Εν όψει της Μεγάλης Εβδομάδος και μετά τις τελευταίες αποφάσεις τόσο της Πολιτείας όσο και της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κερκύρας, Παξών και Διαποντίων Νήσων κ. Νεκτάριος απευθύνει προς τον πιστό λαό της τοπικής Εκκλησίας το εξής μήνυμα:

«Στίς πρωτόγνωρες συνθῆκες πού ζοῦμε, καλούμαστε φέτος νά ἑορτάσουμε τήν Ἁγία καί Μεγάλη Ἑβδομάδα. Γνωρίζω τήν λύπη σας διότι οἱ ναοί μας θά εἶναι κλειστοί γιά σᾶς. Εἶναι δοκιμασία μεγάλη νά μήν μπορεῖτε νά ἀνάψετε τό κερί σας, νά μήν συμετάσχετε μέ τήν παρουσία καί τήν προσευχή σας στίς κατανυκτικότατες ἱερές ἀκολουθίες, νά στερηθεῖτε τήν θεία κοινωνία. Εἶναι σταυρός μεγάλος τόν ὁποῖο ὁ Θεός ἐπέτρεψε καί οἱ ἄνθρωποι ἐπέβαλαν νά τεθεῖ ἐπάνω στούς ὤμους μας. Καί λέγω καί στούς δικούς μας ὤμους. Διότι καί γιά μᾶς, τόν Ἐπίσκοπο καί τούς ἱερεῖς σας θά εἶναι ἕνα Πάσχα μεγάλης δοκιμασίας νά στερούμαστε τά πρόσωπά σας. Νά μήν μποροῦμε νά σᾶς ἀτενίσουμε κατά τίς ἱερές ἀκολουθίες καί νά πάρουμε δύναμη ὅτι δέν εἴμαστε μόνοι μας, ἀλλά ὅλοι μαζί συνοδοιποροῦμε μέ τόν Χριστό μας, ἀναβαίνομεν εἰς Ἱεροσόλυμα  ὡσάν τούς μαθητές Του καί τούς λιγοστούς ἐκείνους ἄνδρες καί γυναῖκες πού Τόν ἀκολούθησαν στήν πορεία πρός τά Πάθη καί τήν Ἀνάσταση.

Ἐντούτοις, οἱ ναοί μας πρέπει νά λειτουργήσουν, ὅπως μᾶς ἐπιτρέπεται. Ἡ Μεγάλη Ἑβδομάδα θά ἐκτυλιχθεῖ πρό τῶν ὀφθαλμῶν μας, τόσο τῶν αἰσθητῶν ὅσο καί τῶν νοητῶν. Καί παρακαλῶ ὡς ὁ ταπεινός ἐπίσκοπος καί πνευματικός σας πατέρας, ὅσο μπορεῖτε, μαζί μέ τίς οἰκογένειές σας, νά ζήσουμε, ἔστω καί ἐκ τοῦ μακρόθεν, τά γεγονότα τῆς πίστεώς μας, τά ὁποῖα μᾶς ὁδήγησαν στήν ἐλπίδα τῆς Ἀναστάσεως καί τῆς λυτρώσεως ἀπό τό κακό καί τόν θάνατο. Σᾶς προτρέπω λοιπόν:

1.       Νά νηστεύσουμε σωματικῶς ὅπως κάθε χρόνο καί ἄς μήν μποροῦμε νά ἐκκλησιαστοῦμε καί νά κοινωνήσουμε. Ἡ ἁγία καί Μεγάλη Ἑβδομάδα εἶναι περίοδος αὐστηροτάτης νηστείας. Ἅς κάνουμε ὅ, τι οἱ δυνάμεις καί ἡ ὑγεία μας μᾶς ἐπιτρέπουν. Καί τά παιδιά σας ἀκόμη, ἔστω καί λίγο, νηστέψτε τα. Δέ νοεῖται Πάσχα ἄνευ προετοιμασίας. Ἱδιαιτέρως τίς τρεῖς τελευταῖες ἡμέρες τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος, Μεγάλη Πέμπτη, Μεγάλη Παρασκευή καί Μέγα Σάββατο, παρακαλῶ ἡ νηστεία μας νά τηρηθεῖ ἀπό ὅλους.

