Μητροπολίτου Φαναρίου Ἀγαθαγγέλου,
Γενικοῦ Διευθυντοῦ Ἀποστολικῆς Διακονίας

τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος

Σ’ αὐ­τόν ἐ­δῶ τόν κό­σμο ἡ πο­ρεί­α τοῦ ἀν­θρώ­που μοι­ά­ζει μέ τήν πορεία μιᾶς μι­κρῆς σχε­δί­ας, μιᾶς μικρῆς βάρκας, πά­νω στ’ ἀ­φρι­σμέ­να κύ­μα­τα τοῦ πε­λά­γου. Πολ­λές φο­ρές ἡ λο­γο­τε­χνί­α καί ἡ ποί­η­ση μί­λη­σαν γι­’ ἀρ­μέ­νι­σμα σέ θά­λασ­σες, χα­ρο­πά­λε­μα μέ τά κύ­μα­τα, κα­ρα­βο­τσά­κι­σμα στ’ ἁλ­μυ­ρά βρά­χι­α, ναυ­ά­γι­α καί λι­μά­νι­α, θέ­λο­ντας νά μι­λή­σουν γι­’ αὐ­τῆς τῆς ζω­ῆς μας τό πι­κρό πε­ρι­ε­χό­με­νο. Καί ὄ­ντως οἱ πα­ρα­στα­τι­κές αὐ­τές εἰ­κό­νες τῆς θά­λασ­σας καί τοῦ ὠ­κε­α­νοῦ ἀ­πη­χοῦν τήν πι­κρή ἀ­λή­θει­α πού ξε­προ­βάλ­λει πί­σω ἀ­πό τήν κα­θη­με­ρι­νή πρα­γμα­τι­κό­τη­τα, μέσα στήν ὁποία περιπλέει καί ἡ ναῦς, τό πλοιάριο, τῆς Ἐκκλησίας. Ἀλλά μέ ἕνα ἰδιαίτερο χαρακτηριστικό, ὅπως γράφει ὁ ἱερός Χρυσόστομος: ὅτι «τοῦτο τό πλοῖον χειμάζεται, ἀλλ’ ὑποβρύχιον οὐ γίνεται», δηλαδή δεν βυθίζεται.

Τί εἶ­ναι, λοι­πόν, αὐ­τό πού κά­νει τό πλοῖ­ο τοῦ­το τῆς Ἐκκλησίας, ἄν καί κά­ποι­ες φο­ρές κλυ­δω­νί­ζε­ται, νά μήν κα­τα­πο­ντί­ζε­ται; Πῶς συμ­βαί­νει νά χει­μά­ζε­ται, ἀλ­λά ναυ­ά­γι­ον νά μήν ὑ­πο­μέ­νει; Ὅ­λα ὀ­φεί­λο­νται στόν Κυ­βερ­νή­τη του, στόν Ὁ­ποῖ­ο ἐν­σω­μα­τώ­νε­ται τό πλή­ρω­μα καί κα­τ’ αὐ­τόν τόν τρό­πο ἐν­δυ­να­μώ­νε­ται καί νι­κᾶ καί σώ­ζε­ται. Μέ ἁ­πλά λό­για, κυ­βερ­νή­της εἶ­ναι ὁ Χρι­στός καί πλή­ρω­μα οἱ ἄν­θρω­ποι ἐ­κεῖ­νοι πού ζοῦν δι­ά τοῦ Χρι­στοῦ καί ἐν τῷ Χρι­στῷ· πού ἡ ζω­ή τους «κέ­κρυ­πται σύν τῷ Χρι­στῷ ἐν τῷ Θε­ῷ» (Κολ. 3,3). Εἶ­ναι τά θαυ­μα­στά καί ζῶ­ντα πρόσωπα τῶν Ἁ­γί­ων, πού ζοῦν μέ­σα στήν Ἐκ­κ­λη­σί­α τοῦ Χρι­στοῦ «εἰς τόν αἰ­ῶ­να», στε­φα­νω­μέ­να μέ «τό δι­ά­δη­μα τοῦ κάλ­λους» (Σ. Σολ. 5,15-16).

Ἀ­κρι­βῶς αὐ­τή τήν εὐλογημένη ἡμέρα τῆς ἱερᾶς μνήμης τοῦ Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου τοῦ Μυροβλήτου, τοῦ μύστη τῆς χάριτος, ἡ Ἐκ­κ­λη­σί­α τοῦ Χρι­στοῦ κα­τα­θέ­τει καί ἀ­ναγ­γέ­λει στόν κό­σμο τήν δι­κή της ἀ­πά­ντη­ση, τήν δι­κή της ἐλεύθερη πρό­κλη­ση, τήν δική της ἀγαπητική πρόσκληση, τήν δι­κή της σω­τη­ρι­ο­λο­γι­κή πρά­ξη: σκοπός τῆς ζωῆς τοῦ ἀνθρώπου εἶναι ἁγιότητα, ἀπόκτηση τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.

