Του Μητροπολίτου Καισαριανής, Βύρωνος και Υμηττού Δανιήλ 

«Μνημονεύετε των ηγουμένων υμών, οίτινες ελάλησαν υμίν τον λόγον του Θεού, ων αναθεωρούντες την έκβασιν της αναστροφής μιμείσθε την πίστιν» (Προς Εβραίους ιγ΄, 7).

«Να θυμάστε τους εκκλησιαστικούς ηγέτες σας που σας μετέδωσαν τον λόγον του Θεού, να βλέπετε πως τελείωσαν την ζωή τους και να ακολουθείτε το παράδειγμα της ζωής τους». 

Μέγας Βασίλειος

Ηδη οι σύγχρονοί του τον είχαν ονομάσει «μέγαν». Ομοίως τον προσαγορεύουν οι έκτοτε αιώνες. Και ήτο αληθινά μέγας μεταξύ των μεγάλων· μέγας εις το πνεύμα, εις την μάθησιν, εις την ρητορείαν, εις τον κάλαμον, εις τον μόχθον, εις την ιερατείαν του, εις την ποιμαντορίαν του, εις τον όλον χαρακτήρα του και την όλην ζωήν του, ολοκληρώσας εις το πρόσωπόν του όλον το χριστιανικόν μεγαλείον του πνεύματος, της καρδίας, της θελήσεως και της πράξεως. 

Γρηγόριος ο Θεολόγος

Κατά το 381 συνήλθε εν Κωνσταντινουπόλει η Β΄ Οικουμενική Σύνοδος υπό την προεδρίαν του Αντιοχείας Μελετίου και μετά τον θάνατον τούτου υπό την προεδρίαν του Γρηγορίου. Μία όμως μερίς επισκόπων τον αντιπολιτεύθη προβάλλουσα ότι ανυψώθη εις τον πρώτον θρόνον από μίαν τόσον άσημον επισκοπήν, οποία η των Σασίμων, και ότι δεν κατεπολέμει με πολλήν σφοδρότητα τους Αρειανούς. Η ευγενής ψυχή του Γρηγορίου επληρώθη τότε από θλίψιν βαθείαν· και αυτός, όστις κατεφρόνησε τους κινδύνους θανάτου εκ μέρους των αιρετικών, αηδίασεν, ηναγκασμένος ν’ αντικρίζη τόσον ταπεινήν αντιπολίτευσιν εκ μέρους ορθοδόξων επισκόπων. Απεχώρησε λοιπόν από την Σύνοδον και υπέβαλε την παραίτησίν του, μετά έξοχον δε αποχαιρετιστήριον ομιλίαν, της οποίας αξιοπρεπεστέρα και παθητικοτέρα ουδέποτε εξεφωνήθη, άφησε την Κωνσταντινούπολιν, όπου τόσα είχε στήσει τρόπαια και ησύχασε, τέλος, εις την γενέθλιόν του κωμόπολιν, την Αριανζόν. 

Ιωάννης Χρυσόστομος

Ο Χρυσόστομος υπήρξε και αναγνωρίζεται ως ο άριστος και δημοτικώτατος των απ’ αιώνος διδασκάλων της χριστιανικής Εκκλησίας. Κανένας δεν διεξήγησεν όπως αυτός, με τόσον πλούτον και τόσην σαφήνειαν τα νοήματα των Γραφών, ούτε δ’ υπήρξεν, ούτε θα υπάρξει εφάμιλλός του εις την ετοιμότητα, την απλότητα, αλλά και την φλόγα και την δύναμιν της ρητορείας· υπήρξε ρήτωρ κράτιστος και θαυμαστότατος, λογοτέχνης απαράμιλλος, βαθύτατος και διεισδυτικότατος, ψυχολόγος, φιλοσοφικότατος, και λαϊκότατος, καταπληκτικότατος εκπρόσωπος της ευαγγελικής, της κοινωνιολογίας με αίσθημα χριστιανικής ισότητος, χωρίς προνομιούχους, με καθολικήν αδελφότητα. Και η μορφή του εύψυχος άμα και αθλητική, μεγαλόβουλος και μεγαλοπράγμων, εξαντλήσασα πάντα τον ηρωισμόν και χωρήσασα μέχρι του μαρτυρίου, μένει σκηπτούχος  εις την εκκλησιαστικήν ιστορίαν, κράτιστον σέμνωμα της πίστεως, που εκτρέφει τοιούτους αριστείς και παρέχει εις τον κόσμον τοιούτους φωστήρας. 

