία Του ἦτο δύσκολο νὰ θρέψη δώδεκα ἀνθρώπους; Εἶχαν ἀνάγκη ἀπὸ τὰ περισσεύματα; Σὲ τί θὰ χρησίμευαν τὰ κομμάτια ποὺ εἶχαν μείνει ἀπὸ τὸ ψωμὶ καὶ τὰ ψάρια τῆς ἐρήμου;

Μὲ τὴν ἐντολὴ Του αὐτὴ ὁ Κύριος μας ἤθελε, ἐκτὸς τῶν ἄλλων, κυρίως νὰ διδάξη καὶ τοὺς μαθητές Του καὶ τὸν λαό, νὰ ἀποφεύγουν τὴν σπατάλη. Ἤθελε νὰ τοὺς δείξη μὲ τὸν τρόπο αὐτό, ὅτι ἡ ἄσκοπη χρήση ἤ ἡ σπατάλη τῶν ἀγαθῶν Του εἶναι κακία, τὴν ὁποίαν ὀφείλουν νὰ ἀποφεύγουν.

Καὶ ἀργότερα, οἱ Ἀπόστολοι τοῦ Κυρίου θὰ διδάξουν τοὺς μαθητὲς των νὰ μὴν εἶναι σπάταλοι καί ἄσωτοι, ἀλλὰ καλοὶ οἰκονόμοι. Ὁ Ἀπόστολος τοῦ Θεοῦ Παῦλος γράφοντας στὸ μαθητὴ του Τιμόθεο γιὰ τὴν γυναίκα τὴν χήρα, ἡ ὁποία εἶναι σπάταλη, τὴν χαρακτηρίζει ὡς νεκρή. «Ἡ δὲ σπαταλῶσα», γράφει σὲ τόνο κατηγορηματικό, «ζῶσα τέθνηκε» (Αʹ Τιμ. 5,6).

Ὁ δὲ Ἀδελφόθεος Ἰάκωβος ἐπιτιθέμενος κατὰ τῶν πλουσίων, τῶν ἄσπλαγχνων καὶ ὑλιστῶν, γράφει «ἐτρυφήσατε ἐπὶ τῆς γῆς καὶ ἐσπαταλήσατε, ἐθρέψατε τάς καρδίας ὑμῶν ὡς ἐν ἡμέρᾳ σφαγῆς» (Ἰακ. 5,5). Μία δέ ἀπὸ τὶς κακίες ποὺ ἔδειξαν στὴν ὑλόφρονα ζωή τους ἦτο καὶ ἡ σπατάλη.

Ὥστε, ἀγαπητοὶ Ἀδελφοί, ὀφείλομε, χωρὶς νὰ καταντήσωμε φειδωλοί, φιλάργυροι, νὰ εἴμεθα προσεκτικοὶ καί στὸ θέμα αὐτό. Νὰ μὴν εἴμεθα δηλαδή σπάταλοι, ἰδίως μέσα στὴν οἰκογένεια. Σπάταλοι στὴν κατάχρηση τῶν ἀγαθῶν, ἀγαθῶν μάλιστα πού δέν ἔχομε τόση ἀνάγκη, μὲ ἀποτέλεσμα τὸ οἰκογενειακὸ βαλάντιο νὰ δυσκολεύεται ἀφάνταστα. Ἤ καὶ νὰ ὁδηγούμεθα ἀκόμη ἀπὸ τὴν σπατάλη σὲ χειρότερες κακίες.

Ἄνθρωποι ποὺ ἔμαθαν νὰ σπαταλοῦν ἀφειδῶς δὲν ἀποκλείεται, προκειμένου νὰ ἱκανοποιήσουν τὸ πάθος τὸ καταναλωτικό, νὰ καταφύγουν καὶ σὲ πράξεις κολάσιμες καὶ ἀθέμιτες. Ποιοὶ ρυπαίνουν τὸ ὄνομα καὶ τὴν ὑπόληψή τους μὲ τέτοιες πράξεις κλοπῶν καὶ καταχρήσεων, ὅσοι ζοῦν λιτὰ καὶ φρόνιμα ἤ ἐκεῖνοι πού σκορπίζουν ἀπερίσκεπτα, ἀπρόσεκτα, χωρίς σοβαρό λόγο, τὴν περιουσία τους;

Οἱ ἀπρόσεκτοι στήν χρησιμοποίηση τοῦ χρήματος καταντοῦν κάποτε δημόσιος κίνδυνος, ἀφοῦ προκειμένου νὰ ἱκανοποιήσουν τὸ πάθος τους δὲν διστάζουν νὰ καταχρασθοῦν ἀκόμη καὶ τὸ δημόσιο χρῆμα.

