Τη Δευτέρα 7 Νοεμβρίου το απόγευμα ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων χοροστάτησε στον Εσπερινό και κήρυξε τον θείο λόγο στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό των Παμμεγίστων Ταξιαρχών στα Ασώματα Βεροίας.

Στο τέλος του Πανηγυρικού Εσπερινού, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Παντελεήμων, χειροθέτησε Αναγνώστη τον κ. Δημήτριο Καζαντζίδη, ο οποίος διακονεί στο Αναλόγιο της ενορίας.

Ο Σεβασμιώτατος στην ομιλία του ανέφερε μεταξύ άλλων: «Ἐκ τῶν κινδύνων λυτρώσασθε ἡμᾶς, ὡς Ταξιάρχαι τῶν ἄνω δυνά­μεων».

Μέ μία ἐπίκληση πρός τούς ἁγί­ους ἀρχαγγέλους Μιχαήλ καί Γα­βριήλ ὁλοκληρώνει ὁ ἱερός ὑμνο­γράφος τό ἀπολυτίκιο τῆς ἑορτῆς, μία ἐπίκληση πού εἶναι ἐπίκαιρη σέ κάθε ἐποχή καί τήν ἐπαναλαμ­βάνουμε καί ἐμεῖς πρός τούς ἁγί­ους ἀρχαγγέλους καί ἀρχιστρατή­γους τῶν οὐρανίων στρατιῶν.

Καί τί τούς ζητοῦμε; Τούς ζητοῦμε νά μᾶς ἀπαλλάξουν ἀπό τούς κιν­δύνους πού μᾶς περιτριγυρίζουν καί μᾶς ἀπειλοῦν, γιατί αὐτοί ἔχουν τή δύναμη ὡς ἐπικεφαλής τῶν οὐρανίων δυνάμεων.

Ποιός ἀπό ἐμᾶς δέν αἰσθάνεται ὅτι κινδυνεύει στή ζωή του; Ποιός δέν νιώθει τούς κινδύνους πού ἐλ­λοχεύουν γύρω του καί ἐπιδιώ­κουν νά βροῦν τήν κατάλληλη στιγμή γιά νά τοῦ ἐπιτεθοῦν καί νά τόν βλάψουν; Ἄλλοτε ὁρατοί καί ἄλλοτε ἀόρατοι, ἄλλοτε φυσικοί καί ἄλλοτε πνευματικοί, πάμπολ­λοι εἶναι οἱ κίνδυνοι στούς ὁποίους εἶναι ἐκτεθειμένος ὁ ἄνθρωπος. Καί δέν εἶναι μόνο οἱ κίνδυνοι τούς ὁποίους διατρέχουμε ὡς πρόσωπα, ἀλλά καί αὐτοί τούς ὁποίους δια­τρέ­χουμε ὡς σύνολο, ὡς κοινωνία, ὡς ἔθνος, εἴτε τούς ἀντιλαμβα­νόμεθα καί τούς συνειδητοποιοῦμε εἴτε ὄχι.

Εἶναι γνωστό ὅτι ἡ ζωή τοῦ ἀνθρώπου εἶναι μία πορεία «ἐν μέσῳ παγίδων πολλῶν». Ὁ ἀντίδι­κος τῆς ψυχῆς μας προσπαθεῖ διαρκῶς νά ταράξει τή γαλήνη μας μέ τούς πειρασμούς καί τούς λογι­σμούς, ἀλλά καί νά βλάψει ἀκόμη καί τό σῶμα μας καί τή ζωή μας, γιατί σκοπός του εἶναι νά μᾶς ἀπομα­κρύνει ἀπό τόν Θεό, μιά καί ὁ ἴδιος ἐξαιτίας τῆς ὑπεροψίας καί τῆς ἀμετανοησίας τοῦ Ἑωσφόρου, ἐξέπεσε ἀπό τή θέση του καί ἀπό ἄγγελος φωτός ἔγινε ἄγγελος τοῦ σκότους, ἔγινε ἐχθρός τοῦ Θεοῦ καί διάβολος, παρασύροντας μαζί του καί τό τάγμα τῶν ἀγγέ­λων στό ὁποῖο προΐστατο.

Οἱ ἄγγελοι ὅμως πού δέν παρα­σύρ­θηκαν καί πού ἄκουσαν τή φω­νή τοῦ ἀρχαγγέλου Μιχαήλ «στῶ­μεν καλῶς, στῶμεν μετά φόβου», εἶναι αὐτοί τῶν ὁποίων τή σύναξη ἐπιτελεῖ ἡ Ἐκκλησία μας σήμερα καί αὔριο. Εἶναι αὐτοί οἱ ὁποῖοι παρέμειναν κοντά στόν Θεό γιά νά τόν ὑμνοῦν καί νά τόν δοξολογοῦν «ἀκατα­παύ­στοις στόμασιν». Εἶναι αὐτοί οἱ ὁποῖοι παρέμειναν «λειτουργικά πνεύ­ματα εἰς διακονίαν ἀποστελ­λό­μενα διά τούς μέλλοντας κληρο­νο­μεῖν σωτηρίαν», ὅπως γράφει ὁ ἱδρυτής τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλη­σίας, ὁ οὐρανοβάμων ἀπόστολος Παῦλος. Καί σέ αὐτούς τούς ἀγγέλους ἔχει ἀναθέσει ὁ Θεός τήν προστασία μας, τούς ἔχει ἀναθέσει νά μᾶς βοηθοῦν καί νά μᾶς κατευθύνουν στήν ὁδό τῆς σωτηρίας.

