Την Παρασκευή 19 Αυγούστου ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων λειτούργησε και κήρυξε τον θείο λόγο στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Ναούσης, όπου αποθησαυρίζεται η Θαυματουργός Ιερά Εικόνα της Παναγίας «Παντανάσσης», με την ευκαιρία της εορτής του πολιούχου και προστάτου της ηρωικής και αγιοτόκου πόλεως, Οσίου Θεοφάνους του Θαυματουργού.

Στη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας τέθηκε σε προσκύνηση η Τιμία Κάρα του Οσίου Θεοφάνους, η οποία φυλάσσεται στον Ιερό Ναό.

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ. Παντελεήμων εξέφρασε τις ευχαριστίες του προς όσους κοπίασαν για την άρτια διοργάνωση της Πανηγύρεως με πρώτο τον Αρχιερατικό Επίτροπο Ειρηνουπόλεως, Γραμματέα της Ιεράς Μητροπόλεως μας και προϊστάμενο του Ιερού Ναού Αρχιμ. Αρσένιο Χαλδαιόπουλο και ανέφερε μεταξύ άλλων:  «Χαίροις ὁ τῇ κλήσει προσφόρως πο­λιτευσάμενος».

Ἀνάμεσα στά πολλά ἐγκώμια μέ τά ὁποῖα καταστέφει ὁ ἱερός ὑμνο­γράφος τόν ἑορταζό­με­νο πολιοῦχο καί προστάτη μας, ὅσιο Θεοφάνη τόν νέο, εἶναι καί τό ἐγκώμιο τό ὁποῖο προανέφερα.

Τί λέγει ὁ ἱερός ὑμνογράφος; «Χαί­ροις ὁ τῇ κλήσει προσφόρως πολιτευσάμενος». Μακαρίζει τόν ὅσιο Θεοφάνη διότι ἔζησε ἀντάξια τῆς κλήσεως τήν ὁποία ἔλαβε.

Πολλές φορές γίνεται λόγος στήν Και­νή Διαθήκη γιά τήν κλήση τοῦ ἀν­θρώπου, γιά τή μυστική δηλαδή πρόσκληση πού λαμβάνει ὁ κάθε ἄν­θρωπος στή ζωή του ἀπό τόν Θεό γιά νά ἐπιλέξει τόν ἕνα ἤ τόν ἄλλο δρόμο.

Καί μπορεῖ ὅλοι οἱ ἄνθρωποι νά ἔχουμε πλασθεῖ ἀπό τόν Θεό καί νά ἔχουμε ἔρθει στή ζωή μέ ἕνα καί μο­ναδικό προο­ρισμό, νά ἐπιστρέ­ψου­με στόν Θεό διά τοῦ ἐξαγνι­σμοῦ καί τῆς καθάρσεως τῆς ψυχῆς μας καί διά τῆς ὁμοιώσεως πρός αὐτόν, δέν εἴμεθα ὅμως ὅλοι οἱ ἄνθρωποι ἴδιοι, δέν ἀκολουθοῦμε καί δέν μπο­­ροῦμε νά ἀκολουθή­σουμε τόν ἴδιο δρόμο. Ἐπιπλέον, πρέπει νά ἔχουμε κατά νοῦν ὅτι δέν ὑπάρ­χει ἕνας μόνο δρόμος πού μᾶς ὁδη­γεῖ στή σωτηρία, ἀλλά ὑπάρχουν πολλοί καί διαφορετι­κοί, ὅπως πολλοί καί δια­φο­ρετικοί εἴμεθα οἱ ἄνθρωποι.

Ὁ καθένας μας, λοιπόν, ἔχει τόν δικό του δρόμο πρός τή σωτηρία. Καί ὁ δρόμος αὐτός, τόν ὁποῖο ἀσφαλῶς δέν γνωρίζουμε ἐκ τῶν προτέ­ρων, μᾶς τόν κάνει γνω­στό ὁ Θεός διά τῆς προσωπικῆς μας κλή­σεως.

Μᾶς τόν κάνει ὁ Θεός γνωστό, ὄχι γιατί θέλει νά μᾶς περιορίσει ἤ νά προκαθορίσει τήν πορεία τῆς ζωῆς μας ἤ νά μᾶς στερήσει τήν ἐλευ­θε­ρία μας, ἀλλά γιατί ὡς παντογνώ­στης καί προορῶν τά πάντα γνω­ρίζει μέσα ἀπό ποιόν δρόμο μπορεῖ νά φθάσει ὁ καθένας μας στόν προ­ορισμό του.

Ἡ δική μας ἐλευθερία καί ἀνε­ξαρ­τη­σία ἔγκειται στήν ἀπόφασή μας νά ἀκολου­θή­σουμε τήν κλήση τοῦ Θεοῦ ἤ νά τήν ἀπορ­ρίψουμε. Καί ἐάν τήν ἐπι­λέ­ξουμε, ἐνα­πόκειται στή δική μας ἐλεύθερη βούληση νά τήν ἀκολου­θή­σουμε μέ πιστότητα καί συνέ­πεια, προκειμέ­νου νά φθά­σουμε στό ποθητό ἀπο­τέ­λεσμα, ὅπως ἀκρι­βῶς συνέβη μέ τόν ἑορ­ταζό­με­νο πολιοῦχο μας, τόν ὅσιο Θεοφά­νη.

