Την Κυριακή 14 Μαρτίου(Τυρινής) ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων λειτούργησε και κήρυξε το θείο λόγο στον υπό κατασκευή Ιερό Ναό του Αγίου Λουκά του Ιατρού στην Ιερά Μονή Παναγίας Δοβρά Βεροίας.

Η Θεία Λειτουργία τελέστηκε τηρουμένων όλων των προβλεπόμενων περιοριστικών μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας, ενώ μεταδόθηκε απευθείας μέσα από την ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως, την αντίστοιχη σελίδα στο Facebook και τον ραδιοφωνικό σταθμό «Παύλειος Λόγος» στους 90.2 FM.

Στην Ιερά Ακολουθία έψαλλαν ο Πρωτοψάλτης του Ιερού Ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου Ναούσης, Άρχων Μαΐστωρ της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας κ. Γεώργιος Ορδουλίδης και ο Πρωτοψάλτης του Ιερού Ναού του Αγίου Σάββα Κυριωτίσσης Βεροίας κ. Ιορδάνης Ζερδαλής.

Ο Σεβασμιώτατος στην ομιλία του ανέφερε μεταξύ άλλων: «Σύ δέ νηστεύων ἄλειψαί σου τήν κεφαλήν καί τό πρόσωπόν σου νί­ψαι, ὅπως μή φανῇς τοῖς ἀνθρώ­ποις νηστεύων».

Μία ἀπό τίς σημαντικότερες προ­κλήσεις μέ τίς ὁποῖες βρίσκεται ἀντι­μέτωπος ὁ ἀγωνιζόμενος πνευ­ματικά χριστιανός, εἶναι αὐτή στήν ὁποία ἀναφέρεται ὁ Χριστός στή σημερινή εὐαγγελική περικο­πή μιλώντας στούς μαθητές του.

Καί καθώς εὑρισκόμεθα στήν ἀρχή μιᾶς περιόδου νηστείας καί πνευματικοῦ ἀγῶνος ἡ Ἐκκλησία μας μᾶς ὑπενθυμίζει τούς λόγους τοῦ Κυρίου μας, ὥστε νά τούς ἔχουμε κατά νοῦν καί νά γνωρί­ζουμε τί θά πρέπει νά κάνουμε καί τί νά ἀποφεύγουμε.

Ἡ πρόκληση στήν ὁποία ἀναφέ­ρεται ὁ Χριστός εἶναι ἡ πρόκληση τῆς αὐτοπροβολῆς καί αὐτοδιαφη­μί­σεως. «Σύ δέ νηστεύων ἄλειψαί σου τήν κεφαλήν καί τό πρόσωπόν σου νίψαι, ὅπως μή φανῇς τοῖς ἀνθρώποις νηστεύων».

Σύ πού νηστεύεις, ἄλειψε τό κεφάλι σου καί νίψε τό πρόσωπό σου γιά νά μή φανεῖς στούς ἀνθρώ­πους ὅτι νηστεύεις, λέγει ὁ Χρι­στός, θέλοντας νά μᾶς προφυλάξει ἀπό τόν πειρασμό τῆς ὑπερηφα­νείας καί τῆς ὑψηλοφροσύνης καί νά μᾶς ἀποτρέψει ἀπό μία διάθεση ἐπιδείξεως, ἡ ὁποία συχνά μᾶς διακατέχει.

Κάποιοι ἴσως ἀντιτείνουν στήν προτροπή αὐτή τοῦ Χριστοῦ, λέγο­ντας ὅτι τό νά νηστεύει κανείς φανερά θά μποροῦσε νά εἶναι μία ὁμολογία πίστεως σέ ἕναν κόσμο, στόν ὁποῖο ἐπικρατεῖ ἡ ὑλοφρο­σύνη καί ἡ γαστριμαργία καί ὁ ὁποῖος ἔχει ἀπομακρυνθεῖ ἀπό τίς ἐντολές τοῦ Χριστοῦ καί τῆς Ἐκ­κλησίας ἤ ἀκόμη καί νά λειτουρ­γήσει ὡς παράδειγμα πρός ἐκεί­νους οἱ ὁποῖοι δέν νηστεύουν.

