Με την ευκαιρία της θερινής πανηγύρεως του Οσίου Αντωνίου του Νέου Πολιούχου Βεροίας, το Σάββατο 1  Αυγούστου το πρωί, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων λειτούργησε και κήρυξε το θείο λόγο στον πανηγυρίζοντα προσκυνηματικό Ιερό Ναό στη Βέροια.

Στην διάρκεια της θείας λειτουργίας τελέστηκε η εις πρεσβύτερον χειροτονία του Διακόνου π. Ιωσήφ Μανιόπουλου, αδελφού της Ιεράς Μονής Παναγίας Δοβρά Βεροίας.

Στο τέλος της θείας λειτουργίας τελέστηκε ο καθιερωμένος αγιασμός με την ευκαιρία της προόδου του Τιμίου Σταυρού, ενώ εχθές το απόγευμα πραγματοποιήθηκε η υποδοχή του Τιμίου Σταυρού από το Ιερό Προσκύνημα της Παναγίας Σουμελά, που όπως κάθε χρόνο συμπανηγυρίζει με τον πολιούχο της Βεροίας.

Ο Σεβασμιώτατος στην ομιλία του ανέφερε μεταξύ άλλων: «Ἰδού ἐγώ ἀποστέλλω ὑμᾶς ὡς πρόβατα ἐν μέσῳ λύκων· γίνεσθε οὖν φρόνιμοι ὡς οἱ ὄφεις καί ἀκέ­ραιοι ὡς αἱ περιστεραί».

Ἑορτή τῶν ἁγίων ἑπτά Μακκα­βαίων παίδων, τῆς μητέρας τους ἁγίας Σολομονῆς καί τοῦ διδασκά­λου τους ἁγίου Ἐλεαζάρου σή­με­ρα, ἡμέρα κατά τήν ὁποία ἡ Ἐκ­κλησία μας ἑορτάζει τήν «πρό­ο­δο», δηλαδή τήν ἔξοδο καί προ­σκύ­­νηση τοῦ τιμίου Σταυροῦ, καί ἡ τοπική μας Ἐκκλησία τίς ἑορτά­ζει καί τίς δύο ἐδῶ στόν ναό τοῦ πολιούχου μας ἁγίου Ἀντωνίου, τοῦ νέου, τοῦ Βεροιέως, μέ τήν παρουσία τοῦ τιμίου Σταυ­ροῦ ἀπό τό Ἱερό Προσκύνημα τῆς Παναγίας Σουμελᾶ, τόν ὁποῖο ὑπο­δεχθήκαμε κατά τή χθεσινή ἑσπέρα. Καί τό εὐαγγελικό ἀνά­γνωσμα μᾶς ὑπενθύμισε σήμερα τούς λόγους μέ τούς ὁποίους πε­ριγράφει ὁ  Κύριος  μας τή ζωή καί τήν πορεία τῶν μαθη­τῶν του στόν κόσμο.

Δέν ἐπιθυμεῖ ὁ Χριστός νά δη­μι­ουργήσει στούς μαθητές του ἐσφαλ­μένες προσδοκίες. Δέν θέλει νά σχημα­τίσουν τήν ἐντύπωση ὅτι, ἐφόσον εἶναι μαθητές του, θά περάσουν μία εὔκολη καί ἄνετη ζωή. Γι᾽ αὐ­τό καί τούς ἐπαναλαμ­βάνει συχνά ὅτι ὅσοι τόν πιστεύ­ουν καί θέλουν νά βαδίσουν τήν ὁδό τῆς εὐσεβεί­ας, θά ἀντιμετω­πί­σουν καί δυσκο­λίες καί διωγμούς καί ὅλα ὅσα ὑπέ­μεινε καί θά ὑπο­μείνει ὁ ἴδιος μέχρι τόν Σταυρό καί τήν Ἀνά­στα­σή του.

