Του Βαγγέλη Γκιάτα

Παρουσία των Σεβ.  Μητροπολιτών κ. Μητροπολίτου Λαρίσης κ. Ἱ ε ρ ω ν ύ μ ο υ, Μητροπολίτου Γλυφάδας κ Ἀ ν τ ω ν ί ο υ Θεσσαλιώτιδος ,  Φαναριφερσάλων κ. Τ ι μ ο θ έ ο υ,  Τρίκκης καὶ Σταγῶν κ. Χ ρ υ σ ο σ τ ό μ ο υ , Λαρίσης και Τυρνάβου κ. Ιερώνυμου ,  καὶ τοῦ Ποιμενάρχου Σταγών και Μετεώρων  κ. Θ ε ο κ λ ή τ ο υ, πλήθος  της τοπικής πολιτικής , Στρατιωτικής , Αστυνομικής και Πυροσβεστική Ηγεσίας , κορυφώθηκαν σήμερα οι  Λατρευτικές εκδηλώσεις για την εορτή των Οσίων Μετεωριτών Πατέρων στη Καλαμπάκα .

Σήμερα  Κυριακή 19 Μαίου  και ώρα 7.00 τό πρωί πραγματοποιήθηκε ο Ὄρθρος καί ἐν συνεχείᾳ ἡ τέλεσις πολυαρχιερατικῆς Θείας Λειτουργίας, μετά τό πέρας τῆς ὁποίας οι εκδηλώσεις κορυφώθηκαν με την Λιτάνευση τῆς ἁγίας Εἰκόνος καί τῶν ἱερῶν Λειψάνων τῶν Ὁσίων Μετεωριτῶν Πατέρων, διά τῶν ὁδῶν ΚΟΥΠΗ, Θ. ΚΑΤΣΙΚΑ, ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟΝ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ἔνθα θὰ τελεσθῇ Ἀρτοκλασία, ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ, Π. ΚΟΜΜΑΤΟΥ, Θ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, Γ. ΚΡΟΣΑΡΗ καὶ ΚΟΥΠΗ.

Ὥρα 7 τὸ βράδυ: Ἑσπερινὸς καὶ κατόπιν Παρακλητικὸς Κανὼν στοὺς Ὁσίους Μετεωρίτες Πατέρες καὶ ἀποχώρησις τῶν ἱερῶν Λειψάνων.

Μετεωρίτες

Τά πρώτα  ίχνη τους χάνονται μέσα στήν άχλύ τής ιστορίας καί τού χρόνου, τών θρύλων καί τών παραδόσεων. Ή αφετηρία τής ασκητικής πολιτείας τών Σταγών μπορεί νά άναχθει στόν ια’ αιώνα. Άπό τόν ια’ αιώνα μπορούμε νά ύποστηρίξουμε δτι στούς βράχους καί τά σπήλαια των Σταγών κατέφευγαν άσκητές, στυλίτες στην ουσία,7 καί ζοϋσαν σέ μικρά κελλιά, τίς «κέλλες», καί είχαν ύποτυπώδη παρεκ¬κλήσια, «τά προσευχάδια», γιά τήν καθημερινή τους προσευχή. Αύτοί οί άσκητές-άναχωρητές συνέστησαν στό δεύτερο μισό τοϋ 6′ αιώνα ναό, στόν όποιο συγκεντρώνονταν κάθε Κυριακή, γιά νά τελέσουν άπό κοινού την καθιερωμένη λατρεία στό Θεό καί ό όποιος άποτελοϋσε τό «Κυριά¬κό» η «πρωτάτο» τοϋ μοναστικού συγκροτήματος.

Σύμφωνα με τό «Σύγγραμμα ιστορικόν» ό ναός αύτός, πού άποτέλεσε τό «Κυριάκό» τής Σκήτης, ύπήρχε κάτω από τό Στύλο τής Δούπιανης καί ήταν ό ναός τής ύπεραγίας Θεοτόκου, τής έπονομαζομένης Δουπιάνου: «Ό δε ναός της ύπεραγίας Θεοτόκου της επονομασμένης Δουπιάνου εις κεφαλήν της Σκήτεως προετετίμητο ώς πρωτάτον, ανέχων και τα περί αύτην μονύδρια, α μεν εις καταφυγήν, ά δε εις συνασπισμόν, έπει αύτη εις την γην και προς ταις ρίζαις των Μετεώρων λίδων άνάκειται»}Ίο εκκλησάκι τής Παναγίας τής Δούπιανης, πού διασώζεται μέχρι σήμερα βρίσκεται κάτω άπό τό βράχο τής Δούπιανης, στά άριστερά τοϋ δρόμου πού οδηγεί στον Άγιο Νικόλαο τόν Άναπαυσά, βορειοδυτικά τοϋ Καστρακίου.

Έτσι μπορούμε νά ποϋμε δτι ή Σκήτη τής Δούπιανης ύπήρξε ή πρώιμη μορφή τοϋ μοναχισμοϋ στά Μετέωρα, τό πρώτο οργανωμένο μοναστικό κυτταρο τής μετεωρίτικης Θηβαΐδας πού άναπτύχθηκε άργότερα. Αναζητώντας δέ τίς ρίζες τής οργανωμένης μοναχικής ζωής στά Άγια Μετέωρα, διαπιστώνουμε πώς ό μετεωρίτικος μοναχισμός είχε την ’ίδια εξέλιξη μέ τά άλλα παρόμοια μοναστικά κέντρα, δηλαδή πέρασε καί άπό τά τρία στάδια τοϋ άσκητικοϋ, τοϋ κοινοτικού καί τοϋ κοινοβιακοϋ βίου…

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο info@poimin.gr άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.