Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση

Ὁ Θεὸς εἶναι ὁ μεγαλύτερος εὐεργέτης τοῦ ἀνθρώπου. Στὸν οὐράνιο Πατέρα ὀφείλει καὶ τὴ ζωή του. Ὅλα τὰ ὑλικὰ ἀγαθά, ποὺ καθημερινὰ χρησιμοποιεῖ, εἶναι τοῦ μεγάλου Δημιουργοῦ. Καὶ ὅλα ὅσα φαίνονται ὅτι εἶναι δικά του, γιατί τὰ πέτυχε ὁ ἴδιος, τοῦ Θεοῦ εἶναι. Ἁπλῶς ἀναθέτει στὸν ἄνθρωπο τὴ διαχείρισή τους. Αὐτὴ τὴν ἀλήθεια ἂν τὴν ἀποδέχονταν ὅλοι οἱ ἄνθρωποι καὶ συναισθάνονταν τὴν εὐθύνη τους ἀπέναντι στὸ Θεό, τὰ πράγματα πάνω στὴ γῆ θὰ ἦταν ἐντελῶς διαφορετικά. Δὲν θὰ ὑπῆρχε φτώχεια καὶ δυστυχία. Θὰ εἶχαν ὅλοι ἴσα ὑλικὰ ἀγαθὰ καὶ ἡ εὐχαριστία πρὸς τὸ Θεὸ θὰ ἦταν τὸ κοινὸ γνώρισμα. Τότε ὁ κόσμος θὰ ἦταν ἀγγελικός. Αὐτὸ ὡστόσο φαίνεται πολὺ μακρινό. Καὶ ὅσο θὰ ἐξαπλώνεται τὸ κακὸ καὶ ὁ διάβολος θὰ ἐπεκτείνει παντοῦ τὸ ὀλέθριο ἔργο, τὸ ὅραμα αὐτὸ θὰ ἀπομακρύνεται.

Ὁ ἅγιος Πορφύριος ὁ Καυσοκαλυβίτης μιλοῦσε γιὰ τὴν εὐθύνη ποὺ ἔχουν οἱ ἄνθρωποι γιὰ ὅ,τι κακό συμβαίνει στὴ γῆ. Ἔλεγε: «Πρέπει νὰ ξέρουμε ὅτι ὁ Θεὸς θὰ μᾶς ζητήσει λογαριασμὸ καὶ γιὰ τὴν τελευταία δραχμή μας, ἂν τὴ διαθέσαμε σύμφωνα μὲ τὸ θέλημά Του ἢ ὄχι».

Ὁ ἅγιός μας πίστευε ἐπίσης ὅτι ὅλα τὰ προβλήματα στὴ ζωή βρίσκουν τὴ λύση τους, ὅταν ὁ ἄνθρωπος βρεῖ τὸ Θεό, τηρεῖ τὶς ἐντολὲς μὲ συνέπεια καὶ δείχνει ἐμπιστοσύνη στὴ θεία πρόνοια. Τὸν ἐμπειρικὸ αὐτὸ λόγο ὁ συνειδητὸς χριστιανὸς μπορεῖ νὰ τὸν κάνει πράξη.

Παρόμοια βιώματα εἶχαν ὅλοι οἱ νεώτεροι γέροντες ποὺ πρόσφατα ἁγιοκατατάχθηκαν. Ἀπέφευγαν μὲ κάθε τρόπο τὴ δέσμευσή τους στὰ περιττὰ ὑλικὰ ἀγαθά, τὰ ὁποῖα διαρκῶς ἔδιναν στοὺς φτωχοὺς καὶ αὐτοὶ ἐλευθερωμένοι ἀπὸ τὶς βιοτικὲς μέριμνες ἐπικοινωνοῦσαν ἱερῶς μὲ τὸν γλυκύτατο Ἰησοῦ καὶ χωρὶς νὰ τὸ συνειδητοποιοῦν ἀποκτοῦσαν τὴν κατὰ Θεὸν σοφία, τὴν ὁποία προσέφεραν στοὺς ἐπισκέπτες τους. Στήριζαν τοὺς καλοπροαίρετους ἀδελφοὺς δίνοντάς τους διέξοδα στὰ πολλὰ ἀδιέξοδα ποὺ ἀντιμετώπιζαν, ἐνῷ ἐκεῖνοι δέχονταν τὶς διδαχές τους ὡς ὁδοδεῖκτες πνευματικῆς πορείας.

