του Αρχιμ. Γρηγορίου Κωνσταντίνου, Δρ. Θεολογίας

Καὶ στὴν περίπτωση αὐτὴ πρόκειται γιὰ τυπικὰ ὄνειρα. Στὴν ἑνότητα αὐτὴ γίνεται νύξη γιὰ τὸν ἐφιάλτη τῆς ἀποτυχίας ποὺ ἀπειλεῖ τοὺς μαθητὲς τῆς μέσης ἐκπαίδευσης, ἢ ἀκόμη καί τοὺς φοιτητὲς στὴ διάρκεια τῆς ἐξεταστικῆς περιόδου. Τὸ κατάλοιπο αὐτοῦ τοῦ ἐφιάλτη ἐμφανίζεται ἐντονότερα στὴ δεύτερη ὁμάδα. Στὸ ὀνειρικὸ περιεχόμενο τὰ ὑποκείμενα «θὰ πρέπει νὰ ξεπεράσουν ἕνα δύσκολο διαγωνισμὸ καὶ ἀντιτείνουν μάταια στὸν ὕπνο τους πὼς εἶναι ἀπὸ χρόνια τώρα γιατροί, καθηγητὲς ἢ δημόσιοι ὑπάλληλοι». Ἀναμνήσεις τῶν τιμωριῶν τῆς παιδικῆς ἡλικίας ξυπνοῦν μὲ τὸ γεγονὸς ἀπαιτητικῶν στιγμῶν τῆς περιόδου τῶν σπουδῶν, καὶ δὴ τῶν διπλωματικῶν ἐξετάσεων. Μὲ τὸ πέρας τῶν σπουδῶν παύει καὶ ἡ ἀπειλὴ κάθε τιμωρίας.

Ὁ Φρόυντ ἀποδέχεται τὴν παρατήρηση ἑνὸς συναδέλφου του ποὺ διέκρινε πὼς «τὸ ὄνειρο τῶν διπλωματικῶν ἐξετάσεων τὸ ἔβλεπαν μόνο ἄνθρωποι ποὺ εἶχαν ἐπιτύχει καὶ ὄχι ἐκεῖνοι ποὺ εἶχαν ἀποτύχει», καὶ τὸ ὄνειρο αὐτὸ   ἐμφανίζεται ὅταν ἔχουμε νὰ ἐπιτελέσουμε κάτι σπουδαῖο, καὶ συμβαίνει νὰ κυριαρχεῖ ὁ φόβος τῆς ἐνδεχόμενης ἀποτυχίας. Τὸ γεγονὸς τὸ παρομοιάζει μὲ τὴν ἀναζήτηση στὸ παρελθὸν κάποιου παραδείγματος ποὺ δὲ δικαιολογεῖ ἀνησυχία. Ὁ ψυχισμὸς τῆς ἐγρήγορσης παρεξηγεῖ τὸ περιεχόμενο τοῦ ὀνείρου. «Ἡ ἀγωνία ποὺ ἀποδίδουμε στὸ ὄνειρο προέρχεται ἀπὸ τὰ κατάλοιπα τῆς ἐγρήγορσης».

Στὴ συνέχεια ὁ Φρόυντ ἀναφέρει παραδείγματα ποὺ ἐπαληθεύουν αὐτὴ τὴν ἐξήγηση, καὶ τονίζει τὴ βεβαιότητά του πὼς ἡ ἑρμηνεία τῶν ὀνείρων τῶν ἐξετάσεων εἶναι δυσχερὴς καὶ ἀπαιτεῖ τὴν ἀνάλυση πλήθους παραδειγμάτων ὥστε νὰ γίνει κατανοητή. Ἐδῶ ὀφείλουμε νὰ σημειώσουμε τὴν παρατήρησή του ὅτι τὰ ὀνειρικὰ συναισθήματα εἶναι ἰσοδύναμά των ἐντυπώσεων μὲ ἀνάλογη ἔνταση ποὺ βιώνουμε κατὰ τὴν ἐγρήγορση, τὰ ὁποῖα  εἶναι πραγματικὰ.

