To Σάββατο 28 Αυγούστου το πρωί ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων λειτούργησε και κήρυξε τον θείο λόγο στο Ιερό Προσκύνημα της Παναγίας Σουμελά στο Βέρμιο.

Ο Σεβασμιώτατος στην ομιλία του ανέφερε μεταξύ άλλων: «Σῴζοις ἀεί, Θεοτόκε, τήν κλη­ρο­νομίαν σου».

Κοινό τό αἴτημα, κοι­νή ἡ προσευ­χή πού ἀ­πευθύνουμε πρός τήν Πα­ναγία Παρ­θένο, καθώς αὐτή αἴ­ρε­ται «ἀπό τῆς γῆς εἰς τά ἄνω», κα­θώς αὐτή με­θί­­­σταται ἀπό τά ἐπί­γεια πρός τά ἐπουράνια, μαζί μέ τόν ἱερό ὑμνογράφο: «σῴ­ζοις ἀεί, Θεοτόκε, τήν κλη­ρονομίαν σου».

Κληρονομία τῆς Θεο­τό­κου εἴμα­στε ὅλοι ἐ­μεῖς, ὅσοι πιστεύουμε στόν Υἱό της. Κλη­ρονο­μία τῆς Θεο­τόκου εἴμα­στε ὅλοι ἐμεῖς, ὅσοι τήν τιμοῦμε ὡς τήν ἀει­πάρ­θενο Θεο­μήτορα. Κλη­ρο­νομία τῆς Θεο­τό­­κου εἴμαστε ὅλοι ἐμεῖς, τά κατά υἱοθεσία τέκνα της, ὅσα ὁ Υἱός της ἐμ­πιστεύθηκε στή μητρι­κή της ἀγάπη. Καί τό αἴτημα πού τῆς ἀπευ­θύ­νουμε, τό αἴτη­μα πού διατυπώνει ἐ­ξαι­­ρετικά εὔστοχα ὁ ἱε­ρός ὑμνο­γράφος, δέν εἶ­­­ναι οὔτε ἁπλό οὔτε μο­νοσήμαντο. Τό «σώ­ζοις» ἐκφρά­ζει πρω­­­τί­στως τό αἴτημά μας γιά τήν αἰώνια σω­τηρία, γιά τή σω­τηρία πού θά μᾶς ἐξασφαλίσει τήν αἰώνια ζωή καί τή συ­νά­ν­τησή μας μαζί της στόν οὐρανό.

Αὐτό εἶναι τό μεῖζον καί κυρίαρ­χο θέμα πού θά πρέπει νά μᾶς ἀπα­σχολεῖ καί γιά τό ὁποῖο θά πρέπει νά παρακα­λοῦ­με τήν Πα­ναγία μας, διότι αὐτή ὄντως διά τῶν πρε­σβει­ῶν της μπορεῖ νά μᾶς τήν ἐξα­σφα­λίσει.

Ὅμως ὡς ἄνθρωποι πού ζοῦμε στόν κόσμο ἔχουμε ἀνάγκη ἀπό τή σωστική ἐπέμβαση τῆς Παναγίας καί γιά πολ­λά ἄλλα καθημε­ρινά καί ἐφήμερα πράγματα. Ἔχουμε ἀνάγκη τή σω­στική ἐπέμβαση τῆς Πα­ναγίας μας γιά νά μᾶς λυ­τρώσει ἀπό ἀσθένει­ες καί προβλήματα, ἀπό θλίψεις καί πειρα­σμούς. Ἔχου­με ἀνάγκη τή σωστική ἐπέμ­βαση τῆς Παναγίας μας γιά νά προ­στα­τεύσει τό Γέ­νος μας ἀπό κινδύνους καί περιστάσεις, ἀπό ὁρα­τούς καί ἀοράτους ἐχθρούς. Ἔχουμε ἀνά­γκη τήν ἐπέμβαση τῆς Παναγίας μας γιά νά σώ­σει τή χώρα μας καί τόν κόσμο ὁλό­κλη­ρο ἀπό τήν κρίση πού τόν ταλαιπωρεῖ καί ἀπό τίς ποικίλες φυσικές κατα­­στροφές πού τόν ἀπει­λοῦν, ἀπό τούς πολέμους πού δημιουρ­γοῦν χιλιάδες θύματα, ἀπό τήν πανδημία τοῦ κορωνοϊοῦ πού προ­κάλεσε καί προκαλεῖ τόσο πόνο καί τόσα προβλήματα καί μᾶς ἔχει στερήσει τόσους ἀδελφούς μας.

Γι᾽ αὐτό καί σή­μερα πού τιμοῦμε τήν Κοί­μη­σή της, πού τι­μοῦ­με τήν Παναγία μας, ὅπως ἔκα­ναν καί οἱ πατέρες μας κάθε χρόνο στό ἱστο­ρι­κό μο­ναστήρι τῆς Πα­να­­γίας μας στό ὄρος Με­λᾶ τοῦ Πόντου, ἐπα­ναλαμβά­νουμε μέ συγ­κίνηση καί κατά­νυξη τή μυ­στική δέη­σή τους, ὅπως τήν ἐκ­φράζει ὁ ἱε­ρός ποιη­τής τοῦ κανό­νος τῆς ἑορ­τῆς: «Εἰς οὐ­ρανίους θα­λά­μους πρός τόν Υἱόν ἐκφοιτῶσα, σῴ­ζοις ἀεί, Θεο­τόκε, τήν κληρο­νο­μίαν σου».

