του Ἀρχιμ. Γρηγορίου Κωνσταντίνου Διδάκτωρος Θεολογίας

Ὁ Ἰανουάριος ἔχει χαρακτηρισθεῖ ὡς ὁ μήνας τῶν Ἱεραρχῶν. Ἔτσι λοιπόν γιά μιά ἀκόμη φορᾶ θά ἑορτάσουμε τήν μνήμη τῶν τριῶν αὐτῶν  μεγάλων Πα­τέ­ρων καὶ διδασκάλων τῆς Ἐκκλησίας μας τὸν Ἅ­γιον Βα­σί­λει­ον τὸν Γρη­γό­ριον τὸν θε­ο­λό­γον καὶ τὸν Ἰ­ω­άν­νην τὸν Χρυ­σό­στο­μον.

Ξε­χω­ρι­στὴ μέ­ρα γιὰ τὰ γράμ­μα­τα ἡ ἑορτή αὐτή, ἀ­φοῦ οἱ ὡς ἄνω Πα­τέ­ρες ἄ­φη­σαν τὴν σφραγίδα τους στά διάφορα κεί­με­να ὑ­ψη­λοῦ πε­ρι­ε­χο­μέ­νου καὶ ἐ­πέ­τρε­ψαν στὸ χρι­στι­α­νι­σμὸ νὰ τὰ ἀ­φ­μοι­ώ­σει μὲ τὸν παι­δα­γω­γι­κό­τε­ρο τρό­πο καὶ τὶς προ­ε­κτά­σεις τῆς ἀρ­χαί­ας θρη­σκεί­ας. Χωρίς βέβαια νά ἀγνοοῦμε τὶς φι­λο­σο­φι­κὲς καὶ ἰ­δε­ο­λο­γι­κὲς ἀρ­χὲς ποὺ ὁ­δή­γη­σαν τὸν κάθε πι­στὸ σὲ βή­μα­τα πνευ­μα­τι­κό­τε­ρα μὲ πα­ναν­θρώ­πι­νο πε­ρι­ε­χό­με­νο.

Συ­νη­θί­ζου­με τὴν ἡ­μέ­ρα αὐ­τὴ νὰ δι­αν­θί­ζου­με τὶς προ­σω­πι­κό­τη­τες τῶν τριῶν ἅγιων Πατέρων μὲ κο­σμη­τι­κᾶ ἐ­πί­θε­τα κα­τάλ­λη­λα τῶν ἱ­κα­νο­τή­των καὶ τῶν ἀ­ρε­τῶν τους. Κα­τὰ πα­ρά­δο­ση ὅ­πως ἄλ­λω­στε συμ­βαί­νει μὲ ὅ­λες τὶς ὁ­μι­λί­ες νὰ χρη­σι­μο­ποι­οῦ­με με­γα­λό­σχη­μες ἐκ­φρά­σεις. Οἱ προ­σω­πι­κό­τη­τες ὅ­μως τῶν με­γά­λων αὐ­τῶν δι­δα­σκά­λων δὲν ἔ­χουν ἀ­νάγ­κη ἀ­πὸ ὅλα αὐτά, διότι εἶναι φῶτα πού λάμπουν καί φωτίζουν διαχρονικά  ὅλες τίς ἐποχές.

Σπου­δὲς προ­σεγ­μέ­νες καὶ ἐ­πι­δό­σεις ὑ­ψη­λὲς καὶ στοὺς τρεῖς διαφαίνονται ἀπό τὸ πλού­σιο συγ­γρα­φι­κὸ τους ἔρ­γο. Ὅ­μως δὲν πρέπει νὰ ἀγνοούμαι καὶ τὸ πλούσιο ἔρ­γο τῆς φι­λαν­θρω­πί­ας τους ποὺ προ­σφέ­ρον­ταν ἀ­δι­ά­κρι­τα ὅ­πως καὶ στὴν ἱ­ε­ραρ­χι­κὴ πα­ρου­σί­α καὶ ζω­ή τους ποὺ ὁ­λο­κλη­ρώ­θη­κε στὴ φρά­σῃ τοῦ Χρυ­σο­στό­μου: «Δόξα τῷ Θεῷ  πάντων ἕνεκεν».