Γενικές   παρατηρήσεις

Συγκεφαλαιώνοντας τὰ ὅσα ἀναφέραμε ἐν συντομία στὴ μικρὴ αὐτὴ μελέτη μας, ὅτι τὸ ὄνειρο ἐπηρεάζει περισσότερο τὸν ἄνθρωπο μὲ τὸ θυμικό του ἀποτύπωμα καὶ ὄχι τόσο μὲ τὸ περιεχόμενο τῶν εἰκόνων του. Ἡ παράσταση στὸ ὄνειρο εἶναι τὸ ἀποτέλεσμα πολλῶν μεταλλάξεων ποὺ ἔχει ὑποστεῖ τὸ ὀνειρικὸ ὑλικό, καὶ τὸ ἀσυνείδητο εἶναι ἡ μήτρα ἀπὸ τὴν ὁποία ἐκρέει τὸ ἀδάμαστο περιεχόμενο τῆς ψυχῆς.

Ὁ Φρόυντ ἀναζητᾶ τὶς σχέσεις μεταξὺ αἰσθητοῦ καὶ λανθάνοντος περιεχομένου, καὶ ψάχνει τὸ μηχανισμὸ μὲ τὸν ὁποῖο οἱ σκέψεις τοῦ λανθάνοντος περιεχομένου δημιουργοῦν τὸ αἰσθητό. Οἱ σκέψεις αὐτὲς ἀντανακλοῦν τὴ συσσώρευση ἐμπειριῶν καὶ παραστάσεων, ἀλλὰ καὶ ἐπιθυμιῶν ποὺ ἔχουν ἀποθηκευτεῖ στὸ στρῶμα τοῦ ἀσυνείδητου, καὶ συνθέτουν τὸ ὑλικό τοῦ ὀνείρου. Σαφῶς ἀποτελοῦν τὰ δεδομένα τοῦ ψυχικοῦ ὀργάνου καὶ σὲ καμία περίπτωση δὲν εἶναι ἀθεμελίωτα προϊόντα. Ἐπίσης πρέπει νὰ σημειώσουμε τὴ διαπίστωση τοῦ Φρόιντ, πὼς κάθε ὀνειρικὴ ἐξήγηση φέρνει στὴν ἐπιφάνεια ἐπιθυμίες τῆς παιδικῆς ἡλικίας, πράγμα ποὺ τὸν ὤθησε στὴ διατύπωση τῆς θεωρίας γιὰ τὴν παιδικὴ σεξουαλικότητα, ποὺ σχολιάσαμε στὸ ἀνάλογο κεφάλαιο. Τὸ ὄνειρο λοιπὸν   μὲ τὸν παραισθητικὸ του τρόπο ὑλοποιεῖ ἐπιθυμίες.  Ὁ Φρόυντ ἐπίσης διακρίνει πὼς οἱ διανοητικὲς πράξεις τοῦ ὀνείρου δὲν ἀποτελοῦν τὴν παράσταση μιᾶς διανοητικῆς πράξης ποὺ κάνει τὸ ὄνειρο, ἀλλὰ εἶναι μέρος τῶν «ψευδοσκέψεων» αὐτοῦ ποὺ δὲν εἶναι τίποτε ἄλλο παρὰ ἡ ἀντανάκλαση τῶν σκέψεων ποὺ τὸ προκάλεσαν. Τὰ ὄνειρα κατὰ τὸν Φρόυντ καθρεφτίζουν τὴν προσωπικότητα τοῦ κάθε ἀτόμου καὶ εἶναι ἄκρως ἐγωιστικά. Ἀντιπροσωπευτικὸ παράδειγμα ποὺ στηρίζει αὐτὴ τὴ θέση ἀποτελεῖ ἡ διεργασία τῆς ταυτοποίησης ὅπου οἱ ἐνέργειες ἑνὸς ξένου προσώπου στὸ ὄνειρο κρύβουν πίσω τους τὸ ἐγώ μας. Τὸ ἐγὼ μας μπορεῖ νὰ καλύπτεται καὶ σὲ περισσότερα ἀπὸ ἕνα πρόσωπα, πράγμα ποὺ ἐξυπηρετεῖ τὴ διαφυγὴ ἀπὸ τὴν ἐποπτεία τῆς λογοκρισίας. Μὲ τὴν ἔκθεση τῆς παραπάνω διεργασίας ἐκπληρώνουμε τὴ μελέτη τῆς παρούσας μελέτης στὸν κορμὸ τοῦ Φροϋδικοῦ ἔργου καὶ τὴν καταγραφὴ τῶν συμπερασμάτων του γιὰ τὰ στοιχεῖα ποὺ προξενοῦν καὶ συνθέτουν τὸ ὀνειρικὸ γεγονός, καθὼς εἰσέτι καὶ συμπεράσματα ποὺ ἀφοροῦν στὶς ἰδιομορφίες τοῦ ὀνειρικοῦ φαινομένου, ἀλλὰ καὶ τὸν τρόπο λειτουργίας του.

