To Σάββατο 28 Αυγούστου το πρωί ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων λειτούργησε και κήρυξε τον θείο λόγο στο Ιερό Προσκύνημα της Παναγίας Σουμελά στο Βέρμιο.

Ο Σεβασμιώτατος στην ομιλία του ανέφερε μεταξύ άλλων: «Σῴζοις ἀεί, Θεοτόκε, τήν κλη­ρο­νομίαν σου».

Κοινό τό αἴτημα, κοι­νή ἡ προσευ­χή πού ἀ­πευθύνουμε πρός τήν Πα­ναγία Παρ­θένο, καθώς αὐτή αἴ­ρε­ται «ἀπό τῆς γῆς εἰς τά ἄνω», κα­θώς αὐτή με­θί­­­σταται ἀπό τά ἐπί­γεια πρός τά ἐπουράνια, μαζί μέ τόν ἱερό ὑμνογράφο: «σῴ­ζοις ἀεί, Θεοτόκε, τήν κλη­ρονομίαν σου».

Κληρονομία τῆς Θεο­τό­κου εἴμα­στε ὅλοι ἐ­μεῖς, ὅσοι πιστεύουμε στόν Υἱό της. Κλη­ρονο­μία τῆς Θεο­τόκου εἴμα­στε ὅλοι ἐμεῖς, ὅσοι τήν τιμοῦμε ὡς τήν ἀει­πάρ­θενο Θεο­μήτορα. Κλη­ρο­νομία τῆς Θεο­τό­­κου εἴμαστε ὅλοι ἐμεῖς, τά κατά υἱοθεσία τέκνα της, ὅσα ὁ Υἱός της ἐμ­πιστεύθηκε στή μητρι­κή της ἀγάπη. Καί τό αἴτημα πού τῆς ἀπευ­θύ­νουμε, τό αἴτη­μα πού διατυπώνει ἐ­ξαι­­ρετικά εὔστοχα ὁ ἱε­ρός ὑμνο­γράφος, δέν εἶ­­­ναι οὔτε ἁπλό οὔτε μο­νοσήμαντο. Τό «σώ­ζοις» ἐκφρά­ζει πρω­­­τί­στως τό αἴτημά μας γιά τήν αἰώνια σω­τηρία, γιά τή σω­τηρία πού θά μᾶς ἐξασφαλίσει τήν αἰώνια ζωή καί τή συ­νά­ν­τησή μας μαζί της στόν οὐρανό.

Αὐτό εἶναι τό μεῖζον καί κυρίαρ­χο θέμα πού θά πρέπει νά μᾶς ἀπα­σχολεῖ καί γιά τό ὁποῖο θά πρέπει νά παρακα­λοῦ­με τήν Πα­ναγία μας, διότι αὐτή ὄντως διά τῶν πρε­σβει­ῶν της μπορεῖ νά μᾶς τήν ἐξα­σφα­λίσει.

Ὅμως ὡς ἄνθρωποι πού ζοῦμε στόν κόσμο ἔχουμε ἀνάγκη ἀπό τή σωστική ἐπέμβαση τῆς Παναγίας καί γιά πολ­λά ἄλλα καθημε­ρινά καί ἐφήμερα πράγματα. Ἔχουμε ἀνάγκη τή σω­στική ἐπέμβαση τῆς Πα­ναγίας μας γιά νά μᾶς λυ­τρώσει ἀπό ἀσθένει­ες καί προβλήματα, ἀπό θλίψεις καί πειρα­σμούς. Ἔχου­με ἀνάγκη τή σωστική ἐπέμ­βαση τῆς Παναγίας μας γιά νά προ­στα­τεύσει τό Γέ­νος μας ἀπό κινδύνους καί περιστάσεις, ἀπό ὁρα­τούς καί ἀοράτους ἐχθρούς. Ἔχουμε ἀνά­γκη τήν ἐπέμβαση τῆς Παναγίας μας γιά νά σώ­σει τή χώρα μας καί τόν κόσμο ὁλό­κλη­ρο ἀπό τήν κρίση πού τόν ταλαιπωρεῖ καί ἀπό τίς ποικίλες φυσικές κατα­­στροφές πού τόν ἀπει­λοῦν, ἀπό τούς πολέμους πού δημιουρ­γοῦν χιλιάδες θύματα, ἀπό τήν πανδημία τοῦ κορωνοϊοῦ πού προ­κάλεσε καί προκαλεῖ τόσο πόνο καί τόσα προβλήματα καί μᾶς ἔχει στερήσει τόσους ἀδελφούς μας.

