του Αρχιμ. Γρηγορίου Κωνσταντίνου, Δρ. Θεολογίας 

Κυριότερες Σατανιστικὲς ἐκκλησίες καί ὁμάδες τῶν Σατανιστῶν εἶναι οἱ ἀκόλουθες:

α) Τό Τάγμα τοῦ Ναοῦ τῆς Ἀνατολῆς (ΟΤΟ)

Τό τάγμα αὐτὸ (Ordo Templi Orientis)1 ἱδρύθηκε κατὰ τόν ΙΘ’ αἰῶνα ἀπό ὀπαδοὺς τῆς θεοσοφίας. Ὅμως μέ τήν ἔνταξη τοῦ ἀδελφοῦ Merlin (Theodor Reuss) κατὰ τό 1912 τό στοιχεῖο τῆς μαγείας ἔγινε κυρίαρχο. Ὁ Crowley ἀσκεῖ πλέον ἀποφασιστικὴ ἐπίδραση καί γίνεται ἀδελφὸς Baphomet. Ὁ Crowley εἶναι καί ὁ συγγραφέας τοῦ τελετουργικοῦ γιά τή Γνωστικὴ λειτουργία τοῦ τάγματος. Οἱ ἀγγλοσαξονικὲς σατανικὲς ὁμάδες ἀνάγονται στόν ἴδιο μεσσία, τόν Crowley, ὁ ὁποῖος ἀνακηρύχθηκε ὡς Σωτήρας τοῦ κόσμου.

Στό σύμβολο τῆς πίστεως τοῦ τάγματος ἀναφέρεται: Κάνε αὐτὸ πού θέλεις, αὐτὸς ἂς εἶναι ὅλος ὁ νόμος … πιστεύω στόν ὄφι καί στό λέοντα, μυστήριο τῶν μυστηρίων, καί τό ὄνομα του εἴναι «Baphomet».

 Ἐδῶ ὑπάρχει ἡ πίστη πώς ὁλόκληρη ἡ φύση πληρούται ἀπό θεϊκὴ δύναμη, τήν ὁποία μπορεῖ κανεὶς μέ τό τελετουργικὸ νά ἀνακαλύψει καί νά τήν χρησιμοποιήσει γιά τοὺς σκοπούς του. Μπορεῖ, λένε, ὁ ἄνθρωπος, νά ἔλθει σὲ ἐπαφὴ μέ ἀνώτερες δυνάμεις. μέ τὶς λεγόμενες ἀνώτερες μυήσεις, λένε, μπορεῖ κανεὶς νά μεθοδεύσει τόν κόσμο γύρω του καί νά τόν ὑποτάξει. Ὅμως τὶς γνώσεις αὐτὲς πρέπει νά τὶς κρατήσει μυστικὲς ἀπό κατώτερα ἐξελιγμένους ἀνθρώπους, γιατί ἡ χρήση τους ἀπό αὐτοὺς εἶναι βλαβερή.

  Ἄλλες δοξασίες εἶναι ἡ πίστη στήν εξέλιξη τοῦ ἀνθρώπου ἀπό ἐπίπεδο σὲ ἐπίπεδο, ἡ μετενσάρκωση. Οἱ σατανιστὲς δὲν πιστεύουν σὲ προσωπικὸ Θεό.

  Τό τάγμα αὐτὸ συνιστᾷ πραγματικὴ ἀπειλὴ γιά τό ἄτομο καί τήν κοινωνία, γιατί ὁ νόμος του στηρίζεται στήν ἀπόλυτη ἐλευθερία τοῦ ἰσχυρότερου, πού καλεῖται νά ἐπιβάλει μέ κάθε τρόπο τήν προσωπική του θέληση. Μάλιστα τό τάγμα πραγματοποιεῖ εἰδικὰ σεμινάρια, ἕνα εἴδος Σχολῆς Ἀνωτέρου Σατανισμοῦ· βασικό του στοιχεῖο εἶναι τό σέξ. Κάθε σύναξη τελειώνει μέ τὴ φράση: Θάνατος στόν προδότη2.

