Τοῦ Μητροπολίτου Ἐλευθερουπόλεως ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

«καλῶς εἶπας ὅτι ἄνδρα οὐκ ἔχω…» (Ἰωάν. 4,17)

Μὲ πολλὴ εὐγένεια, ἀλλὰ καὶ ἀκρίβεια ἀπάντησε, ἀγαπητοὶ ἀδελφοί, ὁ Κύριός μας στὴ Σαμαρείτιδα, μὲ τὴν ὁποίαν εἶχε τὸν περίφημο ἐκεῖνον διάλογο, ποὺ ἀκούσαμε στὸ σημερινὸ Εὐαγγέλιο. Προηγουμένως τῆς εἶχε ζητήσει νὰ πήγαινε στὸ σπίτι της καὶ νὰ καλοῦσε τὸν ἄνδρα της. Καὶ ὅταν ἐκείνη αὐθόρμητα καὶ ἀνυποψίαστα τοῦ ἀποκρίθηκε, ὅτι δὲν ἔχω ἄνδρα, τῆς εἶπε τὰ λόγια ποὺ προαναφέραμε.

Σωστὰ εἶπες, γυναίκα, ὅτι δὲν ἔχω ἄνδρα. Διότι συζοῦσε τόν καιρό ἐκεῖνο μὲ κάποιον, ἀφοῦ στὸ παρελθὸν εἶχε συνάψει ἐν τῶ μεταξύ πέντε γάμους. Πῶς ὅμως θά ἐννοήσωμε κάπως τήν παρανομία τῆς Σαμαρείτιδος στήν περίπτωση τοῦ ἕκτου «ἄνδρα» της; Ὡς ἑξῆς. Ἤ ὁ ἕκτος αὐτός ἄνδρας ἦτο παντρεμένος. Ἤ τόν καιρό πού συζοῦσε μέ τόν ἕκτο ἄνδρα, κάποιος ἀπό τους πρώην συζύγους της ζοῦσε ἀκόμη. Πάντως εἴτε μέ τόν ἕνα, εἴτε μέ τόν ἄλλο τρόπο, συζοῦσε παράνομα. Γι’ αὐτό καί δέχθηκε τόν ἔλεγχο μέ τόν πιό διακριτικό τρόπο.

Ποιὰ ἄλλη μαρτυρία πιὸ εὔγλωττη, ποιά μαρτυρία πιό πειστική, χρειαζόμαστε γιὰ νὰ πεισθοῦμε, ὅτι γιὰ τὴν ἁγία πίστη μας, μόνο ἕνας γάμος εἶναι νόμιμος καὶ μόνο μία οἰκογένεια εἶναι νόμιμη καὶ εὐλογημένη, ὅταν συνάπτονται ὑπὸ τὴν εὐλογίαν τοῦ Θεοῦ, σύμφωνα μέ τούς Νόμους τοῦ Θεοῦ;

Γάμος καὶ οἰκογένεια δὲν οἰκοδομοῦνται μόνο μὲ τὴν ἀγάπη καὶ τὴν κοινὴ συμφωνία δυὸ ἀνθρώπων. Σὲ λανθασμένη τροχιὰ εὑρίσκονται ὅσοι ἔχουν αὐτὲς τὶς ἀντιλήψεις. Καὶ ἡ Σαμαρείτιδα κάποιον εἶχε ἀγαπήσει καὶ μὲ ἀγάπη συζοῦσε μαζί του, ἀλλὰ γιὰ τὸν Χριστὸ ἄνδρας της δὲν ἦταν! «καλῶς εἶπας ὅτι ἄνδρα οὐκ ἔχω. Πέντε γὰρ ἄνδρας ἔσχες, καὶ νῦν ὃν ἔχεις οὐκ ἔστί σου ἀνήρ. Τοῦτο ἀληθὲς εἴρηκας…».

