Πρόστιμα, ἀπειλαί, ἀκριβοπληρωμένη προπαγάνδα τῶν ΜΜΕ δὲν καταβάλλουν τοὺς πιστούς!

Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ ΘΑ ΚΛΕΙΣΗ ΠΑΛΙ ΤΟΥΣ ΙΕΡΟΥΣ ΝΑΟΥΣ;

«Ἡ Κυβέρνηση δὲν σέβεται τὴν Ἐκκλησία.

Ὁ καιρὸς τῆς τιμωρίας της εἶναι πολὺ κοντά!

Οἱ κληρικοὶ ἔχουν πνευματικὴ δύναμη, ποὺ ὑπερβαίνει καὶ τὴν δεσποτική.

Ἔχουν καὶ τὸν λαό μαζί τους. Εἶναι ἀποφασισμένοι καὶ γιὰ διωγμούς»

Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση

Ὅλα τὰ μέτρα ποὺ λαμβάνει ἡ Κυβέρνηση γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τοῦ κορωνοϊοῦ καὶ ἔχουν σχέση μὲ τὴν Ἐκκλησία καὶ εἰδικότερα τὴ λειτουργία τῶν ἱερῶν Ναῶν, ἀποδείχτηκαν περιττὰ καὶ ἀναποτελεσματικά. Δυσ­τυχῶς, ἡ Κυβέρνηση δὲν κάλεσε ἕνα ἁπλὸ ἄνθρωπο ποὺ ἐκκλησιάζεται τακτικά, νὰ ἀκούσει τὶς συμβουλές του καὶ νὰ ὑπενθυμίσει στοὺς ἁρμοδίους ὑπουργοὺς καὶ τοὺς σοφοὺς καθηγητὲς πράγματα ποὺ τὰ γνωρίζουν καὶ τὰ μικρὰ παιδιά!

Γίνομαι ἀναλυτικός:

  1. Ὁ Ἱ. Ναὸς δὲν εἶναι αἴθουσα ἑστίασης, οὔτε διασκέδασης, οὔτε θεατρικῶν παραστάσεων καὶ γενικὰ διαφόρων κοσμικῶν δραστηριοτήτων. Ὁ Ναὸς εἶναι ἱερὸς τόπος λατρείας τοῦ Θεοῦ, μὲ ἕνα συγκεκριμένο πρόγραμμα καὶ κάτω ἀπὸ προϋποθέσεις ποὺ δὲν ἐπιδέχονται ἀλλαγὲς καὶ παρεμβάσεις τῶν πολιτικῶν, ὅταν μάλιστα αὐτοὶ εἶναι ἄσχετοι περὶ τὴν πίστη, ἂν καὶ δὲν εἶναι καὶ ἐχθροί της.
  2. Οἱ ἐκκλησιαζόμενοι δὲν μιλοῦν μέσα στὸ Ναό. Δὲν τρῶνε, δὲν πίνουν, δὲν ξεφαντώνουν καὶ φυσικὰ δὲν πληρώνουν εἰσιτήριο εἰσόδου. Πηγαίνουν ἐλεύθερα, γιὰ νὰ προσευχηθοῦν καὶ νὰ μετάσχουν στὰ μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας.
  3. Οἱ πιστοὶ ἀρνοῦνται τὴν παρουσία τῶν ἀστυνομικῶν στὸ χῶρο τοῦ Ναοῦ, ὅπως καὶ τὴν ἄδικη καὶ ἄθλια ἐπιβολὴ προστίμων στοὺς ἀπὸ κάθε ἄποψη ἀθῴους. Οἱ ἐφήμερες διατάξεις τῶν Κ.Υ.Α. δὲν τοὺς συγκινοῦν καὶ τὰ πρόστιμα τὰ θεωροῦν παράσημα τοῦ πνευματικοῦ τους ἀγώνα.
  4. Ὅταν οἱ πολιτικοὶ διαστρέφουν τὴν πραγματικότητα καὶ ἀναφέρονται στὴν Ἐκκλησία, ἐξοργίζουν τοὺς πιστούς. Τὸ διαπιστώσαμε αὐτὸ μὲ τοὺς κλειστοὺς Ναούς. Τὶς ἀπαγορεύσεις καὶ ἀπειλές, τὶς ρυθμίσεις γιὰ κλάματα καὶ τὴν προπαγάνδα τῶν Μ.Μ.Ε., τὴν ἀκριβοπληρωμένη μὲ χρήματα τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ.