Καί οἱ λόγοι τοῦ Χριστοῦ δέν εἶναι ἁπλῶς ἀληθινοί, ἀλλά ἡ ἀλήθειά τους ἐπιβεβαιώνεται καί μέ τή ζωή τῶν μαθητῶν του, ὅλων ἐκείνων πού ἐπέλεξαν νά ζήσουν κοντά του καί νά βαδίσουν ἔχο­ντας ὡς ὁδηγό καί γνώμονα στή ζωή τους τό θέλημά του.

Τό ἐπιβεβαιώνει καί ἡ ζωή τῶν ἁγίων Μακκαβαίων παίδων, τῆς μητρός τους ἁγίας Σολομονῆς καί τοῦ δι­δασκάλου τους ἁγίου Ἐλεα­ζά­ρου, οἱ ὁποῖοι προκειμένου νά ζή­σουν σύμφωνα μέ τίς ἐντολές τοῦ Θεοῦ, ὁδηγήθηκαν καί ὑπέμει­ναν τό μαρτύριο.

Μᾶς τό ἐπιβεβαιώνει καί ὁ βίος τοῦ πολιούχου μας ὁσίου Ἀντω­νίου τοῦ νέου, τοῦ Βεροιέως, ὁ ὁποῖος ὑπέμεινε καί πειρασμούς καί δαιμονικές ἐπιθέσεις καί κα­κου­χίες καί ταλαιπωρίες προκει­μένου νά ζήσει τήν ἐν Χριστῷ ζωή.

Ὅμως ὁ Χριστός δέν μᾶς ἀφήνει μόνους μας νά ἀντιμετωπίσουμε τίς δυσκολίες καί τίς δοκιμασίες πού θά συναντήσουμε. Γι᾽ αὐτό καί στό σημερινό εὐαγγελικό ἀνάγνω­σμα διαβεβαιώνει ὅτι ἡ πορεία τῶν μαθητῶν του στόν κόσμο εἶ­ναι δική του ἀποστολή, καί Ἐκεῖ­νος γνωρίζει ὅτι εἶναι μία ἀπο­στο­λή κάτω ἀπό δύσκολες συνθῆκες.

«Ἰδού ἐγώ ἀποστέλλω ὑμᾶς ὡς πρόβατα ἐν μέσῳ λύκων».

Λύκοι εἶναι ὅσοι ἐχθρεύονται τόν Χριστό καί τήν ἐν Χριστῷ ζωή, εἶναι ὅσοι γίνονται ὄργανα τοῦ πο­νηροῦ ἐναντίον τῆς Ἐκκλησίας του καί προσπαθοῦν νά ἀπομα­κρύ­νουν τά πρόβατά του ἀπό τή θεία αὐλή τῆς Ἐκκλησίας του.

Ἡ ἀποστολή αὐτή εἶναι δύσκολη, ἔχει συχνά πόνο καί θλίψη καί δο­κιμασίες. Ὅμως ὁ Χριστός δέν ἀφή­νει μόνους τούς μαθητές του. Τούς προσφέρει τήν ἀσφάλεια τῆς θείας του προστασίας καί τή βε­βαιότητα ὅτι δέν εἶναι αὐτό­κλη­τοι, ἀλλά εἶναι δικοί του ἀπεσταλ­μένοι στό ἔργο αὐτό πού τούς ἀνα­θέτει καί τούς καλεῖ νά διαχει­ρισθοῦν μέ σύνεση καί προσοχή χωρίς νά ἀφήνουν τόν ἑαυτό τους νά παρασυρθεῖ ἀπό τίς παγίδες καί τήν ἀπάτη τοῦ κόσμου, ὥστε νά μπορέσουν καί αὐτοί νά νικήσουν τόν κόσμο καί νά ἐκπληρώσουν τήν ἀποστολή τους κατά τό θέ­λημα τοῦ Θεοῦ.

«Ἰδού ἐγώ ἀποστέλλω ὑμᾶς …».

Ὁ λόγος τοῦ Κυρίου πρός τούς μαθητές του ἐπαναλαμβάνεται καί γιά σένα, ὁ ὁποῖος θά λάβεις σέ λί­γο μέ τή χάρη τοῦ Παναγίου Πνεύ­ματος πού θά κατέλθει τόν δεύ­τερο βαθμό τῆς ἱερωσύνης.