Διότι δέν ἀρκεῖ νά θελήσουμε νά ἀκολουθήσουμε τήν κλήση τοῦ Θεοῦ, θά πρέπει νά ἀγω­νι­σθοῦμε γιά νά βαδίσουμε σύμ­­φωνα μέ αὐτή σέ ὅλη μας τή ζωή.

Τιμώντας, λοιπόν, σήμερα τόν «τῇ κλήσει προσφόρως πολι­τευ­σάμενον» ὅσιο Θεοφάνη, ἄς ἀκο­­λου­θήσουμε τό παράδειγμά του, ἄς ἀκολουθήσουμε δη­λα­δή τήν κλή­ση πού ἀπευθύνει ὁ Θεός στόν καθένα μας προσωπικά,  γιατί ὁ Θεός ἀπευθύνει στόν καθέ­να μας μία κλήση.

Ἀσφαλῶς δέν μᾶς καλεῖ νά ζή­σου­με τή ζωή τῆς ἀσκή­σεως, ὅπως ἔκανε ὁ ὅσιος Θεοφάνης, ἀλλά νά μιμηθοῦμε τή συνέπειά του στήν κλήση του. Διότι παρά τίς δυσκο­λίες πού ἀντιμετώπισε ὁ ὅσιος Θεοφάνης, παρά τούς πειρα­σμούς καί τά ἐμπόδια καί τούς κινδύνους πού συνάντησε καί μάλι­στα σέ ἐποχές πολύ δύσκολες, ὁ ὅσιος Θεοφάνης συνέχισε νά πε­ριπατεῖ «ἀξίως τῆς κλήσεως», ὑπο­μένο­ντας ὅλους τούς πειρα­σμούς, διότι γνώριζε ὅτι «ὁ ὑπο­μείνας εἰς τέλος σωθήσεται», γνώριζε ὅτι ἡ ὑπομο­νή, πού στη­ρίζεται στήν ἐμπι­στο­σύνη στόν Θεό, καί ἡ ὑποταγή στό θέλημα του εἶναι ὁ ἀσφαλής τρό­πος γιά νά ἀντα­πο­κρι­θεῖ ὁ ἄνθρω­πος στήν κλήση του.

Καί αὐτό ἰσχύει γιά τόν καθένα μας. Ὁ Θεός μᾶς ὑποδεικνύει τήν προσωπική μας κλήση μέ πολλούς τρόπους. Μπο­ρεῖ νά εἶναι μία ἐσω­τερική πληρο­φορία πού αἰσθανό­μαστε, μπορεῖ νά εἶναι ἡ φωνή ἤ ἡ παρουσία ἑνός ἀν­θρώπου στή ζωή μας, μπορεῖ νά εἶ­ναι οἱ συγκυρίες καί τά γεγονότα, τά προβλήματα καί οἱ δυσκολίες πού ἀντιμετω­πί­ζουμε, καί περιμένει νά τήν δε­χθοῦμε καί νά τήν ἀκολουθήσουμε μέσα ἀπό τή ζωή μας, ὅποια καί ἄν εἶναι αὐτή.

Ἄν τήν δεχθοῦμε, ἀλλά κυρίως ἄν τήν ἀκολουθήσουμε μέ ὑπομο­νή καί μέ ὑπακοή στό θέλημα τοῦ Θεοῦ, τότε θά ἔχουμε τή χάρη καί τή βοήθειά του στήν προσπάθεια καί τόν ἀγώνα μας. Τότε ὅσες δυ­σκο­λίες καί ἄν συναντήσουμε, θά μπορέσουμε νά τίς ἀντιμετωπίσου­με μέ τή βοήθεια τοῦ Θεοῦ καί θά μπορέσουμε νά ζήσουμε ἀντάξια μέ τήν κλήση τοῦ Θεοῦ, πολιτευό­με­νοι καί ἐμεῖς «προσφόρως τῇ κλήσει», ὥστε νά ἀξιω­θοῦ­με τῆς αἰωνίου ζωῆς, στήν ὁποία ἔχει σκοπό νά μᾶς ὁδηγήσει ὁ Θεός μέ τήν κλήση πού μᾶς ἀπευθύνει, γιά νά ἀπολαύσουμε τά οὐράνια ἀγαθά καί νά δο­ξά­­ζου­με μαζί μέ τόν ὅσιο Θεοφάνη τόν Θεό αἰω­νίως στόν οὐρανό.

                                                              Φωτογραφίες

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο [email protected] άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Ο Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας τίμησε τον Γενικό Πρόξενο της Ελλάδος στο Σύδνεϋ

Την Παρασκευή, 23 Σεπτεμβρίου, στον Ιερό Ναό Αναστάσεως του Χριστού, Παναγίας Μυρτιδιωτίσσης και Αγίας Ελέσης, στο προάστιο Kogarah του Σύδνεϋ, τελέστηκε ο Μέγας Πανηγυρικός...