Θά μποροῦσε ἴσως νά ἰσχύει αὐτό, ἐάν ὁ ἄνθρωπος ἦταν ἀπολύτως ἀπαθής καί δέν κινδύνευε ἀπό τίς προσβολές τῶν πειρασμῶν. Ὅμως κανένας χοϊκός ἄνθρωπος, ἀκόμη καί ὁ μεγαλύτερος ἅγιος, δέν εἶναι ἀπολύτως ἀνεπηρέαστος ἀπό τίς ἐπιθέσεις τοῦ πειρασμοῦ, καί γι᾽ αὐτό εἶναι ἀνάγκη νά προφυλάσ­σεται μέ τήν ταπεινοφροσύνη καί νά ἀποφεύγει τόν πειρασμό τῆς αὐτοπροβολῆς καί αὐτοεπιδεί­ξε­ως, ὁ ὁποῖος, ὅπως εἴδαμε στήν περίπτωση τοῦ Φαρισαίου, εἶναι ἐξαιρετικά ἐπικίνδυνος.

Καί αὐτό δέν ἰσχύει μόνο γιά τήν νηστεία, ἀλλά γιά κάθε πνευμα­τική προσπάθεια πού κάνουμε. Διότι, καθώς ὁ πονηρός δυσαρε­στεῖ­ται ἀπό τόν ἀγώνα μας καί ἀπό τή διάθεσή μας νά προσπαθήσουμε γιά νά ζήσουμε σύμφωνα μέ τίς ἐντολές τοῦ Θεοῦ, ἐπιδιώκει νά μᾶς παρασύρει στήν ὑπερηφάνεια καί στήν ἐπίδειξη, ὥστε δι᾽ αὐτῶν νά χάσουμε ὅ,τι κερδίσαμε ἀπό τόν ἀγώνα μας καί ὅ,τι κατακτήσαμε μέ τή χάρη τοῦ Θεοῦ.

Γι᾽ αὐτό καί οἱ πατέρες τῆς Ἐκ­κλησίας δέν παραλείπουν νά τονί­ζουν τή σημασία τῆς ταπεινοφρο­σύνης, ἡ ὁποία ἀποτελεῖ τή θύρα πού διασφαλίζει τούς καρπούς τοῦ πνευματικοῦ μας ἀγῶνος καί δέν ἐπιτρέπει στόν ἀντίδικο τῆς ψυχῆς μας νά τούς συλήσει.

Ὁ Χριστός, ἄλλωστε, ἐπανειλημ­μένα μᾶς δίδαξε ὅτι ὁ Θεός γνω­ρίζει τά κρυπτά τῶν ἀνθρώπων, γνωρίζει τά μύχια τῶν ψυχῶν μας, καί ἔτσι δέν χρειάζεται νά προβάλ­λουμε τίς ἐνάρετες πράξεις μας ἤ τόν ἀγώνα μας γιά νά τά ἐπιδεί­ξουμε. Ἡ ἐν Χριστῷ ζωή δέν βιώ­νεται ἐξωτερικά, δέν βιώνεται κοσμι­κά, ἀλλά ἐσωτερικά, βιώνε­ται μέσα στήν ψυχή τοῦ κάθε πιστοῦ, βιώνεται στό «ταμιεῖον» του, ὅπως λέγει καί πάλι ὁ Κύριος, ἀναφερόμενος στήν προσευχή.

Καί ὁ Θεός πού βλέπει τόν ἀγώνα καί τήν προσπάθειά μας, θά μᾶς ἀνταμείψει «ἐν τῷ φανερῷ», κατά τή διαβεβαίωση τοῦ Κυρίου. Ἀρκεῖ ἐμεῖς νά μήν ἐπιδιώκουμε νά λά­βουμε τήν ἀμοιβή τῆς προσπαθείας μας ἐπιδεικνύοντάς την στούς ἀνθρώπους, γιατί ὁ ἔπαινος τῶν ἀνθρώπων μᾶς στερεῖ ὄχι μόνο τόν μισθό τοῦ Θεοῦ ἀλλά τίς περισσό­τε­ρες φορές καί τή χάρη του.