β) Τό Τάγμα τοῦ Ἀργυροῦ Ἀστέρα

 Πρόκειται γιά νέο-σατανιστικὸ τάγμα, πού ἱδρύθηκε τό 1972 στό Βερολίνο ἀπό τόν Dietmar Eschner, πού ὑποστηρίζει πὼς εἶναι διάδοχος καί μετενσάρκωση τοῦ Crowley. Οἱ ἀρχηγοί τοῦ τάγματος αὐτοῦ διδάσκουν τό βιασμό, τήν αἱμομιξία, τὴ μοιχεία καί τήν παιδεραστία. Τό τάγμα αὐτοδιαλύθηκε. Ὅμως πρὶν ἀπό τὴ διάλυση, ἀνώτερο Δικαστήριο τοῦ Βερολίνου γνωμάτευσε γιά τήν κίνηση αὐτή καταδικάζοντάς την ὡς ἐπικίνδυνη3. Ὡς πρότυπο τοῦ Τάγματος τοῦ Ἀργυροῦ Ἀστέρα ἔχουν τούς Νικολαΐτες, πού ἔδρασαν στή ἀποστολική ἐποχή, δίνοντας ἔμφαση στήν πολλαπλή σεξουαλική ἀπόλαυση. Τά μέλη τοῦ τάγματος αὐτοῦ ἀδιαφοροῦν γιά τά ὅσα προσβλητικά ἀναφέρει ἡ Ἀποκάλυψη (2,6), «ἀλλὰ τοῦτο ἔχεις, ὅτι μισεῖς τά ἔργα τῶν Νικολαῑτῶν, ἃ κἀγὼ μισῶ» πού ἀναφέρονται στούς Νικολαΐτες.

 Σκοπός τοῦ τάγματος εἶναι ἡ μετουσίωση τοῦ ἀνθρώπου σὲ μία ἀνώτερη βαθμίδα συνείδησης. Αὐτὸ ἐπιδιώκεται μέ τήν καταστροφὴ τῶν μέχρι τώρα ἀντιλήψεων γιά τήν ἠθική …, μεταξὺ ἄλλων μέσῳ ἀναγκαστικοῦ σέξ, μέσῳ τῆς ὀνομαζόμενης ἐκγύμνασης στό συναίσθημα τῆς ἀηδίας – νά πίνει κανεὶς τά οὔρα του καί νά τρώγει τά κόπρανά του – τά θύματα καλοῦνται νά ἐξετάσουν τὶς ἀναστολές τους, σὲ δεδομένη περίπτωση καί μέ τὴ χρήση ἀλκοὸλ σάν βοηθητικὸ μέσο… στόν ἀρχηγὸ τοῦ τάγματος ἢ στούς ἐπὶ μέρους γυμναστὲς τά μέλη τοῦ τάγματος ὀφείλουν ἀπόλυτη ὑποταγὴ. 

γ) Ἡ Καθολικὴ Γνωστικὴ Ἐκκλησία

 Πρόκειται γιά σατανιστικὴ ὁμάδα, πού οἱ ὀπαδοί της δροῦν στήν Ἀθήνα καί σέ ἄλλες περιοχές τῆς Ἑλλάδος. Θεωρεῖται ὡς θυγατρική τοῦ Τάγματος τοῦ Ναοῦ τῆς Ἀνατολῆς μέ τελετουργικὸ πού προέρχεται ἀπό τόν Crowley καί προβλέπει τήν ἐπίκληση τοῦ Μεγάλου Θηρίου, τοῦ Ἑρμῆ, τοῦ Πανός, τοῦ Σίμωνος Μάγου καί ὁλόκληρης σειρᾶς προσώπων, μεταξὺ αὐτῶν καί τοῦ Crowley4.

 Ἡ ὁμάδα αὐτὴ ὀργανώθηκε ὑπὸ τύπον ἐκκλησίας, μέ ἐπισκόπους καί δῆθεν ἀποστολικὴ διαδοχή. Ἡ ἱέρεια κατὰ τὶς τελετουργίες γελοιοποιεῖ μέ χυδαῖο τρόπο τό μυστήριο τῆς θείας εὐχαριστίας τῆς χριστιανικῆς Ἐκκλησίας. Στὶς τελετουργίες ἀπαγγέλλεται ὁ σατανιστικὸς νόμος: Κάνε ἐκεῖνο πού θέλεις, αὐτὸ πρέπει νά εἶναι ὅλος ὁ νόμος καί ὁ λαὸς ἀπαντᾷ: Ἀγάπη εἶναι ὁ νόμος· ἀγάπη κάτω ἀπό τό θέλημα … οἱ θεμελιώδεις θέσεις τους διαφοροποιοῦνται ἀπό τούς ὀπαδούς ἄλλων Χριστιανικῶν Ἐκκλησιῶν καί δογμάτων πού ἀποδέχονται τήν Ἁγία Γραφή5.

