του Αρχιμ. Γρηγορίου Κωνσταντίνου, Δρ. Θεολογίας 

Κυριότερες Σατανιστικὲς ἐκκλησίες καί ὁμάδες τῶν Σατανιστῶν εἶναι οἱ ἀκόλουθες:

α) Τό Τάγμα τοῦ Ναοῦ τῆς Ἀνατολῆς (ΟΤΟ)

Τό τάγμα αὐτὸ (Ordo Templi Orientis)1 ἱδρύθηκε κατὰ τόν ΙΘ’ αἰῶνα ἀπό ὀπαδοὺς τῆς θεοσοφίας. Ὅμως μέ τήν ἔνταξη τοῦ ἀδελφοῦ Merlin (Theodor Reuss) κατὰ τό 1912 τό στοιχεῖο τῆς μαγείας ἔγινε κυρίαρχο. Ὁ Crowley ἀσκεῖ πλέον ἀποφασιστικὴ ἐπίδραση καί γίνεται ἀδελφὸς Baphomet. Ὁ Crowley εἶναι καί ὁ συγγραφέας τοῦ τελετουργικοῦ γιά τή Γνωστικὴ λειτουργία τοῦ τάγματος. Οἱ ἀγγλοσαξονικὲς σατανικὲς ὁμάδες ἀνάγονται στόν ἴδιο μεσσία, τόν Crowley, ὁ ὁποῖος ἀνακηρύχθηκε ὡς Σωτήρας τοῦ κόσμου.

Στό σύμβολο τῆς πίστεως τοῦ τάγματος ἀναφέρεται: Κάνε αὐτὸ πού θέλεις, αὐτὸς ἂς εἶναι ὅλος ὁ νόμος … πιστεύω στόν ὄφι καί στό λέοντα, μυστήριο τῶν μυστηρίων, καί τό ὄνομα του εἴναι «Baphomet».

 Ἐδῶ ὑπάρχει ἡ πίστη πώς ὁλόκληρη ἡ φύση πληρούται ἀπό θεϊκὴ δύναμη, τήν ὁποία μπορεῖ κανεὶς μέ τό τελετουργικὸ νά ἀνακαλύψει καί νά τήν χρησιμοποιήσει γιά τοὺς σκοπούς του. Μπορεῖ, λένε, ὁ ἄνθρωπος, νά ἔλθει σὲ ἐπαφὴ μέ ἀνώτερες δυνάμεις. μέ τὶς λεγόμενες ἀνώτερες μυήσεις, λένε, μπορεῖ κανεὶς νά μεθοδεύσει τόν κόσμο γύρω του καί νά τόν ὑποτάξει. Ὅμως τὶς γνώσεις αὐτὲς πρέπει νά τὶς κρατήσει μυστικὲς ἀπό κατώτερα ἐξελιγμένους ἀνθρώπους, γιατί ἡ χρήση τους ἀπό αὐτοὺς εἶναι βλαβερή.

  Ἄλλες δοξασίες εἶναι ἡ πίστη στήν εξέλιξη τοῦ ἀνθρώπου ἀπό ἐπίπεδο σὲ ἐπίπεδο, ἡ μετενσάρκωση. Οἱ σατανιστὲς δὲν πιστεύουν σὲ προσωπικὸ Θεό.

  Τό τάγμα αὐτὸ συνιστᾷ πραγματικὴ ἀπειλὴ γιά τό ἄτομο καί τήν κοινωνία, γιατί ὁ νόμος του στηρίζεται στήν ἀπόλυτη ἐλευθερία τοῦ ἰσχυρότερου, πού καλεῖται νά ἐπιβάλει μέ κάθε τρόπο τήν προσωπική του θέληση. Μάλιστα τό τάγμα πραγματοποιεῖ εἰδικὰ σεμινάρια, ἕνα εἴδος Σχολῆς Ἀνωτέρου Σατανισμοῦ· βασικό του στοιχεῖο εἶναι τό σέξ. Κάθε σύναξη τελειώνει μέ τὴ φράση: Θάνατος στόν προδότη2.