Ἔχοντας δὲ κατὰ νοῦν τὸν προηγούμενο σοφὸ λόγο τοῦ Ἀποστόλου Παύλου δὲν εἶναι δύσκολο νὰ συνδυάσωμε τὸ πάθος τῆς σπατάλης καὶ μὲ ἄλλα χειρότερα πάθη, πάθη ἀσωτίας καὶ ντροπῆς. Ὅταν τὸ πάθος αὐτὸ, ἡ κακίστη αὐτὴ συνήθεια, θρονιασθῆ μέσα στὴν οἰκογένεια καὶ πατέρας καὶ μητέρα καὶ παιδιὰ κυριευθοῦν ἀπὸ τὴν καταναλωτικὴ μανία, φαντάζεσθε τί ἠθικὴ προκοπὴ θὰ περιμένη κάποιος ἀπὸ μία τέτοια οἰκογένεια. Οἰκογένεια μέ ἀλόγιστες σπατάλες θά ὑστερῆ καί σέ ἄλλες ἀρετές καί θά προοδεύη καί σέ πολλές ἄλλες κακίες. Θά παρουσιάζη ἕνα θέαμα ἀλλόκοτο, θά εἶναι ἕνα… σκορποχώρι!

Γι’ αὐτό, λοιπόν, ὁ φιλόστοργος Κύριός μας, θέλοντας νὰ διδάξη μαθητὲς καὶ λαό, ὅτι πρέπει νὰ εἶναι καλοὶ οἰκονόμοι τῶν ἀγαθῶν Του, νὰ ζοῦν προσεκτικὰ καὶ μὲ ὅσα ἀπαιτοῦνται γιὰ τὴν συντήρησή τους, ἀποφεύγοντας τὰ περιττὰ, συνέστησε μετὰ τὸ θαῦμα τὴν περισυλλογὴ τῶν περισσευμάτων. Καὶ πρόθυμοι οἱ μαθητὲς πειθάρχησαν στὴν θεϊκὴ ἐντολή, «καὶ ἦραν τὸ περισσεῦον τῶν κλασμάτων δώδεκα κοφίνους πλήρεις». Εἴθε νὰ τοὺς μιμηθοῦμε. Ἀμὴν!

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο info@poimin.gr άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

O Mητρ. Σύρου τέλεσε την Μεγάλη Παράκληση στην πευκόφυτη περιοχή των Χρούσσων

Στην Ακολουθία της Μεγάλης Παρακλήσεως, που τελέσθηκε απόψε στον Ιερό Ναό της Γενέσεως της Θεοτόκου στην πευκόφυτη παραθεριστική περιοχή των Χρούσσων, χοροστάτησε ο Σεβασμιώτατος...

Ἀντισταθεῖτε!! Ὁ ἀγώνας εἶναι γιὰ τὴν Θεομάνα μας, τὴν Παναγία

"Σὰν τὴν καταστολισμένη νύφη, ἔτσι εἶναι ἡ Ἑλλάδα μᾶς γεμάτη ἀπὸ ἐκκλησίες, μοναστήρια καὶ ἐρημοκλήσια τῆς Παναγίας, πνευματικὰ παλάτια τῆς ταπεινῆς αὐτῆς Βασίλισσας. Στὸ...

Επιτέλους, ας είμαστε ειλικρινείς και αντικειμενικοί με την αλήθεια και ας μην προσπαθούμε να στηρίξουμε το αντιεκκλησιαστικό μας μένος...

Μεροληψία Α. Παπαγιάννης , Ιατρός Διάβασα χθες σε ιστολόγιο ένα απλό και συγχρόνως εύστοχο σχόλιο-ερώτημα: «Πώς, μετά τον Μάιο που επιτράπηκε ο κόσμος στις Εκκλησίες και η Θεία Κοινωνία, τα...

και….γράμματα γνωρίζω και Χριστόν μαρτυρώ!