Η κοινή εορτή

Ως προς την κοινήν των τριών Ιεραρχών εορτήν, είναι άραγε ανάγκη να λεχθή, ότι αυτή αποτελεί την λαμπροτέραν πανήγυριν της Εκκλησίας μας και της νεοελληνικής παιδείας; Tο ηθικόν και πνευματικόν τάλαντον του καθενός των δεν ήτο βέβαια εντελώς το ίδιον. Φιλοσοφικότερος και χαριέστερος ήτο εις τον λόγον ο Βασίλειος· θεολογικότερος και ανθηρότερος ο Γρηγόριος και ευγλωττότερος δε και φλογερότερος  ο Χρυσόστομος. Και αλύγιστος μεν εις την άμυναν ο πρώτος· ομοιότερος προς την θάλασσαν ο δεύτερος, ως άλλοτε μεν φερόμενος προς τους θορύβους και τους σάλους και άλλοτε εγκαταλείπων τα πάντα διά να ζητήση την ησυχίαν και την γαλήνην· στρατηλάτης δε τολμηρότατος και μεγαλοπράγμων ο τρίτος. Αλλά και οι τρείς κατείχον εις βαθμόν υπέροχον την ειλικρίνειαν  και την θερμότητα της πίστεως, την μεγάλην παιδείαν, την υπέρλαμπρον ευγλωττίαν, την πλήρη αφοσίωσιν εις την σημαίαν της ορθοδοξίας, την αγάπην προς το ποίμνιον, την αφοβίαν προς τους άρχοντας, την βαθείαν ευσπλαγχνίαν, την ανεξάντλητον φιλανθρωπίαν, την διαρκή νηφαλιότητα, την συστηματικήν εγκράτειαν, την άμεμπτον σωφροσύνην, τον αδιάλειπτον αγώνα υπέρ της σωτηρίας των ψυχών και του θριάμβου της βασιλείας του Θεού. Και η αδελφότης των αυτή δικαίως εύρε την επισημοποίησιν και την πάνδημον αναγνώρισίν της εις την κοινήν των εορτήν, προ της οποίας κύπτουν ευλαβώς όχι μόνον τα εκατομμύρια των πιστών, αλλά και οι εξοχότεροι αντιπρόσωποι της φιλοσοφίας και της ρητορικής και της «καθόλου» ελληνικής παιδείας.

Βασίλειος και Γρηγόριος και Χρυσόστομος λάμπουν διά μέσου των αιώνων, ζώσαι και περιφανείς αποδείξεις, του ότι τα μεγαλύτερα πνεύματα γνωρίζουν να συναρμόζουν την υψηλοτέραν επιστήμην με την βαθυτέραν και ειλικρινεστέραν πίστιν, ο δε Ελληνισμός έχει αθάνατον καύχημα το ότι από των κύκλων του εξήλθον οι μέγιστοι ούτοι φωστήρες.

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο info@poimin.gr άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Ο εόρτιος Εσπερινός της Παναγίας Φανερωμένης στην Ερμούπολη

Ο Σεβασμιώτατος κ. Δωρόθεος Β’ χοροστάτησε απόψε στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος κατά τον Εόρτιο Εσπερινό της Παναγίας της «Φανερωμένης», θαυματουργή...

Πανηγυρικός Εσπερινός στην Παναγία Μυρτιδιώτισσα στον Κυπάρισσο

Στο γραφικό εκκλησάκι της Παναγίας της Μυρτιδιωτίσσης, στο χωριό Κυπάρισσος του Δήμου Κιλελέρ μετέβη ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λαρίσης και Τυρνάβου κ. Ιερώνυμος και χοροστάτησε...

Αποστρατικοποίηση και της νήσου Λήμνου… απαιτεί η Άγκυρα με νέα ΝΑΥΤΕΧ

Την ώρα που υποτίθεται ότι η Άγκυρα προχωρά σε αποκλιμάκωση της έντασης στην Ανατολική Μεσόγειο προκειμένου να δοθεί χώρος στο διάλογο, σημειώνονται νέες προκλήσεις...

Ἀγρυπνία, ἐπί τῇ μνήμῃ τῆς Συλλήψεως τοῦ Τιμίου Προδρόμου

Τήν Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου 2020 καί ὥρα 8.30 τό βράδυ, στόν Μητροπολιτικὸ Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίου Βασιλείου Τριπόλεως, τελέσθηκε ἱερὰ Ἀγρυπνία, ἐπί τῇ μνήμῃ τῆς...

Μόρια: Λαθρομετανάστες κατέστρεψαν τον ναό του Αγίου Γεωργίου – Απίστευτες εικόνες

Οι αλλοδαποί έφτασαν στο σημείο να σκίσουν πολλές εικόνες και να γεμίσουν με σκουπίδια το σημείο. Την απόλυτη καταστροφή άφησαν πίσω τους οι μετανάστες, οι οποίοι...