β) Τό Τάγμα τοῦ Ἀργυροῦ Ἀστέρα

 Πρόκειται γιά νέο-σατανιστικὸ τάγμα, πού ἱδρύθηκε τό 1972 στό Βερολίνο ἀπό τόν Dietmar Eschner, πού ὑποστηρίζει πὼς εἶναι διάδοχος καί μετενσάρκωση τοῦ Crowley. Οἱ ἀρχηγοί τοῦ τάγματος αὐτοῦ διδάσκουν τό βιασμό, τήν αἱμομιξία, τὴ μοιχεία καί τήν παιδεραστία. Τό τάγμα αὐτοδιαλύθηκε. Ὅμως πρὶν ἀπό τὴ διάλυση, ἀνώτερο Δικαστήριο τοῦ Βερολίνου γνωμάτευσε γιά τήν κίνηση αὐτή καταδικάζοντάς την ὡς ἐπικίνδυνη3. Ὡς πρότυπο τοῦ Τάγματος τοῦ Ἀργυροῦ Ἀστέρα ἔχουν τούς Νικολαΐτες, πού ἔδρασαν στή ἀποστολική ἐποχή, δίνοντας ἔμφαση στήν πολλαπλή σεξουαλική ἀπόλαυση. Τά μέλη τοῦ τάγματος αὐτοῦ ἀδιαφοροῦν γιά τά ὅσα προσβλητικά ἀναφέρει ἡ Ἀποκάλυψη (2,6), «ἀλλὰ τοῦτο ἔχεις, ὅτι μισεῖς τά ἔργα τῶν Νικολαῑτῶν, ἃ κἀγὼ μισῶ» πού ἀναφέρονται στούς Νικολαΐτες.

 Σκοπός τοῦ τάγματος εἶναι ἡ μετουσίωση τοῦ ἀνθρώπου σὲ μία ἀνώτερη βαθμίδα συνείδησης. Αὐτὸ ἐπιδιώκεται μέ τήν καταστροφὴ τῶν μέχρι τώρα ἀντιλήψεων γιά τήν ἠθική …, μεταξὺ ἄλλων μέσῳ ἀναγκαστικοῦ σέξ, μέσῳ τῆς ὀνομαζόμενης ἐκγύμνασης στό συναίσθημα τῆς ἀηδίας – νά πίνει κανεὶς τά οὔρα του καί νά τρώγει τά κόπρανά του – τά θύματα καλοῦνται νά ἐξετάσουν τὶς ἀναστολές τους, σὲ δεδομένη περίπτωση καί μέ τὴ χρήση ἀλκοὸλ σάν βοηθητικὸ μέσο… στόν ἀρχηγὸ τοῦ τάγματος ἢ στούς ἐπὶ μέρους γυμναστὲς τά μέλη τοῦ τάγματος ὀφείλουν ἀπόλυτη ὑποταγὴ. 

γ) Ἡ Καθολικὴ Γνωστικὴ Ἐκκλησία

 Πρόκειται γιά σατανιστικὴ ὁμάδα, πού οἱ ὀπαδοί της δροῦν στήν Ἀθήνα καί σέ ἄλλες περιοχές τῆς Ἑλλάδος. Θεωρεῖται ὡς θυγατρική τοῦ Τάγματος τοῦ Ναοῦ τῆς Ἀνατολῆς μέ τελετουργικὸ πού προέρχεται ἀπό τόν Crowley καί προβλέπει τήν ἐπίκληση τοῦ Μεγάλου Θηρίου, τοῦ Ἑρμῆ, τοῦ Πανός, τοῦ Σίμωνος Μάγου καί ὁλόκληρης σειρᾶς προσώπων, μεταξὺ αὐτῶν καί τοῦ Crowley4.

 Ἡ ὁμάδα αὐτὴ ὀργανώθηκε ὑπὸ τύπον ἐκκλησίας, μέ ἐπισκόπους καί δῆθεν ἀποστολικὴ διαδοχή. Ἡ ἱέρεια κατὰ τὶς τελετουργίες γελοιοποιεῖ μέ χυδαῖο τρόπο τό μυστήριο τῆς θείας εὐχαριστίας τῆς χριστιανικῆς Ἐκκλησίας. Στὶς τελετουργίες ἀπαγγέλλεται ὁ σατανιστικὸς νόμος: Κάνε ἐκεῖνο πού θέλεις, αὐτὸ πρέπει νά εἶναι ὅλος ὁ νόμος καί ὁ λαὸς ἀπαντᾷ: Ἀγάπη εἶναι ὁ νόμος· ἀγάπη κάτω ἀπό τό θέλημα … οἱ θεμελιώδεις θέσεις τους διαφοροποιοῦνται ἀπό τούς ὀπαδούς ἄλλων Χριστιανικῶν Ἐκκλησιῶν καί δογμάτων πού ἀποδέχονται τήν Ἁγία Γραφή5.

