Η ΜΕΤΑΚΟΜΙΔΗ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΛΕΙΨΑΝΩΝ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

Μητροπολίτου Φαναρίου Ἀγαθαγγέλου
Γενικοῦ Διευθυντοῦ τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος

  

νακομιδή το λειψνου το ν Ἁγοις πατρός μν ᾿Ιωννου, ρχιεπισκπου Κωνσταντινουπλεως, το Χρυσοστμου.

῾Ο ἱερός ᾿Ιωάννης ὁ Χρυσόστομος, ἐπειδή δέν ἔκανε διακρίσεις ἀνάμεσα στά πρόσωπα στήν ἀπόδοση τοῦ δικαίου καί ἔλεγχε καί τήν ἴδια τήν βασίλισσα Εὐδοξία γιά τίς παρανομίες καί ἀδικίες της, ἐξορίσθηκε δύο φορές, ἀλλά καί πάλι ἀνακλήθηκε ἀπό τήν ἐξορία. ᾿Εξορίσθηκε ὅμως καί πάλι γιά τρίτη φορά.

Ἡ ἔκπτωση τοῦ ἱεροῦ Χρυσοτόμου ἀπό τόν πατριαρχικό θρόνο προεκάλεσε σχίσμα μέσα στήν Ἐκκλησία τῶν ὀπαδῶν του «Ἰωαννιτῶν» καλουμένων, οἱ ὁποῖοι δέν ἀνεγνώριζαν τό διάδοχό του, παρά τίς ἐπίμονες συστάσεις νά ὑπακούσουν στούς νέους ἐκ- κλησιαστικούς ἄρχοντες καί νά διαφυλάξουν τήν ἑνότητα τῆς Ἐκ- κλησίας.

Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος ὁδηγήθηκε στήν Κουκουσό καί ἀπό ἐκεῖ στήν Ἀραβισσό καί ἔπειτα, στίς 10 Ἰουνίου τοῦ ἔτους 404 μ.Χ., στήν Πιτιούντα τοῦ Πόντου. Ἡ πορεία του μέχρι ἐκεῖ ἦταν ὄχι μόνο περιπετειώδης, ἀλλά κυριολεκτικά μαρτυρική, γεμάτη ἀπό κακουχίες καί δεινοπαθήματα.

᾿Εκεῖ, λοιπόν, στήν Πιτιούντα ὁ ἔνσαρκος Ἄγγελος ἐκλήθηκε ἀπό τῶν πάντων Δεσπότη στίς αἰώνιες σκηνές, τό ἔτος  407 μ.Χ., ἐνῶ τό ἅγιο σκήνωμά του ἐνταφιάσθηκε στά Κόμανα τοῦ Πόντου μαζί μέ τά ἅγια λείψανα τῶν ἁγίων μαρτύρων Βασιλίσκου καί Λουκια-νοῦ, καθώς εἶχε ἀποκαλυφθεῖ σ᾿ αὐτόν ἀπό αὐτούς τούς ἴδιους διά νυκτερινῆς ὀπτασίας, ὅταν ἀκόμη ζοῦσε.

Τό σχίσμα τῶν «Ἰωαννιτῶν» ἀποκαταστάθηκε μέ τήν ἀνα-κομιδή τῶν ἱερῶν λειψάνων τοῦ Ἁγίου στήν Κωνσταντινούπολη, τό ἔτος 438 μ.Χ., ἐπί Πατριάρχου Πρόκλου. Ἡ μεταφορά τῶν ἱερῶν λειψάνων ἀπό τά Κόμανα συνοδεύθηκε μέ μία ἐπιστολή-διαταγή τοῦ αὐτοκράτορος Θεοδοσίου Β´, υἱοῦ τοῦ Ἀρκαδίου καί τῆς Εὐδο- ξίας, ἡ ὁποία ἔγραφε:

«Ἐπιστολ Βασιλως Θεοδοσου πρς τν Οκουμενικ Πα-τριρχη, Διδσκαλο κα Πνευματικ Πατρα ᾿Ιωννη τν Χρυσό-στομο.

᾿Επειδ, Πτερ τμιε, θεωρσαμε τ σμα σου νεκρ, πως συμβανει μ τ λλα, θελσαμε πλς ν τ προυμε κα ν τ με-ταφρουμε πρός μς. Γι᾿ ατ κα δικαως στοχσαμε στν πθο μας.