Ἡ γνη­σι­ό­τη­τά τους εἶ­ναι ἡ ἴ­δια τους ἡ ζω­ή, ἡ ἀ­ξι­ο­σύ­νη τους εἶ­ναι τὸ ἴ­διο τους τὸ ἔρ­γο, τὸ πα­ρά­δειγ­μά τους εἶ­ναι δι­α­χρo­νι­κὸ καὶ ἔ­χει ἰ­σχὺ σὲ κά­θε ἐ­πο­χὴ χω­ρὶς ἰ­δι­αί­τε­ρη δι­ά­κρι­ση, χω­ρὶς ἔ­παρ­ση καὶ ἀν­τα­γω­νι­σμό.

Ἀ­πο­φεύ­γον­τας να ἀ­να­φερ­θοῦ­με στὰ βι­ο­γα­φι­κὰ τους στοι­χεῖ­α ποὺ λί­γο πολύ μας εἶ­ναι γνω­στὰ θὰ μνημονεύσουμε ὅ­μως ἀ­πὸ τὸν κάθε­ ἅγιο κά­τι ποὺ πρέ­πει νὰ θυ­μό­μα­στε.

Τὸ πα­ρά­δειγ­μα τῆς μέ­λισ­σας προ­βάλ­λει ὁ Μέ­γας Βα­σί­λει­ος: Νὰ μοι­ά­σε­τε λέ­ει παι­διά μου τὴ   μέ­λισ­σα, «στὸ ἔρ­γο του πρὸς τοὺς νέ­ους», ποὺ ἔ­χει τὴ δυ­να­τό­τη­τα τῆς δι­ά­κρι­σης καὶ τῆς ἐ­πι­λο­γῆς, νὰ γυ­ρί­ζει σὲ ὅ­λα τὰ λου­λού­δια γιὰ νὰ τὰ γνω­ρί­σει, ἀλ­λὰ ἀ­πο­κο­μί­ζει ἀ­πὸ αὐ­τὰ μό­νο τὰ ὠ­φέ­λι­μα, «τὸ νέ­κταρ καὶ τὴ γῦρι». Νὰ μοι­ά­σε­τε τὴ μέ­λισ­σα, ποὺ παίρ­νει μό­νο τὸ νέ­κταρ    ἀ­πὸ τὴ γε­μά­τη ἀγκάθια τρι­αν­τα­φυλ­λιὰ καὶ νὰ σκε­φθεῖ­τε ὅ­τι ἡ δη­μι­ουρ­γί­α τοῦ ἀν­θρώ­που ἡ διακρι­τι­κὴ καὶ προ­νο­μι­ού­χα δὲν δι­και­ο­λο­γεῖ ἀ­τυ­χεῖς ἐ­πι­λο­γὲς ποὺ κα­θο­ρί­ζουν τὴ ζω­ὴ στὸ μέλ­λον της καὶ στὴν ἐ­ξέ­λι­ξή της.

Δύ­σκο­λο τὸ ἔρ­γο τοῦ δι­δα­σκά­λου θὰ ση­μει­ώ­σει ὁ Γρη­γό­ριος θε­ο­λό­γος. Ναυ­μα­χί­α σὲ τρι­κυ­μι­σμέ­νη θά­λασ­σα ἡ δι­δα­σκα­λι­κὴ λει­τουρ­γί­α κι αὐ­τὸ για­τί ὁ δι­δά­σκα­λος κα­τὰ τὸν Ἅ­γιο   Πα­τέ­ρα ἔ­χει νὰ κά­νει μὲ ζων­τα­νὸ ὑ­λι­κό, μὲ  παιδιά, μὲ ἐ­φή­βους ἀ­να­στα­τω­μέ­νους ἀ­πὸ τὴν τρικυμισμένη σύγχρονη ἐποχή, μὲ νέ­ους ποὺ ὁ αὐ­θορ­μη­τι­σμός καὶ παρορμητισμός τους δὲν χα­λι­να­γωγοῦνται εὔ­κο­λα πολύ δε περισσότερο δὲν μπαίνουν στὰ κα­λού­πια τῆς λο­γι­κῆς τῶν μεγά­λων.