Γι᾽ αὐτό καί σή­μερα πού τιμοῦμε τήν Κοί­μη­σή της, πού τι­μοῦ­με τήν Παναγία μας, ὅπως ἔκα­ναν καί οἱ πατέρες μας κάθε χρόνο στό ἱστο­ρι­κό μο­ναστήρι τῆς Πα­να­­γίας μας στό ὄρος Με­λᾶ τοῦ Πόντου, ἐπα­ναλαμβά­νουμε μέ συγ­κίνηση καί κατά­νυξη τή μυ­στική δέη­σή τους, ὅπως τήν ἐκ­φράζει ὁ ἱε­ρός ποιη­τής τοῦ κανό­νος τῆς ἑορ­τῆς: «Εἰς οὐ­ρανίους θα­λά­μους πρός τόν Υἱόν ἐκφοιτῶσα, σῴ­ζοις ἀεί, Θεο­τόκε, τήν κληρο­νο­μίαν σου».

Ἐγκαταλείπει σήμερα σωματικῶς ἡ Παναγία τόν φθαρτό κόσμο καί ἀνέρχεται στούς οὐρα­νίους θαλά­μους, ἀνέρ­χε­ται στόν οὐράνιο οἶ­κο τοῦ Θεοῦ Πατρός, ὁλο­κλη­ρώ­νοντας τήν πορεία τῆς ζωῆς της.

Ἀπό τόν ἐπίγειο οἶκο τοῦ Θεοῦ, τόν ναό του, εἶχε ξεκινήσει, ἄλλω­στε, τή ζωή της, ὅταν τριε­τίζουσα τήν ἐμπι­στεύ­θηκαν οἱ γονεῖς της στούς ἱερεῖς. Στή συνέχεια, ἀνε­δεί­χθη ἡ ἴδια οἶκος καί ἐνδιαί­τημα τοῦ Θεοῦ, καθώς ἀξιώθηκε νά εἶναι Ἐ­κεί­νη πού δάνεισε τήν ἀν­θρώπινη σάρκα στόν Υἱό του, Ἐκεί­νη πού τόν φιλοξένησε στά σπλάγχνα της, Ἐκείνη πού τόν κρά­­τησε στίς μητρικές της ἀγκά­λες.

Καί τώρα, ἔχοντας ὁλοκληρώσει τό ἔργο τῆς ζωῆς της, ἀνεβαίνει γιά νά ζήσει αἰω­νίως στήν οὐρά­νια Ἱερουσα­λήμ, στήν ἀχειρο­ποί­ητη σκηνή τοῦ Θεοῦ, κοντά στόν Υἱό της.