λλ σ τουλχιστον, Πτερ τιμιτατε, πο ἐδδαξες σ λους τ μετνοια, συγχρησ μας πο σ παρακαλομε κα σν παιδι πο γαπμε τος πατρες μας ἐπίδοσέ μας τν αυτ σου κα εὔ-φρανε μ τν παρουσα σου ατος πο σ ποθον».

Αὐτήν τήν ἐπιστολή τοῦ αὐτοκράτορα τήν πῆγαν στόν Ἅγιο καί τήν τοποθέτησαν ἐπάνω στή λάρνακά του. Τότε ὁ Ἅγιος ἔδωσε τόν ἑαυτό του στούς ἀπεσταλμένους τοῦ αὐτοκράτορα, καί ἔτσι αὐτοί μετέφεραν τή λάρνακα πού περιεῖχε τό ἅγιο λείψανο στήν Κωνσταντινούπολη, χωρίς νά κοπιάσουν καθόλου. Ἡ ὑποδοχή τῶν ἱερῶν λειψάνων τοῦ Ἁγίου ὑπῆρξε παλλαϊκή. Σύσσωμος λαός, κλῆ-ρος καί μοναχοί, μέ ἐπικεφαλῆς τόν αὐτοκράτορα, τούς αὐλικούς, τή σύγκλητο καί ὅλους τούς ἄρχοντες, ὑποδέχθηκαν καί προσκύνη-σαν μέ σεβασμό τά λείψανά του.  Μέ πολλή εὐλάβεια μετέφεραν ἀρχικά τή λάρνακα στό ναό τοῦ Ἀποστόλου Θωμᾶ, στά Ἀμαντίου, ἔπειτα δέ στό ναό τῆς Ἁγίας Εἰρήνης. ᾿Εκεῖ ἔβαλαν τό ἅγιο λείψανο πάνω στό σύνθρονο καί ἅπαντες ἐβόησαν: «Ἀπλαβε τ θρνο σου, Ἅγιε». Στή συνέχεια ἡ λάρνακα τοποθετήθηκε σέ αὐτοκρατορική ἅμαξα καί μεταφέρθηκε στόν περιώνυμο ναό τῶν Ἁγίων Ἀποστό-λων. ᾿Εκεῖ ἔβαλαν τό ἅγιο λείψανο ἐπάνω στήν ἱερή καθέδρα καί ἔγινε τό θαῦμα: ὁ Ἅγιος ἐπεφώνησε πρός τό λαό τό «Ερνη πσι». ῎Επειτα τό ἐναπέθεσαν μέσα στό Ἅγιο Βῆμα, κάτω ἀπό τήν Ἁγία Τράπεζα.

῾Η Σύναξη τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου ἐτελεῖτο στόν πάνσεπτο ναό τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων. Ἱερά λείψανα τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου ἀφιέρωσε διά χρυσοβούλλου στή μονή Μεγίστης Λαύρας τοῦ Ἁγίου Ὄρους ὁ αὐτοκράτορας Ἰωάννης Τσιμισκῆς (969-976 μ.Χ.) καί τεμάχιο τῆς ἀριστερᾶς χειρός ὁ Ἀνδρό-νικος ὁ Παλαιολόγος (1282-1328) , διά χρυσοβούλλου, τόν Ἰούλιο τοῦ ἔτους 1284, στή μονή Φιλοθέου τοῦ Ἁγίου Ὄρους. Ἐπίσης, τμή-ματα τοῦ ἱεροῦ λειψάνου φυλάσσονται στίς μονές Βατοπαιδίου, Ἰβήρων, Ἁγίου Διονυσίου καί Δοχειαρίου.

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τῆς ἁγίας Μαρκιανῆς τῆς βασιλίσσης.

    Ἡ Ἁγία Mαρκιανή ἦταν σύζυγος τοῦ Ἰουστίνου Α´ τοῦ Γέ-ροντος (518-527 μ.Χ.). Διακρινόταν γιά τήν εὐσέβεια, τό ἀσκητικό τοῦ βίου της καί τή φιλανθρωπία της. Ἐκοιμήθηκε ὁσίως μέ εἰρήνη καί ἐνταφιάσθηκε στό ναό τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων Κωνσταντινου-πόλεως. 

† Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τοῦ ὁσίου πατρός ἡμῶν Κλαυδίνου.

    Ὁ Ἅγιος Κλαυδῖνος ἦταν μοναχός καί ἐκοιμήθηκε ὁσίως μέ εἰρήνη. 

† Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τοῦ ὁσίου πατρός ἡμῶν Πέτρου τοῦ Αἰγυπτίου.

    Ὁ Ἅγιος Πέτρος ἦταν μοναχός καί μαθητής τοῦ Ἀββᾶ Λώτ καί ἐκοιμήθηκε ὁσίως μέ εἰρήνη. 

† Τ ατ μρᾳ, μνήμη τοῦ ἁγίου Δημητριανοῦ, ἐπισκόπου Ταμασσοῦ τῆς Κύπρου, τοῦ θαυματουργοῦ.

    Ὁ Ἅγιος Δημητριανός ἐγεννήθηκε στήν Ταμασσό[1]. Ἐγνώ-ρισε τό Χριστό ἀπό τή βρεφική ἡλικία καί Τόν ἀγάπησε μέ ὅλη του τήν ψυχή. Ἔγινε Ἐπίσκοπος Ταμασσοῦ καί στό πρόσωπό του οἱ πιστοί βρῆκαν τόν πνευματικό πατέρα καί καθοδηγητή, τόν προ-στάτη τῶν ὀρφανῶν καί τῶν πτωχῶν, οἱ ἀσθενεῖς τό στοργικό ἀδελ-φό, οἱ θλιβόμενοι τήν παραμυθία. Ὁ Θεός τόν ἀξίωσε τοῦ χαρί-σματος τῆς θαυματουργίας. Ὁ Ἅγιος ἐκοιμήθηκε μέ εἰρήνη καί τιμᾶ-ται ἰδιαίτερα στήν Πέρα Ὀρεινή τῆς Κύπρου. 

† Τ ατ μρᾳ, μνήμη τοῦ ἁγίου Ἄσκιοτ τοῦ βασιλέως.

    Ὁ Ἅγιος Ἄσκιοτ ἐγεννήθηκε καί ἐβασίλευσε στή Γεωργία τόν 9ο αἰώνα μ.Χ. Ὁ εὐσεβής ἡγεμόνας ἀνήγειρε πολλούς ναούς καί ἀρκετές μονές. Ἐφονεύθη ὑπό τῶν Ἀράβων μέσα στό ναό τοῦ κά-στρου τοῦ Ἀρτανούγκι τῆς Γεωργίας τόν ὁποῖο εἶχε κτίσει. Στά Γεωργιανά Συναξάρια ἀναφέρεται καί ὡς Κουροπαλάτης[2]. 

† Τ ατ μρᾳ, μνήμη τοῦ ὁσίου πατρός ἡμῶν Τίτου, τοῦ ἐκ Κιέβου.

Ὁ Ὅσιος Τίτος ἐγεννήθηκε στή Ρωσία. Ἦταν στρατιώτης ἀλλά ἀπό ἀγάπη στό Θεό ἐγκατέλειψε τόν κόσμο καί ἔγινε μοναχός στή Μεγάλη Λαύρα τῶν σπηλαίων τοῦ Κιέβου. Ὁ Ὅσιος Τίτος ἐκοι-μήθηκε μέ εἰρήνη περί τόν 11ο αἰώνα μ.Χ. 

† Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τοῦ ἁγίου νεομάρτυρος Δημητρίου.