Ἐγκαταλείπει σήμερα σωματικῶς ἡ Παναγία τόν φθαρτό κόσμο καί ἀνέρχεται στούς οὐρα­νίους θαλά­μους, ἀνέρ­χε­ται στόν οὐράνιο οἶ­κο τοῦ Θεοῦ Πατρός, ὁλο­κλη­ρώ­νοντας τήν πορεία τῆς ζωῆς της.

Ἀπό τόν ἐπίγειο οἶκο τοῦ Θεοῦ, τόν ναό του, εἶχε ξεκινήσει, ἄλλω­στε, τή ζωή της, ὅταν τριε­τίζουσα τήν ἐμπι­στεύ­θηκαν οἱ γονεῖς της στούς ἱερεῖς. Στή συνέχεια, ἀνε­δεί­χθη ἡ ἴδια οἶκος καί ἐνδιαί­τημα τοῦ Θεοῦ, καθώς ἀξιώθηκε νά εἶναι Ἐ­κεί­νη πού δάνεισε τήν ἀν­θρώπινη σάρκα στόν Υἱό του, Ἐκεί­νη πού τόν φιλοξένησε στά σπλάγχνα της, Ἐκείνη πού τόν κρά­­τησε στίς μητρικές της ἀγκά­λες.

Καί τώρα, ἔχοντας ὁλοκληρώσει τό ἔργο τῆς ζωῆς της, ἀνεβαίνει γιά νά ζήσει αἰω­νίως στήν οὐρά­νια Ἱερουσα­λήμ, στήν ἀχειρο­ποί­ητη σκηνή τοῦ Θεοῦ, κοντά στόν Υἱό της.

Καί αὐτή τήν ἄνοδό της τιμοῦμε καί πανη­γυ­ρίζουμε σήμερα ἐν εὐ­­φροσύνῃ, γιατί πι­στεύ­­­ουμε ὅτι ἡ στορ­γι­κή Μητέρα τοῦ Κυ­ρί­ου καί τῶν ἀνθρώπων, γί­νεται τώρα εὔ­γλωττη καί ἀκοίμητη πρέσβειρα ὅλων μας πρός τόν Υἱό της, στόν θρόνο τοῦ ὁποίου παρεδρεύει δεομένη ὑπέρ τῶν τέκνων της. Δεομένη γιά ὅλους τούς ἀνθρώπους πού τήν εὐσεβοῦνται καί τήν ἀγαποῦν. Γιά ὅλους ἐκείνους πού τήν τίμη­σαν καί τήν διακόνη­σαν στά μοναστήρια καί τούς ναούς της. Γιά ὅ­λους ἐκείνους πού ἐμ­πι­στεύθηκαν τή ζωή τους στήν κρα­ταιά της προστασία· ἀλλά καί γιά ὅλους ἐκείνους πού στίς δύσκολες στιγ­μές τοῦ ξερριζωμοῦ ἀπό τίς πατρογονικές ἑστίες τοῦ Πόντου δέν ἐγκα­τέ­λειψαν τό ἱερό εἰκό­νι­σμά της, ἀλλά τό πῆ­ραν μαζί τους στή νέα πα­τρί­δα καί ἀνήγειραν ἐδῶ τόν νέο οἶκο της, καί ἀντλοῦ­σαν καί ἀντλοῦν ἀπό αὐ­τό δύναμη καί παρη­γο­ρία.

Ἀδελφοί καί πατέρες, τιμώ­ν­τας σήμερα τήν Πα­να­γία μας καί προσκυ­νω­ντας τήν ἱερή καί θαυ­ματουργό εἰ­κόνα τῆς Σουμελιωτίσσσης, ἄς ἐπα­­να­­λάβουμε γιά ἄλ­λη μία φορά μα­ζί μέ τόν ἱερό ὑμνογράφο τή δέ­η­σή μας πρός τήν χά­ρη της λέγο­ντας: «σῴ­ζοις ἀεί, Θεοτόκε, τήν κληρονομίαν σου». Καί ἄς εἴμαστε βέβαιοι ὅτι ἡ Παναγία μας θά ἀντα­­ποκριθεῖ στό αἴτημά μας. Ἀμήν.

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο [email protected] άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

video

Που ήταν ο Χριστός από 12 έως 30 ετών;

Που ήταν ο Χριστός από 12 έως 30 ετών; Οι απαντήσεις – εικασίες πάνω σε αυτό το ερώτημα είναι πολλές. Ιστορίες και φαντασίες που...

H κοινότητα της Πεντάγυιας εόρτασε τους Αγίους Σέργιο και Βάκχο

Το εσπέρας της Πέμπτης, 6 Οκτωβρίου 2022, ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Ταμασού και Ορεινής κ. Ησαΐας χοροστάτησε στην ακολουθία του Εσπερινού, στον Ιερό Ναό Παναγίας...