Καί αὐτή τήν ἄνοδό της τιμοῦμε καί πανη­γυ­ρίζουμε σήμερα ἐν εὐ­­φροσύνῃ, γιατί πι­στεύ­­­ουμε ὅτι ἡ στορ­γι­κή Μητέρα τοῦ Κυ­ρί­ου καί τῶν ἀνθρώπων, γί­νεται τώρα εὔ­γλωττη καί ἀκοίμητη πρέσβειρα ὅλων μας πρός τόν Υἱό της, στόν θρόνο τοῦ ὁποίου παρεδρεύει δεομένη ὑπέρ τῶν τέκνων της. Δεομένη γιά ὅλους τούς ἀνθρώπους πού τήν εὐσεβοῦνται καί τήν ἀγαποῦν. Γιά ὅλους ἐκείνους πού τήν τίμη­σαν καί τήν διακόνη­σαν στά μοναστήρια καί τούς ναούς της. Γιά ὅ­λους ἐκείνους πού ἐμ­πι­στεύθηκαν τή ζωή τους στήν κρα­ταιά της προστασία· ἀλλά καί γιά ὅλους ἐκείνους πού στίς δύσκολες στιγ­μές τοῦ ξερριζωμοῦ ἀπό τίς πατρογονικές ἑστίες τοῦ Πόντου δέν ἐγκα­τέ­λειψαν τό ἱερό εἰκό­νι­σμά της, ἀλλά τό πῆ­ραν μαζί τους στή νέα πα­τρί­δα καί ἀνήγειραν ἐδῶ τόν νέο οἶκο της, καί ἀντλοῦ­σαν καί ἀντλοῦν ἀπό αὐ­τό δύναμη καί παρη­γο­ρία.

Ἀδελφοί καί πατέρες, τιμώ­ν­τας σήμερα τήν Πα­να­γία μας καί προσκυ­νω­ντας τήν ἱερή καί θαυ­ματουργό εἰ­κόνα τῆς Σουμελιωτίσσσης, ἄς ἐπα­­να­­λάβουμε γιά ἄλ­λη μία φορά μα­ζί μέ τόν ἱερό ὑμνογράφο τή δέ­η­σή μας πρός τήν χά­ρη της λέγο­ντας: «σῴ­ζοις ἀεί, Θεοτόκε, τήν κληρονομίαν σου». Καί ἄς εἴμαστε βέβαιοι ὅτι ἡ Παναγία μας θά ἀντα­­ποκριθεῖ στό αἴτημά μας. Ἀμήν.

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο info@poimin.gr άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Πανήγυρις Μεταστάσεως Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στην Άρτα

Το Σάββατο 25 Σεπτεμβρίου 2021, το απόγευμα, στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, στο Πνευματικό Κέντρο της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, ετελέσθη...

«Σταυρός, πιστών το στήριγμα…» – Συνεχίζεται το προσκύνημα του ΤΙΜΙΟΥ ΞΥΛΟΥ και του Ι. Λειψάνου του Αγ. Λουκά...

«Σταυρός, ὁ φύλαξ πάσης της οἰκουμένης. Σταυρός, ἡ ὡραιότης τῆς Ἐκκλησίας. Σταυρός, βασιλέων τὸ κραταίωμα. Σταυρός, πιστῶν τὸ στήριγμα. Σταυρός, ἀγγέλων ἡ δόξα καὶ τῶν δαιμόνων τὸ τραῦμα» (Ἐξαποστειλάριον) Μεγίστη τιμή και...

Μηνύματα από τι Ιερό νησί

Τοῦ Σεβ/του Μητροπολίτου Αὐλῶνος ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Mr. Th. Χωρίς καμμιά ἀμφιβολία ἡ Πάτμος εἶναι τόπος ἱερός. Εἶναι δεύτερη μετά τά Ἱεροσόλυμα. Τόπος Θεοβάδιστος ὁ ἕνας. Θεοφάνειας...
video

Ο Χριστός μας καλεί να γίνουμε αδελφοί του!

Παρακολουθήστε το σύντομο βιντεάκι που ετοίμασε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Δημητριάδος και Αλμυρού κ.Ιγνάτιος, με αφορμή την Κυριακή 26 Σεπτεμβρίου, που τιμάται η Μετάσταση του...

Θυρανοίξια Παρεκκλησίου στην πανέμορφη Βελίτσα (Τιθορέα)

Την Ακολουθία των Θυρανοιξίων του νέου Ιερού Παρεκκλησίου προς τιμήν του Ευαγγελισμού της Υπεραγίας Θεοτόκου στην Τιθορέα (Βελίτσα), το οποίο χτίστηκε δαπάναις της εριτίμου...