Ὁ Ἅγιος Νεομάρτυς Δημήτριος, πού διακρινόταν γιά τό κάλ-λος τοῦ προσώπου του καί τό ἦθος  τῆς καρδίας του, ἐργαζόταν στό Γαλατᾶ Κωνσταντινουπόλεως σέ κάποιο οἰνοπωλεῖο πού ἀνῆκε στόν Χριστιανό Χατζῆ Παναγιώτη. Κάποιοι ἀπό τούς θαμῶνες τοῦ οἰνοπωλείου, Μωαμεθανοί ἀπό τόν Πόντο, προσπάθησαν νά προ-σηλυτίσουν τόν Δημήτριο. Μιά ἡμέρα, πού αὐτοί ἐμέθυσαν, ἐκδιώχ-θηκαν ἀπό τό οἰνοπωλεῖο ἀπό τόν ἰδιοκτήτη καί τόν Δημήτριο. Ἡ βίαιη αὐτή ἐκδίωξη ἐξόργησε τούς Μωαμεθανούς πού ἀπεφάσισαν νά ἐκδικηθοῦν τόν Δημήτριο. Τόν κατήγγειλαν ψευδῶς ὡς δράστη τοῦ τραυματισμοῦ τοῦ Μωαμεθανοῦ συντρόφου τους τήν ἡμέρα πού ἐμέθυσαν. Προσαχθείς ὁ Δημήτριος ἐνώπιον τοῦ βεζύρη δέν κατάφερε νά ἀποδείξει τήν ἀθωότητά του. Ἔτσι ἐτέθηκε σέ αὐτόν τό δίλημμα τῆς τουρκικῆς μισαλλοδοξίας, δηλαδή νά διαλέξει μετα-ξύ ἐξισλαμισμοῦ καί θανάτου. Ὁ Μάρτυς δέν ἀρνήθηκε τόν Χριστό παρά τούς ἐκφοβισμούς, τίς ὐποσχέσεις καί τούς δελεασμούς. Ἐμαρ-τύρησε στήν Κωνσταντινούπολη τό 1784 καί ἐτελειώθη διά ξίφους.

†  Τ ατ μρᾳ, μνήμη τοῦ ἁγίου ἱερομάρτυρος Πέτρου Ζβέρεφ.

    Ὁ Ἅγιος Ἱερομάρτυς Πέτρος ἐμαρτύρησε τό ἔτος 1929[3]. 

Ταῖς αὐτῶν ἁγίαις πρεσβείαις, ὁ Θεός, ἐλέησον ἡμᾶς. Ἀμήν!

[1] Μία ἀπό τίς ἀρχαιότερες πόλεις τῆς Κύπρου.
[2] Ἀνώτατος βαθμός στή βασιλική αὐλή τοῦ Βυζαντίου. Ὁ κουροπαλάτης εἶχε τήν ἀνώτατη διεύθυνση τοῦ παλατίου. Τό ὑψηλό καί ἐμπιστευτικό αὐτό ἀξίωμα ἀπονεμό-ταν σέ πρόσωπα τῆς ἀνώτατης ἀριστοκρατίας, ἀκόμη καί σέ μέλη τῆς βασιλικῆς οἰκο-γένειας.
[3] Ἀνδρέου Ν. Παπαβασιλείου, Μητρῷον Ἁγιωνυμίας τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, σελ. 51.

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο info@poimin.gr άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Ο εορτασμός του Αγίου Νικολάου του Πλανά στην Νάξο

Την Τρίτη 2-3-2021, ημέρα κατά την οποία η Αγία μας Εκκλησία τιμά την ιερά μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Νικολάου του Πλανά του Ναξίου,...

Συναξάρι 3ης Μαρτίου

Μητροπολίτου Φαναρίου Ἀγαθαγγέλου Γενικοῦ Διευθυντοῦ τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος † Μνήμη τοῦ ἁγίου ἱερομάρτυρος Θεοδωρήτου, ἐπισκόπου Ἀντιοχείας. Ὁ Ἅ­γι­ος Θε­ο­δώ­ρη­τος ἦ­ταν πρε­σβύ­τε­ρος τῆςς Ἐκ­κλη­σί­ας...

Η Βοιωτική Εκκλησία για τον κοιμηθέντα Μητροπολίτη Πολυανής και Κιλκισίου κυρό Εμμανουήλ

Με αισθήματα πόνου και της κατά Θεού λύπης πληροφορηθήκαμε το θλιβερό γεγονός της κοιμήσεως του Σεβ. Μητροπολίτου Πολυανής και Κιλκισίου κυρού Εμμανουήλ, ο οποίος...

Tρισάγιο στο Συνοδικό Παρεκκλήσιο υπέρ αναπαύσεως του Μητροπολίτου Πολυανής και Κιλκισίου κυρού Εμμανουήλ

Συνέρχεται σήμερα, Τρίτη 2 Μαρτίου 2021, μέσω τηλεδιασκέψεως, η Διαρκής Ιερά Συνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος της 164ης Συνοδικής Περιόδου, υπό την Προεδρία του...