π. Δανιήλ Αεράκης: Δώδεκα ερωτήσεις του Χριστού

Τα ερωτήματα που απηύθυνε ο Χριστός, προκειμένου να αποκαλυφθούν το βάθος της ανθρώπινης κακίας, ασέβειας και αχαριστίας και το ύψος του θεϊκού μεγαλείου Του...

Ο Μητροπολίτης Νέας Σμύρνης δεν εορτάζει!

Ἁνακοινώνουμε ὅτι στίς 12 Ὀκτωβρίου, κατά τήν ὁποία ἡ Ἐκκλησία μας τιμᾶ τήν ἱερή μνήμη τοῦ ὁσίου Πατρός ἡμῶν Συμεών τοῦ Νέου Θεολόγου, ὁ...

Δημητριάδος Ιγνάτιος: «Σβήστε τους πολυελαίους και την θέρμανση στους ναούς»

Στην εκπομπή ΣΗΜΕΡΑ του τηλεοπτικού σταθμού ΣΚΑΙ, βρέθηκε σήμερα το πρωί (07/10) ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Δημητριάδος και Αλμυρού κ.Ιγνάτιος, προσκεκλημένος των δημοσιογράφων: Δημήτρη Οικονόμου, Άκη...

Ανακοινωθέν της Ιεράς Συνόδου προς τον Ελληνικό Λαό

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΑΟ Η Ι­ερά Σύ­νο­δος της Ι­ε­ραρ­χίας της Εκ­κλη­σίας της Ελ­λά­δος, με αί­σθημα...

Ορίστηκε ο νέος Α´ και Β΄ Γραμματέας της Ιεράς Συνόδου

Μετά από έκτακτη ολιγόλεπτη Συνεδρίαση της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου, της 166ης Συνοδικής Περιόδου, υπό την προεδρία του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ....

Ποιος είναι ο νέος Μητροπολίτης Ηλείας

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΗΛΕΙΑΣ κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ἠλείας κ. Ἀθανάσιος ἐγεννήθη στό χωριό Ξυλοκέρα Ἠλείας τήν 10-2-1954 ἀπό ἀγρότες γονεῖς τόν Γεώργιον...

Ποιος είναι ο νέος Μητροπολίτης Δράμας Δωρόθεος

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΕΨΗΦΙΣΜΕΝΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΔΡΑΜΑΣ κ. ΔΩΡΟΘΕΟΥ Ο εψηφισμένος Μητροπολίτης Δράμας κ. Δωρόθεος (κατά κόσμον Βασίλειος) Πάπαρης γεννήθηκε το 1957 στην Καβάλα. Σπούδασε Φιλολογία...

Ανακοινωθέν Ιεραρχίας | Eκλογή Μητροπολιτών Δράμας – Ηλείας

Συνήλθε σήμερα Παρασκευή, 7 Οκτωβρίου 2022, στην τέταρτη Τακτική Συνεδρία της, η Ιερά Σύνοδος της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος, υπό την Προεδρία του...

Το Μεγάλο Μήνυμα του Εψηφισμένου Μητροπολίτου Δράμας

Επί συνόλου 74 ψηφισάντων, η πρόταση δι᾽ εκλο­γής της κενής Μητροπολιτικής Έδρας Δράμας έλαβε 68 ψήφους. Έτσι η Ιεραρχία απεφάνθη υπέρ της πληρώσεως της Ιεράς...

Το Μεγάλο Μήνυμα του Εψηφισμένου Μητροπολίτου Ηλείας

Επί συνόλου 74 ψηφισάντων, η πρόταση δι᾽ εκλο­γής της κενής Μητροπολιτικής Έδρας Ηλείας έλαβε 69 ψήφους. Έτσι η Ιεραρχία απεφάνθη υπέρ της πληρώσεως της...

Εξελέγη ο νέος Μητροπολίτης Ηλείας

Τον  Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Ωλένης Αθανάσιο, εξέλεξε η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος, νέο Μητροπολίτη Ηλείας με 55 ψήφους επί συνόλου 74 ψηφισάντων, ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Ανδρούσης...

Το τριπρόσωπο για τη Μητρόπολη Ηλείας

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία κατάρτισης του τριπροσώπου, από το οποίο θα εκλέγει ο νέος Μητροπολίτης Ηλείας. 1) Επίσκοπος Ωλένης κ. Αθανάσιος, ψήφους 58 2) Αρ­χι­μαν­δρί­της κ. Δαμασκηνός...

Θετικός στον κορονοϊό ο Μητροπολίτης Ναυπάκτου

Ὁ Μητροπολίτης Ναυπάκτου καὶ Ἁγίου Βλασίου Ἱερόθεος κατὰ τὴν διάρκεια τῆς συμμετοχῆς του στὶς συνεδριάσεις τῆς Ἱεραρχίας μετὰ ἀπὸ πολὺ ἤπια συμπτωματολογία λοίμωξης τοῦ...