Πρίν ἀπό τρία χρόνια ἐδῶ στόν ἴδιο ναό τοῦ πολιούχου μας ἁγίου Ἀντωνίου τήν ἴδια ἡμέρα, ὁ Μέγας Ἀρχιερεύς Χριστός σέ τίμησε μέ τόν πρῶτο βαθμό τῆς ἱερωσύνης, καθιστώντας σε διάκονό του. Καί σήμερα θά σοῦ ἐμπιστευθεῖ μία ἀκόμη μεγαλύτερη τιμή καί μία νέα ἀποστολή. Θά σέ καταστήσει διά τῶν χειρῶν τοῦ Ἐπισκόπου σου καί τῆς χάριτος τοῦ Παναγίου Πνεύματος ἱερέα τῆς Ἐκκλησίας του καί οἰκονόμο τῶν μυστηρίων του καί θά σοῦ ἀναθέσει μία νέα διακονία, ἡ ὁποία, ὅπως ὁ ἴδιος ὁ Χριστός διαβεβαιώνει, δέν εἶναι εὔ­κολη καί ἄκοπη. Ἔχει καί δυ­σκολίες καί πειρασμούς καί δοκι­μα­σίες, γιατί αὐτός εἶναι κλῆρος τῶν μαθητῶν καί τῶν διακόνων τοῦ Χριστοῦ, πού καλοῦνται νά σηκώσουν καί αὐτοί τόν σταυρό τους, ὅπως σήκωσε καί ὁ Χρι­στός τόν δικό του Σταυρό· πού καλοῦ­νται νά ἀντιμετωπίσουν τήν κακία καί τήν ἐχθρότητα τοῦ κόσμου καί τοῦ πονηροῦ ἐναντίον τῆς Ἐκκλησίας καί τοῦ ἔργου της καί νά ἀντιπαλαίσουν πρός αὐτήν, ὅπως τό ἔκαναν οἱ ἅγιοι Μακκα­βαῖοι παῖδες καί ὁ συντιμώμενος σήμερα ἅγιος Ἀντώνιος.

Γι᾽ αὐτό καί φρόντισε νά ἀκολου­θεῖς τήν προτροπή τοῦ Κυρίου μας καί νά εἶσαι στήν ἱερατική σου ζωή καί διακονία, ὅπως Ἐκεῖνος συστήνει στούς μαθητές σου, φρόνιμος καί ἀκέραιος, ὅπως ἦταν καί ὁ προστάτης σου, ὁ πάγκαλος Ἰωσήφ.

Τά τρία χρόνια τά ὁποῖα διακό­νη­σες πλησίον μου εἶχα τή δυνατό­τη­τα νά διαπιστώσω καί τόν ζῆλο σου καί τήν προσπάθειά σου νά εἶσαι συνεπής, ὑπάκουος, προσε­κτι­κός στή διακονία σου, νά καλ­λιεργεῖς στήν ψυχή σου τήν ἀγάπη στόν Θεό καί στή λατρεία του, νά ἀγωνίζεσαι γιά νά διατηρεῖς τόν ἑαυτό σου καθαρό καί ἁγνό.