δ) Ἡ ἐκκλησία τοῦ Σατανᾶ

Ἡ ὁμάδα αὐτὴ θεωρεῖ τήν ἡδονὴ καί τήν πλεονεξία ἀρετές· στή θέση τῆς ἐγκράτειας, ἀναφέρεται στίς 9 Statements τοῦ ἱδρυτή, ὁ Σατανάς ἐνσαρκώνει τήν ἱκανοποίηση τῶν παθῶν: Προβάλλει τήν ἐκδίκηση ἀντί τοῦ στρέψε καί τό ἄλλο σαγόνι καί ὅλες τὶς ὀνομαζόμενες ἁμαρτίες, ἐπειδὴ ὅλες ὁδηγοῦν στή σωματική, πνευματικὴ καί συναισθηματικὴ ἱκανοποίηση.

Όταν γίνεται κανεὶς μέλος αὐτῆς τῆς ὁμάδας, πρέπει ν’ ἀπαντήσει στὴν ἐρώτηση, ἂν ἀγαπάει ταινίες τρόμου, ἂν μισεῖ περισσότερο τόν πατέρα του ἢ τὴ μητέρα του. Ἄν εἶναι γυναῖκα πρέπει νά δώσει ἀπάντηση στό ἐρώτημα: «θὰ ἐπιθυμοῦσες νά ὑπηρετήσεις σάν θυσιαστήριο γιά μία τελετουργία; Ἂν ὄχι, τότε γιατί;».

1 π. Α. Αλεβιζόπουλος, νεοσατανισμός, Ὀρθόδοξη Θεώρηση καί Ἀντιμετώπιση, Ἀθήνα 1996, σ. 11-115.
2 F. W. Haack, Von Gott Und Der Welt Verlassen, σ 117.
3 Δημήτρης Χαλιβελάκης, Αἱρέσεις .., ὄπ. π. σελ. 843.
4 π. Αντ. Αλεβιζόπουλος, νεοσατανισμός, Ὀρθόδοξη Θεώρηση καί Ἀντιμετώπιση, Ἀθήνα 1996, σ. 61-76.
5 Δημήτρης Χαλιβελάκης, Αἱρέσεις .., ὄπ. π. σελ. 389.

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο info@poimin.gr άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Εορτάστηκε η Σύναξη της Παναγίας Γαλακτοτροφούσης στην Χαλκίδα

Με ιδιαίτερη λαμπρότητα εορτάστηκε η Σύναξη της Παναγίας Γαλακτοτροφούσης στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Χαλκίδος, στον οποίο και φυλάσσεται, ως πολύτιμος θησαυρός, η...

Ιερά Μονή Παναγίας της Ροβέλιστας

Κατά την προφορική παράδοση, η Μονή της Ροβέλιστας ανάγει την αρχή της στον 10ο αιώνα, η δε εικόνα της Παναγίας, γνωστής και ως Μοσχοβίτισσας,...

Στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων ο Μητροπολίτης Κορίνθου

Εθιμοτυπική επίσκεψη πραγματοποίησε χθες Πέμπτη, 2 Ιουλίου 2020, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Διονύσιος στον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, αρμόδιο για την Έρευνα και...

Εορτή Ευρέσεως και Ανακομιδής των Ι. Λειψάνων των Αγ. Ραφαήλ, Νικολάου και Ειρήνης

Για φωτογραφικό υλικό πατήστε εδώ. Με δέουσα λαμπρότητα τιμήθηκε εις την Ιερά Μητρόπολη Λαγκαδά, Λητής και Ρεντίνης, η ανάμνηση της επετείου της ευρέσεως και ανακομιδής...

