του Σεβ. Μητροπολίτου Αυλώνος κ. Χριστοδούλου 

Τήν Πρωτοχρονιά ἑορτάζουμε «τήν κατά σάρκα Περιτομή τοῦ Κυρίου καί Θεοῦ καί Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ»[1]. Ἑορτάζοντας, λοιπόν, αὐτή τή Δεσποτική ἑορτή, καλούμαστε νά σταθοῦμε στήν ἀνεύρεση, στή γνώση, στήν κατοχή καί στόν ἐνστερνισμό τῆς ἀλήθειας. Τῆς ἀλήθειας πού γνήσιος φορέας της εἶναι ἡ ἐκκλησιαστική μας παράδοση.

Τέσσερα εἶναι, ἀπό τά πολλά, τά σημαντικότερα στοιχεῖα πού μᾶς παρουσιάζει ἡ ὑμνολογία τῆς ἑορτῆς, τά ὁποῖα καθορίζουν καί νοηματοδοτοῦν τήν ἑορτή τῆς Περιτομῆς: 1) Ἡ ὀνοματοδότηση τοῦ Χριστοῦ, 2) ἡ ἄπειρη συγκατάβαση καί κένωσή Του, 3) ἡ μέσῳ τῆς ὑπακοῆς ὑπέρβαση τοῦ Νόμου καί 4) ἡ ἔναρξη, ὁ ἐγκαινιασμός τῆς ὄγδοης ἡμέρας τῆς Δημιουργίας. Ἐπιχειροῦμε, λοιπόν, στό ἑξῆς μιά συνεξέταση τῶν σημείων καί τῶν στοιχείων αὐτῶν πάντοτε σέ ἀναφορά πρός τήν ὑμνολογική τῆς ἁγίας μας Ἐκκλησίας παράδοση.

Ἡ ὀνοματοδότηση τοῦ Χριστοῦ: Εἶναι σέ ὅλους γνωστό τό γεγονός ὅτι μέσα στό πολιτιστικό καί θρησκευτικό χῶρο τοῦ Ἰουδαϊσμοῦ ἐπικρατεῖ ἔντονα ἡ πεποίθηση, ὅτι ἡ γνώση καί ἡ ἐκφώνηση τοῦ ὀνόματος τοῦ Θεοῦ ἐξασκεῖ κάποια δύναμη ἐπ’ αὐτοῦ[2]. Ὁ Θεός τοῦ Μωϋσῆ καλεῖται Γιαχβέ. Στά κατοπινά ὅμως χρόνια οἱ Ἑβραῖοι, λόγῳ θρησκευτικοῦ δέους, ἀπέφευγαν τήν ἐκφώνηση τοῦ ὀνόματος τοῦ Θεοῦ, γι’ αὐτό ἀντικατέστησαν τόν ὅρο Γιαχβέ = ὁ Θεός μέ τούς ὅρους Ἀδωνάϊγ = ὁ Κύριος καί Ἐλωχείμ = ὁ Ἰσχυρός[3].

Σέ πλήρη ἀντίθεση πρός αὐτές τίς θρησκευτικές καί πολιτιστικές ἀντιλήψεις βρίσκεται ἡ Περιτομή τοῦ Χριστοῦ. Ὁ Χριστός δέν διστάζει, οὔτε δειλιάζει νά ἀποκαλύψει τό ὄνομά Του. Ἀντίθετα μάλιστα μέ χαρά δέχεται ὄχι μόνο τήν ἀποκάλυψη τοῦ ὀνόματός Του, ἀλλά καί τή χρήση του ἀπό τούς ἀνθρώπους, μιᾶς καί τό ὄνομα Ἰησοῦς σημαίνει ὁ Γιαχβέ εἶναι σωτηρία[4]. Ἐπίσης ὁ λόγος Του «ἐγώ εἰμί» στό Εὐαγγέλιο ἀποκαλύπτει στό πρόσωπό Του τόν Γιαχβέ, ὡς  ἔνσαρκος Λόγος, τό ἱερό ὄνομα τοῦ Θεοῦ τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης[5]. Ὁ Ἰησοῦς ποικιλότροπα ἀποκάλυπτε τή Θεότητά Του ἀνάλογα μέ τή δεκτικότητα καί τήν πνευματική ὡριμότητα τῶν ἀκροατῶν του ἤ χρησιμοποιοῦσε τόν μεσσιανικό ὅρο «Υἱός τοῦ ἀνθρώπου»[6], παραπέμποντας ἔτσι ἀναγωγικά τή Θεότητά Του στούς Ἰουδαίους.

