Μητροπολίτου Φαναρίου Ἀγαθαγγέλου
Γενικοῦ Διευθυντοῦ τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος

† Μνήμη τοῦ ἁγίου ἀποστόλου Ἀριστοβούλου, ἐπισκόπου Βρεττανίας, ἀδελφοῦ τοῦ Ἀποστόλου Βαρνάβα.

Στό δυτικό ἄκρο τῆς Εὐρώπης, τή Βρεττανία, ἀπό τόν 5ο αἰώ-να π.Χ. κατοικοῦσαν Κέλτες. Ὁ Χριστιανισμός ἐδῶ ἔρχεται γιά πρώτη φορά μέ τόν Ἅγιο Ἀριστόβουλο,  ἀδελφό τοῦ Ἀποστόλου Βαρνάβα. Ἔτσι, ἡ Ἐκκλησία τῆς Βρεττανίας ἔχει μιά μακρά ἱστο-ρία καί παράδοση. Εἶναι χαρακτηριστικό, ὅτι ἡ παράδοση αὐτή εἶναι ἰδιαίτερα ἐπηρεασμένη ἀπό τήν ἑορτολογική τάξη τῆς Μικρᾶς Ἀσίας καί τήν αὐστηρότητα τοῦ Αἰγυπτιακοῦ καί Παλαιστινιακοῦ μοναχισμοῦ.

    Ὁ Ἅγιος Ἀριστόβουλος καταγόταν ἀπό τήν Κύπρο καί  ἀνα-φέρεται ὑπό τοῦ Ἀποστόλου τῶν Ἐθνῶν Παύλου πρός τούς οἰκεί-ους τοῦ ὁποίου ἀποστέλλει ἀσπασμό[1]. Ἦταν ἐκ τῶν Ἑβδομήκοντα Ἀποστόλων καί ἀδελφός τοῦ Ἀποστόλου Βαρνάβα. Κατεστάθη ὑπό τοῦ Ἀποστόλου Παύλου Ἐπίσκοπος τῆς Μεγάλης Βρεττανίας, «τῆς νῦν Ἐγκλιτέρας, Σκωτίας καί Ἰβερνίας[2]», καί ὑπέστη πολλά παθήματα ἀπό τούς εἰδωλολάτρες. Ὁ Ἅγιος ἵδρυσε τήν ἐκεῖ Ἐκκλη-σία, ἐχειροτόνησε ἱερεῖς καί διακόνους, ἀνήγειρε ναούς καί ἐκοιμήθηκε μέ εἰρήνη.

Ἡ Ἐκκλησία ἑορτάζει, ἐπίσης, τή μνήμη του στίς 31 Ὀκτωβρί-ου μετά τῶν Ἀποστόλων Στάχυος, Ἀπελλῆ, Ἀμπλίου, Οὐρβανοῦ καί Ναρκίσσου.

† Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τῶν ἁγίων μαρτύρων Ἀγαπίου, Ἀλεξάνδρου καί Ἀλεξάδρου, Διονυσίου καί Διονυσίου, Πλησίου, Ρωμύλου ὑποδιακόνου καί Τιμολάου.

    Ὁ Ἅγιος Ἀγάπιος καταγόταν ἀπό τή Γάζα τῆς Φοινίκης, οἱ Ἅγιοι Ἀλέξανδροι ἀπό τήν Αἴγυπτο, οἱ Ἅγιοι Διονύσιοι ἀπό τήν Τρίπολη τῆς Φοινίκης, ὁ Ἅγιος Πλησίον ἀπό τήν Αἴγυπτο, ὁ Ἅγιος Ρωμύλος ἀπό τή Διόσπολη καί ὁ Ἅγιος Τιμόλαος ἀπό τόν Πόντο.