Ὀφείλουμε λοιπὸν νὰ συμπληρώσουμε πὼς ἡ ἑρμηνευτικὴ προσέγγιση τοῦ Φρόυντ δὲν ἐξασφαλίζει χῶρο γιὰ τὴ δράση κάποιας μεταφυσικῆς ἀρχῆς, οὔτε προϋποθέτει τὴ θεϊκὴ μεσολάβηση στὴν ἐμπειρία τοῦ ὀνείρου. Ὁ ἴδιος διακηρύττει στεντόρεια τὴ φωνὴ πὼς τὸ ὄνειρο εἶναι ἕνας γρίφος καὶ ἔρχεται σὲ ἀντίθεση μὲ τοὺς προκατόχους του ποὺ ἐπιχείρησαν νὰ τὸ ἑρμηνεύσουν σὰν μιὰ ἀποτύπωση ἑνὸς ἁπλοῦ σχεδίου ἐκτρέποντας μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ τὸ νόημα καὶ τὴν οὐσία τῆς ὀνειρικῆς ἑρμηνείας. Ὁ ἴδιος προσπάθησε νὰ ἑρμηνεύσει αὐτὸ τὸ ἀνερμήνευτο μυστήριο τοῦ ὀνείρου κατὰ τὸ μέτρο τοῦ δυνατοῦ καὶ τὸ μέγεθος τῶν ἱκανοτήτων του ποὺ διέθετε.

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο [email protected] άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Κατάνυξη καί συγκίνηση στήν «Κόκκινη Ἐκκλησιά», στοῦ Λουκᾶ Τριπόλεως

 Γιά μιά ἀκόμη φορά, τελέστηκε ὁ πανηγυρικός Ἑσπερινός πρός τιμήν τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, στόν ἱστορικό Ναό τῆς Κοιμήσεώς Της, στήν «Κόκκινη Ἐκκλησιά», ὃπως ὀνομάζεται,...

50 ΧΡΟΝΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΡΛΟΒΑΣΟΥ «ΕΥΓΗΡΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑ»

Με την ευκαιρία 50 χρόνων λειτουργίας του Εκκλησιαστικού Γηροκομείου Καρλοβάσου "Ευγηρίας Πρόνοια" πραγματοποιήθηκε εόρτια εκδήλωση "ΒΡΑΔΙΑ ΑΓΑΠΗΣ" την Τρίτη 16 Αυγούστου 2022 στο Καρλόβασι,...

Βεροίας Παντελεήμων: «Οι επτά λόγοι της Υπεραγίας Θεοτόκου»

Την Πέμπτη 18 Αυγούστου το απόγευμα ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων πραγματοποίησε διαδικτυακή ομιλία στη σειρά των εκπομπών «Επισκοπικός Λόγος»...

Οι κρίση του Θεού και οι κρίσεις των ανθρώπων…

Ένας ασκητής βλέποντας την αδικία πού υπάρχει στον κόσμο προσευχόταν στο Θεό και του ζητούσε να του αποκαλύψει το λόγο που δίκαιοι και ευλαβείς...

H ηρωική Νάουσα εορτάζει και τιμά τον Πολιούχο της Όσιο Θεοφάνη

Την Πέμπτη 18 Αυγούστουτο απόγευμα στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Ναούσης, όπου αποθησαυρίζεται η Θαυματουργός Ιερά Εικόνα της Παναγίας «Παντανάσσης», τελέστηκε Μέγας Πανηγυρικός...