Νέος πνευματικός στην Ηλιούπολη

Η εορτή των αγίων Αναργύρων τιμήθηκε στον ομώνυμο ναό τους, στην Ηλιούπολη. Ο αρχιγραμματέας της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος επίσκοπος Ωρεών Φιλόθεος...

Ανακύκλωση για το ενοίκιο πρώην αστέγου

Μία από τις πολλές δράσεις φιλανθρωπίες της εκκλησιαστικής κοινότητας του ναού της Αγίας Μαρίνης Ηλιουπόλεως πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 2 Ιουλίου 2020. 1620 κιλά ανακυκλώσιμων υλικών,...

Ο Αρχιεπίσκοπος Αναστάσιος επέστρεψε στα καθήκοντά του

Ο ΜακαριώτατοςΑρχιεπίσκοπος Τιράνων, Δυρραχίου και πάσης Αλβανίας κ. Αναστάσιος, μετά την επιτυχή αγγγειοπλαστικήεπέμβαση που πραγματοποιήθηκε στο Θεραπευτήριο ΥΓΕΙΑ των Τιράνωντην Παρασκευή 26 Ιουνίου 2020...

Εορτή Καταθέσεως της Τιμίας Εσθήτος Ζώνης της Υπεραγίας Θεοτόκου στην Ι.Μ. Χαλκίδος

Με την συμμετοχή των πιστών και την τήρηση των υγειονομικών διατάξεων  εορτάσθηκε η Εορτή της Καταθέσεως της Εσθήτος της Τιμίας Ζώνης της Υπεραγίας  Θεοτόκου...

Στην Ιστορική και Μαρτυρική πόλη της Υπάτης περιόδευσε ο Μητροπολίτης Φθιώτιδος

Για φωτογραφικό υλικό πατήστε εδώ. Την Ιστορική και Μαρτυρική πόλη της Υπάτης, την Ιερά Καθέδρα της πάλαι ποτέ Επισκοπής Νέων Πατρών, της οποίας πρώτος Επίσκοπος...

Το Επαγγελματικό Επιμελητήριο στηρίζει το έργο της Αρχιεπισκοπής

Ρεπορτάζ: Μάκης Αδαμόπουλος Φωτογραφίες: Χρήστος Μπόνης Ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών κ. Ιωάννης Χατζηθεοδοσίου και οι Αντιπρόεδροι Νίκος Γρέντζελος και Ηλίας Μάνδρος επισκέφθηκαν σήμερα...

Προγραμματική σύμβαση μεταξύ Αρχιεπισκοπής και υπ. Υποδομών

Ρεπορτάζ, Μάκης Αδαμόπουλος, Φωτογραφίες: Χρήστος Μπόνης Προγραμματική σύμβαση μεταξύ της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών και του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών υπεγράφη σήμερα το πρωί στην Αρχιεπισκοπή...

Η εορτή των Αγίων Αναργύρων στην Μητρόπολη Κορίνθου

Με πλήθος κόσμου πραγματοποιήθηκε κι εφέτος η πανήγυρις της μνήμης των Αγίων Αναργύρων, Κοσμά και Δαμιανού, των καταγόμενων από την Ρώμη, στην Ι. Μητρόπολη...

Δύο περιστατικὰ σὲ κοιμητήρια

Ἀρχιμ. Δανιήλ Ἀεράκη Δύο περιστατικὰ εἶναι ἡ ἀφορμὴ τῶν ὅσων θὰ σημειώσουμε. Καὶ τὰ δύο συνέβησαν σὲ χῶρο κοιμητηρίου. Τὸ πρῶτο: Βρισκόμουν σ'ἕνα κοιμητήριο, ἀναμένοντας...

Η εορτή των Αγ. Αναργύρων Κοσμά και Δαμιανού στην Ι.Μ. Θεσσαλιώτιδος

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφερσάλων κ. Τιμόθεος, την Τρίτη 30 Ιουνίου 2020, παραμονή της εορτής των αγίων και ενδόξων αναργύρων Κοσμά και Δαμιανού, χοροστάτησε...

6 χρόνια από την εις Επίσκοπον χειροτονία

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφερσάλων κ. Τιμόθεος, την Τρίτη 30 Ιουνίου 2020, χοροστάτησε στην ακολουθία του Όρθρου και τέλεσε την Θεία Λειττουργία στον Ιερό...