Τοῦ Μητροπολίτου Ἐλευθερουπόλεως ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

«καὶ ἦραν τὸ περισσεῦον  τῶν κλασμάτων δώδεκα κοφίνους πλήρεις…»  (Ματθ. 14,20)

Εἶναι πολὺ γνωστὸ σὲ ὅλους μας, ἀγαπητοὶ Ἀδελφοί, τὸ θαῦμα τοῦ πολλαπλασιασμοῦ τῶν πέντε ἄρτων καὶ τῶν δυὸ ψαριῶν στήν ἔρημο ἀπὸ τὸν θαυματουργὸ Κύριό μας. Τὸ διέσωσαν μέ σαφήνεια στὰ Εὐαγγέλια τους καὶ οἱ τέσσερεις Εὐαγγελιστές. Τόση διδακτικὴ σημασία τοῦ εἶχαν προσδώσει! Ἐπίσης σὲ κάθε Ἀρτοκλασία στὴ ἐκκλησία ὁ ἱερεὺς ὑπενθυμίζει τὸ θαῦμα αὐτὸ τοῦ Κυρίου μας, καθὼς δέεται νὰ εὐλογήση τοὺς ἄρτους, ποὺ ἔχει ἐμπρός του, Ἐκεῖνος πού κάποτε εὐλόγησε στὴν ἔρημο τούς πέντε ἄρτους καὶ τὰ δυὸ ψάρια καὶ μὲ αὐτὰ ἔθρεψε πέντε χιλιάδες ἄνδρες χωρὶς τὶς γυναῖκες καὶ τὰ παιδιά τους.

Ἔχει, λοιπόν, ἐξαιρετικὴ σημασία ἡ σημερινὴ Εὐαγγελικὴ περικοπή θέλοντας πολλὰ νὰ διδάξη τοὺς χριστιανούς, ποὺ τὴν ἀκοῦν στοὺς ναούς. Μεταξὺ τῶν πολλῶν καὶ χρήσιμων διδαγμάτων, πού ἐξάγονται ἀπό τήν ἁπλή αὐτή εὐαγγελική ἱστορία, εἶναι καὶ αὐτό, ποὺ βγαίνει ἀβίαστα ἀπὸ τὴν ἐντολὴ τοῦ Κυρίου μας στοὺς Ἁγίους Ἀποστόλους, νὰ μαζεύσουν τὰ περισσεύματα μετά τό θαυμαστό ἐκεῖνο Δεσποτικό Γεῦμα. Τὰ περισσεύματα ἀπὸ τὸ εὐλογημένο ψωμὶ καὶ τὰ εὐλογηθέντα ψάρια.

Γιατί, ἄραγε; Ἐκεῖνος ποὺ ἔθρεψε χιλιάδες λαοῦ μὲ τὴν εὐλογία Του ἦτο δύσκολο νὰ θρέψη δώδεκα ἀνθρώπους; Εἶχαν ἀνάγκη ἀπὸ τὰ περισσεύματα; Σὲ τί θὰ χρησίμευαν τὰ κομμάτια ποὺ εἶχαν μείνει ἀπὸ τὸ ψωμὶ καὶ τὰ ψάρια τῆς ἐρήμου;

Μὲ τὴν ἐντολὴ Του αὐτὴ ὁ Κύριος μας ἤθελε, ἐκτὸς τῶν ἄλλων, κυρίως νὰ διδάξη καὶ τοὺς μαθητές Του καὶ τὸν λαό, νὰ ἀποφεύγουν τὴν σπατάλη. Ἤθελε νὰ τοὺς δείξη μὲ τὸν τρόπο αὐτό, ὅτι ἡ ἄσκοπη χρήση ἤ ἡ σπατάλη τῶν ἀγαθῶν Του εἶναι κακία, τὴν ὁποίαν ὀφείλουν νὰ ἀποφεύγουν.

Καὶ ἀργότερα, οἱ Ἀπόστολοι τοῦ Κυρίου θὰ διδάξουν τοὺς μαθητὲς των νὰ μὴν εἶναι σπάταλοι καί ἄσωτοι, ἀλλὰ καλοὶ οἰκονόμοι. Ὁ Ἀπόστολος τοῦ Θεοῦ Παῦλος γράφοντας στὸ μαθητὴ του Τιμόθεο γιὰ τὴν γυναίκα τὴν χήρα, ἡ ὁποία εἶναι σπάταλη, τὴν χαρακτηρίζει ὡς νεκρή. «Ἡ δὲ σπαταλῶσα», γράφει σὲ τόνο κατηγορηματικό, «ζῶσα τέθνηκε» (Αʹ Τιμ. 5,6).

Ὁ δὲ Ἀδελφόθεος Ἰάκωβος ἐπιτιθέμενος κατὰ τῶν πλουσίων, τῶν ἄσπλαγχνων καὶ ὑλιστῶν, γράφει «ἐτρυφήσατε ἐπὶ τῆς γῆς καὶ ἐσπαταλήσατε, ἐθρέψατε τάς καρδίας ὑμῶν ὡς ἐν ἡμέρᾳ σφαγῆς» (Ἰακ. 5,5). Μία δέ ἀπὸ τὶς κακίες ποὺ ἔδειξαν στὴν ὑλόφρονα ζωή τους ἦτο καὶ ἡ σπατάλη.

