Με την ευκαιρία της θερινής πανηγύρεως του Οσίου Αντωνίου του Νέου Πολιούχου Βεροίας, το Σάββατο 1  Αυγούστου το πρωί, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων λειτούργησε και κήρυξε το θείο λόγο στον πανηγυρίζοντα προσκυνηματικό Ιερό Ναό στη Βέροια.

Στην διάρκεια της θείας λειτουργίας τελέστηκε η εις πρεσβύτερον χειροτονία του Διακόνου π. Ιωσήφ Μανιόπουλου, αδελφού της Ιεράς Μονής Παναγίας Δοβρά Βεροίας.

Στο τέλος της θείας λειτουργίας τελέστηκε ο καθιερωμένος αγιασμός με την ευκαιρία της προόδου του Τιμίου Σταυρού, ενώ εχθές το απόγευμα πραγματοποιήθηκε η υποδοχή του Τιμίου Σταυρού από το Ιερό Προσκύνημα της Παναγίας Σουμελά, που όπως κάθε χρόνο συμπανηγυρίζει με τον πολιούχο της Βεροίας.

Ο Σεβασμιώτατος στην ομιλία του ανέφερε μεταξύ άλλων: «Ἰδού ἐγώ ἀποστέλλω ὑμᾶς ὡς πρόβατα ἐν μέσῳ λύκων· γίνεσθε οὖν φρόνιμοι ὡς οἱ ὄφεις καί ἀκέ­ραιοι ὡς αἱ περιστεραί».

Ἑορτή τῶν ἁγίων ἑπτά Μακκα­βαίων παίδων, τῆς μητέρας τους ἁγίας Σολομονῆς καί τοῦ διδασκά­λου τους ἁγίου Ἐλεαζάρου σή­με­ρα, ἡμέρα κατά τήν ὁποία ἡ Ἐκ­κλησία μας ἑορτάζει τήν «πρό­ο­δο», δηλαδή τήν ἔξοδο καί προ­σκύ­­νηση τοῦ τιμίου Σταυροῦ, καί ἡ τοπική μας Ἐκκλησία τίς ἑορτά­ζει καί τίς δύο ἐδῶ στόν ναό τοῦ πολιούχου μας ἁγίου Ἀντωνίου, τοῦ νέου, τοῦ Βεροιέως, μέ τήν παρουσία τοῦ τιμίου Σταυ­ροῦ ἀπό τό Ἱερό Προσκύνημα τῆς Παναγίας Σουμελᾶ, τόν ὁποῖο ὑπο­δεχθήκαμε κατά τή χθεσινή ἑσπέρα. Καί τό εὐαγγελικό ἀνά­γνωσμα μᾶς ὑπενθύμισε σήμερα τούς λόγους μέ τούς ὁποίους πε­ριγράφει ὁ  Κύριος  μας τή ζωή καί τήν πορεία τῶν μαθη­τῶν του στόν κόσμο.

Δέν ἐπιθυμεῖ ὁ Χριστός νά δη­μι­ουργήσει στούς μαθητές του ἐσφαλ­μένες προσδοκίες. Δέν θέλει νά σχημα­τίσουν τήν ἐντύπωση ὅτι, ἐφόσον εἶναι μαθητές του, θά περάσουν μία εὔκολη καί ἄνετη ζωή. Γι᾽ αὐ­τό καί τούς ἐπαναλαμ­βάνει συχνά ὅτι ὅσοι τόν πιστεύ­ουν καί θέλουν νά βαδίσουν τήν ὁδό τῆς εὐσεβεί­ας, θά ἀντιμετω­πί­σουν καί δυσκο­λίες καί διωγμούς καί ὅλα ὅσα ὑπέ­μεινε καί θά ὑπο­μείνει ὁ ἴδιος μέχρι τόν Σταυρό καί τήν Ἀνά­στα­σή του.

