Τό διήμερο 25η καί 26η τρ. μ. Ὀκτωβρίου 2020 ἑορτάστηκε σεμνοπρεπῶς καί στήν Σύμη, ἡ ἱερά μνήμη ἑνός ἐκ τῶν πλέον ἐνδοξοτέρων καί λαοφιλῶν Ἁγίων τῆς Ορθόδοξου τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας, τοῦ Ἁγίου μεγαλομάρτυρος Δημητρίου τοῦ Μυροβλύτου.

Ἡ πατρογονική εὐσέβεια τῶν Συμαίων ἀπό αἰώνων ἐπέδειξε μεγάλη εὐλάβεια στόν δημοφιλῆ αὐτόν Ἅγιο καί θεμελίωσε πρός τιμήν του τέσσερις Ναούς στό νησί, ἕναν ἐνοριακό καί τρία ἐξωκκλήσια.

Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος, κατά τό πρόγραμμά του, τήν Κυριακή τό ἑσπέρας χοροστάτησε τοῦ Μεγάλου Πανηγυρικοῦ Ἑσπερινοῦ ἀλληλοδιαδόχως, ὥρα 17:00 στό Ἐξωκκλήσιο τοῦ Ἁγίου Δημητρίου «Κάτω Μεριᾶς» καί στό Ἐξωκκλήσιον Ἁγίου Δημητρίου «Λάκκου» Σύμης, ὥρα 18:30, πλαισιούμενος ἐκ τῶν Ἐφημερίων τῆς Νήσου μας καί μέ τήν συμμετοχή δεκάδων πιστῶν, οἱ ὁποῖοι προσῆλθαν νά τιμήσουν τόν Ἅγιο σέ ἀμφότερα τά ἱερά του Σεβάσματα καί νά ἀνάψουν τό κεράκι τῆς προσευχῆς τους.

Τό πρωί τῆς Δευτέρας κυριωνύμου ἡμέρας τῆς ἑορτῆς, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας χοροστάτησε στόν Ὄρθρο καί τέλεσε τήν Θ. Λειτουργία στόν Ἐνοριακό Ἱ. Ναό τοῦ Ἁγίου, μέ συλλειτουργούς του τόν Γεν. Ἀρχιερατικό Ἐπίτροπο π. Στέφανο Μακρῆ καί τόν Διάκονο π. Γεώργιο Κακακιό. Ὁ Ποιμενάρχης μας ὁμίλησε σ’ ὅλες τίς προαναφερόμενες ἀκολουθίες ἐπικαίρως γιά τόν ἑορταζόμενο Ἅγιο καί παρότρυνε τούς πιστούς νά μιμοῦνται τηρουμένων τῶν ἀναλογιῶν τήν ζωή του, ἀφορμώμενος ἀπό τήν Χρυσοστομική ρήση, «Τιμὴ γὰρ μάρτυρος͵ μίμησις μάρτυρος».

Δραττόμενοι τῆς εὐλογημένης αὐτῆς εὐκαιρίας, μεταφέρουμε τήν ὀρθόδοξο διδασκαλία, βάσει τῆς ὁποίας, Ἅγιος εἶναι ὁ «ἄνθρωπος τοῦ Θεοῦ», ὁ «φίλος του Θεοῦ», αὐτός, ποὺ μὲ τὴν τέλεια ἀγάπη πρὸς τὸν Θεὸ σήκωσε τὸν σταυρό του καὶ ἀκολούθησε μιμούμενος τὸν Χριστὸ καὶ ἀξιώθηκε ἀπὸ τὸν Θεὸ νὰ ἁγιαστεῖ καὶ νὰ θεωθεῖ καὶ ὡς πρὸς τὴν ψυχὴ καὶ ὡς πρὸς τὸ σῶμα, δοξαζόμενος μὲ τὸ χάρισμα τῆς θαυματουργίας καί παρρησίας νὰ πρεσβεύει ὑπέρ ἡμῶν.

Ἡ τιμὴ τῶν ἁγίων ἀρχίζει μὲ τὴν Ὑπεραγία Θεοτόκο καὶ τοὺς μάρτυρες, ποὺ μιμήθηκαν τὸν Ἀρχιμάρτυρα Χριστό. Αὐτοὶ ἐγκαινίασαν τὸν χορὸ τῶν ἁγίων ποὺ παρέμεινε ἀνοιχτὸς μέχρι σήμερα, ἕτοιμος νὰ ὑποδεχτεῖ τοὺς ἐν Χριστῷ ζῶντες ποὺ δίνουν μαρτυρία Χριστοῦ ἐν παντὶ καιρῶ καὶ τόπω. Διὰ τῆς τιμῆς τῶν ἁγίων δοξάζεται καὶ ὑμνεῖται ὁ Θεὸς ποὺ τοὺς στεφάνωσε. Οἱ ἑορτὲς τῶν ἁγίων «θεσπίσματα τῆς χάριτος τοῦ ἁγίου Πνεύματος», ἐντάσσονται στὴ Λατρεία τοῦ Θεοῦ καὶ δι’ αὐτῶν οἱ τιμῶντες τοὺς ἁγίους μετέχουν μετὰ τῶν ἁγίων καὶ ἀγγέλων στὴν οὐράνια πανήγυρη, γιὰ νὰ ὑμνεῖται καὶ δοξολογεῖται ὁ μόνος καὶ ἀληθινὸς Θεός. Διὰ τῆς τιμῆς τῶν ἁγίων οἱ Χριστιανοὶ διεγείρουν τὸν ζῆλο τους γιὰ τὶς ἀρετὲς καὶ τὰ κατορθώματα τῶν ἁγίων καὶ ἐξασκοῦν τὴν μίμησή τους, καθὼς καὶ αὐτοὶ ὑπῆρξαν μιμητές του Χριστοῦ.

