Η ΜΕΤΑΚΟΜΙΔΗ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΛΕΙΨΑΝΩΝ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

Μητροπολίτου Φαναρίου Ἀγαθαγγέλου
Γενικοῦ Διευθυντοῦ τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος

  

νακομιδή το λειψνου το ν Ἁγοις πατρός μν ᾿Ιωννου, ρχιεπισκπου Κωνσταντινουπλεως, το Χρυσοστμου.

῾Ο ἱερός ᾿Ιωάννης ὁ Χρυσόστομος, ἐπειδή δέν ἔκανε διακρίσεις ἀνάμεσα στά πρόσωπα στήν ἀπόδοση τοῦ δικαίου καί ἔλεγχε καί τήν ἴδια τήν βασίλισσα Εὐδοξία γιά τίς παρανομίες καί ἀδικίες της, ἐξορίσθηκε δύο φορές, ἀλλά καί πάλι ἀνακλήθηκε ἀπό τήν ἐξορία. ᾿Εξορίσθηκε ὅμως καί πάλι γιά τρίτη φορά.

Ἡ ἔκπτωση τοῦ ἱεροῦ Χρυσοτόμου ἀπό τόν πατριαρχικό θρόνο προεκάλεσε σχίσμα μέσα στήν Ἐκκλησία τῶν ὀπαδῶν του «Ἰωαννιτῶν» καλουμένων, οἱ ὁποῖοι δέν ἀνεγνώριζαν τό διάδοχό του, παρά τίς ἐπίμονες συστάσεις νά ὑπακούσουν στούς νέους ἐκ- κλησιαστικούς ἄρχοντες καί νά διαφυλάξουν τήν ἑνότητα τῆς Ἐκ- κλησίας.

Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος ὁδηγήθηκε στήν Κουκουσό καί ἀπό ἐκεῖ στήν Ἀραβισσό καί ἔπειτα, στίς 10 Ἰουνίου τοῦ ἔτους 404 μ.Χ., στήν Πιτιούντα τοῦ Πόντου. Ἡ πορεία του μέχρι ἐκεῖ ἦταν ὄχι μόνο περιπετειώδης, ἀλλά κυριολεκτικά μαρτυρική, γεμάτη ἀπό κακουχίες καί δεινοπαθήματα.

᾿Εκεῖ, λοιπόν, στήν Πιτιούντα ὁ ἔνσαρκος Ἄγγελος ἐκλήθηκε ἀπό τῶν πάντων Δεσπότη στίς αἰώνιες σκηνές, τό ἔτος  407 μ.Χ., ἐνῶ τό ἅγιο σκήνωμά του ἐνταφιάσθηκε στά Κόμανα τοῦ Πόντου μαζί μέ τά ἅγια λείψανα τῶν ἁγίων μαρτύρων Βασιλίσκου καί Λουκια-νοῦ, καθώς εἶχε ἀποκαλυφθεῖ σ᾿ αὐτόν ἀπό αὐτούς τούς ἴδιους διά νυκτερινῆς ὀπτασίας, ὅταν ἀκόμη ζοῦσε.

Τό σχίσμα τῶν «Ἰωαννιτῶν» ἀποκαταστάθηκε μέ τήν ἀνα-κομιδή τῶν ἱερῶν λειψάνων τοῦ Ἁγίου στήν Κωνσταντινούπολη, τό ἔτος 438 μ.Χ., ἐπί Πατριάρχου Πρόκλου. Ἡ μεταφορά τῶν ἱερῶν λειψάνων ἀπό τά Κόμανα συνοδεύθηκε μέ μία ἐπιστολή-διαταγή τοῦ αὐτοκράτορος Θεοδοσίου Β´, υἱοῦ τοῦ Ἀρκαδίου καί τῆς Εὐδο- ξίας, ἡ ὁποία ἔγραφε:

«Ἐπιστολ Βασιλως Θεοδοσου πρς τν Οκουμενικ Πα-τριρχη, Διδσκαλο κα Πνευματικ Πατρα ᾿Ιωννη τν Χρυσό-στομο.

᾿Επειδ, Πτερ τμιε, θεωρσαμε τ σμα σου νεκρ, πως συμβανει μ τ λλα, θελσαμε πλς ν τ προυμε κα ν τ με-ταφρουμε πρός μς. Γι᾿ ατ κα δικαως στοχσαμε στν πθο μας.