Στοὺς πολιτικοὺς δὲν ὑπάρχει σεβασμὸς πρὸς τὴν Ἐκκλησία. Μερικοὶ ποὺ φαίνονται ὡς ἐξαίρεση, ὑποκρίνονται, γιατί δὲν θέλουν τὴ δημόσια ἀντιπαράθεση μὲ τὴν Ἐκκλησία, ἡ ὁποία ἐπηρεάζει ἕνα μεγάλο μέρος τῶν ψηφοφόρων καὶ αὐτὸ τὸ ὑπολογίζουν οἱ πατέρες τοῦ ἔθνους.

* * *

Ἡ Κυβέρνηση, ποὺ δὲν σέβεται τὴν Ἐκκλησία καὶ τὴν παράδοσή της, προσπαθεῖ ὅμως νὰ ἐπιστρατεύσει καὶ τοὺς πιστούς, γιὰ νὰ ἀντιμετωπίσει τὴν ἀποτυχημένη προσπάθεια τοῦ ἐμβολιασμοῦ τοῦ λαοῦ. Ἔτσι θέλει νὰ ἐμβολιαστοῦν ὑποχρεωτικὰ οἱ κληρικοὶ καὶ οἱ ἐκκλησιαζόμενοι καὶ ἀπειλεῖ μὲ πρόστιμα. Διαφορετικὰ δὲν θὰ ἐπιτρέπεται νὰ πηγαίνουν στὸ Ναὸ (ἀπόδειξη ἀσέβειας πρώτου μεγέθους!).

Πρόκειται γιὰ προκλητικὴ ρύθμιση, ἀπαράδεκτη, ἀμελέτητη καὶ χωρὶς γνώση τῆς πραγματικότητας τῆς Ἐκκλησίας. Ἔχουν ὅμως μνήμη οἱ φύλακες. Δὲν θὰ ἀμνηστεύσουμε τὴν Κυβέρνηση γιὰ ὅσα νομοθετεῖ εἰς βάρος τῆς Ἐκκλησίας. Ὁ καιρὸς τῆς τιμωρίας της εἶναι κοντά, πολὺ κοντά!

* * *

Μετὰ ἀπὸ τὴ νέα ἐξαγγελία τοῦ Πρωθυπουργοῦ, τί θὰ κάνει ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας; Θὰ εὐλογήσει καὶ τούτη τὴ ρύθμιση; Θὰ ταυτιστεῖ μὲ τὰ κυβερνητικὰ  μέτρα; Δὲν θὰ διαμαρτυρηθεῖ; Δὲν θὰ σαλπίσει συναγερμό; Θὰ κλείσουμε τοὺς Ναούς;Θὰ μποῦν πάλι σὲ νέες περιπέτειες οἱ ἱερεῖς;

Ἡ μέχρι τώρα μετριοπαθὴς στάση τῆς Ἱερᾶς Συνόδου καὶ ἰδιαίτερα τοῦ Ἀρχιεπισκόπου, ὁδηγεῖ στὸ συμπέρασμα ὅτι ἡ Σύνοδος κυριαρχεῖται ἀπὸ ἡττοπάθεια. Ἀνησυχητικὸ φαινόμενο εἶναι καὶ οἱ Μητροπολίτες ἐκεῖνοι, ποὺ ὑποστηρίζουν τὸν γενικὸ ἐμβολιασμὸ τοῦ κλήρου καὶ τοῦ λαοῦ, ἀλλὰ ἐπειδὴ δὲν εἰσακούονται, ἄρχισαν τὶς τιμωρίες, τὶς ἀπειλὲς καὶ τὶς δημόσιες δηλώσεις, γιὰ νὰ φανοῦν ὅτι κάτι κάνουν. Εἶναι χαρακτηριστικὲς οἱ περιπτώσεις. Μερικοὶ διαφήμισαν τὸν ἐμβολιασμό τους πρὸς παραδειγματισμὸν τοῦ λαοῦ. Μάταια ὅμως. Τὸ παράδειγμα εἶναι πειστικὸ μόνο, ὅταν συνοδεύεται ἀπὸ ἦθος. Ἄλλοι τιμώρησαν κληρικούς, γιατί δὲν τοὺς ἀκολουθοῦν. Τοὺς ἀφαίρεσαν τὰ ὀφφίκια! Σπουδαία ἀπώλεια! Λὲς καὶ τὰ ὀφφίκια συμβάλλουν στὴν ἐπιτυχία τοῦ ποιμαντικοῦ ἔργου. Ἄλλοι «στοργικοὶ» Μητροπολίτες θέτουν κληρικοὺς σὲ ἀργία, ἄλλοι τοὺς μεταθέτουν καὶ μερικοὶ ἐπιπόλαιοι (γιὰ νὰ μὴ χρησιμοποιήσω ἄλλο ἐπίθετο, σεβόμενος τὸ ἀρχιερατικό τους ἀξίωμα) εἰδοποιοῦν τὴν ἀστυνομία νὰ κάνει ἔφοδο σὲ μοναστήρια τῆς περιφέρειάς τους, γιὰ νὰ τιμωρηθοῦν οἱ μοναχοὶ ποὺ ἀρνοῦνται τὸν ἐμβολιασμὸ καὶ τὶς ρυθμίσεις τῆς Κυβέρνησης. Ὑπάρχουν καὶ πιὸ δυναμικοί. Θέλουν νὰ στερήσουν ἀπὸ τοὺς κληρικοὺς τοὺς μισθούς. Νομίζουν, οἱ ἀμαθεῖς, ὅτι εἶναι οἱ ἐργοδότες τους.