Ὁ ὅρος Χριστός, ἀπό τό ρῆμα χρίω, ἀποτελεῖ μετάφραση τῆς ἑβραϊκῆς λέξεως masiah καί ἀποδίδεται στά ἑλληνικά μέ τό Μεσσίας. Στήν Καινή Διαθήκη ἡ λέξη χρησιμοποιεῖται πάντοτε ὡς ρηματικό ἐπίθετο μέ δύο ἔννοιες. Ἡ κύρια σημασία τῆς λέξεως εἶναι ὁ κεχρισμένος ἀπό τόν Θεό, ὁ Χριστός τοῦ Κυρίου, ὁ Μεσσίας. Μέ τήν πάροδο ὅμως τοῦ χρόνου ἡ λέξη Χριστός ἀπόκτησε τήν ἔννοια κύριου ὀνόματος[7]. Τήν ἴδια πραγματικότητα ὑπογραμμίζει καί τό ὄνομα Ἐμμανουήλ, «ὅ ἐστιν μεθερμηνευόμενον μεθ’ ἡμῶν ὁ Θεός»[8]. Ὁ Ἰησοῦς ἐκράτησε τόν ὅρο Χριστός γιά τόν ἑαυτό Του ὡς προσιδιάζοντα μόνον σ’ Αὐτόν, ὡς πάνσοφο Θεό καί νομοθέτη καί νομοδότη καί τόν μόνο αὐθεντικό Διδάσκαλο τοῦ Νόμου[9].

Ὁ Εὐσέβιος Καισαρείας στήν ἑρμηνεία του στούς Ψαλμούς γράφει πολύ χαρακτηριστικά: «Ὄνομα δέ δόξης αὐτοῦ ἡ θεότης αὐτοῦ τυγχάνει˙ εἰ γάρ τό γεγενημένον ἐκ τῆς ἁγίας Παρθένου ὀνόματος ἠξίωται τοῦ Ἰησοῦ κατά τόν Γαβριήλ φήσαντα πρός τόν Ἰωσήφ καί τέξεται υἱόν, καί καλέσεις τό ὄνομα αὐτοῦ Ἰησοῦν. Ἀκόλουθόν ἐστι τό τῆς δόξης αὐτοῦ ὄνομα τήν περί αὐτοῦ νοεῖσθαι θεολογίαν, δι’ ἧς Θεός Λόγος καί μονογενής ὁ ὤν εἰς τόν κόλπον τοῦ Πατρός ἐπινενόηται»[10]. Τά στοιχεῖα αὐτά μᾶς τά ἀποκαλύπτουν τά στιχηρά τῶν Αἴνων, ἡ Ἐνάτη Ὠδή καί τό ἐξαποστειλάριο τῆς ἑορτῆς[11].

Ὁ Χριστός ἕνεκα τῆς ἀπειρόδωρης χάρης καί φιλανθρωπίας Του[12] ἀποκαλύπτει τό ὄνομά Του ὄχι μόνο γιά χρήση, ἀλλά καί κατοχή ἀπό τό ἀνθρώπινο γένος. Αὐτό φανερώνει τήν ἄπειρη καί ἄφατη, ἄρρητη καί ἀδήριτη συγκατάβασή Του˙ τήν ἐθελούσια κένωση, τήν ἀπόλυτα ἠθελημένη, πού εἶναι τό δεύτερο στοιχεῖο. Ὁ Χριστός προσφέρει τόν ἑαυτό Του ὁλοκληρωτικά, μοναδικά καί ἀνεπανάληπτα στόν ἄνθρωπο. Αὐτή ἡ προσφορά παρέχει στόν ἄνθρωπο τήν εὐκαιρία καί τή δυνατότητα, γνωρίζοντάς Τον καί κατακτώντας Τον, νά γίνεται κατά χάρη θεός. Πόσο ὄμορφα τό ὑπογραμμίζει αὐτό ὁ Μέγας Ἀθανάσιος: «Αὐτός γάρ ἐνανθρώπησεν, ἵνα ἡμεῖς θεοποιηθῶμεν»[13].