Ὥστε, ἀγαπητοὶ Ἀδελφοί, ὀφείλομε, χωρὶς νὰ καταντήσωμε φειδωλοί, φιλάργυροι, νὰ εἴμεθα προσεκτικοὶ καί στὸ θέμα αὐτό. Νὰ μὴν εἴμεθα δηλαδή σπάταλοι, ἰδίως μέσα στὴν οἰκογένεια. Σπάταλοι στὴν κατάχρηση τῶν ἀγαθῶν, ἀγαθῶν μάλιστα πού δέν ἔχομε τόση ἀνάγκη, μὲ ἀποτέλεσμα τὸ οἰκογενειακὸ βαλάντιο νὰ δυσκολεύεται ἀφάνταστα. Ἤ καὶ νὰ ὁδηγούμεθα ἀκόμη ἀπὸ τὴν σπατάλη σὲ χειρότερες κακίες.

Ἄνθρωποι ποὺ ἔμαθαν νὰ σπαταλοῦν ἀφειδῶς δὲν ἀποκλείεται, προκειμένου νὰ ἱκανοποιήσουν τὸ πάθος τὸ καταναλωτικό, νὰ καταφύγουν καὶ σὲ πράξεις κολάσιμες καὶ ἀθέμιτες. Ποιοὶ ρυπαίνουν τὸ ὄνομα καὶ τὴν ὑπόληψή τους μὲ τέτοιες πράξεις κλοπῶν καὶ καταχρήσεων, ὅσοι ζοῦν λιτὰ καὶ φρόνιμα ἤ ἐκεῖνοι πού σκορπίζουν ἀπερίσκεπτα, ἀπρόσεκτα, χωρίς σοβαρό λόγο, τὴν περιουσία τους;

Οἱ ἀπρόσεκτοι στήν χρησιμοποίηση τοῦ χρήματος καταντοῦν κάποτε δημόσιος κίνδυνος, ἀφοῦ προκειμένου νὰ ἱκανοποιήσουν τὸ πάθος τους δὲν διστάζουν νὰ καταχρασθοῦν ἀκόμη καὶ τὸ δημόσιο χρῆμα.

Ἔχοντας δὲ κατὰ νοῦν τὸν προηγούμενο σοφὸ λόγο τοῦ Ἀποστόλου Παύλου δὲν εἶναι δύσκολο νὰ συνδυάσωμε τὸ πάθος τῆς σπατάλης καὶ μὲ ἄλλα χειρότερα πάθη, πάθη ἀσωτίας καὶ ντροπῆς. Ὅταν τὸ πάθος αὐτὸ, ἡ κακίστη αὐτὴ συνήθεια, θρονιασθῆ μέσα στὴν οἰκογένεια καὶ πατέρας καὶ μητέρα καὶ παιδιὰ κυριευθοῦν ἀπὸ τὴν καταναλωτικὴ μανία, φαντάζεσθε τί ἠθικὴ προκοπὴ θὰ περιμένη κάποιος ἀπὸ μία τέτοια οἰκογένεια. Οἰκογένεια μέ ἀλόγιστες σπατάλες θά ὑστερῆ καί σέ ἄλλες ἀρετές καί θά προοδεύη καί σέ πολλές ἄλλες κακίες. Θά παρουσιάζη ἕνα θέαμα ἀλλόκοτο, θά εἶναι ἕνα… σκορποχώρι!

Γι’ αὐτό, λοιπόν, ὁ φιλόστοργος Κύριός μας, θέλοντας νὰ διδάξη μαθητὲς καὶ λαό, ὅτι πρέπει νὰ εἶναι καλοὶ οἰκονόμοι τῶν ἀγαθῶν Του, νὰ ζοῦν προσεκτικὰ καὶ μὲ ὅσα ἀπαιτοῦνται γιὰ τὴν συντήρησή τους, ἀποφεύγοντας τὰ περιττὰ, συνέστησε μετὰ τὸ θαῦμα τὴν περισυλλογὴ τῶν περισσευμάτων. Καὶ πρόθυμοι οἱ μαθητὲς πειθάρχησαν στὴν θεϊκὴ ἐντολή, «καὶ ἦραν τὸ περισσεῦον τῶν κλασμάτων δώδεκα κοφίνους πλήρεις». Εἴθε νὰ τοὺς μιμηθοῦμε. Ἀμὴν!

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο [email protected] άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Ο Φθιώτιδος Συμεών στις φυλακές Δομοκού

Στο Γενικό Κατάστημα Κράτησης Δομοκού μετέβη σήμερα ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Φθιώτιδος κ. Συμεών κατόπιν προσκλήσεως του Διευθυντού του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας Φυλακών κ. Νικολάου...