Η εορτή της Οσίας Ευφροσύνης στην Φθιώτιδα

Στον Ιερό Ναό Αγίας Ευφροσύνης του Ιδρύματος Χρονίων Παθήσεων «Παράρτημα προστασίας ΑΜΕΑ Φθιώτιδος του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας  Στερεάς Ελλάδος»  στο Δομοκό χοροστάτησε και...

Χειροτονία Ἱεροδιακόνου στὴν Κόνιτσα

Μέσα σὲ κλίμα χαρᾶς καὶ πνευματικῆς ἀγαλιάσεως, τελέστηκε 23/09/2021 ἡ εἰς Διάκονον Χειροτονία τοῦ Μοναχοῦ π. Ἰσαάκ, ἀδελφοῦ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Παναγίας Μολυβδοσκεπάστου. Ἡ Χειροτονία...

Ο Γέροντας Νεκτάριος μετά από 2 χρόνια στην Αθήνα με το Τίμιο Ξύλο

Από την Πέμπτη 23 Σεπτεμβρίου 2021 ο Γέροντας Νεκτάριος Μουλατσιώτης έπειτα από δυο χρόνια βρίσκεται στην Αθήνα με το Τίμιο Ξύλο και το ιερό...

Θεμελίωση Κοιμητηριακού Ναού Αναλήψεως του Κυρίου στην Μητρόπολη Άρτης

Την Πέμπτη 23 Σεπτεμβρίου 2021, το πρωί, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Άρτης κ. Καλλίνικος εθεμελίωσε Κοιμητηριακό Ναό επ’ ονόματι της Αναλήψεως του Κυρίου, ανεγερθησόμενο στο...

Με λαμπρότητα εόρτασαν τα Κύθηρα την Πολιούχο και Προστάτιδά τους Παναγία Μυρτιδιώτισσα

Με λαμπρότητα εόρτασαν τα Κύθηρα την Πολιούχο και Προστάτιδά τους Παναγία Μυρτιδιώτισσα στο ομώνυμο Ιερό της Προσκύνημα, όπου φυλάσσεται η θαυματουργή της εικόνα που...

Φθιώτιδος: «Η πανδημία είναι ένας σταθμός αυτής της κατρακύλας, που βιώνει ο κόσμος».

Στον Ιστορικό ορεινό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου, γνωστό ως «Παναγία Γόργιανη» στη Σπερχειάδα, ο οποίος αποτέλεσε καταφύγιο για τον άμαχο πληθυσμό της μαρτυρικής πόλεως...

Μητροπολίτης Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου Ἱερόθεος: Ἑνότητα ἁγίου Σιλουανοῦ καί ἁγίου Σωφρονίου

Μητροπολίτης Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου Ἱερόθεος Ἑορτάζει σήμερα (24 Σεπτεμβρίου) ὁ ἅγιος Σιλουανός ὁ Ἀθωνίτης, ὁ μεγάλος αὐτός ἐμπειρικός θεολόγος τῆς Ἐκκλησίας μας, τοῦ ὁποίου μπορῶ...

Την Πολιούχο της Παναγία Μυρτιδιώτισσα εόρτασε η Πύλος

Με λαμπρότητα και λειτουργική μεγαλοπρέπεια εόρτασε και φέτος η γραφική κωμόπολη της Πύλου την Πολιούχο της Παναγία Μυρτιδιώτισσα. Την πανηγυρική θεία λειτουργία στον ενοριακό Ιερό...

Η απολογία Ελπιδοφόρου…

Ως Ελληνας της Κωνσταντινούπολης έχω βιώσει εγώ και η οικογένειά μου τις φοβερές συνέπειες του ξεριζωμού από τις πατρογονικές μας εστίες, όπως πλήθος συμπατριωτών...