Ἡ γνώση καί ἡ κατάκτηση τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, πού ἀποτελεῖ τήν προϋπόθεση καί ταυτόχρονα τόν ἀκρογωνιαῖο λίθο τῆς αὐτοκένωσης καί τῆς ἐθελούσιας ἰδικῆς Του συγκαταβάσεως στό γένος τῶν ἀνθρώπων, δίνει πλέον τήν εὐκαιρία καί τή δυνατότητα στόν ἄνθρωπο νά ἐκπληρώσει οὐσιαστικά τό ὀντολογικό περιεχόμενο τοῦ ὀνόματός Του ὡς ἀνθρώπου, ὡς ἀληθινά δηλαδή ἄνω θρώσκοντος˙ ὡς προορισμένου καί προεκλεγμένου κατά τόν ἀπόστολο Παῦλο «πρό καταβολῆς κόσμου»[14] νά κατακτά τόν οὐρανό, νά προσλαμβάνει τόν Θεό,  νά γίνεται κι ἐκεῖνος καθημερινά ἕνας κατά χάρη θεός. Τά στιχηρά Ἰδιόμελα τοῦ Ἑσπερινοῦ μέ κάθε ἐνάργεια ἀναφέρονται στά ἀνωτέρω[15].

Μέ τήν πράξη Του λοιπόν αὐτήν ὁ Χριστός «ἔδωκεν ἑαυτόν τύπον καί ὑπογραμμόν, πᾶσι πρός σωτηρίαν», κατά τό στιχηρό Ἰδιόμελο τοῦ Ἑσπερινοῦ τῆς ἑορτῆς. Δέν ξεχώρισε ὁ Χριστός, οὔτε ξεχωρίζει. Ἀλλά δίνει τόν ἑαυτό Του τύπο καί ὑπογραμμό πρός ὅλους τούς ἀνθρώπους, προκειμένου ὅλοι οἱ ἄνθρωποι – σύμπαν τό ἀνθρώπινο γένος νά γευθεῖ τῆς σωτηρίας ὑπό τή ρητή πάντοτε  προϋπόθεση, ὅτι καί θά ἀποδειχθεῖ καί θά ἐνστερνισθεῖ καί θά βιώσει, μ’ ἄλλα λόγια, αὐτόν τόν τύπον καί αὐτόν τόν ὑπογραμμό, πού μέ τόση σαφήνεια μᾶς παρουσιάζει ὁ ἴδιος ὁ Χριστός μέ τήν ἔνσαρκη ἐπί γῆς παρουσία Του.

Πῶς κατορθώνεται κάτι τέτοιο; Εἶναι τό σημεῖο στό ὁποῖο ἐρχόμαστε. Τήν ἀπάντηση στό ἐρώτημα αὐτό μᾶς τή δίνει μέ κάθε σαφήνεια ὁ ἱερός ὑμνωδός μέ τήν διά μέσου τῆς ἀπόλυτης ὑπακοῆς καί ὑποταγῆς στό Νόμο, ἀναίρεση τοῦ Νόμου ἀπό τόν Ἴδιο τόν Χριστό. Τό ἀπολυτίκιο τῆς ἑορτῆς καθώς καί τό ἐξαποστειλάριο δέν ἀφήνουν καμμιά ἀμφιβολία γιά «τοῦ λόγου τό ἀληθές»[16].