λλ σ τουλχιστον, Πτερ τιμιτατε, πο ἐδδαξες σ λους τ μετνοια, συγχρησ μας πο σ παρακαλομε κα σν παιδι πο γαπμε τος πατρες μας ἐπίδοσέ μας τν αυτ σου κα εὔ-φρανε μ τν παρουσα σου ατος πο σ ποθον».

Αὐτήν τήν ἐπιστολή τοῦ αὐτοκράτορα τήν πῆγαν στόν Ἅγιο καί τήν τοποθέτησαν ἐπάνω στή λάρνακά του. Τότε ὁ Ἅγιος ἔδωσε τόν ἑαυτό του στούς ἀπεσταλμένους τοῦ αὐτοκράτορα, καί ἔτσι αὐτοί μετέφεραν τή λάρνακα πού περιεῖχε τό ἅγιο λείψανο στήν Κωνσταντινούπολη, χωρίς νά κοπιάσουν καθόλου. Ἡ ὑποδοχή τῶν ἱερῶν λειψάνων τοῦ Ἁγίου ὑπῆρξε παλλαϊκή. Σύσσωμος λαός, κλῆ-ρος καί μοναχοί, μέ ἐπικεφαλῆς τόν αὐτοκράτορα, τούς αὐλικούς, τή σύγκλητο καί ὅλους τούς ἄρχοντες, ὑποδέχθηκαν καί προσκύνη-σαν μέ σεβασμό τά λείψανά του.  Μέ πολλή εὐλάβεια μετέφεραν ἀρχικά τή λάρνακα στό ναό τοῦ Ἀποστόλου Θωμᾶ, στά Ἀμαντίου, ἔπειτα δέ στό ναό τῆς Ἁγίας Εἰρήνης. ᾿Εκεῖ ἔβαλαν τό ἅγιο λείψανο πάνω στό σύνθρονο καί ἅπαντες ἐβόησαν: «Ἀπλαβε τ θρνο σου, Ἅγιε». Στή συνέχεια ἡ λάρνακα τοποθετήθηκε σέ αὐτοκρατορική ἅμαξα καί μεταφέρθηκε στόν περιώνυμο ναό τῶν Ἁγίων Ἀποστό-λων. ᾿Εκεῖ ἔβαλαν τό ἅγιο λείψανο ἐπάνω στήν ἱερή καθέδρα καί ἔγινε τό θαῦμα: ὁ Ἅγιος ἐπεφώνησε πρός τό λαό τό «Ερνη πσι». ῎Επειτα τό ἐναπέθεσαν μέσα στό Ἅγιο Βῆμα, κάτω ἀπό τήν Ἁγία Τράπεζα.

῾Η Σύναξη τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου ἐτελεῖτο στόν πάνσεπτο ναό τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων. Ἱερά λείψανα τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου ἀφιέρωσε διά χρυσοβούλλου στή μονή Μεγίστης Λαύρας τοῦ Ἁγίου Ὄρους ὁ αὐτοκράτορας Ἰωάννης Τσιμισκῆς (969-976 μ.Χ.) καί τεμάχιο τῆς ἀριστερᾶς χειρός ὁ Ἀνδρό-νικος ὁ Παλαιολόγος (1282-1328) , διά χρυσοβούλλου, τόν Ἰούλιο τοῦ ἔτους 1284, στή μονή Φιλοθέου τοῦ Ἁγίου Ὄρους. Ἐπίσης, τμή-ματα τοῦ ἱεροῦ λειψάνου φυλάσσονται στίς μονές Βατοπαιδίου, Ἰβήρων, Ἁγίου Διονυσίου καί Δοχειαρίου.

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τῆς ἁγίας Μαρκιανῆς τῆς βασιλίσσης.

    Ἡ Ἁγία Mαρκιανή ἦταν σύζυγος τοῦ Ἰουστίνου Α´ τοῦ Γέ-ροντος (518-527 μ.Χ.). Διακρινόταν γιά τήν εὐσέβεια, τό ἀσκητικό τοῦ βίου της καί τή φιλανθρωπία της. Ἐκοιμήθηκε ὁσίως μέ εἰρήνη καί ἐνταφιάσθηκε στό ναό τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων Κωνσταντινου-πόλεως. 

† Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τοῦ ὁσίου πατρός ἡμῶν Κλαυδίνου.

    Ὁ Ἅγιος Κλαυδῖνος ἦταν μοναχός καί ἐκοιμήθηκε ὁσίως μέ εἰρήνη. 

† Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τοῦ ὁσίου πατρός ἡμῶν Πέτρου τοῦ Αἰγυπτίου.

    Ὁ Ἅγιος Πέτρος ἦταν μοναχός καί μαθητής τοῦ Ἀββᾶ Λώτ καί ἐκοιμήθηκε ὁσίως μέ εἰρήνη. 

† Τ ατ μρᾳ, μνήμη τοῦ ἁγίου Δημητριανοῦ, ἐπισκόπου Ταμασσοῦ τῆς Κύπρου, τοῦ θαυματουργοῦ.

    Ὁ Ἅγιος Δημητριανός ἐγεννήθηκε στήν Ταμασσό[1]. Ἐγνώ-ρισε τό Χριστό ἀπό τή βρεφική ἡλικία καί Τόν ἀγάπησε μέ ὅλη του τήν ψυχή. Ἔγινε Ἐπίσκοπος Ταμασσοῦ καί στό πρόσωπό του οἱ πιστοί βρῆκαν τόν πνευματικό πατέρα καί καθοδηγητή, τόν προ-στάτη τῶν ὀρφανῶν καί τῶν πτωχῶν, οἱ ἀσθενεῖς τό στοργικό ἀδελ-φό, οἱ θλιβόμενοι τήν παραμυθία. Ὁ Θεός τόν ἀξίωσε τοῦ χαρί-σματος τῆς θαυματουργίας. Ὁ Ἅγιος ἐκοιμήθηκε μέ εἰρήνη καί τιμᾶ-ται ἰδιαίτερα στήν Πέρα Ὀρεινή τῆς Κύπρου. 

† Τ ατ μρᾳ, μνήμη τοῦ ἁγίου Ἄσκιοτ τοῦ βασιλέως.

    Ὁ Ἅγιος Ἄσκιοτ ἐγεννήθηκε καί ἐβασίλευσε στή Γεωργία τόν 9ο αἰώνα μ.Χ. Ὁ εὐσεβής ἡγεμόνας ἀνήγειρε πολλούς ναούς καί ἀρκετές μονές. Ἐφονεύθη ὑπό τῶν Ἀράβων μέσα στό ναό τοῦ κά-στρου τοῦ Ἀρτανούγκι τῆς Γεωργίας τόν ὁποῖο εἶχε κτίσει. Στά Γεωργιανά Συναξάρια ἀναφέρεται καί ὡς Κουροπαλάτης[2]. 

† Τ ατ μρᾳ, μνήμη τοῦ ὁσίου πατρός ἡμῶν Τίτου, τοῦ ἐκ Κιέβου.

Ὁ Ὅσιος Τίτος ἐγεννήθηκε στή Ρωσία. Ἦταν στρατιώτης ἀλλά ἀπό ἀγάπη στό Θεό ἐγκατέλειψε τόν κόσμο καί ἔγινε μοναχός στή Μεγάλη Λαύρα τῶν σπηλαίων τοῦ Κιέβου. Ὁ Ὅσιος Τίτος ἐκοι-μήθηκε μέ εἰρήνη περί τόν 11ο αἰώνα μ.Χ. 

† Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τοῦ ἁγίου νεομάρτυρος Δημητρίου.