Καί οἱ λόγοι τοῦ Χριστοῦ δέν εἶναι ἁπλῶς ἀληθινοί, ἀλλά ἡ ἀλήθειά τους ἐπιβεβαιώνεται καί μέ τή ζωή τῶν μαθητῶν του, ὅλων ἐκείνων πού ἐπέλεξαν νά ζήσουν κοντά του καί νά βαδίσουν ἔχο­ντας ὡς ὁδηγό καί γνώμονα στή ζωή τους τό θέλημά του.

Τό ἐπιβεβαιώνει καί ἡ ζωή τῶν ἁγίων Μακκαβαίων παίδων, τῆς μητρός τους ἁγίας Σολομονῆς καί τοῦ δι­δασκάλου τους ἁγίου Ἐλεα­ζά­ρου, οἱ ὁποῖοι προκειμένου νά ζή­σουν σύμφωνα μέ τίς ἐντολές τοῦ Θεοῦ, ὁδηγήθηκαν καί ὑπέμει­ναν τό μαρτύριο.

Μᾶς τό ἐπιβεβαιώνει καί ὁ βίος τοῦ πολιούχου μας ὁσίου Ἀντω­νίου τοῦ νέου, τοῦ Βεροιέως, ὁ ὁποῖος ὑπέμεινε καί πειρασμούς καί δαιμονικές ἐπιθέσεις καί κα­κου­χίες καί ταλαιπωρίες προκει­μένου νά ζήσει τήν ἐν Χριστῷ ζωή.

Ὅμως ὁ Χριστός δέν μᾶς ἀφήνει μόνους μας νά ἀντιμετωπίσουμε τίς δυσκολίες καί τίς δοκιμασίες πού θά συναντήσουμε. Γι᾽ αὐτό καί στό σημερινό εὐαγγελικό ἀνάγνω­σμα διαβεβαιώνει ὅτι ἡ πορεία τῶν μαθητῶν του στόν κόσμο εἶ­ναι δική του ἀποστολή, καί Ἐκεῖ­νος γνωρίζει ὅτι εἶναι μία ἀπο­στο­λή κάτω ἀπό δύσκολες συνθῆκες.

«Ἰδού ἐγώ ἀποστέλλω ὑμᾶς ὡς πρόβατα ἐν μέσῳ λύκων».

Λύκοι εἶναι ὅσοι ἐχθρεύονται τόν Χριστό καί τήν ἐν Χριστῷ ζωή, εἶναι ὅσοι γίνονται ὄργανα τοῦ πο­νηροῦ ἐναντίον τῆς Ἐκκλησίας του καί προσπαθοῦν νά ἀπομα­κρύ­νουν τά πρόβατά του ἀπό τή θεία αὐλή τῆς Ἐκκλησίας του.

Ἡ ἀποστολή αὐτή εἶναι δύσκολη, ἔχει συχνά πόνο καί θλίψη καί δο­κιμασίες. Ὅμως ὁ Χριστός δέν ἀφή­νει μόνους τούς μαθητές του. Τούς προσφέρει τήν ἀσφάλεια τῆς θείας του προστασίας καί τή βε­βαιότητα ὅτι δέν εἶναι αὐτό­κλη­τοι, ἀλλά εἶναι δικοί του ἀπεσταλ­μένοι στό ἔργο αὐτό πού τούς ἀνα­θέτει καί τούς καλεῖ νά διαχει­ρισθοῦν μέ σύνεση καί προσοχή χωρίς νά ἀφήνουν τόν ἑαυτό τους νά παρασυρθεῖ ἀπό τίς παγίδες καί τήν ἀπάτη τοῦ κόσμου, ὥστε νά μπορέσουν καί αὐτοί νά νικήσουν τόν κόσμο καί νά ἐκπληρώσουν τήν ἀποστολή τους κατά τό θέ­λημα τοῦ Θεοῦ.

«Ἰδού ἐγώ ἀποστέλλω ὑμᾶς …».

Ὁ λόγος τοῦ Κυρίου πρός τούς μαθητές του ἐπαναλαμβάνεται καί γιά σένα, ὁ ὁποῖος θά λάβεις σέ λί­γο μέ τή χάρη τοῦ Παναγίου Πνεύ­ματος πού θά κατέλθει τόν δεύ­τερο βαθμό τῆς ἱερωσύνης.