Μετά τήν ἐνσάρκωση τοῦ Χριστοῦ καί ἀσφαλῶς ὅλα γενικά τά σωτηριώδη γεγονότα τῆς θείας Οἰκονομίας, ὁ ἄνθρωπος πρέπει νά γίνει κατά χάρη θεός. Αὐτό εἶναι τό θεμελιακό μήνυμα καί τῆς ἑορτῆς τῆς Περιτομῆς τοῦ Χριστοῦ, πού εἶναι ἡ μέσα ἀπό τήν ὑπακοή στό Νόμο, ὑπέρβαση καί ἀναίρεση τοῦ ἴδιου τοῦ Νόμου. Ὁ Νόμος εἶναι παιδαγωγός εἰς Χριστόν.[17] Ἐφόσον λοιπόν ὁ Νόμος ὡς παιδαγωγός εἰς Χριστόν ἦτο προσωρινός καί δέν εἶχε ἀφ’ ἑαυτοῦ τόν σκοπόν, ἀλλ’ ἦτο μόνον παιδαγωγός εἰς Χριστόν, μέ αὐστηρή λογική κρίση ἕπεται, ὅτι ὁ Χριστός εἶναι τό τέλος[18], ὁ σκοπός δηλαδή καί ἐξαιτίας αὐτοῦ τό χρονικό τέλος τοῦ Νόμου. Ὁ Χριστός μέ τά ἐσχατολογικά γεγονότα τῆς θείας Οἰκονομίας συμπληρώνει τό Νόμο καί τόν αἴρει. Ἀφοῦ ἐπλήρωσε ὁ Χριστός τό Νόμο ἔγινε ὁ ἴδιος τό τέλος τοῦ νόμου ὡς ὁδός σωτηρίας καί ὡς κανόνας ζωῆς.

Ὁ Χριστός, ὡς ἄνθρωπος, ὑπακούοντας καί ὑποτασσόμενος στό Νόμο, πού ὁ Ἴδιος ἐνομοθέτησε, τόν πληρώνει, τόν ὑπερβαίνει καί συνεπῶς ὡς Θεός τόν καταργεῖ, καθότι «ὁ Νόμος διά Μωϋσέως ἐδόθη, ἡ χάρις καί ἠ ἀλήθεια διά Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐγένετο».[19]

Κατά φυσική ἀκολουθία ὁ Χριστός καλεῖ καί ὅλο τό ἀνθρώπινο γένος μέσα ἀπό τήν πιστή ὑπακοή καί ὑποταγή νά ὑπερβεῖ καί νά καταργήσει τό Νόμο καί νά προσκολληθεῖ στή θεϊκή ἐλευθερία τῆς δόξας τῶν τέκνων τοῦ Θεοῦ.[20] Ἐκεῖ πνέει τό Πανάγιο Πνεῦμα καί ἡ παρουσία Του καί μόνον εἶναι ἐλευθερία.[21] Αὐτή τήν ἀλήθεια διατυπώνει θαυμάσια ὁ ἅγιος Ἰσαάκ ὁ Σῦρος, ὅταν γράφει: «Ὅταν ὑπεραναβῇς τήν ὁδόν τῆς δικαιοσύνης, τότε προσκολληθήσῃ τῇ ἐλευθερίᾳ ἐν παντί πράγματι».[22] Ἡ ὁδός τῆς δικαιοσύνης κατά τόν ἴδιο ἅγιο Πατέρα εἶναι τά ἔργα τῆς δικαιοσύνης.[23]

Αὐτή τήν ἐλευθερία πέτυχε ὁ Χριστός μέ τήν ὑπακοή καί τήν ὑποταγή Του στό Νόμο καί σ’ αὐτήν προσκαλεῖ ὅλους τούς ἀνθρώπους. Καί τότε μπορεῖ νά λάβει σάρκα καί ὀστᾶ ἡ ὀγδοάς, δηλαδή ἡ ὄγδοη ἡμέρα τῆς Δημιουργίας.[24] Ἡ ἔννοια καί ἡ πραγματικότητα τῆς ὄγδοης ἡμέρας τῆς Δημιουργίας βρίσκονται κατεσπαρμένες στή χριστιανική γραμματεία τῶν πρώτων αἰώνων καί εἶναι ἄρρηκτα συνδεδεμένες μέ τήν ἔννοια τοῦ σαββατισμοῦ τοῦ Θεοῦ.