Αὐτόν τόν ἀγώνα συνέχισε ἀπό σήμερα μέ μεγαλύτερη ἔνταση καί περισσότερη διάθεση, διότι ἡ τιμή πού σοῦ κάνει ὁ Θεός προσφέ­ρο­ντάς σου τή χάρη τῆς ἱερωσύνη εἶναι μεγαλύτερη καί ὑψηλότερη, ὅπως μεγαλύτερη καί ὑψηλότερη εἶναι καί ἡ εὐθύνη σου νά εὐα­ρε­στεῖς στόν Θεό μέ τήν καθαρότητα τῆς ζωῆς σου, μέ τήν προσήλωσή σου στό ἱερό θυσιαστήριο, μέ τήν ταπείνωση καί τήν ὑπακοή σου στόν Ἐπίσκοπο, στόν Ἡγούμενο καί στήν Ἐκ­κλη­σία. Ἄν ζεῖς καί ἀγωνίζεσαι μέ αὐτόν τόν τρόπο, τότε θά σκεπάζει ἡ χάρη τοῦ Θεοῦ, ὥστε νά ἀντα­πεξέρχεσαι στίς τυχόν δυσκολίες καί τίς δοκιμασίες πού θά συναντᾶς στή ζωή σου, στήν ὁποία θά σέ συνο­δεύουν πάντοτε μαζί μέ τίς δικές μου πατρικές εὐχές, οἱ εὐχές τοῦ Καθηγουμένου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τῆς Παναγίας Δοβρᾶ καί πνευματικοῦ σου πατέρα, τοῦ π. Παντελεήμονος καί ὅλων τῶν πατέρων, τῶν παρευρισκομένων κατά τή μεγάλη αὐτή ἡμέρα τῆς ζωῆς σου καί συμπροσευχομένων, ἀλλά καί τῶν οἰκείων, τῶν φίλων σου καί  ἰδιαιτέρως τῶν ἀγαπημένων σου γονέων καί τῶν παπούδων σου.

Καί εὔχομαι νά ἀποδειχθεῖς ἄξιος τῆς τιμῆς πού σοῦ κάνει ὁ Θεός καί τῆς ἐμπιστοσύνης τοῦ Ἐπισκό­που σου καί τῆς Ἐκκλησίας, νά ἀναδειχθεῖς φρόνιμος καί πιστός οἰκονόμος τῶν μυστηρίων τοῦ Θεοῦ καί νά πολλαπλασιάσεις τό τάλαντο πού λαμβάνεις σήμερα γιά νά ἀκούσεις καί σύ τῆς φωνῆς τοῦ Κυρίου «εὖ δοῦλε ἀγαθέ καί πιστέ … εἴσελθε χαίρων εἰς τήν χαράν τοῦ Κυρίου σου». Ἀμήν.

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο info@poimin.gr άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Αγία Αικατερίνη: Η πάνσοφος Μεγαλομάρτυς του Χριστού

ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου – Καθηγητού Οι γυναίκες μάρτυρες της Εκκλησίας μας είναι εξίσου ηρωίδες με τους άνδρες μάρτυρες, οι οποίες συναποτελούν την πιο εκλεκτή...

Ένα κερί ευγνωμοσύνης στη μνήμη του μακαριστού Μητροπολίτου Λαγκαδά

Ένα κερί ευγνωμοσύνης ανάβουμε στη μνήμη του προσφάτως κοιμηθέντος (15-11-2020) μακαριστού Μητροπολίτου Λαγκαδά, Λητής και Ρεντίνης Ιωάννου για την συμβολή του στην ανεύρεση των...

Ὁ Θεὸς ζητάει καὶ ἀπό ἐμᾶς σήμερα μετάνοια εἰλικρινῆ, συνειδητή, θερμὴ

Ο  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ  ΑΙΤΩΛΙΑΣ  ΚΑΙ  ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ  ΚΟΣΜΑΣ  Πρὸς τὸ Χριστεπώνυμον πλήρωμα τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀγαπητοὶ πατέρες καὶ ἀδελφοί, Θὰ ἤθελα πολὺ αὐτὲς τὶς ἡμέρες, τὶς...

52η επέτειος Χειροτονίας του Μητροπολίτου Καρυστίας Σεραφείμ

Με την πρέπουσα κατάνυξη κεκλεισμένων των θυρών του ιερού ναού της Αγίας Τριάδος στην Κύμη  ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Καρυστίας και Σκύρου κ. Σεραφείμ την...

Εκκλησία της Κύπρου: «Ιερή» ηρεμία στη Σύνοδο για Ουκρανικό

Ήρεμα κύλισε για τον Αρχιεπίσκοπο η χθεσινή συνεδρία της Ιεράς Συνόδου για το Ουκρανικό, παρά την ηλεκτρισμένη ατμόσφαιρα που δημιουργήθηκε μετά την ενέργεια του...