«Θεί­α τέ­χνη καὶ λό­γος ἠ­νι­ο­χεῖ­ται πάν­τα» κα­τὰ τὸνἍ­γιο Ἰ­ω­άν­νη τὸν Χρυ­σό­στο­μο ποὺ το­νί­ζει ἐ­πι­γραμ­μα­τι­κὰ στοὺς κα­τη­χη­τι­κοὺς του λό­γους. Τὴν  προι­κο­δό­τη­ση ποὺ ἡ φύ­ση ἔ­χει προ­σφέ­ρει στὸν ἄν­θρω­πο μέ­σα ἀ­πὸ ἁρμο­νι­κοὺς νό­μους μέ­σα ἀ­πὸ ἀ­ρε­τὲς ποὺ πε­ρισ­σεύ­ουν καὶ ἠ­νι­ο­χοῦν τὴ ζω­ὴ ἀρ­κεῖ νὰ συ­νει­δη­το­ποι­η­θεῖ ἡ ὕ­παρ­ξῃ, ἀρ­κεῖ νὰ ὀρ­γα­νω­θεῖ ἡ προ­σπά­θεια ἀ­πὸ τὸν καθένα μας γιὰ τὴν ἐ­ξέ­λι­ξή της.

Ἄ­ξια τέ­κνα ἱ­κα­νῶν μη­τέ­ρων καὶ οἱ τρεῖς Ἱ­ε­ράρ­χες, ὀ­φεί­λουν τὴ γνώ­ση καὶ τὴν παι­δεί­α τους ἀπόλυτα σέ αὐτές ποὺ τοὺς ἀ­νέ­θρε­ψαν. Ἀν­θοῦ­σα, Νό­να καὶ Ἐμ­μέ­λεια τὰ ὀ­νό­μα­τα ποὺ δι­αν­θί­ζουν τὰ βι­ο­γρα­φι­κὰ ση­μει­ώ­μα­τα τῶν ἐνλό­γῳ οἰ­κου­με­νι­κῶν Πα­τέ­ρων. Ὁ ρό­λος τῆς μη­τέ­ρας στὴ ζω­ὴ τους προ­τάσ­σε­ται κυ­ρί­αρ­χος καὶ πα­ρα­δειγ­μα­τι­κός. Προ­βάλ­λε­ται σὰν ἀ­ναγ­καῖ­ο στή­ριγ­μα σὰν «βα­κτη­ρί­α» ἐλ­πί­δας καὶ ἀ­να­φέ­ρε­ται ἐ­πι­στα­μέ­νως καὶ ἀ­πὸ τοὺς ἴ­διους καὶ ἀ­πὸ αὐ­τοὺς ποὺ πα­ρα­τη­ροῦν καί βιογραφοῦν τὴν ζω­ή των. Σὲ μιὰ ἐ­πο­χὴ ποὺ οἱ θε­σμοὶ κα­ταρ­ρέ­ουν, σὲ μιὰ ἐ­πο­χὴ ποὺ ἐκ­φυ­λί­ζον­ται οἱ ἀ­ξί­ες ποὺ ἡ γνώ­ση καὶ ἡ ἑλληνορθόδοξη παι­δεί­α δι­έρ­χον­ται μεγάλη κρί­ση ποὺ ἡ  ἄ­στο­χη ζω­ὴ δὲ βγάζει που­θε­νά. Οἱ προ­σω­πι­κό­τη­τες τῶν με­γά­λων αὐ­τῶν ἀν­δρῶν στέ­κον­ται σήμερα ὅσο ποτέ ἄλλοτε πύ­ρι­νες καὶ πα­ρα­δειγ­μα­τί­ζουν γιὰ τὸ ἦ­θος, τὴ προσφο­ρά, τὴ πολυπραγμοσύνη, τὴν ἀ­νάγ­κη να ἀ­να­δύ­η­τε ὁ ἄν­θρω­πος τοῦ ἄγχους καί τῆς κρίσης μέσα ἀ­π’ ὅ­λες τὶς δρα­στη­ρι­ό­τη­τες ποὺ τοῦ προ­σφέ­ρει ὁ κα­θ’ ὁ­μοί­ω­σιν προ­ο­ρι­σμός του.