Ὁ Ἅγιος Νεομάρτυς Δημήτριος, πού διακρινόταν γιά τό κάλ-λος τοῦ προσώπου του καί τό ἦθος  τῆς καρδίας του, ἐργαζόταν στό Γαλατᾶ Κωνσταντινουπόλεως σέ κάποιο οἰνοπωλεῖο πού ἀνῆκε στόν Χριστιανό Χατζῆ Παναγιώτη. Κάποιοι ἀπό τούς θαμῶνες τοῦ οἰνοπωλείου, Μωαμεθανοί ἀπό τόν Πόντο, προσπάθησαν νά προ-σηλυτίσουν τόν Δημήτριο. Μιά ἡμέρα, πού αὐτοί ἐμέθυσαν, ἐκδιώχ-θηκαν ἀπό τό οἰνοπωλεῖο ἀπό τόν ἰδιοκτήτη καί τόν Δημήτριο. Ἡ βίαιη αὐτή ἐκδίωξη ἐξόργησε τούς Μωαμεθανούς πού ἀπεφάσισαν νά ἐκδικηθοῦν τόν Δημήτριο. Τόν κατήγγειλαν ψευδῶς ὡς δράστη τοῦ τραυματισμοῦ τοῦ Μωαμεθανοῦ συντρόφου τους τήν ἡμέρα πού ἐμέθυσαν. Προσαχθείς ὁ Δημήτριος ἐνώπιον τοῦ βεζύρη δέν κατάφερε νά ἀποδείξει τήν ἀθωότητά του. Ἔτσι ἐτέθηκε σέ αὐτόν τό δίλημμα τῆς τουρκικῆς μισαλλοδοξίας, δηλαδή νά διαλέξει μετα-ξύ ἐξισλαμισμοῦ καί θανάτου. Ὁ Μάρτυς δέν ἀρνήθηκε τόν Χριστό παρά τούς ἐκφοβισμούς, τίς ὐποσχέσεις καί τούς δελεασμούς. Ἐμαρ-τύρησε στήν Κωνσταντινούπολη τό 1784 καί ἐτελειώθη διά ξίφους.

†  Τ ατ μρᾳ, μνήμη τοῦ ἁγίου ἱερομάρτυρος Πέτρου Ζβέρεφ.

    Ὁ Ἅγιος Ἱερομάρτυς Πέτρος ἐμαρτύρησε τό ἔτος 1929[3]. 

Ταῖς αὐτῶν ἁγίαις πρεσβείαις, ὁ Θεός, ἐλέησον ἡμᾶς. Ἀμήν!

[1] Μία ἀπό τίς ἀρχαιότερες πόλεις τῆς Κύπρου.
[2] Ἀνώτατος βαθμός στή βασιλική αὐλή τοῦ Βυζαντίου. Ὁ κουροπαλάτης εἶχε τήν ἀνώτατη διεύθυνση τοῦ παλατίου. Τό ὑψηλό καί ἐμπιστευτικό αὐτό ἀξίωμα ἀπονεμό-ταν σέ πρόσωπα τῆς ἀνώτατης ἀριστοκρατίας, ἀκόμη καί σέ μέλη τῆς βασιλικῆς οἰκο-γένειας.
[3] Ἀνδρέου Ν. Παπαβασιλείου, Μητρῷον Ἁγιωνυμίας τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, σελ. 51.

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο info@poimin.gr άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Νάξος: Επιμνημόσυνη δέηση υπέρ αναπαύσεως των ψυχών τέλεσε ο Μητροπολίτης Καλλίνικος

Την Τετάρτη 12-5-2021, ημέρα κατά την οποία η Αγία μας Εκκλησία τιμά την μνήμη των Αγίων Επιφανίο Κύπρου και Γερμανού Κωνσταντινουπόλεως, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Παροναξίας...

Άγιος Αχίλλειος Λαρίσης ο θαυματουργός

ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου – Καθηγητού Ξεχωριστή χορεία των αγίων της Εκκλησίας μας είναι όσοι έλαβαν μέρος στις Μεγάλες Οικουμενικές Συνόδους, στις οποίες, με την...

Εορτασμός της Συνάξεως των εν Μεσσηνία διαλαμψάντων Αγίων.

Ενημερώνουμε το χριστεπώνυμο πλήρωμα της Τοπικής Εκκλησίας ότι την προσεχή Κυριακή , κατά την οποίαν η Αγία μας Εκκλησία τιμά τα πρόσωπα των Μυροφόρων...

Απάντηση Μητροπόλεως Πειραιώς στις υποδείξεις του κ. Αναστάσιου Βαβούσκου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ Ἐν Πειραιεῖ τῇ 14ῃ Μαΐου 2021   ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ ΕΙΣ ΤΑΣ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΤΟΥ κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΒΑΒΟΥΣΚΟΥ   Ὁ Ἐντιμότατος κ. Ἀναστάσιος Βαβοῦσκος Δικηγόρος καί ἄρχων Ἀσηκρήτης τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ὅπως...