Αὐ­τοί, ἐ­νῶ ὑ­πῆρ­χε δι­ω­γμός, ἀ­πό πό­θο γι­ά τόν Χρι­στό, ἀ­φοῦ ἔ­δε­σαν τά χέ­ρι­α τους, ἀ­πό μό­νοι τους προ­σῆλ­θαν στόν ἡ­γε­μό­να τῆς πό­λε­ως τῶν Και­σα­ρέ­ων πού τό­τε ἐβα­σά­νι­ζε τούς Χρι­στι­α­νούς. Καί ἀ­φοῦ ἐστά­θη­καν ἐνώπιόν του, ὁ­μο­λό­γη­σαν τούς ἑ­αυ­τούς τους Χρι­στι­α­νούς. Ὁ ἡ­γε­μό­νας τούς πα­ρα­κά­λε­σε καί τούς ἀπείλησε πολ­λές φο­ρές, γιά νά θυ­σι­ά­σουν στά εἴδωλα, ὑ­πο­σχό­με­νος ὅ­τι θά δώ­σει δῶ­ρα καί ἀ­ξι­ώ­μα­τα σέ αὐ­τούς, ἄν ὑ­πα­κού­σουν, ἤ θά τούς τιμωρήσει ἄν δέν ἀρνηθῦν τόν Χριστό. Ἐ­πει­δή δέν ἐμπό­ρε­σε νά τούς πεί­σει νά ἔλ­θουν πρός τό θέ­λη­μά του καί νά ἀρνηθοῦν τήν πατρώα εὐσέβεια, τούς ἐβασάνισε σκληρά καί τούς ἀποκεφάλισε.

Ἔ­τσι πα­ρέ­δω­σαν τίς ἅ­γι­ες ψυ­χές τους στόν Κύ­ρι­ο στήν Καισάρεια τῆς Παλαιστίνηςμ μεταξύ τῶν ἐτῶν 284-305 μ.Χ. 

† Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τοῦ ἁγίου μάρτυρος Νικάνδρου, τοῦ ἐν Αἰγύπτῳ.

Ὁ Ἅγιος Μάρτυς Νίκανδρος ἄθλησε ἐπί αὐτοκράτορος Διο-κλητιανοῦ (284-305 μ.Χ.) στήν Αἴγυπτο. Ὁ Ἅγιος εἶχε ἀναλάβει τό ἱερό  ἔργο τῆς περισυλλογῆς τῶν ἀτάφων ἱερῶν λειψάνων τῶν Ἁγίων, τά ὁποῖα ἐνταφίασε κρυφά μέ πολύ σεβασμό.

Ὅ­ταν, λοι­πόν, ἔβλεπε τά ἱερά λεί­ψα­να νά εἶ­ναι ρι­γμέ­να κα­τά τέ­τοι­ο τρό­πο καί νά εἶ­ναι ἀ­τη­μέ­λη­τα, ἀ­φοῦ τήν ἡ­μέ­ρα δέν ἐτολ­μοῦ­σε νά τά προ­σεγ­γί­σει, γι­ά νά μήν συλ­λη­φθεῖ, τά πε­ρι­συ­νέ­λε­γε τή νύκτα αὐ­τά ἕ­να πρός ἕ­να. Ὅταν ἕνας εἰδωλολάτρης τόν εἶδε νυκτερινή ὥρα νά ἐπιμελεῖται αὐτοῦ τοῦ ἔργου, τόν διέβαλε στόν ἄρχοντα τῆς πόλεως, ὁ ὁποῖος τόν συνέλαβε καί τόν ἐβασάνιζε, γιά νά ἀρ­νη­θεῖ τό Χρι­στό. Αὐ­τός ὅ­μως γι­ά νά μήν Τόν ἀρ­νη­θεῖ, ἐ­γκω­μί­α­ζε πε­ρισ­σό­τε­ρο τόν Ἀ­λη­θι­νό Θε­ό καί τόν Δη­μι­ουρ­γό τοῦ πα­ντός. Ἐ­ξ αἰ­τί­ας αὐ­τοῦ, ἐ­πει­δή προ­κά­λε­σε τήν ὀρ­γή τοῦ ἄρ­χο­ντος, ἐδέ­χθη­κε τό θά­να­το μέ ξί­φος. Καί ἔ­τσι ἀ­φοῦ τε­λει­ώ­θη­κε ὁ βί­ος του, ἔ­λα­βε αἰ­ώ­νι­ο στέφανο. Ἦταν τό ἔτος 305 μ.Χ. 

Τῇ αὐτῇ ἡμέρα μνήμη τοῦ ἁγίου νεομάρτυρος Μανουήλ, τοῦ ἐκ Σφακίων.

Ὁ Ἅ­γι­ος Νεομάρτυς Μα­νου­ήλ ἐγεν­νή­θη­κε στά Σφα­κι­ά της Κρή­της ἀ­πό εὐ­λα­βεῖς γο­νεῖς. Σέ μι­κρή ἡ­λι­κί­α αἰχ­μα­λω­τί­σθη­κε ἀ­πό τούς Τούρ­κους καί μέ τή βί­α ἐ­ξισ­λα­μί­σθη­κε. Λί­γο ἀρ­γό­τε­ρα, βρῆ­κε τήν εὐ­και­ρί­α νά δρα­πε­τεύ­σει ἀ­πό τό σπί­τι των κυ­ρί­ων του καί κα­τέ­φυ­γε στή Μύ­κο­νο, ὅπου ἐ­ξο­μο­λο­γή­θη­κε, ἔκανε τόν κανόνα του καί ἐζοῦ­σε χρι­στι­α­νι­κά. Ἐ­κεῖ ἐνυμ­φεύ­θη­κε καί ἀ­πέ­κτη­σε ἕ­ξι παι­δι­ά. Ἐ­πει­δή ὅ­μως ἡ σύ­ζυ­γός του ἦ­ταν ἄ­πι­στη, ὁ Μα­νου­ήλ πῆ­ρε τα παι­δι­ά του καί ἔ­φυ­γε ἀ­πό τό σπί­τι. O ἀ­δελ­φός ὅ­μως τῆς πρώ­ην συ­ζύ­γου του, κα­τήγ­γει­λε τόν Ἄ­γι­ο στό τοῦρ­κο πλοί­αρ­χο.  Ὁ Μα­νου­ήλ συ­νε­λή­φθη καί μέ θάρ­ρος ὁ­μο­λό­γη­σε τήν χρι­στι­α­νι­κή του πί­στη. Τό­τε ὁ Τοῦρ­κος ναύ­αρ­χος Κουτζούκ τόν κα­τε­δί­κα­σε σέ θά­να­το.

Ἔτσι ἐμαρτύρησε ὁ Ἅγιος Μανουήλ, τό ἔτος 1792, στή Χί­ο, κοντά στήν Παλαιά Βρύση.

† Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τοῦ ἁγίου ἱερομάρτυρος Παρθενίου.

    Ὁ Ἅγιος Ἱερομάρτυς Παρθένιος ἦταν διάκονος στό Διδυμότειχο καί ἐμαρτύρησε τόν 18ο αἰώνα μ.Χ.

† Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, ἀνάμνησις τῆς σωτηρίας τῆς νήσου Λευκάδος ἐκ τοῦ σεισμοῦ.

    Μέ τή Χάρη τοῦ Θεοῦ διασώθηκε τό νησί τῆς Λευκάδος ἀπό τό σεισμό τοῦ ἔτους 1938.

Ταῖς αὐτῶν ἁγίαις πρεσβείαις, ὁ Θεός, ἐλέησον ἡμᾶς. Ἀμήν!

[1] Ρωμ. 16, 10.

[2] Ἀρχαῖο ὄνομα τῆς Ἰρλανδίας.

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο info@poimin.gr άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

video

Γέροντας Εφραίμ Αριζόνας: Όσα έζησα.

Γέροντας Εφραίμ Αριζόνας: Όσα έζησα. Στο παρόν βίντεο του καναλιού μας θα ασχοληθούμε με την οσιακή μορφή του μακαριστού Γέροντα Εφραίμ του Φιλοθεΐτη ή...

Συναξάρι 14ης Ἀπριλίου

Μητροπολίτου Φαναρίου Ἀγαθαγγέλου Γενικοῦ Διευθυντοῦ Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος   † Μνήμη τῶν ἁγίων Ἀποστόλων Ἀριστάρχου, Πούδη καί Τροφίμου, ἐκ τῶν Ἑβδομήκοντα.   Οἱ Ἅγιοι Ἀπόστολοι Ἀρίσταρχος,...

Χειροτονία νέου διακόνου στο Αγρίνιο

Τη χειροτονία ενός νέου Κληρικού τέλεσε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ. Κοσμάς, την Κυριακή Δ’ Νηστειών, 11 Απριλίου 2021. Ο Σεβ. Ποιμενάρχης...

Ο Μητροπολίτης Καλαβρύτων εκπρόσωπος του Αρχιεπισκόπου στην Εξόδιο Ακολουθία του εθνικού ευεργέτη Ιάκωβου Τσούνη

Κηδεύτηκε τη Δευτέρα 12 Απριλίου 2021 στο Δημοτικό Κοιμητήριο Παπάγου με στρατιωτικές τιμές εν ενεργεία Υποστρατήγου ο εθνικός ευεργέτης, Ιάκωβος Τσούνης, ο οποίος δώρισε...

Η Ιερά Σύνοδος για την εκδημία του Καθηγουμένου της Συνοδικής Μονής Οσίου Συμεών Καλάμου Αττικής

Η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος μέ βαθειά συγκίνηση πληροφορήθηκε την εκδημία του μακαριστού ήδη Καθηγουμένου της Ιεράς Συνοδικής Μονής Οσίου Συμεών του...

Η 4η εβδομάδα της Σαρακοστής στην Μητρόπολη Θηβών

Την Κυριακή 11 Απριλίου 2021, Κυριακή Δ΄ Νηστειών, ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ. Γεώργιος τέλεσε τη Θεία Λειτουργία στο Ιερό Ησυχαστήριο «Η Μήτηρ του...

«Μη Αποστρέψης Το Πρόσωπόν Σου Από Του Παιδός Σου….»

Στον Ιερό Ναό του Αγίου Αθανασίου Λαρίσης, χοροστάτησε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λαρίσης και Τυρνάβου κ. Ιερώνυμος, στον Κατανυκτικό Εσπερινό, τηρουμένων των υγειονομικών μέτρων. Στην ομιλία...

Μείζων των αρετών η αγάπη

Η πορεία μας προς την ηθική μας τελείωση περνά μέσα από διάφορες βαθμίδες πνευματικής ζωής. Ο πνευματικός μας αγώνας που διεξάγουμε, ιδιαίτερα αυτή την...

Στην Χριστιανική Ορθόδοξη Ελλάδα γίνεται συντονισμένη προσπάθεια αποξένωσις των ανθρώπων από τον Θεό

Τέκνα εν Κυρίω αγαπητά Με την Χάρη του Αγίου Θεού, εισήλθαμε στον λειτουργικό χρόνο της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής και σιγά σιγά πλησιάζουμε στη συγκλονιστικότερη...

ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Θετικός στον κορονοϊό o Mητροπολίτης Καρπενησίου

Κατόπιν πυρετού που εμφάνισε τις πρωινές ώρες της Δευτέρας 12/4, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Καρπενησίου  υποβλήθηκε σε rapid test, το οποίο ήταν θετικό. Ως εκ...

Συναξάρι 13ης Ἀπριλίου

Μητροπολίτου Φαναρίου Ἀγαθαγγέλου Γενικοῦ Διευθυντοῦ Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος † Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τοῦ ἐν ἁγίοις πατρός ἡμῶν Μαρτίνου, πάπα Ρώμης, τοῦ Ὁμολογητοῦ. Ὁ Ἅγιος...
video

Ομιλία Δημητριάδος Ιγνατίου στον Ε΄ Κατανυκτικό Εσπερινό – Ι.Ν. Αγ. Βασιλείου Βόλου (video)

Παρακολουθήστε την επίκαιρη ομιλία που εκφώνησε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Δημητριάδος και Αλμυρού κ. Ιγνάτιος, στα πλαίσια της σειράς κατανυκτικών ομιλιών που πραγματοποιεί, μετά το...

Εξεδόθη και κυκλοφορεί επετειακός τόμος με κείμενα και ομιλίες του Μητροπολίτου Χαλκίδος

Με την Χάρη του Θεού κατά το τρέχον έτος συμπληρώνονται είκοσι χρόνια αρχιερατικής διακονίας του Σεβασμιωμάτου Ποιμενάρχου μας, Μητροπολίτου Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων...
video

Ο Ε’ Κατανυκτικός Εσπερινός στην Ι. Μ. Φθιώτιδος

Στην Ιερά Μονή Παναγίας Ελεούσης Ξυνιάδος χοροστάτησε στον Ε΄ Κατανυκτικό Εσπερινό ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Φθιώτιδος κ. Συμεών συνεχίζοντας την μεγάλη του περιοδεία κατά την...

Φθιώτιδος Συμεών: «Η ιστορία έχει γραφτεί με αίμα, δεν ξαναγράφεται…»

Ηχηρό μήνυμα υπέρ της θυσίας της Εκκλησίας και του Ιερού Κλήρου για του Χριστού την Πίστη την Αγία και της Πατρίδος την Ελευθερία, απέστειλε...