Ὁ Ἅγιος Δημήτριος ἔδωσε τή μαρτυρία, ὅτι ἡ διδασκαλία περί τῆς Ἁγίας Τριάδος δέν εἶναι μία θεωρητική ἤ διανοητική διδασκαλία, ἀλλά ἡ πηγή τῆς ἐν κοινωνίᾳ προσωπικῆς ὑπάρξεως. Διότι μόνο μέσα στή ζωή τοῦ Θεοῦ, καί ὄχι μέσα σέ ἰδεολογίες καί ἀνθρώπινα συστήματα, τά ὁποῖα διαρκῶς καταργοῦν τήν ἐλευθερία καί τήν προσωπικότητα, δύναται ὁ ἄνθρω-πος νά ζήσει ὡς ἄνθρωπος καί νά ἀνταποκριθεῖ στή θεϊκή του κλήση, δηλαδή νά ὑπάρξει οὐσιαστικά ὡς πρόσωπο καί νά γίνει Θεός κατά χάριν.

Ὁ βίος καί τό μαρτύριο τοῦ Ἁγίου Δημητρίου μᾶς ὑπενθυμίζει ἀκόμη, ὅτι ἡ ζωή μας, γιά νά εἶναι ζωή, χρειάζεται νά εἶναι συμμετοχή στή ζωή, τό Πάθος καί τήν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ. Αὐτό συνεπάγεται θάνα-το καί ἀνάσταση. Θάνατο καθημερινό τοῦ παλαιοῦ ἑαυτοῦ μας καί ἀνάσταση τοῦ νέου, τοῦ κατά Χριστόν κτισθέντος. «Τό μαρτύριον οὐ τῇ ἀποβάσει κρίνεται μόνον, ἀλλά καί τῇ προθέσει»[1]. Φθάνει νά θέλουμε, καί ὁ Θεός θά εὐλογήσει τόν ἀγώνα μας.

Οἱ Ἅγιοι καί οἱ Μάρτυρες δικάζονταν καί ἀπειλοῦνταν μέ ἀπειλή θανάτου νά ἀπαρνηθοῦν τήν ὀρθόδοξη πίστη. Ἡ ζωή καί ὁ θάνατός τους κρεμόταν ἀπό μιά μόνο λέξη: «πιστεύω»«δέν πιστεύω καί ἀρνοῦμαι τόν Χριστό», ἐνῶ ἐκαλοῦντο νά ἐπιλέξουν: νά δηλώσουν τήν ὑποταγή τους στήν ἐξουσία τοῦ κόσμου τούτου ἤ νά ἀποδοκιμάσουν τήν πίοτη τους. Ὁ Ἅγιος Δημήτριος στάθηκε ἐνώπιον τοῦ ἡγεμόνος ὡς στῦλος ἀκλόνητος και ὡς πέτρα παράλιος πρός τίς προσβολές τῶν κυμάτων. Ἔγινε ἔτσι ὄχι μόνο φίλος τοῦ Χριστοῦ, ἀλλά καί κοινωνός τοῦ ζωηφόρου Αὐτοῦ Σταυροῦ. Ὁ Σταυρός ταυτίζεται μέ τήν Ἀνάσταση καί στό ὑψηλότερο σημεῖο τοῦ πάθους του ὁ Μεγαλομάρτυς Δημήτριος γνωρίζει τήν ἀτελεύτητη χαρά τοῦ Πάσχα. Εἶναι ἐκεῖνος πού δέν φοβᾶται τόν θάνατο, διότι ὁ Χριστός ἐνίκησε τόν θάνατο καί τόν μετέτρεψε σέ Ἀνάσταση.