δ) Ἡ ἐκκλησία τοῦ Σατανᾶ

Ἡ ὁμάδα αὐτὴ θεωρεῖ τήν ἡδονὴ καί τήν πλεονεξία ἀρετές· στή θέση τῆς ἐγκράτειας, ἀναφέρεται στίς 9 Statements τοῦ ἱδρυτή, ὁ Σατανάς ἐνσαρκώνει τήν ἱκανοποίηση τῶν παθῶν: Προβάλλει τήν ἐκδίκηση ἀντί τοῦ στρέψε καί τό ἄλλο σαγόνι καί ὅλες τὶς ὀνομαζόμενες ἁμαρτίες, ἐπειδὴ ὅλες ὁδηγοῦν στή σωματική, πνευματικὴ καί συναισθηματικὴ ἱκανοποίηση.

Όταν γίνεται κανεὶς μέλος αὐτῆς τῆς ὁμάδας, πρέπει ν’ ἀπαντήσει στὴν ἐρώτηση, ἂν ἀγαπάει ταινίες τρόμου, ἂν μισεῖ περισσότερο τόν πατέρα του ἢ τὴ μητέρα του. Ἄν εἶναι γυναῖκα πρέπει νά δώσει ἀπάντηση στό ἐρώτημα: «θὰ ἐπιθυμοῦσες νά ὑπηρετήσεις σάν θυσιαστήριο γιά μία τελετουργία; Ἂν ὄχι, τότε γιατί;».

1 π. Α. Αλεβιζόπουλος, νεοσατανισμός, Ὀρθόδοξη Θεώρηση καί Ἀντιμετώπιση, Ἀθήνα 1996, σ. 11-115.
2 F. W. Haack, Von Gott Und Der Welt Verlassen, σ 117.
3 Δημήτρης Χαλιβελάκης, Αἱρέσεις .., ὄπ. π. σελ. 843.
4 π. Αντ. Αλεβιζόπουλος, νεοσατανισμός, Ὀρθόδοξη Θεώρηση καί Ἀντιμετώπιση, Ἀθήνα 1996, σ. 61-76.
5 Δημήτρης Χαλιβελάκης, Αἱρέσεις .., ὄπ. π. σελ. 389.

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο [email protected] άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Μοναχική κουρά στὴν Ἱερά Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου Μολυβδοσκεπάστου

«Ἐνδύσασθε χιτῶνα τῆς σωτηρίας, ζώσασθε τὴν ζώνην τῆς σωφροσύνης, δέξασθε τὸ σημεῖον τοῦ Σταυροῦ, τοὺς πόδας τοὺς νοητοὺς ὁπλίσατε, τῆς ἐγκρατείας τοῖς ὅπλοις, καὶ...

Ο Αρχιεπίσκοπος στο Πνευματικό και Διοικητικό Κέντρο της Μητροπόλεως Φθιώτιδος

Πριν από λίγη ώρα κατέφτασε στο Πνευματικό και Διοικητικό Κέντρο της Ιεράς Μητροπόλεως Φθιώτιδος ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερώνυμος Β΄,...

«Η αγάπη η αληθινή είναι ένα μαρτύριο»

Δύο μοναχικές μεγαλοσχημίες και την ρασοφορία μίας δοκίμου μοναχής τέλεσε σήμερα το πρωί στην Ιερά Μονή Παναγίας Δαμάστας ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Φθιώτιδος κ. Συμεών...

Προχωρά η ανέγερση του Ι.Ν. Αγίου Ανανία – Συνεχίζονται οι προσφορές αγάπης

Με ικανοποιητικούς ρυθμούς προχωρούν οι εργασίες ανέγερσης του Ιερού Ναού, αφιερωμένου στον Άγιο Ανανία Μητροπολίτη Λακεδαιμονίας, στον περιβάλλοντα χώρο του Διοικητηρίου Π.Ε. Λακωνίας στη...