Γιατί, λοιπόν, μερικοὶ σκανδαλίζονται καί μερικοί ἐξανίστανται ὑβρίζοντας, μὲ τὴν συνεπέστατη ἀπόφαση τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας μας, μὲ τὴν ὁποία ἐπανέλαβε ὀρθῶς ὅ,τι διδάσκει τὸ Εὐαγγέλιο, ὅτι δηλαδή μόνο ἕνας Γάμος στὰ μάτια τοῦ Θεοῦ εἶναι νόμιμος. Ἐκεῖνος ὁ Γάμος ποὺ ἱερολογεῖται ἀπὸ τὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, ὅπου στὴν διάρκεια τοῦ Μυστηρίου ἐπαναλαμβάνεται ἡ ἀμετάβλητη ἀνὰ τοὺς αἰῶνες πίστη μας. «Σὸν θέλημα ἐστιν ἡ ἔννομος συζυγία καὶ ἡ ἐξ αὐτῆς παιδοποιῒα».

Κάθε ἄλλη μορφὴ γάμου δὲν μπορεῖ νὰ διεκδικήση τὴν νομιμότητα ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία. Διότι στὴν περίπτωση αὐτὴ ἡ Ἐκκλησία θὰ ἀρνηθῆ τὸν Ἀρχηγό της. Καὶ ὅταν ἡ Ἐκκλησία ἀρνηθῆ τὸν Χριστὸν, τότε παύει νἆναι Ἐκκλησία. Ὅσο καὶ νὰ ἄλλαξαν οἱ συνθῆκες τῆς ζωῆς ἀπὸ τὰ χρόνια τοῦ Χριστοῦ ἤ τῶν Ἀποστόλων ἤ τῶν Ἁγίων Πατέρων μας, εἶναι φύσει ἀδύνατον ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ, ποὺ ἔχει ἀκρογωνιαῖο λίθο τὸν Χριστὸ καὶ στηρίζεται στὸ θεμέλιο τῶν Ἀποστόλων, νὰ εὐλογήση τὸν πολιτικὸ γάμο ἤ τὸν γάμο ποὺ συνάπτεται μὲ μία ἁπλὴ συμβολαιογραφική πράξη.

Πάλι νὰ τὸ ἐπαναλάβωμε στὴν ἀγάπη σας; Δυὸ φορὲς ὁ Κύριος μας τὸ ἐτόνισε στὴν ἔκπληκτη Σαμαρείτιδα. Τῆς εἶπε «καλῶς εἶπας…» δηλαδὴ σωστὰ τὸ εἶπες. Καὶ πάλι, δεύτερη φορά, «τοῦτο ἀληθὲς εἴρηκας…» αὐτὸ ποὺ εἶπες προηγουμένως, ὅτι δηλαδὴ ἄνδρα δὲν ἔχω, εἶναι ἀπολύτως ἀληθινό…

Οἱ Πατέρες, λοιπόν, τῆς Ἐκκλησίας ποὺ χαρακτηρίζουν ἔστω μὲ σκληρὸ τρόπο καὶ μὲ κακόηχη λέξη τὴν συμβίωση ἐκτὸς τοῦ Ὀρθοδόξου γάμου, δὲν τὸ κάμουν ἀπὸ κακία. Ἄπαγε τῆς βλασφημίας! Τίποτε ἄλλο δὲν κάμουν παρὰ νὰ ἐπαναλαμβάνουν τὴ διδασκαλία τοῦ Εὐαγγελίου.

Καὶ στὸ παρελθὸν μέσα στὴν χριστιανικὴ κοινωνία δὲν ἔλειψαν ἀνδρόγυνα χωρὶς τὴν εὐλογία τῆς Ἐκκλησίας. Ἦσαν τὰ ἀνδρόγυνα «χωρὶς στεφάνι». Συνήθως οἱ γυναῖκες ἦσαν θύματα κακῶν, διεφθαρμένων ἀνδρῶν. Καὶ σ’ ὅλη τους τὴ ζωὴ ἔφεραν ὑπομονητικὰ καὶ μὲ αἰσθήματα ἐνοχῆς τὸν στιγματισμὸ τῆς ἀνύπανδρης μητέρας. Οὔτε στὴν ἐκκλησία τολμοῦσαν οἱ δυστυχεῖς ἐκεῖνες γυναῖκες νὰ ἔλθουν γιὰ νὰ προσευχηθοῦν. Γι’ αὐτὲς τις ψυχές ἐφόσον εἶχαν στὸ πλευρὸ τους σκληροτράχηλο καὶ ἄπιστο ἄνδρα, ὁ πολιτικὸς γάμος ἦταν κάποια λύση στὴν κοινωνική τους ἀπομόνωση. Τουλάχιστον στὰ μάτια ἑνὸς μέρους τῆς κοινωνίας ἦσαν κατὰ κόσμον νόμιμες.