Οἱ μέριμνες γιὰ ὑλικὰ πράγματα ποὺ δὲν ὁδηγοῦν στὴ θεοσέβεια καὶ εἶναι ἀντίθετες μὲ τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ εἶναι ἐπικίνδυνες γιὰ τὴν πνευματικὴ ζωή τοῦ χριστιανοῦ. Προκαλοῦν περισπασμούς καὶ θέτουν σὲ δεύτερη μοῖρα τὸν ἀγώνα γιὰ τὴν ἀπόκτηση τῶν ἀρετῶν. Τροφοδοτοῦν διχαστικὲς σκέψεις, διασποῦν τὸ πνευματικὸ φρόνημα καὶ εἶναι πιθανὸ νὰ ὁδηγήσουν τὸ σκάφος τῆς ὕπαρξής μας σὲ καταποντισμό.

Ὁ ἱερὸς Χρυσόστομος λέει ὅτι ἡ ἐναγώνια μέριμνα καταπιέζει τὴν ψυχὴ τοῦ ἀνθρώπου καὶ τοῦ προκαλεῖ λύπη, γι’ αὐτὸ καὶ προτείνει ἔντονο καὶ διαρκῆ ἀγώνα γιὰ τὴν ἀπαλλαγή του ἀπὸ αὐτή: «Τίποτα δὲν προξενεῖ στοὺς ἀνθρώπους τόση χαρά, ὅση τὸ νὰ ἔχουν ἀπαλλαγεῖ ἀπὸ τὴ φροντίδα καὶ τὴν ἀγωνιώδη μέριμνα· καὶ μάλιστα, ἀφοῦ εἶναι δυνατὸν νὰ ἀπαλλαγοῦν ἀπὸ αὐτὴ χωρὶς νὰ ζημιωθοῦν καθόλου, ἀφοῦ ὁ Θεὸς εἶναι παρὼν καὶ πρὸς χάρη τους φροντίζει γιὰ ὅλα».

Ἐπίσης, ὁ Μέγας Βασίλειος τονίζει ὅτι τὸ νά εὐαρεστήσεις τὸ Θεὸ στὴ ζωή σου πρέπει νὰ εἶσαι ἐλεύθερος ἀπὸ τοὺς περισπασμούς, γιὰ νὰ μὴ παρασύρεσαι ἀπὸ τὰ διάφορα τεχνάσματα τοῦ διαβόλου: «Πολλοὶ ἀπὸ τοὺς ἀνθρώπους εἶναι φορτωμένοι μὲ βιοτικὲς μέριμνες καὶ οἱ ψυχὲς τους μοιάζουν μὲ χωράφι γεμάτο ἀγκάθια καὶ δὲν τίς ἀφήνουν νὰ τραφοῦν μὲ τὸ θεῖο λόγο καὶ νὰ καρποφορήσουν, γι’ αὐτὸ ξεσκεπάζει καὶ ξεγυμνώνει ὁ Κύριος τὰ ἄγρια δάση, δηλαδὴ τὴν ἀσχήμια καὶ τὴν ἀπρέπεια καὶ τὴ βλάβη ποὺ συνεπάγονται οἱ βιοτικὲς (κοσμικὲς) μέριμνες τῆς ζωῆς, ὥστε, ἀφοῦ καθορισθεῖ μὲ ἀκρίβεια ἡ περιοχὴ τοῦ καλοῦ καὶ τοῦ κακοῦ, νὰ μὴ ἔχουν οἱ ἄνθρωποι ἐξαιτίας τῆς ἀμαθείας τους συγκεχυμένες γνῶμες καὶ ἀλλοιωμένες κρίσεις γιὰ τὰ πράγματα τοῦ κόσμου. Γιατί πολλοὶ τὰ ἀγαθά, ἐπειδὴ ἀπαιτοῦν κόπους, τὰ θεωροῦν κακά· τὰ δὲ κακά, ἐπειδὴ συνοδεύονται ἀπὸ ἡδονή, τὰ ἐπιδιώκουν σὰν νὰ εἶναι ἀγαθά. Καὶ μία τέτοια πλάνη εἶναι ἀνεκδιήγητη (ἀπερίγραπτη) ἀνάμεσα στοὺς ἀνθρώπους».