Μετά τήν ὁλοκλήρωση τῆς Δημιουργίας σέ ἕξι ἡμέρες ἦρθε ὁ τοῦ Θεοῦ σαββατισμός. Κατά τήν ὄγδοη ἡμέρα ἀπό τή Γέννησή Του, στά ὀνομαστήριά Του,[25] ὁ Ἰησοῦς Χριστός ἐγκαινιάζει τήν ὄγδοη ἡμέρα τῆς Δημιουργίας, πού εἶναι ἄληκτη καί πού δέν εἶναι ἄλλη καμμιά ἀπό τήν τῆς Ἐκκλησίας Του καί τῆς Βασιλείας Του ἡμέρα. Ὁ Κανόνας  τῆς ἑορτῆς ὑπογραμμίζει τίς ἀνωτέρω ἀλήθειες.[26]

Αὐτός ὁ τύπος τῆς μέλλουσας ὀγδοάδος, πού παραμένει ἄληκτη καί πού εἰκονίζει τό πλήρωμα τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ, ὑπερβαίνοντας μέ τόν τρόπο αὐτό τόν σαββατισμό Του, ἐγκαινιάζεται μέ τήν Περιτομή τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ. Αὐτός ὅμως ὁ τύπος, αὐτό τό ἀρχέτυπο βρίσκει τό ὀντολογικό του πλήρωμα στό σαββατισμό τοῦ Κυρίου τό Μεγάλο Σάββατο,[27] τήν ὀντολογική του ἀπαρχή στή Λαμπροφόρο Ἀνάστασή Του καί στό τῆς Πεντηκοστῆς μυστήριο. Καί πέραν αὐτῶν στόν ἀτέρμονα «χωροχρόνο» τῆς θείας ἀϊδιότητας τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ.[28]


[1] Μηναῖον Ἰανουρίου, ἔκδ. Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ἐν Ἀθήναις 2001, σ. 24.

[2] Βέλλα, Βασιλείου, Μ., Θρησκευτικαί προσωπικότητες τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, Ἀθῆναι 19683, σ. 73.

[3] Ὅ.π. σ. 71.

[4] Βλ. Θ.Η.Ε., Τόμος 12, στήλη 195, Χριστός Ἰησοῦς.

[5] Κόνια, Μιχαήλ, Ἐλ. Δρ. Θ., Ὁ Ἰησοῦς Χριστός ὁ μοναδικός Διδάσκαλος καί Καθηγητής,  Ἑρμηνευτική μελέτη τῶν χωρίων ΜΘ 23, 8-10, Ἀνάτυπον ἐκ τοῦ περιοδικοῦ «ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Ο ΠΑΛΑΜΑΣ», τεῦχος 812, σ. 945.

[6] Δανιήλ 7,13.

[7] Κόνια, Μιχαήλ, Ἐλ., ὅ.π. σ. 943.

[8] Ἠσ. 7,14. Ματθ. 1,23.

[9] Φιλιππίδου, Λεωνίδου, Ἰω., Ἱστορία τῆς ἐποχῆς τῆς Καινῆς Διαθήκης, ἐξ ἀπόψεως παγκοσμίου καί πανθρησκειακῆς, Ἀθῆναι 1958, σ. 416.

[10] Εἰς τούς Ψαλμούς, PG 23, 820 C.

[11] α) «Τῇ ὀγδόῃ ἡμέρᾳ περιτέμνεται ὡς βρέφος ὁ Δεσπότης, τήν  Ἰησοῦν τε, δέχεται προσηγορίαν. Ὅτι τοῦ κόσμου Σωτήρ, ὑπάρχει καί Κύριος». Τροπάριο Ὠδῆς η΄ Κανόνος ἑορτῆς, Μηναῖον Ἰανουαρίου, ὅ.π. σ. 27.

β) «φέρει περιτομήν ἐν σαρκί… ἐν ἀτρέπτῳ μένων τῇ Θεότητι…», «Συγκαταβαίνων  ὁ Σωτήρ τῷ γένει τῶν ἀνθρώπων κατεδέξατο σπαργάνων περιοχήν. Οὐκ ἐβδελύξατο σαρκός τήν περιτομήν, ὁ ὀκταήμερος κατά τήν Μητέρα, ὁ ἄναρχος κατά τόν Πατέρα». Στιχηρά Προσόμοια Αἴνων ἑορτῆς. Μηναῖον Ἰανουαρίου,  σσ. 30, 31.