Ἡ παρατήρηση τοῦ σημερινοῦ Εὐαγγελίου ἄς γίνη ἀφορμὴ καὶ οἱ κρατοῦντες καὶ ὁ λαὸς νὰ πεισθῆ ἤ ἔστω νὰ προβληματισθῆ, ἐφόσον τιμᾶ ἀκόμη τὴν διδασκαλία τοῦ Εὐαγγελίου, ὅτι γιὰ τὸν Θεὸ ἕνας μόνο γάμος εἶναι νόμιμος καὶ εὐλογημένος. Γιατί ὄχι καὶ στερεωμένος! Τί προκοπὴ περιμένει ἐκεῖνος ποὺ ἐτέλεσε τὸν γάμο του ὄχι μπροστὰ στὸν λειτουργό τοῦ Χριστοῦ ἐπικαλούμενον τὴν Χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ἀλλὰ μέσα στὸ ψυχρὸ κτίριο τοῦ Δημαρχείου μπροστὰ στὸν ἄρχοντα τοῦ Δήμου ἤ μπροστὰ στὸν συμβολαιογράφο ἐπικαλούμενον νόμους καὶ διατάγματα ἀντίθετα μὲ τοῦ Θεοῦ τὸν αἰώνιο Νόμο; Τί προκοπὴ περιμένουν; Ἀδελφοί, ὁ ἔχων ὦτα ἀκούειν ἀκου­έτω. Ἀμὴν!

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο [email protected] άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΣΥΓΧΟΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΛΛΕΙΤΟΥΡΓΟ ΣΤΗΝ ΕΔΕΣΣΑ

Με ιδιαίτερη λαμπρότητα τελέσθηκε η ετήσια πανήγυρις του Ιερού Καθεδρικού Ναού Αγίας Σκέπης Εδέσσης επί τη μνήμη των αγίων και θαυματουργών Αναργύρων Κοσμά και...

Η ΜΝΗΜΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΣΤΗΝ Ι. ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΟΣ

Την Πέμπτη 30 Ιουνίου 2022, το απόγευμα, ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης , Μητροπολίτης Χαλκίδος κ. Χρυσόστομος, πλαισιούμενος από τον Πρωτοσύγκελλό του Αρχιμ. Νικόδημο Ευσταθίου και...

Εγκαίνια του Σωματείου “Δικέφαλος” Γερίου από τον Μητροπολίτη Ταμασού

Την Πέμπτη, 30 Ιουνίου 2022, το απόγευμα, ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Ταμασού και Ορεινής κ.  Ησαΐας τέλεσε αγιασμό κατά τη διάρκεια των εγκαινίων του οικήματος...

Η μνήμη των Αγίων Αναργύρων Κοσμά και Δαμιανού στην Μητρόπολη Μεσσηνίας

Με την δέουσα μεγαλοπρέπεια και εκκλησιαστική τάξη τιμήθηκε η μνήμη των Αγίων ενδόξων και ιαματικών Αναργύρων Κοσμά και Δαμιανού, στην Ιερά Μητρόπολη Μεσσηνίας. Επίκεντρο του...

Με ακριτική νησιωτική αύρα γιορτάστηκαν οι Άγιοι Ανάργυροι στον ομώνυμο Δήμο της Αττικής

Προεξάρχοντος του Μητροπολίτη Λήμνου Ιεροθέου τελέστηκαν οι εκδηλώσεις των εορτασμών των Αγίων Αναργύρων ο οποίος έδωσε την νησιωτική ευλογία στην ενορία. Κατά τον εσπερινό μίλησε...