Πρίν ἀπό τρία χρόνια ἐδῶ στόν ἴδιο ναό τοῦ πολιούχου μας ἁγίου Ἀντωνίου τήν ἴδια ἡμέρα, ὁ Μέγας Ἀρχιερεύς Χριστός σέ τίμησε μέ τόν πρῶτο βαθμό τῆς ἱερωσύνης, καθιστώντας σε διάκονό του. Καί σήμερα θά σοῦ ἐμπιστευθεῖ μία ἀκόμη μεγαλύτερη τιμή καί μία νέα ἀποστολή. Θά σέ καταστήσει διά τῶν χειρῶν τοῦ Ἐπισκόπου σου καί τῆς χάριτος τοῦ Παναγίου Πνεύματος ἱερέα τῆς Ἐκκλησίας του καί οἰκονόμο τῶν μυστηρίων του καί θά σοῦ ἀναθέσει μία νέα διακονία, ἡ ὁποία, ὅπως ὁ ἴδιος ὁ Χριστός διαβεβαιώνει, δέν εἶναι εὔ­κολη καί ἄκοπη. Ἔχει καί δυ­σκολίες καί πειρασμούς καί δοκι­μα­σίες, γιατί αὐτός εἶναι κλῆρος τῶν μαθητῶν καί τῶν διακόνων τοῦ Χριστοῦ, πού καλοῦνται νά σηκώσουν καί αὐτοί τόν σταυρό τους, ὅπως σήκωσε καί ὁ Χρι­στός τόν δικό του Σταυρό· πού καλοῦ­νται νά ἀντιμετωπίσουν τήν κακία καί τήν ἐχθρότητα τοῦ κόσμου καί τοῦ πονηροῦ ἐναντίον τῆς Ἐκκλησίας καί τοῦ ἔργου της καί νά ἀντιπαλαίσουν πρός αὐτήν, ὅπως τό ἔκαναν οἱ ἅγιοι Μακκα­βαῖοι παῖδες καί ὁ συντιμώμενος σήμερα ἅγιος Ἀντώνιος.

Γι᾽ αὐτό καί φρόντισε νά ἀκολου­θεῖς τήν προτροπή τοῦ Κυρίου μας καί νά εἶσαι στήν ἱερατική σου ζωή καί διακονία, ὅπως Ἐκεῖνος συστήνει στούς μαθητές σου, φρόνιμος καί ἀκέραιος, ὅπως ἦταν καί ὁ προστάτης σου, ὁ πάγκαλος Ἰωσήφ.

Τά τρία χρόνια τά ὁποῖα διακό­νη­σες πλησίον μου εἶχα τή δυνατό­τη­τα νά διαπιστώσω καί τόν ζῆλο σου καί τήν προσπάθειά σου νά εἶσαι συνεπής, ὑπάκουος, προσε­κτι­κός στή διακονία σου, νά καλ­λιεργεῖς στήν ψυχή σου τήν ἀγάπη στόν Θεό καί στή λατρεία του, νά ἀγωνίζεσαι γιά νά διατηρεῖς τόν ἑαυτό σου καθαρό καί ἁγνό.