Σεμνοπρεπῶς καὶ ἱεροπρεπῶς ἑωρτάσθη ἐν Σμύρνῃ, ἡ μνήμη τῆς Ἁγίας Φωτεινῆς

Σεμνοπρεπῶς καὶ ἱεροπρεπῶς ἑωρτάσθη ἐν Σμύρνῃ, ἡ ἐτησία μνήμη τῆς Ἁγίας Φωτεινῆς, τῆς Σαμαρείτιδος, ἀγομένην τὴν 26ην Φεβρουαρίου. Ἂν καὶ εἰς τὴν πρόσφατον παράδοσιν...

Από την «σύγχυση» της Βαβέλ στην «ενότητα» της Πεντηκοστής

 του αρχιμ. Ιακώβου Κανάκη Στα κεφάλαια της προϊστορίας του ανθρώπου, όπως παρουσιάζονται στο Βιβλίο της Γενέσεως, γίνεται σαφές ότι ο Θεός από την μία δεικνύει...

Ανακοινωθέν 1ης συνεδρίας της Δ.Ι.Σ. για τον μήνα Μάρτιο

 Κατά την σημερινή πρώτη Συνεδρία Της για τον μήνα Μάρτιο η Διαρκής Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος ενημερώθηκε από την Συνοδική Επιτροπή Εκκλησιαστικής...

«Τας Του Πλάνου Παγίδας Εκφυγών, Ιερώτατε…. Νικόλαε Αοίδιμε Πλανά…»

Στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου Λαρίσης εορτάστηκε πανηγυρικά η ιερά μνήμη του Αγίου Νικολάου, Ιερέως του Πλανά του Ηγιασμένου. Στη Θεία Λειτουργία προεξήρχε...

Έκδοση ψηφίσματος για την Κοίμηση του Μητροπολίτη Πολυανής και Κιλκισίου κυρού Εμμανουήλ

Το Δημοτικό Συμβούλιο Κιλκίς, μετά το θλιβερό άγγελμα της Κοίμησης του Μητροπολίτη Πολυανής και Κιλκισίου κυρού Εμμανουήλ, συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση, σήμερα Δευτέρα 1η...

Χειροτονία Πρεσβυτέρου στην Μητρόπολη Σάμου και Ικαρίας

Μέσα σέ κλίμα ἰδιαίτερης συγκίνησης τελέσθηκε τήν Κυριακή 28η Φεβρουαρίου 2021 ὑπό τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σάμου καί Ἰκαρίας κ.κ. Εὐσεβίου, ἡ εἰς Πρεσβύτερον χειροτονία...

Πανηγυρικός Εσπερινός του Αγίου Νικολάου του Πλανά στην Νάξο

Το απόγευμα της Δευτέρας 1ης Μαρτίου ο Σεβ. Μητροπολίτης Παροναξίας κ. καλλίνικος μετέβη στον Πανηγυρίζοντα Ιερό Ενοριακό Ναό των Ναξίων Αγίων, Νικοδήμου του Αγιορείτου...

Άγιος Νικόλαος Πλανάς: Ο ευλογημένος κληρικός

ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου – Καθηγητού Στις 2 Μαρτίου η Εκκλησία μας εορτάζει τη μνήμη ενός νέου αγίου, του αγίου Νικολάου Πλανά. Πρόκειται για...

Ο Φθιώτιδος Συμεών τήρησε την υπόσχεσή του

Ο  Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Φθιώτιδος κ. Συμεών από την πρώτη στιγμή της εγκατάστασης του στη Λαμία, επέδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την ιστορική Εκκλησιαστική Σχολή Λαμίας,...

Ο Μητροπολίτης Σύρου για τον μακαριστό Πολυανής και Κιλκισίου Εμμανουήλ

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Σύρου κ. Δωρόθεος Β΄ , πληροφορηθείς, διά του υπ’ αριθμ. Πρωτ. 943/01.03.2021 Τηλεγραφήματος της Ιεράς Συνόδου, την εις Κύριον εκδημίαν του...

Κορίνθου: Nα μην ασχολούμεθα με το τι πράττει ο πλησίον μας, αλλά με το τι πράττουμε εμείς

Στον Καθεδρικό Ι. Ναό του Αποστόλου Παύλου στην Κόρινθο λειτούργησε την Κυριακή, 28 Φεβρουαρίου 2021, ο Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Διονύσιος, σύμφωνα πάντοτε με...