Στον Ιερό Ναό των Αγίων Αναργύρων Δρυοπίδος Κύθνου ιερούργησε σήμερα ο Μητροπολίτης Σύρου

Ο Σεβασμιώτατος κ. Δωρόθεος Β΄ιερούργησε σήμερα το πρωί στον κατάμεστο από τους ευσεβείς Δρυοπιδείς Ιερό Ναό των Αγίων Αναργύρων Δρυοπίδος Κὐθνου και με την...

Πανηγυρικός Εσπερινός στην Ι.Μ. Αγίων Αναργύρων Παροικίας Πάρου

Στην Πανηγυρίζουσα Ιερά Μονή των Αγίων Αναργύρων, η οποία βρίσκεται στον ομώνυμο λόφο, ανατολικά της Παροικίας, μετέβη ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ. Καλλίνικος, το απόγευμα...

Ο Εσπερινός Των Αγίων Αναργύρων Στον Ι. Ν. Αγίου Αθανασίου Λαρίσης

Στον Ενοριακό Ιερό Ναό του Αγίου Αθανασίου Λαρίσης χοροστάτησε στον Πανηγυρικό Εσπερινό των Αγίων Αναργύρων Κοσμά και Δαμιανού των εν Ρώμη ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης...

Η εορτή των Αγίων Αναργύρων στη Μητρόπολη Διδυμοτείχου

«Η ασθένεια, ο πόνος και ο θάνατος είναι ο καρπός της αμαρτίας, είναι το αποτέλεσμα της παρακοής και της απομάκρυνσης του ανθρώπου από την...

Πανηγύρισε ο Ιερός Ναός των Αγίων Αναργύρων Νησίου

Την Παρασκευή 1 Ιουλίου το πρωί ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων λειτούργησε και κήρυξε τον θείο λόγο στον πανηγυρίζοντα Ιερό...

Εορτή Αγίων Αναργύρων στο εν Άρτη Γρηγοριάτικο Μετόχι

Την Πέμπτη 30 Ιουνίου 2022, το απόγευμα, στο εν Άρτη πανηγυρίζον Ιερόν Μετόχιον των Αγίων Αναργύρων, της Αγιορειτικής Ιεράς Μονής Οσίου Γρηγορίου, ετελέσθη Μέγας...

Στους δύσκολους καιρούς θα βοηθήσουν τα Μοναστήρια!

«Την άνοιξη του 1985, (αφηγείται η Γερόντισσα Θεοδοσία, Ιερά Μονή των αγίων Θεοδώρων Καλαβρύτων) ευρισκόμενη εις την Μονήν των αγίων Θεοδώρων Καλαβρύτων, μία νύχτα...

Ο Αρχιερατικός Εσπερινός των Αγίων Αναργύρων στα Λουτρά της Κύθνου

Ο Σεβασμιώτατος κ. Δωρόθεος Β' τέλεσε απόψε τον Εόρτιο Εσπερινό στον Ιερό Ναό των Αγίων Αναργύρων στην εμβληματική παραθεριστική περιοχή των Λουτρών, στην Κύθνο,...

Οι χοροστασίες του Σεβασμ. Μητροπολίτου κ. Γερασίμου επί τη Εορτή των Αγίων Πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου και της...

Όλως ενδόξως και προσηκόντως προς την εκκλησιαστική τάξη εορτάσθηκε και φέτος η μνήμη των Αγίων ενδόξων Πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου. Το εσπέρας της Τρίτης...

Η ΕΟΡΤΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΔΩΔΕΚΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΣΤΗ ΝΕΑ ΑΡΤΑΚΗ

Την ετήσια πανήγυρη των προστατών και εφόρων της, Αγίων Δώδεκα Αποστόλων, εόρτασε η Πόλη της Νέας Αρτάκης του Δήμου Χαλκιδέων, με επίκεντρο τον Ενοριακό...