Κουρά Μοναχού στην Ι. Μονή Ασωμάτων Πετράκη

Φωτογραφικά στιγμιότυπα από την Κουρά εις Μοναχόν του δοκίμου αδελφού της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη Χρήστου Τριγώνη λαβόντος το όνομα Μιχαήλ 21 Νοεμβρίου 2020. Την...

Τό Μεγάλο «Πείραμα»!

Τοῦ Δαμιανοῦ Τσάγκα Ἐπειδή δέν εἶναι μακριά ἡ ὥρα πού θά ξιφουλκήσουν πάλι κάποιοι κατά τῆς Θείας Εὐχαριστίας καί τῆς Θείας Μετάληψης, δέν εἶναι κακό...

Ποιος νηστεύει; Αυτός που τρώει δύο πιάτα φασολάδα άλαδη ή αυτός που τρώει μόνο ένα αυγό;

Ποιος νηστεύει καλύτερα, πάτερ, σε περίοδο νηστείας, αυτός που τρώει δυο πιάτα ανάλαδη φασουλάδα, χαλβά κ.λπ., ή αυτός που τρώει ένα αυγό σφικτό; Χωρίς περιστροφές...

Εκδημία Μητροπολίτου του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας

Το Πατριαρχείο Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής με βαθειά συγκίνηση αναγγέλλει την προς Κύριον εκδημίαν του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Γέροντος Καισαρείας (πρώην Αξώμης) κυρού Πέτρου.  Ο αείμνηστος...

Εορτή της Ενορίας της Αγίας Αικατερίνας στο Άμστερνταμ

Την Κυριακή 22 Νοεμβρίου 2020, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βελγίου και Έξαρχος Κάτω Χωρών και Λουξεμβούργου κ. Αθηναγόρας λειτούργησε στην ιστορική Ενορία της Αγίας Αικατερίνας...

Άγιος Κλήμης Ρώμης: Ο μεγάλος Αποστολικός Πατέρας – Εορτάζεται στις 24 Νοεμβρίου

ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου – Καθηγητού Μια κατηγορία Πατέρων της Εκκλησίας μας ονομάζονται «Αποστολικοί». Πρόκειται για τους μαθητές και διαδόχους των Αγίων Αποστόλων, οι οποίοι...

Πως να περάσεις τη νύχτα σου…

Το βράδυ, με το τέλος όλων των έργων της ημέρας, ευχαρίστησε τον Θεό για όλες τις ευεργεσίες πού έλαβες κατά τη διάρκεια της ημέρας,...

Παρακλήσεις γιά τήν πανδημία στούς Ναούς τῆς Μητροπόλεως Μαντινείας

Ἱερά Παράκλησις στήν Ὑπεραγία Θεοτόκο, ἐψάλη τό ἑσπέρας τῆς Κυριακῆς, 22 Νοεμβρίου 2020, με ἐντολή τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου  Μαντινείας καί Κυνουρίας κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ σέ...

Νεότερη ενημέρωση για την κατάσταση της υγείας του Μητροπολίτη Κίτρους

Από την Ιερά Μητρόπολη Κίτρους, Κατερίνης και Πλαταμώνος ανακοινώνεται ότι συνεχίζει να νοσηλεύεται για 4η ημέρα στο ΓΠΝΘ ΑΧΕΠΑ ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης  κ. Γεώργιος...

Ο Αρχιεπίσκοπος Αναστάσιος εξέρχεται του Νοσοκομείου – Οι θερμές του ευχαριστίες!

Ο  Αρχιεπίσκοπος Τιράνων, Δυρραχίου και πάσης Αλβανίας κ. Αναστάσιος, ύστερα από δωδεκαήμερη νοσηλεία στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Νοσοκομείου «Ευαγγελισμός», θα συνεχίσει την αναγκαία...