Επίσκεψη του Μητροπολίτου Δημητριάδος στην Παλαιά Ι.Μ. Παναγίας κάτω Ξενιάς

Την παλαιά, ιστορική και πληγωμένη από τους σεισμούς του 1980 Ιερά Μονή Παναγίας κάτω Ξενιάς επισκέφθηκε σήμερα ο Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Ιγνάτιος. Ο Σεβασμιώτατος,...

Ο Άγιος Μάρκος επίσκοπος Αρεθουσίων και οι συν αυτώ

ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου – Καθηγητού Μια από τις ηρωικότερες χρονικές περιόδους της Εκκλησίας μας είναι η, σύντομη ευτυχώς, βασιλεία του Ιουλιανού του Παραβάτη...

Ρωμαιοκαθολικοὶ καὶ Ἀγγλικανοὶ ὑπὲρ τοῦ γάμου ὁμοφυλοφίλων

«Ἡ πλειονότητα τῶν Γερμανῶν ἐπισκόπων καὶ ἐκπροσὼπων τῶν λαϊκῶν καθολικῶν ὀργανώσεων τάχθηκαν ὑπὲρ τῆς ­εὐλογίας τῶν γάμων μεταξὺ ἀτόμων τοῦ ἴδιου φύλου στὶς καθολικὲς...

Σύναξη Εκκλησιαστικών Συμβουλίων Αρχιερατικής Περιφέρειας Συκουρίου

Στον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Συκουρίου πραγματοποιήθηκε η Σύναξη των νέων Εκκλησιαστικών Συμβουλίων της Αρχιερατικής Περιφέρειας Συκουρίου, κατόπιν προσκλήσεως του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου...

«Συντήρηση φορητών εικόνων του τέμπλου και ξυλόγλυπτων έργων» του ιστορικού ιερού Ναού Αγ. Αθανασίου Εμμ. Παπά Σερρών

Στην φάση της υλοποιήσεως εισήλθε μετά και την ολοκλήρωση των αναγκαίων μελετών η Προγραμματική Σύμβαση, η δεύτερη κατά σειρά που υπογράφθηκε στις 24 Μαρτίου...
video

Η εμφάνιση των τριών Αγγέλων

Η εμφάνιση των τριών Αγγέλων. Έλαβε την ευλογία από τον Θεό ώστε να συνομιλήσει μαζί τους. Τους δέχθηκε με αγάπη παρόλο που ήταν άγνωστοι...

Ο Ανώτερος Δ/κτής Φρουράς Βόλου στον Μητροπολίτη Δημητριάδος

Τον Σεβ. Μητροπολίτη Δημητριάδος κ. Ιγνάτιο επισκέφθηκε σήμερα στο γραφείο του, στο Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλίας, ο Δ/κτής της ΤΑΞΑΣ και Ανώτερος Δ/κτής Φρουράς Βόλου...

Στον Μητροπολίτη Μεσσηνίας ο νέος Διοικητής Π.Υ. Καλαμάτας

Εθιμοτυπική επίσκεψη στον Σεβ. Μητροπολίτη Μεσσηνίας κ. Χρυσόστομο, πραγματοποίησε σήμερα Τρίτη 28 Μαρτίου 2023, ο νέος Διοικητής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Καλαμάτας Αντιπύραρχος Πα­να­γιώτης Παπανικολάου,...

«Ἡ Ἀγία Τριάδα στήν Δυτική Χριστιανοσύνη»

Μητροπολίτου Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου Ἱεροθέου Πρόσφατα κυκλοφόρησε τό βιβλίο τοῦ διδάκτορος θεολογίας καί διδάσκοντος στήν Θεολογική Σχολή Θεσσαλονίκης κ. Γεωργίου Σίσκου μέ τίτλο «Ἡ...

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος στις 25 Ιουνίου στην Ι. Μ. Αγάθωνος

Δεκτός σε ακρόαση υπό της Αυτού Θειοτάτης Παναγιότητος, του Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου έγινε σήμερα στα Πατριαρχεία ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Φθιώτιδος κ. Συμεών, προκειμένου...

«Η ζωή με και για τον Χριστό»

Την Κυριακή 26 Μαρτίου 2023, τελέσθηκε ο πέμπτος Κατανυκτικός Εσπερινός στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Χαλκίδος, χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτο Ποιμενάρχου μας, Μητροπολίτου Χαλκίδος κ....