Γι᾽ αὐτό καί θά πρέπει νά εἴμεθα προσεκτικοί εἴτε στό θέμα τῆς νηστείας εἴτε σέ ἄλλα θέματα τῆς πνευματικῆς μας ζωῆς, καί νά μήν ἐπιδιώκουμε μέ κανένα τρόπο νά δείχνουμε στούς ἀνθρώπους γύρω μας τί κάνουμε οὔτε νά ὑπερη­φανευόμεθα γιά αὐτό οὔτε καί νά ἀρεσκόμεθα καί νά ἀναπαυόμεθα στόν ἔπαινο τῶν ἀνθρώπων, καί γιά νά μήν ἀστοχήσουμε στήν προ­σπάθειά μας, στερούμενοι τῆς χάρι­τος τοῦ Θεοῦ, καί γιά νά μήν σκανδαλίσουμε τούς ἀδελφούς μας, παριστάνοντας τούς ἐναρέ­τους, ἀλλά κυρίως γιά νά μήν πέ­σουμε στόν πειρασμό τῆς ὑπερηφα­νείας καί τῆς ἀνθρωπαρεσκείας καί ἀντί νά ὠφεληθοῦμε πνευματικά ἀπό τόν ἀγώνα μας, τελικά κατα­κρι­θοῦμε.

Ἄς προσπαθήσουμε, λοιπόν, τήν Ἁγία καί Μεγάλη Τεσσαρακοστή, στήν ὁποία θά εἰσέλθουμε ἀπό αὔριο, νά ἀκολουθήσουμε τήν προ­τροπή τοῦ Χριστοῦ, καί ἄς ἀγωνι­ζόμεθα μέ ταπείνωση καί ὑπακοή στούς πνευ­ματικούς μας πατέρες, ὥστε καί νά προετοιμασθοῦμε κατάλληλα γιά νά ζήσουμε τό θεῖο Πάθος καί τήν Ἀνάσταση τοῦ Κυ­ρίου μας.

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο info@poimin.gr άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

video

Ο Ε’ Κατανυκτικός Εσπερινός στην Ι. Μ. Φθιώτιδος

Στην Ιερά Μονή Παναγίας Ελεούσης Ξυνιάδος χοροστάτησε στον Ε΄ Κατανυκτικό Εσπερινό ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Φθιώτιδος κ. Συμεών συνεχίζοντας την μεγάλη του περιοδεία κατά την...

Φθιώτιδος Συμεών: «Η ιστορία έχει γραφτεί με αίμα, δεν ξαναγράφεται…»

Ηχηρό μήνυμα υπέρ της θυσίας της Εκκλησίας και του Ιερού Κλήρου για του Χριστού την Πίστη την Αγία και της Πατρίδος την Ελευθερία, απέστειλε...
video

Δ΄ Νηστειῶν στήν Ναύπακτο – κήρυγμα Μητροπολίτου (video)

Τήν Κυριακή Δ΄ Νηστειῶν, 11 Ἀπριλίου ἐ.ἔ., ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Ναυπάκτου κ. Ἱερόθεος λειτούργησε στόν Ἱερό Ναό Ἁγίας Παρασκευῆς Ναυπάκτου. Ὁ Σεβασμιώτατος στό κήρυγμά του,...

Η τέταρτη εβδομάδα της Τεσσαρακοστής στην Μητρόπολη Χαλκίδος

Κατά την τέταρτη εβδομάδα της Μεγάλης Τεσσαρακοστής στην Ι. Μητρόπολη Χαλκίδος τελέσθηκαν όλες οι ιερές ακολουθίες της κατανυκτικής αυτής περιόδου, έστω και κεκλεισμένων των...