Ἀξιοπρόσεκτος εἶναι ἐπίσης καὶ ὁ συμπερασματικός του λόγος, τὸν ὁποῖο ὅλοι οἱ χριστιανοὶ πρέπει νὰ τηροῦν: «Ὥστε ἡ ἄσκηση ποὺ ἔχει ὡς σκοπὸ νὰ εὐαρεστήσουμε στὸ Θεό, σύμφωνα μὲ τὸ Εὐαγγέλιο τοῦ Χριστοῦ, κατορθώνεται μὲ τὴν ἀπάρνηση τῶν κοσμικῶν μεριμνῶν καὶ μὲ τὴν πλήρη ἀποξένωσή μας ἀπὸ ἀπασχολήσεις ξένες πρὸς τὸν κύριο σκοπὸ τῆς ζωῆς μας (ποὺ εἶναι ἡ σωτηρία μας)».

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο info@poimin.gr άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Πανήγυρις Μεταστάσεως Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στην Άρτα

Το Σάββατο 25 Σεπτεμβρίου 2021, το απόγευμα, στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, στο Πνευματικό Κέντρο της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, ετελέσθη...

«Σταυρός, πιστών το στήριγμα…» – Συνεχίζεται το προσκύνημα του ΤΙΜΙΟΥ ΞΥΛΟΥ και του Ι. Λειψάνου του Αγ. Λουκά...

«Σταυρός, ὁ φύλαξ πάσης της οἰκουμένης. Σταυρός, ἡ ὡραιότης τῆς Ἐκκλησίας. Σταυρός, βασιλέων τὸ κραταίωμα. Σταυρός, πιστῶν τὸ στήριγμα. Σταυρός, ἀγγέλων ἡ δόξα καὶ τῶν δαιμόνων τὸ τραῦμα» (Ἐξαποστειλάριον) Μεγίστη τιμή και...

Μηνύματα από τι Ιερό νησί

Τοῦ Σεβ/του Μητροπολίτου Αὐλῶνος ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Mr. Th. Χωρίς καμμιά ἀμφιβολία ἡ Πάτμος εἶναι τόπος ἱερός. Εἶναι δεύτερη μετά τά Ἱεροσόλυμα. Τόπος Θεοβάδιστος ὁ ἕνας. Θεοφάνειας...
video

Ο Χριστός μας καλεί να γίνουμε αδελφοί του!

Παρακολουθήστε το σύντομο βιντεάκι που ετοίμασε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Δημητριάδος και Αλμυρού κ.Ιγνάτιος, με αφορμή την Κυριακή 26 Σεπτεμβρίου, που τιμάται η Μετάσταση του...

Θυρανοίξια Παρεκκλησίου στην πανέμορφη Βελίτσα (Τιθορέα)

Την Ακολουθία των Θυρανοιξίων του νέου Ιερού Παρεκκλησίου προς τιμήν του Ευαγγελισμού της Υπεραγίας Θεοτόκου στην Τιθορέα (Βελίτσα), το οποίο χτίστηκε δαπάναις της εριτίμου...