Ἡ γι­ορ­τὴ τῶν τρι­ῶνἹ­ε­ραρ­χῶν εἶ­ναι ἡ γι­ορ­τὴ ὅ­λου τοῦ μα­θη­τι­κοῦ κό­σμου, εἶ­ναι ἡ γι­ορ­τὴ τῆς γνώ­σης ἀ­πὸ τὴν ἀ­στρο­λο­γί­α τὴ φι­λο­σο­φί­α καὶ τὰ μα­θη­μα­τι­κὰ μέ­χρι τὴ θε­ο­λο­γί­α. Φυ­σι­κὰ εἶ­ναι ἡ γι­ορ­τὴ τῆς παι­δεί­ας καὶ τῆς καλ­λι­έρ­γειας ποὺ προ­κύ­πτει ἀ­πὸ τὴ μά­θη­ση καί ἔτσι θά πρέπει νά μείνει παρότι κάποιες σκοτεινές δυνάμεις θέλουν νά τήν ἀμαυρώσουν καί καταργήσουν. Εἶναι ἡ προ­βο­λὴ τῆς ἀ­ξί­ας τῶν γραμ­μά­των στὴ ζω­ή μας. Μπο­ρεῖ σή­με­ρα ἡ ἀ­ξί­α τῆς γνώ­σης καὶ τῶν σπου­δῶν νὰ ἔ­χει ὑ­πο­βαθ­μι­σθεῖ, ἡ σχέ­ση ὅμως μὲ τὸ σχο­λεῖ­ο καὶ τὴ μά­θη­ση πάντα θά μᾶς προ­βλη­μα­τί­ζει. Ἡ ἀ­νάγ­κη γιὰ ἐκ­παί­δευ­ση νὰ μὴν εἶ­ναι πρω­ταρ­χι­κὴ καὶ νὰ προ­βάλ­λον­ται ὑ­πο­κα­τά­στα­τα ὅ­λων αὐ­τῶν τῶν ἀρ­χῶν. Ἡ ἀ­τμό­σφαι­ρα ὅ­μως ποὺ καλ­λι­ερ­γεῖ τὸ σχο­λεῖ­ο ἡ σχέ­ση τοῦ δι­δα­σκά­λου μὲ τὸ μα­θη­τὴ ἡ ἐ­πι­κοι­νω­νί­α μέ­σα ἀ­πὸ τὴ λει­τουρ­γί­α τῆς τάξῃς, πρέ­πει  νὰ ἀ­πο­κτή­σει ἕνα ἰδιαίτερο νόημα. Τὰ χρόνια τῆς ἐκπαίδευσης εἶ­ναι τά πιὸ πα­ρα­γω­γι­κὰ γιὰ τό καθένα μας, εἶ­ναι τὸ νέ­κταρ καὶ ἡ πο­λύ­τι­μος γῦ­ρι ποὺ ὅ­σον καὶ ἂν δὲν ἀ­ξι­ο­λο­γεῖ­ται ἔ­χει ση­μα­σί­α γιὰ τὴ γο­νι­μό­τη­τα καὶ τὴν προ­α­γω­γὴ τῆς ποι­ό­τη­τας τῆς ζω­ῆς στή σύγχρονη λαβωμένη κοινωνία μας.  Στόχος τοῦ παρόντος κειμένου δέν εἶναι νά κουράσει τόν ἀναγνώστη μέ λόγια τῶν ὁποίων τή σημασία θά κατανοήσει μέσα ἀπό τά θεόπνευστα κείμενα τῶν ἁγίων Πατέρων. Θέ­λω ὅ­μως μέ­σα ἀ­πὸ αὐ­τὴ τὴν μι­κρὴ πραγματεία στὴ μνή­μη τῶν τρι­ῶν Ἱ­ε­ραρ­χῶν νὰ προ­κα­λέ­σω τὸ ἐν­δι­α­φέ­ρον τοῦ ἀναγνώστη νὰ ξεσηκώ­σω τὴν ἐ­πι­θυ­μί­αν του γιά εὐ­γε­νῆ  ἄ­μι­λα καί δι­ά­κρι­ση στὴ μόρ­φω­ση ποὺ μπο­ρεῖ νὰ μὴν ἐ­ξα­σφα­λί­ζει σὲ ὅ­λους ἐπιτυχία καί ἐπαγγελματική ἀποκατάσταση, ἀλ­λὰ σί­γου­ρα ὅμως ἀ­φή­νει τὴ γλυ­κειὰ γεύ­ση ἀ­πὸ τὸν ἀ­γῶ­να τὸν κα­λό, ὅπως μᾶς τόν κηρύττουν οἱ τρεῖς ἅγιοι.