Εξάμηνο Μνημόσυνο Μητροπολίτου Αιτωλίας και Ακαρνανίας Κοσμά

Με τη συμπλήρωση έξι μηνών από την εκδημία του Ποιμενάρχου μας, Μητροπολίτου Αιτωλίας και Ακαρνανίας κυρού Κοσμά, την Κυριακή 3 Ιουλίου 2022 στον Ιερό...

Φθιώτιδος Συμεών: «Έχουμε αγάπη; Έχουμε τα πάντα!»

Με λαμπρότητα εορτάσθηκε στην Ιερά Μητρόπολη Φθιώτιδος  η Ιερά μνήμη των Αγίων Πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, με τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Φθιώτιδος κ. Συμεών...

Η εορτή των Πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου στην Ελευθερούπολη

Με εκκλησιαστική τάξη και λαμπρότητα εορτάσθηκε και φέτος με λατρευτικές εκδηλώσεις η Μνήμη των Πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου στο ομώνυμο παρεκκλήσιο της Ελευθερούπολης...

Ἡ Σύναξις τῶν Ἁγίων ἐνδόξων καὶ πανευφήμων Ἀποστόλων τῶν ΙΒ’

Τὴν ἡμέρα αὐτὴ ἡ Ἐκκλησία ἑορτάζει μὲ ξεχωριστὴ λαμπρότητα τὴ Σύναξη τῶν Δώδεκα Ἀποστόλων. Βεβαίως ὑπάρχουν καὶ οἱ μνῆμές τους σὲ διάφορες ἡμερομηνίες τοῦ...

Η εορτή των Πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου στην Ι.Μ.Αιτωλίας και Ακαρνανίας

Με λαμπρότητα εορτάσθηκε η μνήμη των αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου στην Ιερά Μητρόπολη Αιτωλίας και Ακαρνανίας, σε όλους τους Ιερούς Ναούς που τιμώνται...

Η εορτή των Πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου στην Ι.Μ. Λαγκαδά

Μέσα σε μία πανηγυρική ατμόσφαιρα τελέσθηκε το απόγευμα της Τετάρτης 29 Ιουνίου ε.έ., ο μεθεόρτιος Πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός με τον οποίον και κορυφώθηκαν οι...

Με λαμπρότητα τελέσθηκε η πανήγυρις των πολιούχων των Γιαννιτσών Αποστόλων Πέτρου και Παύλου

Με λαμπρότητα τελέσθηκε η πανήγυρις των πολιούχων της πόλεως των Γιαννιτσών, Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, στον ομώνυμο ιερό ενοριακό ναό προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου...

Εσπερινός στον Ιερό Βράχο του Αρείου Πάγου σε ανάμνηση του κηρύγματος του Αποστόλου των Εθνών Παύλου

Για ακόμη μια χρονιά τελέσθηκε ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός στον Ιερό Βράχο του Αρείου Πάγου σε ανάμνηση του κηρύγματος του Αποστόλου Παύλου. Μεγάλη απουσία του...

Με τη συμμετοχή Αρχιερέων των Ορθοδόξων Πατριαρχείων και Αυτοκεφάλων Εκκλησιών τα αποκαλυπτήρια του μνημείου των Ηρωΐδων Αγίων Γυναικών της...

Την Τετάρτη 29 Ιουνίου το μεσημέρι πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο των ΚΗ΄ Παυλείων, τα αποκαλυπτήρια του μνημείου των Ηρωΐδων Αγίων Γυναικών και παίδων της Αράπιτσας...

Πολυαρχιερατικό Συλλείτουργο για τον ιδρυτή της Εκκλησίας των Βεροιέων

Την Τετάρτη 29 Ιουνίου το πρωί στον πανηγυρίζοντα παλαιό Ιερό Μητροπολιτικό Ναό των Αγίων Πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Παύλου και Πέτρου Βεροίας τελέστηκε με λαμπρότητα Πολυαρχιερατικό...

Λόγος στούς Δώδεκα Ἀποστόλους

Ἁγίου Νεοφύτου τοῦ Ἐγκλείστου Αδελφοί και πατέρες, ιδού τα εμφορώτατα κλήματα της αγίας και αθάνατης και αποτελούσης την αρχή της ζωής αμπέλου, που είναι ο...

Πανήγυρις Αποστόλων Πέτρου και Παύλου στον Βαθύκαμπο Άρτης

Την Τετάρτη 29 Ιουνίου 2022, το πρωΐ, στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό των Αγίων Πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, στον Βαθύκαμπο Άρτης, ελειτούργησε ο Σεβασμιώτατος...

«Στα βήματα του Αποστόλου Παύλου» Η εορτή του Πολιούχου και Φωτιστού της Πρωταποστολικής Εκκλησίας της Ι.Μ. Φιλιππων

Με ιδιαίτερη λαμπρότητα πραγματοποιήθηκε ο εφετινός εορτασμός του Αγίου Αποστόλου Παύλου στην πόλη της Καβάλας, η οποία εορτάζει και τα «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ» της, στον πανηγυρίζοντα...

Η εορτή των Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου στη Λάρισα

Στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό των Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου Λαρίσης χοροστάτησε στον Όρθρο και τέλεσε την Θεία Λειτουργία ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λαρίσης και...