2.       Νά νηστεύσουμε καί πνευματικῶς. Ἀπεξαρτηθεῖτε αὐτές τίς ἡμέρες ἀπό τήν παρακολούθηση θεαμάτων πού διασκεδάζουν, ἀλλά δέν ὠφελοῦν πνευματικά. Γνωρίζω καί καταλαβαίνω ὅτι δέν περνᾶ εὔκολα ἡ ὥρα ὅταν εἴμαστε κλεισμένοι στό σπίτι. Ἀκοῦστε τό ἐκκλησιαστικό μας ραδιόφωνο στούς 91,1 τῶν ραδιοκυμάτων καί στό Διαδίκτυο, τό ὁποῖο ἔχει εἰδικό πρόγραμμα γι’ αὐτές τίς ἡμέρες. Διαβᾶστε τόν λόγο τοῦ Θεοῦ. Προσπαθῆστε νά προσευχηθεῖτε περισσότερο καί μέ τίς προσευχές τῆς Ἐκκλησίας, δηλαδή τίς ἱερές ἀκολουθίες, ὅπως αὐτές μεταδίδονται τηλεοπτικά, ραδιοφωνικά καί διαδικτυακά, ἀλλά καί προσωπικά ὁ καθένας. Συμφιλιωθεῖτε μέ τούς ἀνθρώπους πού σᾶς δυσκολεύουν. Βοηθῆστε ὅσους ἔχουν ἀνάγκη καί τό γνωρίζετε. Ἄς εἶναι ἡ περίοδος αὐτή περίοδος σιωπῆς καί ἐγκρατείας.

3.       Λάβαμε πρόνοια ὥστε ἡ τοπική τηλεόραση νά ἀναμεταδίδει τίς ἱερές ἀκολουθίες, κάθε ἀπόγευμα καί ὥρα 6.30, στίς ὁποῖες θά εἴμαστε παρόντες καί μέ πολλή προσευχή θά μνημονεύουμε ὅλους. Στίς ὧρες αὐτές παρακαλῶ πολύ νά μήν κάνετε κάτι ἄλλο. Νά εἶστε  στό σπίτι σας σάν νά βρισκόσασταν στόν ναό. Νά ἔχετε τό βιβλίο τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος μαζί σας, νά τό ἔχετε ἀνοιχτό καί νά παρακολουθεῖτε τά ψαλλόμενα, ὄρθιοι ἤ καθιστοί, εὐπρεπῶς ἐνδεδυμένοι, μέ σιωπή καί προσευχή. Ἄν οἱ δυνάμεις σας τό ἐπιτρέπουν, γονατῖστε, ἰδίως κατά τήν Μεγάλη Πέμπτη καί τήν Μεγάλη Παρασκευή τό ἀπόγευμα,  ὁπότε καί θά βλέπετε τίς ἀκολουθίες τῶν Παθῶν τοῦ Κυρίου καί τοῦ Ἐπιταφίου. Τό ἴδιο καί τό πρωί τῆς Κυριακῆς τῶν Βαΐων καί τοῦ Μεγάλου Σαββάτου, ὁπότε καί θά μεταδοθοῦν ἀπό τόν Ἅγιό μας οἱ ἱερές ἀκολουθίες, στό τέλος τῶν  ὁποίων θά λιτανευθεῖ τό σκήνωμα τοῦ Ἁγίου μας ἐντός τοῦ ἱεροῦ προσκυνήματος, μαζί μέ τόν ἐπιτάφιο τό πρωί τοῦ Μεγάλου Σαββάτου.

4.       Τό βράδυ τῆς Ἀναστάσεως καί ὥρα 11 θά τελέσουμε τήν παννυχίδα στόν Ἅγιό μας, ὁ ὁποῖος θά βρίσκεται στήν θύρα, ὅπως ἡ παράδοσή μας προβλέπει. Θά ἀναφωνήσουμε τό «Χριστός Ἀνέστη» στίς 12 τα μεσάνυχτα καί θά χτυπήσουν οἱ καμπάνες τῶν ἐκκλησιῶν μας. Κι ἐσεῖς ψάλτε τό «Χριστός Ἀνέστη». Βγεῖτε στά παράθυρά σας καί στά μπαλκόνια σας. Ἀνάψτε καί σηκῶστε ψηλά ἕνα κερί ἤ μία λαμπάδα. Νά δείξουμε ὅτι ἡ χαρά μας γιά τήν νίκη κατά τοῦ θανάτου παραμένει στίς καρδιές μας ἀναλλοίωτη! Μετά παρακολουθῆστε τήν ἀναστάσιμη  θεία λειτουργία καί καταλῦστε ὅπως συνηθίζουμε.