γ) «Δεῦτε τοῦ Δεσπότου τά ἔνδοξα, Χριστοῦ ὀνομαστήρια, ἐν ἁγιότητι πανηγυρίσωμεν. Ἰησοῦς γάρ θεοπρεπῶς, ἀνηγόρευται σήμερον». Εἰρμός Θ΄, Ὠδῆς, Μηναῖον Ἰανουαρίου, ὅ.π., σ. 29.

[12] «Ὡς ὑπάρχων ἄβυσσος, φιλανθρωπίας, ἐνεδύσω Δέσποτα μορφήν δούλου καί σαρκί, περιετμήθης δωρούμενος, ἀνθρώποις πᾶσι, τό μέγα ἔλεος», Κάθισμα μετά τήν β΄ Στιχολογίαν Ὄρθρου ἑορτῆς, Μηναῖον Ἰανουαρίου, ὅ.π., σ. 15.

[13] Λόγος περί Ἐνανθρωπήσεως, 54, PG 25, 192 Β.

[14] Ἐφεσ. 1,4.

[15] «Οὐκ ἐπῃσχύνθη,  ὁ Πανάγαθος Θεός, τῆς σαρκός τήν περιτομήν ἀποτμηθῆναι. Ἀλλ’ ἔδωκεν ἑαυτόν, τύπον καί ὑπογραμμόν, πᾶσι πρός σωτηρίαν. Ὁ γάρ τοῦ Νόμου ποιητής, τά τοῦ Νόμου ἐκπληροῖ, καί τῶν προφητῶν τά κηρυχθέντα περί αὐτοῦ». Μηναῖον Ἰανουαρίου, ὅ.π. σ. 8.

[16] α) «Μορφήν ἀναλλοιώτως ἀνθρωπίνην προσέλαβες, Θεός ὤν κατ’ οὐσίαν πολυεύσπλαχνε Κύριε. Καί Νόμον ἐκπληρῶν περιτομήν, θελήσει καταδέχει σαρκικήν, ὅπως παύσῃς τά σκιώδη, και περιέλῃς τό κάλυμμα τῶν παθῶν ἡμῶν. Δόξα τῇ ἀγαθότητι τῇ σῇ. Δόξα τῇ εὐσπλαγνίᾳ σου. Δόξα τῇ ἀνεκφράστῳ Λόγε συγκαταβάσει σου» Μηναῖον Ἰανουαρίου, ὅ.π., 6,14.

β)  «Τήν σάρκα περιτέμνεται ὁ τόν Νόμον πληρώσας, ὡς βρέφος ὀκταήμερον, τῶν αἰώνων ὁ Κτίστης, καί σπάργανα εἱλίσσεται, ὡς βροτός καί γάλακτι, ἐκτρέφεται ὁ τά πάντα, τῇ ἀπείρῳ ἰσχύϊ, ὡς Θεός διακρατῶν καί τῇ ροπῇ διεξάγων» Μηναῖον Ἰανουαρίου, ὅ.π., σ. 30.

[17] Γαλ. 3,24.

[18] Ρωμ. 10,4.

[19] α) Ἰωάν. 1,17. β) «… ὡς Νόμου πλήρωμα», κάθισμα Ὄρθρου ἑορτῆς μετά τήν α΄ Στιχολογίαν, Μηναῖον Ἰανουαρίου, ὅ.π., σ. 15. γ) «Ὁ Λόγος σαρκωθείς ὁ ὑπερούσιος, εἰς λῆξιν τοῦ Νόμου περιετμήθη…», τροπάριο Ὠδῆς γ΄, Μηναῖον Ἰανουαρίου, ὅ.π., σ. 18. δ) «Τόν Νόμον πληρῶν, ὁ τοῦ Νόμου ποιητής τήν σάρκα σήμερον, ἐθελουσίως περιτέμνεται…», τροπάριο Ὠδῆς ζ΄, Μηναῖον Ἰανουαρίου, ὅ.π., σ. 25.