Η «Φιλτάτη Φιλόξενη Λήμνος» και ο Όσιος Βησσαρίων ο Αγαθωνίτης

Η αρχοντική αγάπη του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Λήμνου και Αγίου Ευστρατίου κ. Ιεροθέου του Γ’ είλκυσε για μια ακόμη φορά στα βόρεια υδάτινα σύνορα της...

Φθιώτιδος Συμεών: «Η αγάπη ούτε διακοπές πάει ούτε αργίες έχει»

Οι κοινωνικοπρονοιακές δράσεις της Ιεράς Μητροπόλεως Φθιώτιδος δεν σταμάτησαν ούτε την περίοδο των εορτών της Μεταμορφώσεως και της Παναγίας μας, καθώς εντολή και...

Εγκαίνια Ιερού Ναού σήμερα από τον Σεβ. Κονίτσης Ανδρέα

Μέσα σέ πανηγυρικό κλίμα σήμερα 18-08-2022 στό χωριό Σιταριά τῆς ἐπαρχίας Πωγωνίου καί συγκεκριμένα στόν Ἱερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου, τελέστηκε ὁ Ἐγκαινισμός διασαλευθείσης Ἁγίας Τραπέζης, ὑπό...
video

Το σχέδιο που χάλασε αλλά…

Το σχέδιο που χάλασε αλλά... Τα πάντα είναι φτιαγμένα από τον Θεό με μια αρμονία. Υπάρχει ένα σχέδιο που ο Θεός δημιούργησε τον κόσμο....

Επιτυχής η εκδήλωση της Ι.Μ. Ζιχνών «Ἀναγινώσκοντας τὴν ἱστορία μετὰ τῶν ἁγίων Ἐθνοϊερομαρτύρων»

Μετὰ χαρᾶς πνευματικῆς, κατὰ τὶς ἡμέρες τῆς ἑορτῆς τῆς πανσεβασμίου Κοιμήσεως καὶ τῆς εἰς οὐρανούς Μεταστάσεως τῆς Ὑπεραγίας Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου καὶ Ἀειπαρθένου Μαρίας,...

Δύναται, ν’ ἀσκηθεῖ ποινική δίωξη γιά μετάδοση Θείας Κοινωνίας;

Τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Μάνης κ. Χρυσοστόμου Γ’ Κατά καιρούς, ἔχουν διατυπωθεῖ ἀπόψεις περί ποινικῆς δίωξης σέ κληρικούς, οἱ ὁποῖοι μετέδωσαν τήν Θεία Κοινωνία σέ πιστούς. * Ἐν...

Ὁ Μητροπολίτης Καστορίας μέ τίς χρυσές παγκόσμιες Πρωταθλήτριες τοῦ Ν.Ο.Κ.

Τήν Τετάρτη 17 Αὐγούστου τό ἀπόγευμα, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Καστορίας κ. Καλλίνικος παραβρέθηκε στήν τιμητική ἐκδήλωση τοῦ Ναυτικοῦ Ὁμίλου Καστορίας γιά τίς δύο χρυσές...

Εκδημία Πρωτοσβυτέρου π. Νικολάου Μητράκου

Ιερά Μητρόπολη Νέας Ιωνίας, Φιλαδελφείας, Ηρακλείου και Χαλκηδόνος μετά θλίψεως αναγγέλλει την εκδημία του αειμνήστου Πρωτοπρεσβυτέρου π. Νικολάου Μητράκου, εφημέριου του Ιερού Ναού Αγίας...

Από την μία άκρη της Φθιώτιδας στην άλλη…

Συνεχίζει τις ποιμαντικές του περιοδείες σε όμορφα ορεινά χωριά της ευλογημένης Φθιωτικής γης ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Φθιώτιδος κ. Συμεών, τα οποία επισκέπτεται καθ΄όλο το...

Η ΚΟΙΜΗΣΙΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΣΤΑ ΑΚΡΙΤΙΚΑ ΝΗΣΙΑ ΣΑΜΟΥ ΙΚΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΡΣΕΩΝ

Με κατάνυξη και ιδιαίτερη Ευλάβεια και Λαμπρότητα τιμήθηκε η Κοίμησις της Θεοτόκου στα Ακριτικά Νησιά μας, της Σάμου, της Ικαρίας και των Φούρνων. Στο...