5.       Ἀνάψτε καντήλι στό σπίτι σας. Βάλτε λιβάνι σέ ἕνα θυμιατήρι καί θυμιατῖστε αὐτές τίς ἡμέρες. Ἅς εἶναι ἡ προσευχή μας ὡς θυμίαμα ἐνώπιον τοῦ Κυρίου μας νά μᾶς ἀπαλλάξει ἀπό τήν νόσο καί τόν φόβο καί νά δώσει ὑγεία σέ ὅλους τούς ἀνθρώπους.

Ἡ σκέψη μου καί πάλι βρίσκεται αὐτές τίς ἡμέρες σέ ὅσους διακονοῦν τόν πλησίον. Τούς ἰατρούς καί νοσηλευτές, οἱ ὁποῖοι καί στόν τόπο μας διακονοῦν στό Νοσοκομεῖο, στά κέντρα ὑγείας, ἀλλά καί σέ κάθε ἰατρεῖο, τό ὑπόλοιπο προσωπικό καί ὅσους μᾶς ἐξυπηρετοῦν στά διάφορα καταστήματα πού παραμένουν ἀνοιχτά. Ἄς ἀνταποδίδει ὁ Θεός κατά τόν κόπο καί τήν ἀγάπη τους!

Ζοῦμε ὄντως πρωτόγνωρες στιγμές. Ἄς μήν λησμονοῦμε ὅμως τόν λόγο τοῦ ἱεροῦ ὑμνογράφου: «βασιλεύει, ἀλλ’ οὐκ αἰωνίζει, Ἅδης τοῦ γένους τῶν βροτῶν». Πρόσκαιρα εἶναι ὅλα τά ἀνθρώπινα. Τό θέλημα τοῦ Θεοῦ εἶναι ἡ ἀνάσταση. Μέ ὑπομονή καί προσοχή ἄς προσευχόμαστε καί Ἐκεῖνος δέν θά μᾶς λησμονήσει!»

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο info@poimin.gr άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Μνημόσυνο υπέρ των αοιδίμων υπερασπιστών της Βασιλίδος των πόλεων στην Καστοριά

Στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό της Καστοριάς τελέστηκε σήμερα, 29 Μαΐου 2020, Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καστορίας κ. Σεραφείμ, στο τέλος της οποίας...

«Ἐφανέρωσά σου τὸ ὄνομα τοῖς ἀνθρώποις» (Ἰωάν. 17,6)

Τοῦ Μητροπολίτου Ἐλευθερουπόλεως ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ Τὴν λεγομένην Ἀρχιερατικὴν προσευχὴν τοῦ Κυρίου μας, τὴν ὁποίαν βαθύτατα συγκινημένος ἀπηύθυνε κατὰ τὴν Μεγάλην Πέμπτην πρὸς τὸν ἐν οὐρανοῖς Πατέρα Του,...

«Προσέχετε τους αιρετικούς»

Αποστολικά Μηνύματα 31/5/2020 Κυριακή Εβδόμη, των Αγίων Πατέρων της Α΄ Οικουμενικής Συνόδου «Προσέχετε τους αιρετικούς» Του Πρωτοσυγκέλλου της Ι.Μ. Φωκίδος, Γέροντος Νεκταρίου Μουλατσιώτη Αδελφοί μου. Σήμερα είναι η Κυριακή...

Εορτάστηκε η μετακομιδή των Λειψάνων του Αγ. Λουκά του Ιατρού στην Ι.Μ. Δοβράς

Το διήμερο 28 και 29 Μαΐου, όπως κάθε χρόνο, πανηγύρισε ο υπό ανέγερση Ιερός Ναός του Αγίου Λουκά Αρχιεπ. Συμφερουπόλεως του Ιατρού στην Ιερά Μονή...
video

Για το εμβόλιο μιλάει ο Γέροντας Νεκτάριος Μουλατσιώτης

Για το εμβόλιο μιλάει ο Γέροντας Νεκτάριος. Τι είναι αυτό το εμβόλιο και ποιος είναι υπεύθυνος στο να γίνει υποχρεωτικό; Πότε θα είναι έτοιμο...

Ο Παλαιοχριστιανικός Ναός της Νάξου Παναγιά η Δροσιανή

Η Νάξος είναι κατάσπαρτη από Eκκλησίες, παλαιοχριστιανικές βασιλικές, Εκκλησίες με ανεικονικό διάκοσμο, τοιχογραφημένες βυζαντινές Εκκλησίες έχει επισημάνει η αρχαιολογική έρευνα περισσότερες από ό,τι σε...