[20] Ρωμ. 8,21.

[21] Β΄ Κορ. 3,17.

[22] Τά εὑρεθέντα ἀσκητικά, ἐκδ. Βασ. Ρηγοπούλου, Θεσσαλονίκη 1976, Λόγος 23, σ. 111.

[23] Ὅ.π., Λόγος 62, σ. 317. Τά ἔργα τῆς δικαιοσύνης εἶναι ἡ νηστεία, ἡ ἐλεημοσύνη, ἡ ἀγρυπνία, ἡ καθαρότητα τοῦ σώματος καί τά λοιπά…

[24] Γεν. 2,2.

[25] Εἰρμός Θ΄ Ὠδῆς, Μηναῖον Ἰανουαρίου, ὅ.π., σ. 29.

[26] α) «Ἡ ὀγδοάς, φέρουσα τύπον τοῦ μέλλοντος τῇ σῇ Χριστέ λαμπρύνεται, καί ἁγιάζεται…». Τροπάριο Ὠδῆς α΄ ἑορτῆς, Μηναῖον Ἰανουαρίου, ὅ.π. σ. 17.

β) Ἰωάννου Δαμασκηνοῦ, Λόγος εἰς τήν μεταμόρφωσιν τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, PG 96, 560 Β: «Ἑπτά γάρ αἰῶσιν ὁ παρών συμπεραίνεται βίος. Ὀγδόη δέ, ἡ μέλλουσα βιοτή ἀνηγόρευται…».

[27] Ἡ Ἁγία καί Μεγάλη Ἑβδομάς, ἔκδ. Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ἐν Ἀθήναις 1990, σ. 333 Κοντάκιον καί Οἶκος Μεγάλου Σαββάτου, σ. 352-353 Στιχηρά Ἰδιόμελα Αἴνων καί Δοξαστικόν Αἴνων ἴδιας ἡμέρας, σ. 394 Ἐξαποστειλάριον Μεγάλης Κυριακῆς τοῦ Πάσχα.

[28] Ὅ.π., σ. 393 Τροπάριο Ὠδῆς θ΄ Μεγάλης Κυριακῆς τοῦ Πάσχα: «…δίδου ἡμῖν ἐκτυπώτερον, Σοῦ μετασχεῖν, ἐν τῇ ἀνεσπέρῳ ἡμέρᾳ τῆς Βασιλείας Σου».

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο info@poimin.gr άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Υπό το «φόβο»… η I.M. Εδέσσης εξέδωσε ανακοίνωση γιατί δεν αναγνώσθηκε η εγκύκλιος της Συνόδου

Λόγω της εκτός Ελλάδος απουσίας του Σεβ. Μητροπολίτου Εδέσσης, Πέλλης και Αλμωπίας κ. Ιωήλ την προηγούμενη εβδομάδα, η εγκύκλιος της Ιεράς Συνόδου για το...

Όσα πρέπει να γνωρίζουμε για τη νηστεία του Δεκαπενταύγουστου

H νηστεία πάντα ήταν από τα πλέον σημαντικά στοιχεία των Oρθοδόξων. Θεωρείται ο πιο αρχαίος θεσμός της Εκκλησίας. Η νηστεία της Παναγίας ξεκινά την...

Ο Αρχιεπίσκοπος Benjamin Atas στον Καθεδρικό Ναό Αγίου Γεωργίου Στοκχόλμης

Το μεσημέρι της Τετάρτης, 28ης Ιουλίου 2021, ο Σεβ. Μητροπολίτης Σουηδίας και πάσης Σκανδιναυΐας κ. Κλεόπας υπεδέχθη στον Καθεδρικό Ναό Αγίου Γεωργίου Στοκχόλμης τον...

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκαν η 28η, η 29η και η 30η Επετειακές Εκδηλώσεις της Ι.Μ. Φθιώτιδος

Με επιτυχία και με την παρουσία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Φθιώτιδος κ. Συμεών πραγματοποιήθηκαν η 28η, η 29η και η 30η επετειακές εκδηλώσεις της Ιεράς Μητροπόλεως Φθιώτιδος...