Αὐτόν τόν ἀγώνα συνέχισε ἀπό σήμερα μέ μεγαλύτερη ἔνταση καί περισσότερη διάθεση, διότι ἡ τιμή πού σοῦ κάνει ὁ Θεός προσφέ­ρο­ντάς σου τή χάρη τῆς ἱερωσύνη εἶναι μεγαλύτερη καί ὑψηλότερη, ὅπως μεγαλύτερη καί ὑψηλότερη εἶναι καί ἡ εὐθύνη σου νά εὐα­ρε­στεῖς στόν Θεό μέ τήν καθαρότητα τῆς ζωῆς σου, μέ τήν προσήλωσή σου στό ἱερό θυσιαστήριο, μέ τήν ταπείνωση καί τήν ὑπακοή σου στόν Ἐπίσκοπο, στόν Ἡγούμενο καί στήν Ἐκ­κλη­σία. Ἄν ζεῖς καί ἀγωνίζεσαι μέ αὐτόν τόν τρόπο, τότε θά σκεπάζει ἡ χάρη τοῦ Θεοῦ, ὥστε νά ἀντα­πεξέρχεσαι στίς τυχόν δυσκολίες καί τίς δοκιμασίες πού θά συναντᾶς στή ζωή σου, στήν ὁποία θά σέ συνο­δεύουν πάντοτε μαζί μέ τίς δικές μου πατρικές εὐχές, οἱ εὐχές τοῦ Καθηγουμένου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τῆς Παναγίας Δοβρᾶ καί πνευματικοῦ σου πατέρα, τοῦ π. Παντελεήμονος καί ὅλων τῶν πατέρων, τῶν παρευρισκομένων κατά τή μεγάλη αὐτή ἡμέρα τῆς ζωῆς σου καί συμπροσευχομένων, ἀλλά καί τῶν οἰκείων, τῶν φίλων σου καί  ἰδιαιτέρως τῶν ἀγαπημένων σου γονέων καί τῶν παπούδων σου.

Καί εὔχομαι νά ἀποδειχθεῖς ἄξιος τῆς τιμῆς πού σοῦ κάνει ὁ Θεός καί τῆς ἐμπιστοσύνης τοῦ Ἐπισκό­που σου καί τῆς Ἐκκλησίας, νά ἀναδειχθεῖς φρόνιμος καί πιστός οἰκονόμος τῶν μυστηρίων τοῦ Θεοῦ καί νά πολλαπλασιάσεις τό τάλαντο πού λαμβάνεις σήμερα γιά νά ἀκούσεις καί σύ τῆς φωνῆς τοῦ Κυρίου «εὖ δοῦλε ἀγαθέ καί πιστέ … εἴσελθε χαίρων εἰς τήν χαράν τοῦ Κυρίου σου». Ἀμήν.

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο info@poimin.gr άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Ἀντισταθεῖτε!! Ὁ ἀγώνας εἶναι γιὰ τὴν Θεομάνα μας, τὴν Παναγία

"Σὰν τὴν καταστολισμένη νύφη, ἔτσι εἶναι ἡ Ἑλλάδα μᾶς γεμάτη ἀπὸ ἐκκλησίες, μοναστήρια καὶ ἐρημοκλήσια τῆς Παναγίας, πνευματικὰ παλάτια τῆς ταπεινῆς αὐτῆς Βασίλισσας. Στὸ...

Επιτέλους, ας είμαστε ειλικρινείς και αντικειμενικοί με την αλήθεια και ας μην προσπαθούμε να στηρίξουμε το αντιεκκλησιαστικό μας μένος...

Μεροληψία Α. Παπαγιάννης , Ιατρός Διάβασα χθες σε ιστολόγιο ένα απλό και συγχρόνως εύστοχο σχόλιο-ερώτημα: «Πώς, μετά τον Μάιο που επιτράπηκε ο κόσμος στις Εκκλησίες και η Θεία Κοινωνία, τα...

και….γράμματα γνωρίζω και Χριστόν μαρτυρώ!

Βγαίνει τώρα ένας κάποιος καθηγητής Γενετικής και μας λέει ότι η θεία κοινωνία αποτελεί πρόβλημα, όσον αφορά την μετάδοση του κορονοϊού και οπωσδήποτε έχει...

Η Παράκληση της Παναγίας από τον Μητρ. Λαρίσης στον Τίμιο Πρόδρομο Κυψελοχωρίου

Στην ακολουθία του Εσπερινού και ακολούθως της Ιεράς Παρακλήσεως προς τιμήν της Υπεραγίας Θεοτόκου χοροστάτησε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λαρίσης και Τυρνάβου κ. Ιερώνυμος, στον...