Πόσο μεγάλη τιμή εἶναι γιά μᾶς τούς ἀνθρώπους αὐτή πού μᾶς ἔχει κάνει ὁ Θεός, τήν τιμή νά μᾶς διαθέτει τούς δικούς του διακόνους γιά νά μᾶς βοηθοῦν. Ποιός ἄρχοντας, ποιός βασιλεύς ἔθεσε ποτέ τούς προσω­πι­κούς του ὑπηρέτες στή διάθεση τῶν ὑπηκόων του; Καί ὅμως ὁ Θεός τό κάνει ἀπό ἀγάπη γιά τό πλάσμα του, ἀπό ἀγάπη γιά τούς ἀνθρώ­πους. Τό κάνει γιά νά μᾶς βοηθήσει νά μήν παρασυρθοῦμε ἀλλά καί νά μήν κινδυνεύσουμε ἀπό τά πονηρά τεχνάσματα τοῦ διαβόλου.

Ἀλλά καί οἱ ἄγγελοι μᾶς βοηθοῦν καί μᾶς προστατεύουν μέ χαρά, ὑπα­κούοντας στίς ἐντολές τοῦ Θεοῦ. Τό κάνουν ὅμως μέ μεγαλύ­τε­ρη προθυμία καί χαρά, ὅταν καί ἐμεῖς τούς τό ζητοῦμε, ὅταν ἐπι­καλούμεθα τή βοήθεια καί τήν προ­στασία τους καί ἀκόμη περισ­σό­τε­ρο, ὅταν μᾶς βλέπουν νά ἀγω­νι­ζόμεθα νά ζήσουμε σύμφωνα μέ τίς ἐντολές τοῦ Θεοῦ, ὅταν μᾶς βλέπουν νά προσπαθοῦμε νά ἀπο­φύ­γουμε τούς πειρασμούς καί τίς προκλήσεις, νά ἀντιστεκόμεθα στό κακό καί στήν ἁμαρτία, νά ζοῦμε καί ἐμεῖς ἀκολουθώντας τήν προ­τροπή τοῦ ἀρχαγγέλου Μιχαήλ «στῶ­μεν καλῶς, στῶμεν μετά φό­βου», καί νά ἔχουμε ὡς στόχο καί ὡς ἐπιδίωξή μας, πέρα καί πάνω ἀπό ὅλα, τήν ἕνωσή μας μέ τόν Θεό, τή σωτηρία μας δηλαδή.

Γιά ὅλα ὅμως ὅσα μᾶς προσφέ­ρουν οἱ ἅγιοι ἄγγελοι, γιά ὅλα ὅσα μᾶς προσφέρει ἰδιαίτερα ὁ φύλακας ἄγγελός μας, δέν θά πρέπει νά παραλεί­που­με νά τούς εὐχαριστοῦμε καί νά προ­σπαθοῦμε νά μήν τούς ἀπομα­κρύ­νουμε μέ τή συμπεριφορά μας καί μέ τίς ἐπιλογές μας. Διότι οἱ ἅγιοι ἄγγελοι ὡς πνεύματα καθαρά καί ἁγνά δέν μποροῦν νά συνυπάρ­χουν μέ τό κακό καί τήν ἁμαρτία, καί ἄν ἐμεῖς δέν προσπαθοῦμε νά τήν ἀποφύγουμε, ἀλλά ἐμμένουμε σ᾽ αὐτήν καί μέ τή θέλησή μας ζοῦμε ἀντίθετα πρός τό θέλημα τοῦ Θεοῦ, τότε καί αὐτοί ἀπομακρύ­νονται καί στερούμεθα τήν προ­στα­σία καί τή βοήθειά τους.

Ἑορτάζοντας, λοιπόν, τή Σύναξη τῶν ἁγίων ἀρχαγγέ­λων καί τιμώντας τους, ἄς φρο­ντίζουμε νά τούς ἔχουμε πάντοτε κοντά μας καί ἄς ζητοῦμε τή σκέπη καί τήν προστασία τους καί γιά νά εἴμεθα ἀσφαλεῖς κατά τό δυνατόν σ᾽ αὐτή τή ζωή, ἀλλά κυρίως γιά νά μᾶς ὁδηγήσουν κοντά στόν Θεό, στήν ἄλλη ζωή, ὅταν μᾶς καλέσει ὁ Κύριος κοντά του.

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο [email protected] άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

video

Τα ζώα έχουν ψυχή;

Τα ζώα έχουν ψυχή; Τι διαβάζουμε στην Αγία Γραφή για την ψυχή των ζώων; Έχουν την ψυχή που έχει και ο άνθρωπος; Ποια η...