Βγαίνει τώρα ένας κάποιος καθηγητής Γενετικής και μας λέει ότι η θεία κοινωνία αποτελεί πρόβλημα, όσον αφορά την μετάδοση του κορονοϊού και οπωσδήποτε έχει...

Η Παράκληση της Παναγίας από τον Μητρ. Λαρίσης στον Τίμιο Πρόδρομο Κυψελοχωρίου

Στην ακολουθία του Εσπερινού και ακολούθως της Ιεράς Παρακλήσεως προς τιμήν της Υπεραγίας Θεοτόκου χοροστάτησε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λαρίσης και Τυρνάβου κ. Ιερώνυμος, στον...

«Ὁ γλυκασμὸς τῶν Ἀγγέλων, τῶν θλιβομένων ἡ χαρά…»

Στον Ι. Ναό Αγίου Δημητρίου Μικρού Βάλτου μετέβη ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Κεγχρεών κ. Αγάπιος, την Δευτέρα, 3 Αυγούστου 2020, προκειμένου να τελέσει την Ι....

Η Παράκληση της Παναγίας στην Κερασιά και τη Λουτροπηγή

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφερσάλων κ. Τιμόθεος, το εσπέρας της Κυριακής 2 Αυγούστου 2020, χοροστάτησε στις ακολουθίες του Εσπερινού και της ιεράς Παρακλήσεως προς...

Αρχιερατική Θεία Λειτουργία στο Μητροπολιτικό Παρεκκλήσιο Αγίου Στεφάνου Μαυρομματίου

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφερσάλων κ. Τιμόθεος, την Κυριακή 2 Αυγούστου 2020, επί τη ανακομιδή του ιερού λειψάνου του αγίου και ενδόξου πρωτομάρτυρος...

Αρχιεπίσκοπος: H Εκκλησίας οφείλει να αρθεί στο ύψος των περιστάσεων ακολουθώντας τις υποδείξεις των αρμόδιων αρχών

Σε απάντηση ερωτήσεων δημοσιογράφων, ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.Ιερώνυμος έκανε την ακόλουθη δήλωση: "Η Εκκλησία μας, από την πρώτη στιγμή της εμφάνισης της...

Μεθοδευμένος ο διχασμός των ορθόδοξων Ελλήνων;

Την ανακομιδή των ιερών λειψάνων του Αγίου Στεφάνου τιμήσαμε στην εκκλησιαστική κοινότητα Αγίας Μαρίνας, στην οποία υπάρχει παρεκκλήσιο αφιερωμένο στη μνήμη του, στο νότιο...

Οσιος Παΐσιος: Οι 33 συμβουλές για να γίνουμε καλύτεροι

Ο Παΐσιος ίσως είναι ο μοναδικός μοναχός στη σύγχρονη ιστορία της Ορθοδοξίας για τον οποίο έχουν γραφτεί τα περισσότερα βιβλία, στα οποία οι συγγραφείς...

Ο Μητρ. Μεσσηνίας για τον Φιλίππων Προκόπιο: «Ήταν τίμιος με τα ανθρώπινα και δίκαιος με τα θεία»

Από το Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων της Ιεράς Μητροπόλεως Φιλίππων, Νεαπόλεως και Θάσου δίδεται στην δημοσιότητα ο λόγος, που εξεφώνησε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης...

Η Παράκληση της Παναγίας από τον Μητρ. Λαρίσης στον Άγιο Αθανάσιο Σωτηρίου

Με κατάνυξη τελέστηκε η ακολουθία της Ιεράς Παρακλήσεως προς την Υπεραγία Θεοτόκο στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Σωτηρίου, χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Λαρίσης και...

Η Παράκληση της Παναγίας από τον Μητρ. Βεροίας στην Καστανιά

Τη Δευτέρα 3 Αυγούστου το απόγευμα ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων χοροστάτησε στον Εσπερινό και στη Παράκληση της Θεοτόκου στον Ιερό Ναό...

Ντοκιμαντέρ για τις Προσκυνηματικές Περιηγήσεις της Πιερίας

Ξεκίνησε την προηγούμενη εβδομάδα ο πρώτος κύκλος των  γυρισμάτων του ντοκιμαντέρ με θέμα τα Προσκυνήματα της Πιερίας, μια ακόμη κοινή δράση της Ιεράς Μητροπόλεως...