Ἑορτασμός ἐπὶ τῇ ἀπελευθερώσει τῆς Κομοτηνῆς

Στὰ πλαίσια τοῦ Ἑορτασμοῦ τῆς ἀπελευθερώσεως τῆς Κομοτηνῆς τήν παραμονή τῶν Ἐλευθερίων, Πέμπτη 13 Μαΐου ἐ. ἒ., πραγματο­ποιήθηκε ἡ Ὑποδοχὴ τῆς σεπτῆς θαυματουργοῦ Ἱερᾶς...

H εορτή του Αγίου Θεράποντος, στην ομώνυμη Γυναικεία Κοινοβιακή Μονή Γαλατακίου

Με λαμπρότητα και με τα απαραίτητα υγειονομικά μέτρα τελέσθηκε η εορτή του Αγίου Θεράποντος, στην ομώνυμη Γυναικεία Κοινοβιακή Ι. Μονή στην περιοχή Γαλατάκι Κορινθίας,...

Η Μητρόπολις Άρτης πανηγύρισε την μνήμη του Αγίου Θεράποντος

Την Παρασκευή 14 Μαΐου 2021, το πρωί, στον πανηγυρίζοντα Ενοριακό Ιερό Ναό του Αγίου Θεράποντος, Αγίων Αναργύρων Άρτης, ετελέσθη Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου...

Περί κανονικών παραπτωμάτων και ποινών συνέχεια

Ανέγνωσα σήμερα στο διαδίκτυο το Δελτίο Τύπου της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, (δείτε εδώ) με το οποίο ανακοινώνεται η επιβολή ποινών σε ιερομόναχό της και...

ΔΙΣ, ΔΙΣ, ἑνὸς δέ ἐστι χρεία!

Toῦ Βασίλειου Εὐσταθίου,Δρ. Φυσικοῦ, πτ. Θεολογίας (Τμ.Κοιν.Θ.ΕΚΠΑ) «Ἐγένετο δὲ ἐν τῷ πορεύεσθαι αὐτοὺς καὶ αὐτὸς εἰσῆλθεν εἰς κώμην τινά. γυνὴ δέ τις ὀνόματι Μάρθα ὑπεδέξατο...
video

Θαύμα: ανέστησε εγκεφαλικά νεκρό

Θαύμα: ανέστησε εγκεφαλικά νεκρό. Πολλές φορές οι πιστοί ζητούν από τον Γέροντα Νεκτάριο να προσευχηθεί για κάποιο πρόβλημά τους. Ο Γέροντας μεταφέρει τα αιτήματα...

Πανήγυρις Αγίου Θεράποντος στην Μητρόπολη Άρτης

Την Πέμπτη 13 Μαΐου 2021, το απόγευμα, στον πανηγυρίζοντα Ενοριακό Ιερό Ναό του Αγίου Θεράποντος, στον οικισμό Αγίων Αναργύρων Άρτης, ετελέσθη Μέγας Εσπερινός χοροστατούντος...

Ανακοινωθέν της Ι.Μ. Πειραιώς περί του Ιερομονάχου Χριστοδούλου

Mετά πολλῆς θλίψεως καί ἕνεκεν τοῦ προκληθέντος σκανδαλισμοῦ ἐνημερώνομεν περί τοῦ ἐκ τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν προσληφθέντος εἰς τήν καθ’ ἡμᾶς Ἱ. Μητρόπολιν Ἱερομονάχου...

Εκδημία π. Εμμανουήλ Κοντάκη

Η Ιερά Μητρόπολη Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως με θλίψη ανακοινώνει την εκδημία του π.Εμμανουήλ Κοντάκη. Ας είναι αιωνία η μνήμη του!

Νέος Αρχιερατικός Επίτροπος Τυρνάβου

Με απόφαση και ευλογία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Λαρίσης και Τυρνάβου κ. Ιερωνύμου, Αρχιερατικός Επίτροπος της Αρχιερατικής Περιφερείας Τυρνάβου, αναλαμβάνει ο Προϊστάμενος και Εφημέριος του...

Ο Μητροπολίτης Μεσσηνίας στο Φόρουμ των Δελφών

Στο 6ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, το οποίο ξεκίνησε τις εργασίες της Δευτέρα, στο Ζάππειο Μέγαρο, μίλησε σήμερα, 13 Μαρτίου ο Μητροπολίτης Μεσσηνίας κ....