«Ὁ γλυκασμὸς τῶν Ἀγγέλων, τῶν θλιβομένων ἡ χαρά…»

Στον Ι. Ναό Αγίου Δημητρίου Μικρού Βάλτου μετέβη ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Κεγχρεών κ. Αγάπιος, την Δευτέρα, 3 Αυγούστου 2020, προκειμένου να τελέσει την Ι....

Η Παράκληση της Παναγίας στην Κερασιά και τη Λουτροπηγή

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφερσάλων κ. Τιμόθεος, το εσπέρας της Κυριακής 2 Αυγούστου 2020, χοροστάτησε στις ακολουθίες του Εσπερινού και της ιεράς Παρακλήσεως προς...

Αρχιερατική Θεία Λειτουργία στο Μητροπολιτικό Παρεκκλήσιο Αγίου Στεφάνου Μαυρομματίου

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφερσάλων κ. Τιμόθεος, την Κυριακή 2 Αυγούστου 2020, επί τη ανακομιδή του ιερού λειψάνου του αγίου και ενδόξου πρωτομάρτυρος...

Αρχιεπίσκοπος: H Εκκλησίας οφείλει να αρθεί στο ύψος των περιστάσεων ακολουθώντας τις υποδείξεις των αρμόδιων αρχών

Σε απάντηση ερωτήσεων δημοσιογράφων, ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.Ιερώνυμος έκανε την ακόλουθη δήλωση: "Η Εκκλησία μας, από την πρώτη στιγμή της εμφάνισης της...

Μεθοδευμένος ο διχασμός των ορθόδοξων Ελλήνων;

Την ανακομιδή των ιερών λειψάνων του Αγίου Στεφάνου τιμήσαμε στην εκκλησιαστική κοινότητα Αγίας Μαρίνας, στην οποία υπάρχει παρεκκλήσιο αφιερωμένο στη μνήμη του, στο νότιο...

Οσιος Παΐσιος: Οι 33 συμβουλές για να γίνουμε καλύτεροι

Ο Παΐσιος ίσως είναι ο μοναδικός μοναχός στη σύγχρονη ιστορία της Ορθοδοξίας για τον οποίο έχουν γραφτεί τα περισσότερα βιβλία, στα οποία οι συγγραφείς...

Ο Μητρ. Μεσσηνίας για τον Φιλίππων Προκόπιο: «Ήταν τίμιος με τα ανθρώπινα και δίκαιος με τα θεία»

Από το Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων της Ιεράς Μητροπόλεως Φιλίππων, Νεαπόλεως και Θάσου δίδεται στην δημοσιότητα ο λόγος, που εξεφώνησε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης...

Η Παράκληση της Παναγίας από τον Μητρ. Λαρίσης στον Άγιο Αθανάσιο Σωτηρίου

Με κατάνυξη τελέστηκε η ακολουθία της Ιεράς Παρακλήσεως προς την Υπεραγία Θεοτόκο στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Σωτηρίου, χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Λαρίσης και...

Η Παράκληση της Παναγίας από τον Μητρ. Βεροίας στην Καστανιά

Τη Δευτέρα 3 Αυγούστου το απόγευμα ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων χοροστάτησε στον Εσπερινό και στη Παράκληση της Θεοτόκου στον Ιερό Ναό...

Ντοκιμαντέρ για τις Προσκυνηματικές Περιηγήσεις της Πιερίας

Ξεκίνησε την προηγούμενη εβδομάδα ο πρώτος κύκλος των  γυρισμάτων του ντοκιμαντέρ με θέμα τα Προσκυνήματα της Πιερίας, μια ακόμη κοινή δράση της Ιεράς Μητροπόλεως...

Ο Μητροπολίτης Χαλκίδος επισκέφθηκε την μικρή Ενορία του Αρτεμησίου

Το απόγευμα της Δευτέρας 3 Αυγούστου 2020, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Χαλκίδος κ. Χρυσόστομος επισκέφθηκε την μικρή Ενορία του Αρτεμησίου Β. Ευβοίας, ως έναρξη της...