Εορτή Οσίου Πορφυρίου Καυσοκαλυβίτου στην Άρτα

Την Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου 2022, το πρωί, στον ενοριακό Ιερό Ναό του Αγίου Μαξίμου του Γραικού στην Άρτα, εντός του οποίου ευρίσκεται το πανηγυρίζον...

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΛΑΡΙΣΗΣ ΟΜΙΛΗΤΗΣ ΣΕ ΙΕΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΑΞΗ ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ

Προσκεκλημένος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κερκύρας, Παξών και Διαποντίων Νήσων κ. Νεκταρίου βρέθηκε στην Κέρκυρα ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λαρίσης και Τυρνάβου κ. Ιερώνυμος, ο οποίος,...

Ἡ ἑορτή τοῦ ὁσίου Πορφυρίου στήν Ναύπακτο

Τήν Παρασκευή, 2 Δεκεμβρίου 2022, ἑορτή τοῦ νέου ὁσίου τῆς Ἐκκλησίας μας Πορφυρίου τοῦ Καυσοκαλυβίτου, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Ἱερόθεος χοροστάτησε στόν Ὄρθρο...

Η πρώτη υποδειγματική Θεία Λειτουργία για μαθητές από τον Μητροπολίτη Αιτωλίας

Την Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου 2022 στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Ζωοδόχου Πηγής Αγρινίου τελέσθηκε υποδειγματική Θεία Λειτουργία για τους μαθητές του Παπαστρατείου Γυμνασίου Αγρινίου. Την Θεία...

ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ 3ου ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΠΙΣΚΕΦΘΗΚΑΝ ΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

Πενήντα (50) μαθητές και μαθήτριες της (Β΄) και (Γ΄) τάξης του 3ου Γενικού Λυκείου Κορίνθου, συνοδευόμενοι από τον Διευθυντή του Σχολείου κ. Αντώνιο Σταυρόπουλο,...

Νέος Διευθυντής στο Εκκλησιαστικό Ορφανοτροφείο της Μητρόπολης Χαλκίδος

Κατόπιν της από 6ης Οκτωβρίου 2022 εκλογής, από την Ιερά Σύνοδο της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος, σε Μητροπολίτη Γόρτυνος και Μεγαλοπόλεως του έως τώρα...

Ιερά Αγρυπνία προς τιμήν του Οσίου Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου στην Ενορία Αγ. Νικολάου Μπούρτζι

Το βράδυ της Πέμπτης 1 Δεκεμβρίου 2022, στον Ι. Ναό του Αγίου Νικολάου Δ.Δ. Αγ. Νικολαόυ-Μπούρτζι Ληλαντίων, ετελέσθη Ιερά Αγρυπνία με αφορμή την μνήμη του...

Η Λαμία υποδέχθηκε την Ιερά Εικόνα της Παναγίας του Όρους των Ελαιών

Με αισθήματα ευγνωμοσύνης η Ιερά Μητρόπολις Φθιώτιδος υποδέχθηκε χθες το απόγευμα την Ιερά και Θαυματουργό Εικόνα της Παναγίας του Όρους των Ελαιών εκ του...

Συνάντηση Μητροπολίτη Γρεβενών με την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων

Με την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Νίκη Κεραμέως είχε συνάντηση ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Γρεβενών κ. Δαβίδ, το μεσημέρι της Παρασκευής 2.12.2022, στο Επισκοπείο....

Το Καστόρι τίμησε τον Πολιούχο του Άγιο Θεόκλητο

Τη μνήμη του Αγίου Θεοκλήτου Επισκόπου Λακεδαιμονίας τίμησε την Πέμπτη 1η Δεκεμβρίου 2022 η Εκκλησία μας και το Καστόρι εόρτασε με εκκλησιαστική μεγαλοπρέπεια τον Πολιούχο...

Πανήγυρις Οσίου Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας

Την Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου, εορτή του Οσίου Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων λειτούργησε και κήρυξε το θείο...

Η εορτή της Παναγίας της Γεροντίσσης και του Αγίου Πορφυρίου στο Τρίκορφο Φωκίδος

Με κατάνυξη εορτάστηκε η σύναξη της Παναγίας της Γεροντίσσης και του Αγίου Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου στο Ιερό Ησυχαστήριο Αγίων Αυγουστίνου Ιππώνος και Σεραφείμ του...

Ο Ταμασού περί των αμβλώσεων

Σε πρόσφατη ραδιοφωνική  συνέντευξή μου και αναφερόμενος στο θέμα των αμβλώσεων δεν είχα την ευκαιρία να ολοκληρώσω την τοποθέτηση μου περί του θέματος πότε...

Σύναξη πρεσβυτερών της Ιεράς Μητροπόλεως Καλαβρύτων και Αιγιαλείας

Εκδήλωση της πατρικής αγάπης και της ποιμαντικής φροντίδας του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας Καλαβρύτων και Αιγιαλείας κ. Ιερωνύμου για την ιερατική οικογένεια και ιδιαίτερα για...