Ο Άγιος Νεομάρτυς Ιωάννης ο εξ Αγαρηνών, ο Βραχωρίτης

ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου - Καθηγητού Ανάμεσα στη χορεία των Νεομαρτύρων της Εκκλησίας μας υπάρχουν και κάποιοι οι οποίοι χαρακτηρίζονται: «εξ Αγαρηνών». Πρόκειται για πολλούς...

Ἡ Ἀπόκρυφος Γραμματεία – Τό ἀπόκρυφο βιβλίο τοῦ Ἐνώχ

του Αρχιμ. Γρηγορίου Κωνσταντίνου, Δρ. Θεολογίας Ὁ Ἐνώχ θεωρεῖται πώς εἶναι ὁ ἕβδομος μετά τόν Ἀδάμ Πατριάρχης τῶν Ἑβραίων, ὁ ὁποῖος ἔζησε στά χρόνια πρίν τοῦ Κατακλυσμοῦ....

Μεθοδεύεται ἀκύρωσις τῆς ἐτησίου Ἱεραρχίας;!

Tοῦ κ. Παναγιώτου Κατραμάδου Γράφομεν τὸ παρὸν προκειμένου νὰ προφθάσωμεν τὰς ἐξελίξεις καὶ νὰ περισωθῆ ὅ,τι εἶναι δυνατὸν ἀπὸ τὸ συνοδικὸν σύστημα τῆς Ἐκκλησίας. Ἕκαστον...

«Κλείνουν το Άγιο Όρος με πρόσχημα τον κορονοϊό ενόψει της επίσκεψης Μισούστιν, δεν υπάρχει έξαρση»

Ο πρωθυπουργός της Ρωσίας, Μιχαήλ Μισούστιν, θα πραγματοποιήσει επίσκεψη στο Άγιο Όρος την ερχόμενη Πέμπτη, ενώ προγραμματίζεται να καταλύσει στην Ιερά Μονή Παντελεήμονος. Η επικείμενη...
video

Φθιώτιδος Συμεών: «Συμπάσχουμε όλοι – Να γίνουν σωστά έργα και όχι μπαλώματα»

Ποιμαντική περιοδεία σε πληγείσες περιοχές πραγματοποιεί ο Μητροπολίτης Φθιώτιδας κ. Συμεών ο οποίος απο την πρώτη στιγμή βρέθηκε κοντά στους πληγέντες και εμφανίστηκε συγκινημένος απο τα...

Ζάεφ σε Βαρθολομαίο: Να δοθεί αυτοκεφαλία στη Μακεδονική ορθόδοξη εκκλησία

Ο πρωθυπουργός της Βόρειας Μακεδονίας, Ζόραν Ζάεφ ζήτησε με επιστολή του στον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο να αναγνωριστεί ως αυτοκέφαλη η αυτοαποκαλούμενη «Μακεδονική ορθόδοξη εκκλησία...

Τα πάντα για τη Μονή Τιμίου Προδρόμου του Ακριτοχωρίου Σερρών

Όταν ρώτησαν οι Ιεροσολυμίτες τον Πρόδρομο να τους πει για τον εαυτό του, ποιος είναι, εκείνος απάντησε: «Εγώ φωνή βοώντος εν τη ερήμω». Μέσα...

Πρώτος στον τρύγο των σταφυλιών ο Μητροπολίτης Μαντινείας

Ὁ Σέβασμιώτατος Μητροπολίτης Μαντινείας καί Κυνουρίας κ.κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ μέ ἐθελοντική ὁμάδα, ἀποτελούμενη ἀπό κληρικούς καί λαϊκούς τῆς Μητροπόλεώς μας, γιά ἄλλη μία χρονιά βρέθηκε τήν Τρίτη 21 Σεπτεμβρίου 2020...

Αυτόφωρο για τους «αρνητές της μάσκας» ζητά με εγκύκλιο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου

Να παρεμβαίνουν αυτεπάγγελτα και να ακολουθούν ακόμα και την αυτόφωρη διαδικασία σε περίπτωση που διαπιστώνουν ότι συγκεκριμένοι πολίτες αρνούνται τη χρήση μάσκας παρά τα μέτρα, ζητά...

Θυρανοίξια Ιερού Ναού Κοιμήσεως Της Θεοτόκου Στομίου

Τα θυρανοίξια του Ιερού Ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου παραλίας Στομίου τέλεσε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λαρίσης και Τυρνάβου κ. Ιερώνυμος, παραμονή της εορτής της Συλλήψεως...