Ἂς γνωρίζουν οἱ συγκεκριμένοι Μητροπολίτες ὅτι, ὅταν γίνονται διῶκτες τῶν κληρικῶν τους «κακό τοῦ κεφαλιοῦ τους κάνουν», γιατί οἱ κληρικοὶ ἔχουν πνευματικὴ δύναμη, ποὺ ὑπερβαίνει τὴ δική τους, τὴ δεσποτική. Ἔχουν ἀκόμα καὶ τὸ λαὸ μαζί τους. Εἶναι ἀποφασισμένοι καὶ γιὰ διωγμούς.

Οἱ συμβιβασμένοι μὲ τὸν κόσμο καὶ τὴν ἐξουσία δὲν ὁμολογοῦν τὴν πίστη τους. Ἂν οἱ ἐπίσκοποι τῆς ἐποχῆς τῶν διωγμῶν εἶχαν τὴ νοοτροπία τῶν ἐπισκόπων ποὺ ἀναφέραμε, ἡ Ἐκκλησία δὲν θὰ εἶχε οὔτε ἕνα μάρτυρα. Ὅλοι θὰ ταυτίζονταν μὲ τοὺς εἰδωλολάτρες ἐξουσιαστές, γιὰ νὰ γλυτώσουν τὴ ζωούλα τους, ἀρνούμενοι φυσικὰ τὴν πίστη τους! Εἶναι καιρὸς  γιὰ πνευματικὴ ἀφύπνιση καὶ ὄχι γιὰ διωγμοὺς τῶν κληρικῶν καὶ τῶν ἐκκλησιαζομένων.

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο [email protected] άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Πολυαρχιερατικός Εσπερινός Ονομαστηρίων Σεβ. Μητροπολίτου Θεσσαλιώτιδος Τιμοθέου

Με την πρέπουσα εκκλησιαστική τάξη και τηρουμένων των μέτρων προστασίας από την πανδημία, τελέστηκε απόψε Παρασκευή 21η Ιανουαρίου 2022, ο Πανηγυρικός Εσπερινός επί τη...

Τον βλαστό της Όσιο Μάξιμο τον Γραικό ετίμησε η Άρτα

Την Παρασκευή 21 Ιανουαρίου 2022, το πρωΐ, συνελειτούργησαν ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κεφαλληνίας κ. Δημήτριος και ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Άρτης κ. Καλλίνικος, επί τη μνήμη...

Ο Φθιώτιδος Συμεών τίμησε τον Γενικό Αρχιερατικό Επίτροπο της Μητροπόλεως

Τον Γενικό Αρχιερατικό Επίτροπο της Ιεράς Μητροπόλεως Φθιώτιδος, Αιδεσιμολ. Πρωτ. π. Νεόφυτο Ραφαηλίδη, έναν εκ των στενών συνεργατών του τίμησε σήμερα ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης...