Εκδήλωση μνήμης για τα εκατό χρόνια από την Μικρασιατική Καταστροφή

Με επιτυχία που ξεπέρασε κάθε προσδοκία πραγματοποιήθηκε το απόγευμα την Τετάρτης 22 Σεπτεμβρίου 2022, στην κατάμεστη αίθουσα «Μελίνα Μερκούρη» του Δημαρχείου Φυλής, στα Άνω...

Ο Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας ανακηρύχθηκε Πάτρωνας-Κηδεμόνας του Αυστραλο-Ελληνικού Μνημείου της Μελβούρνης

Το Σάββατο, 24 Σεπτεμβρίου, στο περιθώριο της εκδηλώσεως μνήμης που πραγματοποιήθηκε στο Αυστραλο-Ελληνικό Μνημείο της Μελβούρνης, για τα 100 χρόνια από τη Μικρασιατική Καταστροφή,...

Η εορτή του Αγίου Νεομάρτυρος Ιωάννου του εκ Κονίτσης, στο τόπο καταγωγής του

Η μνήμη του Αγίου Νεομάρτυρος Ιωάννου του εκ Κονίτσης εορτάστηκε στην ακριτική κωμόπολη της Κόνιτσας του Νομού Ιωαννίνων, και στον Ιερό Προσκυνηματικό Ναό Αγίου...
video

O Δημητριάδος Ιγνάτιος σε 60’’ – Αύριο είναι Κυριακή Α΄ ΛΟΥΚΑ (video)

Παρακολουθήστε το σύντομο βιντεάκι που ετοίμασε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Δημητριάδος και Αλμυρού κ.Ιγνάτιος, για την Κυριακή Α΄ Λουκά. "μη φοβάσαι... από τώρα θα ψαρεύεις ανθρώπους" “Ο...

Πανηγυρικός Εσπερινός στον Ιερό Ναό Παναγίας Μυρτιδιωτίσσης Πειραιώς

Στην Ακολουθία του Εσπερινού που τελέστηκε στον Πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Παναγίας Μυρτιδιωτίσσης Πειραιώς χοροστάτησε σήμερα Παρασκευή 23 Σεπτεμβρίου 2022 ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πειραιώς κ.Σεραφείμ. Ακολούθησε...

«Αγκαλιάζοντας τη Γη της Μικράς Ασίας»

Καθώς φέτος συμπληρώνεται ένας αιώνας από τον ξεριζωμό της ελληνικής παρουσίας στη Μικρά Ασία και την Ανατολική Θράκη, η Ιερά Μητρόπολη Λαρίσης και Τυρνάβου...

«Πρώτα η υγεία μου ή η σωτηρία της ψυχής μου;»

Του Πρωτοσυγκέλλου της Ι.Μ. Φωκίδος, Γέροντος Νεκταρίου Μουλατσιώτη Αδελφοί μου. Με την βοήθεια και τη χάρη του Θεού φθάσαμε σήμερα στο τέλος της φετινής ιεραποστολικής και...

Αγιασμός στη Σχολή Βυζαντινής Μουσικής στην Πάρο

Με την ευκαιρία της ενάρξεως του νέου εκπαιδευτικού έτους 2022-2023, ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ. Καλλίνικος τέλεσε τον Αγιασμό της Σχολής Βυζαντινής Μουσικής του...

Η εορτή της Παναγίας της Φανερωμένης στην Ερμούπολη

Στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, στην Ερμούπολη, όπου φυλάσσεται από το 1955 η θαυματουργή Εικόνα της Παναγίας της Φανερωμένης, έργο του...

Θεμελίωση Ιερού Ναού στο Νέο Νοσοκομείο Χαλκίδος

Την Παρασκευή 23 Σεπτεμβρίου 2022, ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας, Μητροπολίτης Χαλκίδος κ. Χρυσόστομος, συνοδευόμενος από τον Αρχιμ. Αιμιλιανό Χρήστου-Προϊστάμενο του Μητροπολιτικού Ι. Ν. Αγ....

Εγκαίνια της Lamiaexpo 2022 από τον Φθιώτιδος Συμεών

Τον Αγιασμό των Εγκαινίων της Πανελλήνιας Έκθεσης Λαμίας «Lamiaexpo 2022» τέλεσε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Φθιώτιδος κ. Συμεών παρουσία σύσσωμης της πολιτειακής και πολιτικής ηγεσίας της...

Ο Πανηγυρικός Εσπερινός της Μυρτιδιώτισσας στην Πύλο

Με την δέουσα εκκλησιαστική μεγαλοπρέπεια και τάξη και την παρουσία πλήθους πιστών τελέσθηκε το εσπέρας της Παρασκευής 23 Σεπτεμβρίου, ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός της...

«Μη κατακρίνειν τον αδελφόν μου…»

Μία από τις πλέον χαρακτηριστικές ευχές της Εκκλησίας μας κατά τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή είναι η ευχή του Αγίου Εφραίμ του Σύρου, το γνωστό στον...