Σή­με­ρα ποὺ οἱ ἀ­ξί­ες δι­έρ­χον­ται κρί­ση, σή­με­ρα ποὺ ὅ­λοι μας δί­νου­με προ­τε­ραι­ό­τη­τες στὶς ἀ­παι­τή­σεις τῶν και­ρῶν καὶ ἴ­σως χά­νου­με τὸ νό­η­μα τῶν ἡ­με­ρῶν. Ἡ εἰ­κό­να τῶν τρι­ῶν Ἱ­ε­ραρ­χῶν στὸ προ­σκυ­νη­τά­ρι τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας ποὺ ὅ­λοι μας τὴν ἡ­μέ­ρα αὐ­τὴ τῆς ἑορτῆς ἔ­χου­με τὴ δυ­να­τό­τη­τα νὰ προ­σκυ­νή­σου­με, ἔρ­χε­ται νὰ μας θυ­μή­σει, ὅ­τι εἴ­μα­στε ὑ­πεύ­θυ­νοι γιὰ τὴν ποι­ό­τη­τα τῆς προσφερόμενης γνώ­σης, ποὺ σὰν δῶ­ρο ἀ­πὸ τὸν Θε­ὸ πρέ­πει νὰ τὴ ζη­τή­σου­με σω­στὰ ἂν θέ­λου­με νὰ μᾶς χα­ρι­στή. Αὐ­τοὺς λοι­πὸν τοὺς τρεῖς ἁ­γί­ους Πα­τέ­ρες τι­μοῦ­ν καὶ γι­ορ­τά­ζου­ν κάθε χρόνο ὅ­λοι οἱ ἄνθρωποι τῶν γραμμάτων καί ὄχι μόνον, συγχρό­νως δὲ ἃς τοὺς πα­ρα­κα­λέ­σου­με νὰ βρί­σκον­ται κον­τά μας ὡς προ­στά­τες καὶ βο­η­θοὶ για­τί τοὺς ἔ­χου­με πε­ρισ­σό­τε­ρο ἀ­νάγ­κη σήμερα ἀ­πὸ κάθε ἄλ­λη ἐ­πο­χή.

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο info@poimin.gr άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Συναξάρι 7ης Μαρτίου

Μητροπολίτου Φαναρίου Ἀγαθαγγέλου Γενικοῦ Διευθυντοῦ τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος    † Μνήμη τῶν ἁγίων ἱερομαρτύρων Ἀγαθοδώρου, Αἰθερίου, Βασιλέως, Ἐλπιδίου, Εὐγενίου, Ἐφραίμ καί Καπίτωνος.     Ἐπί...

Ο Μητροπολίτης Σύρου προσευχήθηκε υπέρ αναπαύσεως των κεκοιμημένων στο Κοιμητήριο του Αγ. Γεωργίου Ερμουπόλεως

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Σύρου κ. Δωρόθεος Β’ τέλεσε σήμερα το πρωί, στο Κοιμητήριο του Αγίου Γεωργίου Ερμουπόλεως, Τρισάγιο επί του τάφου των αοιδίμων Ιεραρχών...

Το Ψυχοσάββατο στην Μητρόπολη Μαρωνείας και Κομοτηνής

Τό Σάββατον, 6ην Μαρτίου 2021, Ψυχοσάββατον τῆς Ἀπόκρεω, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης ἱερούργησεν εἰς τό Κοιμητήριον τῆς Κομοτηνῆς καί ἐτέλεσεν τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν προκατόχων...

Τρισάγιο στο Στρατιωτικό Κοιμητήριο Λάρισας

Αν και η Περιφερειακή Ενότητα της Λάρισας προσπαθεί να επανέλθει στην κανονικότητα της μετά το χτύπημα του εγκέλαδου, αλλά και λόγω της πανδημίας που...