Ἀνησυχίες γιὰ τὴν νέα ὀδυνηρὴ ἔκπληξη σχετικὰ μὲ τὴν Ναυτικὴ συνεργασία Ἀλβανίας – Τουρκίας

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καί Κονίτσης  κύριος ΑΝΔΡΕΑΣ, ἔκανε τίς ἀκόλουθεςδηλώσεις: «Ἐδοκίμασα ὀδυνηρή ἔκπληξη, διαβάζοντας σέ σοβαρή ἡμερήσια ἀθηναϊκή ἐφημερίδα, ὅτι “ἡ Ἀλβανία εἶναι σχεδόν...

Συναξάρι 30ῆς Μαῒου

Μητροπολίτου Φαναρίου Ἀγαθαγγέλου Γενικοῦ Διευθυντοῦ Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος † Μνήμη τῆς ὁσίας μητρός ἡμῶν Ἐμμελείας. Ἡ Ὁσία Ἐμμέλεια καταγόταν ἀπο εὐσεβῆ οἰκογένεια τῆς Καισάρειας τῆς...

Φθιώτιδος: «Μονάχα με την δύναμη και την Χάρη των Αγίων μας μπορούμε να προχωρήσουμε με ασφάλεια στη ζωή μας»

Στο όμορφο, ακριτικό και ιστορικό χωριό Ανάβρα Αλμυρού Ν. Μαγνησίας (Γούρα), το οποίο αποτελεί και το τελευταίο χωριό της Μητροπόλεως μας στα όρια με...

Πανήγυρις Ιερού Ησυχαστηρίου Αναλήψεως του Κυρίου Σκούρτων

Η Ανάληψη του Κυρίου εορτάστηκε την Πέμπτη 28 Μαΐου σε όλους τους Ναούς της Μητροπολιτικής μας επαρχίας. Ιδιαιτέρως δε στο Ιερό Ησυχαστήριο Αναλήψεως του...

Ἐμφανής καί ἐνορχηστρωμένος, ὁ πόλεμος κατά τῆς Ὀρθοδόξου Θείας Λατρείας – Mανιωδῶς κατεπολεμήθη ἡ Θεία Κοινωνία

ΙΕΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΑΞΙΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΚΥΘΗΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ ΨΗΦΙΣΜΑ Ἡμεῖς οἱ Κληρικοί τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κυθήρων καί Ἀντικυθήρων, συνελθόντες σήμερον τήν 29ην Μαΐου 2020 καί ὥραν 11ην π.μ.,...

Ο Δικηγόρος Ν. Καλλιούρης για την αγορά πολυτελούς διαμερίσματος από την Ι.Α. Αυστραλίας

Αξιότιμοι κύριοι, Αναφέρομαι στην επιχειρηθείσα από ανώνυμους κύκλους της Ελληνορθόδοξης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αυστραλίας έμμεση, αλλά έντεχνη ανάμιξη του ονόματος του θείου μου μακαριστού Αρχιεπισκόπου Αυστραλίας...

Ο Μητροπολίτης Μαρωνείας εδέχθη την Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας

Τήν πρωίαν τῆς 29ης Μαΐου ε.ε., ἡ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας κ. Αἰκατερίνη Σακελλαροπούλου εἰς πλαίσια τῆς τριημέρου ἐπισκέψεώς της εἰς τήν Θράκην, ἐπεσκέφθη τόν Σεβασμιώτατον...

Αναγνώρισης Ι. Μονής Παναγίας Δομιανών

Μετά από προσπάθειες δύο και πλέον ετών, η Ιερά Μητρόπολη Καρπενησίου βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να αναγγέλλει στο χριστεπώνυμο πλήρωμα της, πως με το ΦΕΚ...

Επιμνημόσυνη Δέηση για την Άλωση της Πόλης στην Ι.Μ. Μαρωνείας

Το πρωΐ τῆς Παρασκευῆς, 29ης Μαΐου 2020, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μαρωνείας καί Κομοτηνῆς κ. Παντελεήμων προέστη τῆς ἐπιμνημοσύνου δεήσεως τοῦ τελευταίου Βυζαντινοῦ Αὐτοκράτορος Κωνσταντίνου τοῦ...