Άμεσα τα αντανακλαστικά του Αρχιεπισκόπου – Σε αργία μέχρι να αποφανθεί η δικαιοσύνη κληρικός

Με απόφαση του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερωνύμου ο κληρικός της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, ο οποίος συνελήφθη χθες κατόπιν καταγγελίας για...

Εις αιώνιον μνημόσυνον Παρθενίας Μοναχής, Ηγουμένη Ιεράς Μονής Σταγιάδων

Με την ευκαιρία της τέλεσης του τεσσαρακονθήμερου μνημοσύνου της αδελφής μου Μοναχής Παρθενίας, θα ήθελα να πω εις μνήμη της λίγα λόγια για τη...

Άγιος Μάξιμος ο ομολογητής της Ορδοδοξίας

ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου - Καθηγητού        Ως μια από τις σπουδαιότερες μορφές της Εκκλησίας μας συγκαταλέγεται και ο άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής. Μέγας θεολόγος,...

Άγιος Μάξιμος ο Γραικός: Ο πολύπαθος φωτιστής της Ρωσίας

ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου – Καθηγητού Την σκοτεινή περίοδο της τουρκοκρατίας, ευδόκησε ο Θεός να τη φωτίσουν πνευματικές προσωπικότητες, λαμπροί πνευματικοί φάροι, εφάμιλλοι των μεγάλων...

Φθιώτιδος Συμεών: «Η διάλυση των Μονών ήταν η μεγαλύτερη πράξη αγνωμοσύνης του Έθνους μας»

Την χαρά και την πνευματική αγαλλίαση της Αναστάσεως γεύθηκαν απόψε εν μέσω χειμώνος, χιονιού και ψύχους οι κάτοικοι της ορεινής Δυτικής Φθιώτιδος, αλλά και...

Ο Μητροπολίτης Λαρίσης ευλόγησε την βασιλόπιτα του 10ου Βρεφονηπιακού Σταθμού

Μέσα σε ευχάριστη και χαρούμενη ατμόσφαιρα, παρ’ όλα τα έκτακτα υγειονομικά μέτρα που επικρατούν, πραγματοποιήθηκε στον 10ο Βρεφονηπιακό Σταθμό του Δήμου Λαρισαίων, η κοπή...

Σεβασμιώτατε…. σας ευχαριστούμε για ό,τι έχετε προσφέρει

Την πατρική ευλογία και τις ευχές για υγεία και δύναμη για τη νέα χρονιά έδωσε σήμερα ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Φθιώτιδος κ. Συμεών επισκεπτόμενος για...

Πανηγυρικός Εσπερινός Αγίου Μαξίμου του Γραικού στην Άρτα

Την Πέμπτη 20 Ιανουαρίου 2022, το απόγευμα, ετελέσθη Μέγας Εσπερινός επί τη μνήμη του εξ Άρτης Οσίου Μαξίμου του Γραικού, στον πανηγυρίζοντα φερώνυμο Ιερό...
video

Ένας από εσάς είναι ο Μεσσίας

Ένας από εσάς είναι ο Μεσσίας. Ένας από εσάς είναι ο Χριστός. Ένας σοφός παρόλο που δεν ήταν ορθόδοξος συμβουλεύει έναν ηγούμενο. Η συμβουλή...

«Να αναζητήσουμε την ησυχία και την ευθυμία»

Στον μοναδικό Ιερό Ναό σε όλη την Φθιώτιδα, ο οποίος τιμάται στον  Όσιο Ευθύμιο τον Μέγα, στο χωριό Αγία Παρασκευή Λοκρίδος στις παρυφές του...

Εύχου δέσποτα για όλα τα στελέχη της Μονάδας

Στη Διοίκηση Αγωγού Καυσίμων μετέβη ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λαρίσης και Τυρνάβου κ. Ιερώνυμος, κατόπιν προσκλήσεως του Διοικητού-Σμήναρχου κ. Σωτηρίου Ταμπάνα. Ο Ποιμενάρχης μας ευλόγησε τη...

Πειραιώς: «Άμεση ανάγκη να συνέλθει Πανορθόδοξη Σύνοδος. Όχι Σύνοδος Προκαθημένων»

Στον ραδιοφωνικό σταθμό 989 ALPHA RADIO και στην εκπομπή του δημοσιογράφου κ.Δήμου Βερύκιου «Γεωπολιτικά παίγνια», μίλησε χθες Τετάρτη 19 Ιανουαρίου 2022 ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης...