Τοῦ Μητροπολίτου Ἐλευθερουπόλεως ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

«καλῶς εἶπας ὅτι ἄνδρα οὐκ ἔχω…» (Ἰωάν. 4,17)

Μὲ πολλὴ εὐγένεια, ἀλλὰ καὶ ἀκρίβεια ἀπάντησε, ἀγαπητοὶ ἀδελφοί, ὁ Κύριός μας στὴ Σαμαρείτιδα, μὲ τὴν ὁποίαν εἶχε τὸν περίφημο ἐκεῖνον διάλογο, ποὺ ἀκούσαμε στὸ σημερινὸ Εὐαγγέλιο. Προηγουμένως τῆς εἶχε ζητήσει νὰ πήγαινε στὸ σπίτι της καὶ νὰ καλοῦσε τὸν ἄνδρα της. Καὶ ὅταν ἐκείνη αὐθόρμητα καὶ ἀνυποψίαστα τοῦ ἀποκρίθηκε, ὅτι δὲν ἔχω ἄνδρα, τῆς εἶπε τὰ λόγια ποὺ προαναφέραμε.

Σωστὰ εἶπες, γυναίκα, ὅτι δὲν ἔχω ἄνδρα. Διότι συζοῦσε τόν καιρό ἐκεῖνο μὲ κάποιον, ἀφοῦ στὸ παρελθὸν εἶχε συνάψει ἐν τῶ μεταξύ πέντε γάμους. Πῶς ὅμως θά ἐννοήσωμε κάπως τήν παρανομία τῆς Σαμαρείτιδος στήν περίπτωση τοῦ ἕκτου «ἄνδρα» της; Ὡς ἑξῆς. Ἤ ὁ ἕκτος αὐτός ἄνδρας ἦτο παντρεμένος. Ἤ τόν καιρό πού συζοῦσε μέ τόν ἕκτο ἄνδρα, κάποιος ἀπό τους πρώην συζύγους της ζοῦσε ἀκόμη. Πάντως εἴτε μέ τόν ἕνα, εἴτε μέ τόν ἄλλο τρόπο, συζοῦσε παράνομα. Γι’ αὐτό καί δέχθηκε τόν ἔλεγχο μέ τόν πιό διακριτικό τρόπο.

Ποιὰ ἄλλη μαρτυρία πιὸ εὔγλωττη, ποιά μαρτυρία πιό πειστική, χρειαζόμαστε γιὰ νὰ πεισθοῦμε, ὅτι γιὰ τὴν ἁγία πίστη μας, μόνο ἕνας γάμος εἶναι νόμιμος καὶ μόνο μία οἰκογένεια εἶναι νόμιμη καὶ εὐλογημένη, ὅταν συνάπτονται ὑπὸ τὴν εὐλογίαν τοῦ Θεοῦ, σύμφωνα μέ τούς Νόμους τοῦ Θεοῦ;

Γάμος καὶ οἰκογένεια δὲν οἰκοδομοῦνται μόνο μὲ τὴν ἀγάπη καὶ τὴν κοινὴ συμφωνία δυὸ ἀνθρώπων. Σὲ λανθασμένη τροχιὰ εὑρίσκονται ὅσοι ἔχουν αὐτὲς τὶς ἀντιλήψεις. Καὶ ἡ Σαμαρείτιδα κάποιον εἶχε ἀγαπήσει καὶ μὲ ἀγάπη συζοῦσε μαζί του, ἀλλὰ γιὰ τὸν Χριστὸ ἄνδρας της δὲν ἦταν! «καλῶς εἶπας ὅτι ἄνδρα οὐκ ἔχω. Πέντε γὰρ ἄνδρας ἔσχες, καὶ νῦν ὃν ἔχεις οὐκ ἔστί σου ἀνήρ. Τοῦτο ἀληθὲς εἴρηκας…».

Γιατί, λοιπόν, μερικοὶ σκανδαλίζονται καί μερικοί ἐξανίστανται ὑβρίζοντας, μὲ τὴν συνεπέστατη ἀπόφαση τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας μας, μὲ τὴν ὁποία ἐπανέλαβε ὀρθῶς ὅ,τι διδάσκει τὸ Εὐαγγέλιο, ὅτι δηλαδή μόνο ἕνας Γάμος στὰ μάτια τοῦ Θεοῦ εἶναι νόμιμος. Ἐκεῖνος ὁ Γάμος ποὺ ἱερολογεῖται ἀπὸ τὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, ὅπου στὴν διάρκεια τοῦ Μυστηρίου ἐπαναλαμβάνεται ἡ ἀμετάβλητη ἀνὰ τοὺς αἰῶνες πίστη μας. «Σὸν θέλημα ἐστιν ἡ ἔννομος συζυγία καὶ ἡ ἐξ αὐτῆς παιδοποιῒα».

Κάθε ἄλλη μορφὴ γάμου δὲν μπορεῖ νὰ διεκδικήση τὴν νομιμότητα ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία. Διότι στὴν περίπτωση αὐτὴ ἡ Ἐκκλησία θὰ ἀρνηθῆ τὸν Ἀρχηγό της. Καὶ ὅταν ἡ Ἐκκλησία ἀρνηθῆ τὸν Χριστὸν, τότε παύει νἆναι Ἐκκλησία. Ὅσο καὶ νὰ ἄλλαξαν οἱ συνθῆκες τῆς ζωῆς ἀπὸ τὰ χρόνια τοῦ Χριστοῦ ἤ τῶν Ἀποστόλων ἤ τῶν Ἁγίων Πατέρων μας, εἶναι φύσει ἀδύνατον ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ, ποὺ ἔχει ἀκρογωνιαῖο λίθο τὸν Χριστὸ καὶ στηρίζεται στὸ θεμέλιο τῶν Ἀποστόλων, νὰ εὐλογήση τὸν πολιτικὸ γάμο ἤ τὸν γάμο ποὺ συνάπτεται μὲ μία ἁπλὴ συμβολαιογραφική πράξη.

Πάλι νὰ τὸ ἐπαναλάβωμε στὴν ἀγάπη σας; Δυὸ φορὲς ὁ Κύριος μας τὸ ἐτόνισε στὴν ἔκπληκτη Σαμαρείτιδα. Τῆς εἶπε «καλῶς εἶπας…» δηλαδὴ σωστὰ τὸ εἶπες. Καὶ πάλι, δεύτερη φορά, «τοῦτο ἀληθὲς εἴρηκας…» αὐτὸ ποὺ εἶπες προηγουμένως, ὅτι δηλαδὴ ἄνδρα δὲν ἔχω, εἶναι ἀπολύτως ἀληθινό…

Οἱ Πατέρες, λοιπόν, τῆς Ἐκκλησίας ποὺ χαρακτηρίζουν ἔστω μὲ σκληρὸ τρόπο καὶ μὲ κακόηχη λέξη τὴν συμβίωση ἐκτὸς τοῦ Ὀρθοδόξου γάμου, δὲν τὸ κάμουν ἀπὸ κακία. Ἄπαγε τῆς βλασφημίας! Τίποτε ἄλλο δὲν κάμουν παρὰ νὰ ἐπαναλαμβάνουν τὴ διδασκαλία τοῦ Εὐαγγελίου.

Καὶ στὸ παρελθὸν μέσα στὴν χριστιανικὴ κοινωνία δὲν ἔλειψαν ἀνδρόγυνα χωρὶς τὴν εὐλογία τῆς Ἐκκλησίας. Ἦσαν τὰ ἀνδρόγυνα «χωρὶς στεφάνι». Συνήθως οἱ γυναῖκες ἦσαν θύματα κακῶν, διεφθαρμένων ἀνδρῶν. Καὶ σ’ ὅλη τους τὴ ζωὴ ἔφεραν ὑπομονητικὰ καὶ μὲ αἰσθήματα ἐνοχῆς τὸν στιγματισμὸ τῆς ἀνύπανδρης μητέρας. Οὔτε στὴν ἐκκλησία τολμοῦσαν οἱ δυστυχεῖς ἐκεῖνες γυναῖκες νὰ ἔλθουν γιὰ νὰ προσευχηθοῦν. Γι’ αὐτὲς τις ψυχές ἐφόσον εἶχαν στὸ πλευρὸ τους σκληροτράχηλο καὶ ἄπιστο ἄνδρα, ὁ πολιτικὸς γάμος ἦταν κάποια λύση στὴν κοινωνική τους ἀπομόνωση. Τουλάχιστον στὰ μάτια ἑνὸς μέρους τῆς κοινωνίας ἦσαν κατὰ κόσμον νόμιμες.

Ἡ παρατήρηση τοῦ σημερινοῦ Εὐαγγελίου ἄς γίνη ἀφορμὴ καὶ οἱ κρατοῦντες καὶ ὁ λαὸς νὰ πεισθῆ ἤ ἔστω νὰ προβληματισθῆ, ἐφόσον τιμᾶ ἀκόμη τὴν διδασκαλία τοῦ Εὐαγγελίου, ὅτι γιὰ τὸν Θεὸ ἕνας μόνο γάμος εἶναι νόμιμος καὶ εὐλογημένος. Γιατί ὄχι καὶ στερεωμένος! Τί προκοπὴ περιμένει ἐκεῖνος ποὺ ἐτέλεσε τὸν γάμο του ὄχι μπροστὰ στὸν λειτουργό τοῦ Χριστοῦ ἐπικαλούμενον τὴν Χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ἀλλὰ μέσα στὸ ψυχρὸ κτίριο τοῦ Δημαρχείου μπροστὰ στὸν ἄρχοντα τοῦ Δήμου ἤ μπροστὰ στὸν συμβολαιογράφο ἐπικαλούμενον νόμους καὶ διατάγματα ἀντίθετα μὲ τοῦ Θεοῦ τὸν αἰώνιο Νόμο; Τί προκοπὴ περιμένουν; Ἀδελφοί, ὁ ἔχων ὦτα ἀκούειν ἀκου­έτω. Ἀμὴν!

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο info@poimin.gr άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Ο Άγιος Νεομάρτυς Ιωάννης ο εξ Αγαρηνών, ο Βραχωρίτης

ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου - Καθηγητού Ανάμεσα στη χορεία των Νεομαρτύρων της Εκκλησίας μας υπάρχουν και κάποιοι οι οποίοι χαρακτηρίζονται: «εξ Αγαρηνών». Πρόκειται για πολλούς...

Ἡ Ἀπόκρυφος Γραμματεία – Τό ἀπόκρυφο βιβλίο τοῦ Ἐνώχ

του Αρχιμ. Γρηγορίου Κωνσταντίνου, Δρ. Θεολογίας Ὁ Ἐνώχ θεωρεῖται πώς εἶναι ὁ ἕβδομος μετά τόν Ἀδάμ Πατριάρχης τῶν Ἑβραίων, ὁ ὁποῖος ἔζησε στά χρόνια πρίν τοῦ Κατακλυσμοῦ....

Μεθοδεύεται ἀκύρωσις τῆς ἐτησίου Ἱεραρχίας;!

Tοῦ κ. Παναγιώτου Κατραμάδου Γράφομεν τὸ παρὸν προκειμένου νὰ προφθάσωμεν τὰς ἐξελίξεις καὶ νὰ περισωθῆ ὅ,τι εἶναι δυνατὸν ἀπὸ τὸ συνοδικὸν σύστημα τῆς Ἐκκλησίας. Ἕκαστον...

«Κλείνουν το Άγιο Όρος με πρόσχημα τον κορονοϊό ενόψει της επίσκεψης Μισούστιν, δεν υπάρχει έξαρση»

Ο πρωθυπουργός της Ρωσίας, Μιχαήλ Μισούστιν, θα πραγματοποιήσει επίσκεψη στο Άγιο Όρος την ερχόμενη Πέμπτη, ενώ προγραμματίζεται να καταλύσει στην Ιερά Μονή Παντελεήμονος. Η επικείμενη...
video

Φθιώτιδος Συμεών: «Συμπάσχουμε όλοι – Να γίνουν σωστά έργα και όχι μπαλώματα»

Ποιμαντική περιοδεία σε πληγείσες περιοχές πραγματοποιεί ο Μητροπολίτης Φθιώτιδας κ. Συμεών ο οποίος απο την πρώτη στιγμή βρέθηκε κοντά στους πληγέντες και εμφανίστηκε συγκινημένος απο τα...