Ὁ ἄνθρωπος πού δίδει τήν μαρτυρία τοῦ Χριστοῦ καί τόν ὁμολογεῖ μέ τό αἷμα του δέν εἶναι στωϊκός καί ἀπαθής, οὔτε κατ’ ἀνάγκην ἐθελο-ντής μαχητής. Εἶναι συνήθως μιά ταπεινή προσωπικότητα, ἡ ὁποία ὅμως ἀντί νά σκληρυνθεῖ ἤ νά ἐπαναστατήσει κατά τήν ὥρα τῆς δοκιμασίας, ἐγκαταλείπεται στόν Χριστό μέ μιά ἀπεριόριστη ἐμπιστοσύνη. Ὁ Χριστός τότε τόν ἐλευθερώνει ἀπό τόν πόνο καί τόν γεμίζει ἀπό χαρά. Γι’ αὐτό ὁ Ἅγιος Δημήτριος, ὅταν τόν ἐθανάτωναν, εὐλογοῦσε τούς δημίους του. Ἀπευθυνόταν στήν συνείδησή τους. Ἀρνήθηκε τήν βία, γιά νά ἐπικαλεσθεῖ τήν μόνη ἐπανάσταση: τήν ἐπανάσταση τῶν συνειδήσεων. Ὁ Ἅγιος, αἰχμάλωτος τῆς ἀφθάρτου ἀγάπης, κατά τήν ἔκφραση τοῦ Ἁγίου Ἰγνα-τίου τοῦ Θεοφόρου, παρέμενε ἀπαθής ἔναντι τῆς ἀγάπης τοῦ φθειρόμενου κόσμου.

Αὐτό εἶναι καί τό μεγάλο μήνυμα τοῦ Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου: «ἄν πρέπει νά σωθεῖ κάτι μέσα στόν κόσμο, δέν εἶναι προπαντός ὁ ἄνθρωπος, ἀλλά ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ, διότι μᾶς ἠγάπησε Πρῶτος καί ἡ δύ-ναμή Του κρατεῖ καί στηρίζει τόν ἄνθρωπο»[2].

«Δημήτριος ὁ ἔνδοξος καί τῆς ἄνω λαμπρότητος σύσκηνος» μᾶς χαρίζει σήμερα τήν πανήγυρή του ὡς δῶρο ὑπέρτατο. Καλούμεθα, λοιπόν, ὄχι μόνο νά εὐφρανθοῦμε, ἀλλά καί νά καρπωθοῦμε τήν θεοπρεπή μνήμη του.

Ὁ ἄν­θρω­πος τῶν ση­με­ρι­νῶν σκλη­ρῶν και­ρῶν καλεῖται, ὅσο ποτέ ἄλλοτε, νά ἀκούσ­ει τό συ­να­ξά­ρι τῶν φί­λων τοῦ Θε­οῦ καί προσευχόμενος νά παραδίδει μέ ἐμπιστοσύνη τόν ἑαυτό του στά χέρια τοῦ Θεοῦ. Σέ αὐτό τόν καθημερινό ἀγώνα ἄς ψελλίζουμε μέ ταπείνωση τήν ἱκεσία μας: «Ὁ Θεός τοῦ Δημητρίου, βοήθει μοι». Αὐτός, ὁ ζῶν Θεός τοῦ Δημητρίου, εἶναι ὁ Κύριος καί Θεός μας, ὁ Χριστός καί Λυτρωτής μας, ὁ Πατέρας μας, ὁ Ἀδελφός μας, ὁ Φίλος μας, ἡ Ρίζα μας, τό Θεμέλιό μας, ἡ ἀνάπαυση καί ἡ σωτηρία μας. «Ὁ Θεός τοῦ Δημητρίου, βοήθησον ἡμᾶς»!

[1] Ἱεροῦ Χρυσοστόμου, Εἰς τό ρητόν τοῦ ϞΕ΄ Ψαλμοῦ, «Ἄσατε τῷ Κυρίῳ ᾆσμα καινόν», 6, P.G. 55, 627.

[2] Παύλου Εὐδοκίμωφ, βλ. π. Ἀνδρέου Ἀγαθοκλέους, Γεύσασθε καί ἴδετε, Λάρνακα 1993, σελ. 46.

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο info@poimin.gr άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Πανηγυρίζει το Μοναστήρι του Τρικόρφου και μας περιμένει με πολλή χαρά να εορτάσουμε μαζί

Στις 14 και 15 Ιουνίου η Ιερά Μονή Αγίων Αυγουστίνου Ιππώνος και Σεραφείμ του Σαρώφ Τρίκορφο Φωκίδος πανηγυρίζει, τον Άγιο Αυγουστίνο και την μητέρα...

Tεσσαρακονθήμερο μνημόσυνο του π. Εμμανουήλ Κοντάκη

Την Κυριακή 13 Ιουνίου 2021, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως κ. Βαρνάβας ιερούργησε στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου στο Παλαιόκαστρο, όπου και τέλεσε το  τεσσαρακονθήμερο μνημόσυνο του μακαριστού π. Εμμανουήλ Κοντάκη, ο οποίος...

Χειροτονία Διακόνου στη Μητρόπολη Μαρωνείας

Τὴν Κυριακή, 13-6-2021, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης, ἱερούργησε  στὸν Καθεδρικό Ἱερό Ναό Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου Κομοτηνῆς καί ἐτέλεσε τὴν εἰς Διάκονον Χειροτονίαν τοῦ Ἁδελφοῦ τῆς...