Οἱ ἅγιοι τιμοῦνται ὡς τέλειοι μιμητὲς καὶ φίλοι τοῦ Θεοῦ, γιὰ τὸν ἐνάρετό τους βίο, στὸν ὁποῖο οἱ Χριστιανοὶ βλέπουν τὴν ἀσφαλέστατη ὁδὸ ποὺ ὁδηγεῖ στὸν παράδεισο. Ἡ τιμὴ τους ἐκ μέρους τῶν Χριστιανῶν εἶναι μία αὐτονόητη ἀπάντηση εὐγνωμοσύνης στὶς εὐεργεσίες τους πρὸς αὐτούς, γιὰ τὴ συνεχῆ τους προσευχὴ καὶ μεσιτεία πρὸς τὸν Θεό, γιὰ τὴν προστασία καὶ τὶς εὐλογίες τους, ποὺ παρέχουν στὸν κόσμο.

Οἱ ἅγιοι τιμῶνται ὡς οἱ ζῶντες μάρτυρες τοῦ Χριστοῦ, στοὺς ὁποίους ἔχει διασωθεῖ τὸ κατ’ εἰκόνα καὶ καθ’ ὁμοίωσιν, καὶ ποὺ διὰ τῆς θεώσεώς τους μεταφέρθηκαν διὰ θανάτου εἰς τὴν ζωή. Ἡ ἀφθαρσία τῶν ἱερῶν Λειψάνων, ἡ θεία χάρη καὶ ἡ θαυματουργική τους δύναμη, ὡς προεικόνιση τῆς ἀναστάσεως, ἐπιβεβαιώνουν τὴν θέωση τοῦ ἀνθρώπου, καὶ τὴν ἐν Χριστῷ αἰώνια ζωή του. Πνευματοφόρα καὶ Χριστοφόρα δοχεῖα καὶ ὄργανα τοῦ Θεοῦ, τὰ ἱερὰ Λείψανα παρουσιάζονται ὡς εὐλογημένα δῶρα μετάδοσης τῆς θείας χάρης Του πρὸς τὸν κόσμο καὶ ἀναμφισβήτητη ἀπόδειξη συνάντησης τοῦ ἄκτιστου μὲ τὸ κτιστό.

Στὴν τιμὴ τῶν ἁγίων, μὲ τὶς διάφορες ἑορτὲς στὴ μνήμη τους, ὡς ἀναπόσπαστο κομμάτι τῆς Λατρείας τοῦ Θεοῦ, πρέπει νὰ δοῦμε τὴν τιμὴ πρὸς Αὐτὸ τὸ Σῶμα τοῦ Χριστοῦ, δηλαδὴ τὴν Ἐκκλησία, ὑπὲρ τῆς ὁποίας ὁ Κύριος ἔχυσε τὸ Πανάγιο Αἷμα Του, «ἵνα καταστήσῃ τήν Ἐκκλησία ἔνδοξον μή ἔχουσα σπῖλον ἤ ρυτίδα ἤ τι τῶν τοιούτων ἀλλ’ ἵνα ἦ ἁγία καὶ ἄμωμος». (Ἐφεσ. ε΄, 27).

Κατωτέρω παρατίθενται φωτογραφικά στιγμιότυπα ἐκ τῶν προαναφερομένων Ἱ. Ἀκολουθιῶν καί τῆς Θ. Λειτουργίας.

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο info@poimin.gr άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

«Ψυχοσάββατα», μέρες αφιερωμένες στις ψυχές των κεκοιμημένων

 Αρχιμανδρίτης του οικουμενικού θρόνου π. Μελχισεδέκ Αμπελικάκης Τι είναι το Ψυχοσάββατο και πόσα Ψυχοσάββατα έχει η Εκκλησία μας; κάθε Σάββατο είναι αφιερωμένο στους κεκοιμημένους. Όπως...

Κλῆρος καί ἐκκοσμίκευση

ὑπό Ἀρχιμ. Βασιλείου Μπακογιάννη «Ὁ Ἱερέας εἶναι ὁ ἀγγελιοφόρος, ὁ κήρυκας τοῦ θείου νόμου. Οἱ ἄνθρω­ποι ἀπό αὐτόν ζητοῦν νά μάθουν τόν θεῖον νόμον» (Μαλ....

ΚΖ΄ Παύλεια : «Το μυστήριο της Εξομολόγησης στον καιρό της πανδημίας». Ημερίδα Πνευματικών

Στο πλαίσιο των ΚΖ´ Παυλείων την Πέμπτη 17 Ιουνίου το πρωί στον υπό κατασκευή Ιερό Ναό του Αγίου Λουκά του Ιατρού στην Ιερά Μονή...

Ιερατική Σύναξη στην Ιερά Μητρόπολη Κορίνθου

Με την παρουσία όλων των Κληρικών της Ι. Μητροπόλεως μας πραγματοποιήθηκε σήμερα Πέμπτη, 17 Ιουνίου 2021, η 34η Ιερατική Σύναξη, στον Ι. Καθεδρικό Ναό...

Η Λιτανεία του Απ. Παύλου στην Καβάλα στην διακριτική ευχέρεια του Χαρδαλιά

Από το Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων της Ιεράς Μητροπόλεως Φιλίππων, Νεαπόλεως και Θάσου και σε συνέχεια κοινής συνεντεύξεως τύπου που παρεχώρησαν ο Σεβ....

Εφραίμ: Ραγδαία επιδείνωση της υγείας του ηγούμενου της Μονής Βατοπεδίου

Για κρίσιμες ώρες μιλούν οι γιατροί – Παρά τα σημάδια σταθεροποίησης, σήμερα το απόγευμα υπέστη σηπτικό σοκ Ραγδαία επιδείνωση παρουσιάζει τις τελευταίες ώρες η υγεία του...
video

Θα πλανηθούν και οι εκλεκτοί;

Θα πλανηθούν και οι εκλεκτοί; Πολύς λόγος γίνεται για το αν θα πλανηθούν οι εκλεκτοί. Πολύς λόγος γίνεται για ορισμένα «εδάφια» της Αγίας Γραφής...

Η Εξόδιος Ακολουθία του Αρχιμανδρίτη Αλεξίου Εγκλειστριώτου

Με τη δέουσα εκκλησιαστική τάξη, σε κλίμα βαθύτατου πένθους και έντονης συγκίνησης, προπέμφθηκε στην αιωνιότητα, το απόγευμα της Τρίτης, 15 Ιουνίου 2021, ο μακαριστός...

Ἅγιος Παΐσιος: «Νά δοξάσετε τό ὄνομα τοῦ Θεοῦ διά τῆς ἐπιστήμης»

Μητροπολίτου Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου Ἱεροθέου Ὁ λόγος αὐτός πού ἔθεσα στήν ἐπικεφαλίδα τοῦ ἄρθρου αὐτοῦ εἶναι λόγος τοῦ ἁγίου Παϊσίου τοῦ Ἁγιορείτου ἀπό μιά ἐπιστολή,...

ΚΖ΄ Παύλεια : «Η προσφορά των γυναικών στην Επανάσταση». Ημερίδα πρεσβυτερών και μητέρων κληρικών.

Στο πλαίσιο των ΚΖ´ Παυλείων την Τρίτη 15 Ιουνίου το πρωί στον υπό κατασκευή Ιερό Ναό του Αγίου Λουκά του Ιατρού στην Ιερά Μονή...

Μία ακόμη δέσμευση του υλοποίησε ο Φθιώτιδος Συμεών

Τα 149 παιδιά και τους γονείς τους, που φιλοξενούνται προσωρινά στον προσφυγικό καταυλισμό των Θερμοπυλών, επισκέφτηκε για πρώτη φορά ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ....
video

Δημητριάδος Ιγνάτιος: «Είμαστε υποχρεωμένοι να προστατέψουμε το περιβάλλον»

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε στις 13 Ιουνίου 2021 στον Ιερό Ναό Ευαγγελιστρίας Νέας Ιωνίας Βόλου, η παρουσίαση του ερευνητικού προγράμματος «Πράσινη Ορθοδοξία και παράλληλες δράσεις»,...

Η εορτή του Αγίου Αυγουστίνου Επισκόπου Ιππώνος στο Τρίκορφο Φωκίδος

Με λαμπρότητα και ιεροπρέπεια κατά τη μοναστηριακή τάξη εορτάστηκε πανηγυρικά η μνήμη του Αγίου Αυγουστίνου Επισκόπου Ιππώνος και της μητρός αυτού, Αγίας Μόνικας. Αρκετοί πιστοί...

Πολυαρχιερατικό συλλείτουργο για τα ονομαστήρια του Μητροπολίτη Λαρίσης

Με λαμπρότητα τελέσθηκε ο Όρθρος και η Πολυαρχιερατική Θεία Λειτουργία επί τη μνήμη του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Ιερωνύμου του πενταγλώσσου, στον Ιερό...

Επετειακές εκδηλώσεις για τα 200 χρόνια απ’ την Επανάσταση του 1821 διοργανώνει η Ι.Μ. Παροναξίας

Η Ιερά Μητρόπολη Παροναξίας τιμώντας τα 200 χρόνια από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης του 1821, διοργανώνει επετειακές εκδηλώσεις αφιερωμένες στον αγωνιστή Ιεράρχη Ιερόθεο Αριστάρχου...