Ο Μητροπολίτης Παροναξίας στην εορτάζουσα Ενορία στον Κώστο της Πάρου

Την Τρίτη 27-7-2021 ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Παροναξίας μετέβη στον Κώστο της Πάρου όπου στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ενοριακό Ναό του Αγίου Παντελεήμονος χοροστάτησε στον Όρθρο,...

Ιερά Πανήγυρις Αγίας Θεοκτίστης εκ Λέσβου

Λέσβου τὸ θρέμμα, παρθένος Θεοκτίστη, Κτίστῃ Θεῷ πρόσεισι νύμφη παγκάλη. Με μεγαλοπρέπεια και εκκλησιαστική λαμπρότητα εορτάστηκε η μεταφορά των λειψάνων της Αγίας Θεοκτίστης της Μηθυμναίας στην...
video

Εξομολόγηση: Αν κρύψω αμαρτήματα συγχωρούμαι;

Εξομολόγηση: Αν κρύψω αμαρτήματα συγχωρούμαι; Εξομολογημένα και ανεξομολόγητα αμαρτήματα τι γίνεται με αυτά;. Όταν κρύβω στην εξομολόγηση και δεν λέω την αλήθεια στον ιερέα...

Φθιώτιδος Συμεών: «Ο μεγαλύτερος κίνδυνος της ζωής μας είναι η διχόνοια»

Ποιμαντική επίσκεψη στο όμορφο χωριό Μακρυρράχη Δομοκού, καθώς την περίοδο με τις διαδοχικές καραντίνες, δεν ήταν εφικτό να το επισκεφθεί,  πραγματοποίησε σήμερα το απόγευμα...

Δωρεά ιατρικού εξοπλισμού στα Γηροκομεία της I.M. Φθιώτιδος

Η ALVO εξοπλίζει τις κοινωνικές δομές της Μητρόπολης Φθιώτιδος με τον αυτόματο αιματολογικό ταχύ-αναλυτή υψηλής τεχνολογίας OLO Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε στο Αμφιθέατρο του Πνευματικού και Διοικητικού Κέντρου της...

Εξόδιος ακολουθία του Συγκέλλου π. Αθανασίου Γκότση

Στο χωριό Αθίκια Κορινθίας και στον Ι. Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου μετέβησαν χθες Τρίτη, 27 Ιουλίου 2021, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Διονύσιος και...

Ο Μητροπολίτης Μεσσηνίας στα εγκαίνια του Ε.ΣΥ.Κ. Αστυνόμευσης Καλαμάτας

Τα εγκαίνια του Ενιαίου Συντονιστικού Κέντρου Δημοτικής και Ελληνικής Αστυνομίας Καλαμάτας, πραγματοποιήθηκαν σήμερα στο ιστορικό Δημαρχείο της πόλης από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη...

Ποιμαντική περιοδεία του Μητροπολίτου Χαλκίδος Χρυσοστόμου στην Σκόπελο

Την Σκόπελο επισκέφθηκε ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας, Μητροπολίτης Χαλκίδος κ. Χρυσόστομος, αμέσως μετά την πανήγυρη της Πολιούχου Χαλκίδος Αγίας Παρασκευής για να επικοινωνήσει με...

Χαμός με αντιεμβολιαστές στη Μητρόπολη Νεαπόλεως

Ξέφυγε η κατάσταση κατά την διάρκεια του εσπερινού στον Ιερό Ναό της Αγίας Παρασκευής Νεαπόλεως Θεσσαλονίκης, όταν ο Μητροπολίτης προέτρεψε τους πιστούς να προστατέψουν την...

Με λαμπρότητα πανηγύρισε η Ιερά Μονή της Αγίας Ειρήνης

Ο Σεβασμιώτατος κ. Δωρόθεος Β΄ ιερούργησε σήμερα το πρωί στο Καθολικό της Ιεράς Μονής Αγίας Ειρήνης Αποικίων με την συμμετοχή Εφημερίων της Άνδρου και...