Σερρών Θεολόγος « Ο αδαπάνητος θησαυρός της Εκκλησίας είναι η χάρις του Αγίου Πνεύματος και η συγκινητική...

Στο νεόδμητο αλλά εισέτι ημιτελή ιερό Ναό Αγ. Βασιλείου του Μεγάλου, Αρχιεπισκόπου Καισαρείας της Καππαδοκίας, στον Κ. Λευκώνα Σερρών, ιερούργησε ο Σεβ. Μητροπολίτης Σερρών...

Ο Μακαριώτατος θα εορτάσει ιδιωτικώς φέτος τα ονομαστήριά του

Λόγω της συνεχιζόμενης υγειονομικής κρίσης και στο πλαίσιο των περιοριστικών μέτρων που έχει θεσπίσει η Πολιτεία για την προστασία της δημόσιας υγείας από τον...

Ναύπακτος: Κυριακή τῶν Ἁγίων Πατέρων μέ συνεορτασμό ἁγίων Λουκᾶ Ἰατροῦ καί Ἰουστίνου Πόποβιτς

Τήν Κυριακή 13 Ἰουνίου, τῶν ἁγίων Πατέρων τῆς ἐν Νικαίᾳ Α΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου τελέσθηκε Ἀρχιερατική θεία Λειτουργία στόν Ἱερό Ναό τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς Ναυπάκτου,...

Κυριακή των Αγίων Θεοφόρων Πατέρων της Α΄ Οικ. Συνόδου στον Ακροπόταμο Παγγαίου

Την Κυριακή 13 Ιουνίου 2021, των Αγίων 318 Θεοφόρων Πατέρων της Α΄ Οικουμενικής Συνόδου, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος ετέλεσε τη Θεία Λειτουργία...

Εορτάστηκε η μνήμη των Οσίων Άννας της Λαρισαίας και του υιού αυτής Ιωάννου

Στον Ενοριακό Ιερό Ναό των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Λαρίσης εορτάστηκε η μνήμη των Οσίων Άννας της Λαρισαίας και του υιού αυτής Ιωάννου, καθότι...

Κυριακή των Αγίων Πατέρων στην Ενορία Μεσοπύργου Άρτης

Την Κυριακή 13 Ιουνίου 2021, το πρωί, στον ενοριακό Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου Μεσοπύργου Άρτης, ελειτούργησε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Άρτης κ. Καλλίνικος. Ο Σεπτός...

Στην Κατερίνη ο Μητροπολίτης Λαρίσης

Στον Καθεδρικό Ιερό Ναό της Θείας Αναλήψεως Κατερίνης, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας Λαρίσης και Τυρνάβου κ. Ιερώνυμος τέλεσε κατόπιν κανονικής αδείας του οικείου Ποιμενάρχου...
video

Όχι στο διχασμό

Όχι στο διχασμό. Είναι βασική προϋπόθεση για εμάς τους χριστιανούς να πιστεύουμε στον Χριστό, όχι επιφανειακά, αλλά καρδιακά και επιπλέον να είμαστε ενωμένοι μαζί...

Η μνήμη των Αγίων Ονουφρίου και Πέτρου στην Χαλκίδα

Στον Μητροπολιτικό Ι. Ναό Αγ. Δημητρίου Χαλκίδος τελέσθηκε σήμερα, 12 Ιουνίου 2021, η μνήμη των Αγίων Ονουφρίου και Πέτρου, προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας,...

Εσπερινός Συνάξεως των εν τη Μητροπόλει Άρτης Αγίων

Το Σάββατο 12 Ιουνίου 2021, το απόγευμα, στον Ιερό Ναό του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, στο Πνευματικό Κέντρο της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, ετελέσθη Μέγας...

Bγήκε υγιέστατος από το νοσοκομείο ο Μητροπολίτης Κλήμης

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Περιστερίου κ. Κλήμης, μετά ἀπό πενθήμερη νοσηλεία ἐξῆλθε, σήμερα Σάββατο 12 Ἰουνίου, σέ ἄριστη κατάσταση ἐκ τοῦ Πανεπιστημιακοῦ Γενικοῦ Νοσοκομείου ''ΑΤΤΙΚΟΝ''....

Αρχιερατικό Συλλείτουργο Μητροπολιτών Παροναξίας και Θήρας

Την Τετάρτη 9-6-2021 το μεσημέρι ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Παροναξίας έπλευσε για τη Σαντορίνη. Το απόγευμα της ίδιας ημέρας μετέβη στον Καρτεράδο Θήρας όπου στον Πανηγυρίζοντα...