Τρισάγιο υπέρ αναπαύσεως των πεσόντων Αστυνομικών στο Αστυνομικό Μέγαρο Λάρισας

Τρισάγιο τελέσθηκε στον προαύλιο χώρο του Αστυνομικού Μεγάρου Λάρισας στη μνήμη των θανόντων στο καθήκον αστυνομικών, ενώπιον του ειδικού μνημείου που έχει τοποθετηθεί για...

Ο σκανδαλισμός των αδυνάτων

του Σεβ. Μητροπολίτου Χριστόδουλου Μουστάκα ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΕΩ, Α΄ Κορ. 8, 8-9, 2 Ο ΣΚΑΝΔΑΛΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΔΥΝΑΤΩΝ «Οὔτε γάρ ἐάν φάγωμεν περισσεύομεν, οὔτε ἐάν μή φάγωμεν ὑστερούμεθα»...

Μνημόνευση των κεκοιμημένων στον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Νικολάου Πολιούχου Ερμουπόλεως Σύρου

Σύμφωνα με τις οδηγίες του Σεβασμιωτάτου κ. Δωροθέου Β’ στον Ιερό Καθεδρικό Ναό του Πολιούχου Ερμουπόλεως Σύρου Αγίου Νικολάου, όπως και σε όλους τους...

«Γεώργιον τον νέον αθλητήν, τιμήσωμεν εν ύμνοις οι πιστοί…»

Στον Ιερό Προσκυνηματικό Ναό του Αγίου ενδόξου νεομάρτυρος Γεδεών του εν Τυρνάβω, στην πόλη του Τυρνάβου, χοροστάτησε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λαρίσης και Τυρνάβου κ....

Ο Φθιώτιδος Συμεών και πάλι αρνητικός στον covid – 19. Επανέρχεται κανονικά στα καθήκοντά του.

Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως Φθιώτιδος ανακοινώνεται ότι ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης  κ. Συμεών, ο οποίος τηρώντας σταθερά τα ισχύοντα υγειονομικά πρωτόκολλα, με αίσθημα συνεπούς ατομικής και...

Συγκέντρωση ανθρωπιστικής βοήθειας από την Ι.Μ. Καλαβρύτων για τους σεισμόπληκτους της Θεσσαλίας

Τον τελευταίο καιρό στη λοιμική πανδημία του κορωνοϊού, που δοκιμάζει εκατοντάδες συνανθρώπους μας, προστέθηκαν και οι καταστροφικές συνέπειες του μεγάλου σεισμού, που έπληξε την...

Σημαντική στήριξη στο Σουρλίγκειο Ίδρυμα Καναλίων

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σουρλιγκείου Ιδρύματος Καναλίων ευχαριστεί: Α. Την Ιερά Μεγίστη Μονή Βατοπεδίου και τον Άγιο Καθηγούμενο αυτής, Γέροντα Εφραίμ, για την προσφορά μεγάλης...

Ιερό τρισάγιο υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του μακαριστού Μητροπολίτου Μαξίμου

Στον ιερό Καθεδρικό και Προσκυνηματικό Ναό των Αγίων Θεοδώρων Σερρών, στον αύλειο χώρο του οποίου αναπαύεται ο αοίδιμος Μητροπολίτης Σερρών και Νιγρίτης κυρός Μάξιμος,...

Συναξάρι 6ης Μαρτίου

Μητροπολίτου Φαναρίου Ἀγαθαγγέλου Γενικοῦ Διευθυντοῦ τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος † Μνήμη τῆς εὑρέσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ μετά τῶν Τιμίων Ἥλων ὑπό τῆς Ἁγίας...

Η Καμπάνα στο Κουτσόχερο απόψε Ξαναχτυπά

Από νωρίς το πρωί, ο Πρωτοσύγκελλος της Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου π. Ιγνάτιος Μουρτζανός βρέθηκε στο χωριό Κουτσόχερο, το οποίο χτυπήθηκε πολύ περισσότερο από όλα...

Φτάνουν πια οι εκπτώσεις

Αρχιμ. Αλέξιος Εγκλειστριώτης Η Κύπρος "της Μπανανίας", όπως πολύ σοφά την χαρακτήρισε ο αείμνηστος Πρόεδρος Γλαύκος Κληρίδης,  έσπευσε και πάλι να πρωτοτυπήσει, αυτή τη φορά...