Η εορτή της Οσίας Ευφροσύνης στην Φθιώτιδα

Στον Ιερό Ναό Αγίας Ευφροσύνης του Ιδρύματος Χρονίων Παθήσεων «Παράρτημα προστασίας ΑΜΕΑ Φθιώτιδος του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας  Στερεάς Ελλάδος»  στο Δομοκό χοροστάτησε και...

Χειροτονία Ἱεροδιακόνου στὴν Κόνιτσα

Μέσα σὲ κλίμα χαρᾶς καὶ πνευματικῆς ἀγαλιάσεως, τελέστηκε 23/09/2021 ἡ εἰς Διάκονον Χειροτονία τοῦ Μοναχοῦ π. Ἰσαάκ, ἀδελφοῦ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Παναγίας Μολυβδοσκεπάστου. Ἡ Χειροτονία...

Ο Γέροντας Νεκτάριος μετά από 2 χρόνια στην Αθήνα με το Τίμιο Ξύλο

Από την Πέμπτη 23 Σεπτεμβρίου 2021 ο Γέροντας Νεκτάριος Μουλατσιώτης έπειτα από δυο χρόνια βρίσκεται στην Αθήνα με το Τίμιο Ξύλο και το ιερό...

Θεμελίωση Κοιμητηριακού Ναού Αναλήψεως του Κυρίου στην Μητρόπολη Άρτης

Την Πέμπτη 23 Σεπτεμβρίου 2021, το πρωί, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Άρτης κ. Καλλίνικος εθεμελίωσε Κοιμητηριακό Ναό επ’ ονόματι της Αναλήψεως του Κυρίου, ανεγερθησόμενο στο...

Με λαμπρότητα εόρτασαν τα Κύθηρα την Πολιούχο και Προστάτιδά τους Παναγία Μυρτιδιώτισσα

Με λαμπρότητα εόρτασαν τα Κύθηρα την Πολιούχο και Προστάτιδά τους Παναγία Μυρτιδιώτισσα στο ομώνυμο Ιερό της Προσκύνημα, όπου φυλάσσεται η θαυματουργή της εικόνα που...

Φθιώτιδος: «Η πανδημία είναι ένας σταθμός αυτής της κατρακύλας, που βιώνει ο κόσμος».

Στον Ιστορικό ορεινό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου, γνωστό ως «Παναγία Γόργιανη» στη Σπερχειάδα, ο οποίος αποτέλεσε καταφύγιο για τον άμαχο πληθυσμό της μαρτυρικής πόλεως...

Μητροπολίτης Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου Ἱερόθεος: Ἑνότητα ἁγίου Σιλουανοῦ καί ἁγίου Σωφρονίου

Μητροπολίτης Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου Ἱερόθεος Ἑορτάζει σήμερα (24 Σεπτεμβρίου) ὁ ἅγιος Σιλουανός ὁ Ἀθωνίτης, ὁ μεγάλος αὐτός ἐμπειρικός θεολόγος τῆς Ἐκκλησίας μας, τοῦ ὁποίου μπορῶ...

Την Πολιούχο της Παναγία Μυρτιδιώτισσα εόρτασε η Πύλος

Με λαμπρότητα και λειτουργική μεγαλοπρέπεια εόρτασε και φέτος η γραφική κωμόπολη της Πύλου την Πολιούχο της Παναγία Μυρτιδιώτισσα. Την πανηγυρική θεία λειτουργία στον ενοριακό Ιερό...

Η απολογία Ελπιδοφόρου…

Ως Ελληνας της Κωνσταντινούπολης έχω βιώσει εγώ και η οικογένειά μου τις φοβερές συνέπειες του ξεριζωμού από τις πατρογονικές μας εστίες, όπως πλήθος συμπατριωτών...