Ζάεφ σε Βαρθολομαίο: Να δοθεί αυτοκεφαλία στη Μακεδονική ορθόδοξη εκκλησία

Ο πρωθυπουργός της Βόρειας Μακεδονίας, Ζόραν Ζάεφ ζήτησε με επιστολή του στον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο να αναγνωριστεί ως αυτοκέφαλη η αυτοαποκαλούμενη «Μακεδονική ορθόδοξη εκκλησία...

Τα πάντα για τη Μονή Τιμίου Προδρόμου του Ακριτοχωρίου Σερρών

Όταν ρώτησαν οι Ιεροσολυμίτες τον Πρόδρομο να τους πει για τον εαυτό του, ποιος είναι, εκείνος απάντησε: «Εγώ φωνή βοώντος εν τη ερήμω». Μέσα...

Πρώτος στον τρύγο των σταφυλιών ο Μητροπολίτης Μαντινείας

Ὁ Σέβασμιώτατος Μητροπολίτης Μαντινείας καί Κυνουρίας κ.κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ μέ ἐθελοντική ὁμάδα, ἀποτελούμενη ἀπό κληρικούς καί λαϊκούς τῆς Μητροπόλεώς μας, γιά ἄλλη μία χρονιά βρέθηκε τήν Τρίτη 21 Σεπτεμβρίου 2020...

Αυτόφωρο για τους «αρνητές της μάσκας» ζητά με εγκύκλιο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου

Να παρεμβαίνουν αυτεπάγγελτα και να ακολουθούν ακόμα και την αυτόφωρη διαδικασία σε περίπτωση που διαπιστώνουν ότι συγκεκριμένοι πολίτες αρνούνται τη χρήση μάσκας παρά τα μέτρα, ζητά...

Θυρανοίξια Ιερού Ναού Κοιμήσεως Της Θεοτόκου Στομίου

Τα θυρανοίξια του Ιερού Ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου παραλίας Στομίου τέλεσε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λαρίσης και Τυρνάβου κ. Ιερώνυμος, παραμονή της εορτής της Συλλήψεως...

Ίδρυση νέας Μητροπόλεως;;; Υπάρχει εκλεκτός;;

Πολλές συζητήσεις και ερωτηματικά έχει προκαλέσει ο οικονομικός έλεγχος σε όλους τους Ναούς μίας Αρχιεπισκοπικής Περιφέρειας τον οποίον ζήτησε ο Αρχιεπίσκοπος και αποφάσισε να...

Τρισάγιο στον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κυρό Δωρόθεο

Στο Α´ Κοιμητήριο Αθηνών μετέβη ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λαρίσης και Τυρνάβου κ. Ιερώνυμος και τέλεσε τρισάγιο επί του Τάφου του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Αθηνών και...

Tην Πολιούχο της Παναγία Μυρτιδιώτισσα θα εορτάσει η Πύλος

Την πολιούχο της Παναγία Μυρτιδιώτισ­σα, θα εορτάσει η Πύλος κατά το διήμερο 23 και 24 Σεπτεμβρίου 2020. Αύριο Τετάρτη, παραμονή της εορτής και ώρα...

Εκκλησία και η Οικουμενική Κίνηση

1. Ἀρχίζω τά λεγόμενα «ἐκκλησιολογικά» κηρύγματα, ἀγαπητοί μου χριστιανοί, καί παρακαλῶ νά τά προσέξετε ἰδιαίτερα. Γιατί τό ἀνώτερο ἀπ᾽ ὅλα εἶναι ἡ Ἐκκλησία. Θά...