Δ΄ Κυριακή των Νηστειών στην Σίφνο

Στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Σπυρίδωνος Απολλωνίας Σίφνου ιερούργησε σήμερα το πρωί, με τη συμμετοχή του Ηγουμένου της Ιεράς Μονής Βρύσης, Αρχιμ. Ιωαννίκιου,...

Κυριακή Δ΄ Νηστειών στον πληγωμένο Άγιο Γεώργιο Τυρνάβου

Κυριακή της Δ’ Εβδομάδος των Νηστειών και ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λαρίσης και Τυρνάβου κ. Ιερώνυμος τέλεσε την Θεία Λειτουργία στα προπύλαια του τραυματισμένου από...

Ο Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας στο Λίβερπουλ για το διορισμό νέου ιερέως

Στον Ιερό Ναό των Αγίων Ραφαήλ, Νικολάου και Ειρήνης, στο Λίβερπουλ του Σύδνεϋ, μετέβη το πρωί της Κυριακής, 11 Απριλίου, Δ' Κυριακής των Νηστειών,...

Ο Μητροπολίτης Μεσσηνίας στην κωμόπολη του Μελιγαλά

Στον μεγαλοπρεπή Ιερό Ναό του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου,  στην κωμόπολη του Μελιγαλά προέστη της Θείας Λειτουργίας, κατά την Κυριακή της Δ' εβδομάδος των...

Χειροθεσία Οικονόμου από τον Μητροπολίτη Σταγών και Μετεώρων Θεόκλητο

Στον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου Αγναντιάς τέλεσε την θεία Λειτουργία και κήρυξε τον θείο λόγο ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Σταγών και Μετεώρων κ. Θεόκλητος,...

Συναξάρι τῆς 12ης Ἀπριλίου

Μητροπολίτου Φαναρίου Ἀγαθαγγέλου Γενικοῦ Διευθυντοῦ Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος † Μνήμη τοῦ ἐν ἁγίοις πατρός ἡμῶν Βασιλείου, ἐπισκόπου Παρίου τοῦ Ἑλλησπόντου, τοῦ Ὁμολογητοῦ.  Ὁ Ἅγιος...

Χειροτονία Διακόνου από τον Μητροπολίτη Πειραιώς Σεραφείμ

Στον Ιερό Ναό Αγίων Αναργύρων Καραβά Ιερούργησε σήμερα Κυριακή Δ’ Νηστειών (11/04/2021) ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πειραιώς κ.Σεραφείμ, ο οποίος τέλεσε και την εις Διάκονον...
video

Δημητριάδος Ιγνάτιος: «Η πίστη είναι μία διαρκής πορεία εμπιστοσύνης και αγάπης στον Θεό»

Στον Ιερό Ναό Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου Νέας Ιωνίας λειτούργησε σήμερα, Κυριακή Δ΄ Νηστειών της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, ο Σεβ. Μητροπολίτης Δημητριάδος κ. Ιγνάτιος, παρουσία περιορισμένου αριθμού πιστών,...

Κυριακή Δ΄ Νηστειών στον παλαίφατο Ναό του Αγίου Δημητρίου Σύμης

Κατὰ τὴν σημερινὴ Δ΄ Κυριακή τῶν Νηστειῶν, 11η Ἀπριλίου 2021, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος χοροστάτησε στόν Ὄρθρο καί τέλεσε τήν Θεία Λειτουργία...

Κυριακή Δ΄ Νηστειών στην Ιερά Μονή Μελατών Άρτης

Την Κυριακή 11 Απριλίου 2021, το πρωΐ στην Ιερά Μονή Μελατών Άρτης ελειτούργησε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Άρτης κ. Καλλίνικος. Ο Σεπτός Ποιμενάρχης μας, στο Κήρυγμά...

Tην Ακολουθία του Αγίου Ελαίου τέλεσε o Σύρου Δωρόθεος

Στον μονόχωρο Ιερό Ναό των Εισοδίων της Θεοτόκου του ολιγάνθρωπου χωριού Κάστρο της Σίφνου, ο Σεβασμιώτατος κ. Δωρόθεος Β’ τέλεσε εχθές την Ακολουθία του...