Στον Ιερό Ενοριακό Ναό Αγίου Δημητρίου Σοφικού ιερούργησε την Κυριακή, 21η του μηνός Ιουνίου ε.ε., ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Διδυμοτείχου, Ορεστιάδος και Σουφλίου κ. Δαμασκηνός, ο οποίος εξ αφορμής της αναγνωσθείσης ευαγγελικής περικοπής θεραπεύων τον θείο λόγο τόνισε, μεταξύ άλλων·«Ἡ κλήση τοῦ Θεοῦ εἶ­ναι πάντα μία κα­θαρὰ προ­σω­πική πρόσκληση. Ἀγ­γί­ζει τὸ κέν­τρο τοῦ ἑ­αυ­τοῦ μας, τὸν πυ­ρῆνα τῆς ζωῆς μας. Ὁ λό­γος τοῦ Χρι­στοῦ δὲν εἶ­ναι φι­λο­σο­φία οὔτε ἀ­κα­τα­νό­ητη θε­ο­λο­γία, ὅ­πως, δυστυχῶς, κά­ποτε τὸν εὐτελίζουμε ἀνού­σια ἐ­μεῖς. Ὁ λό­γος τοῦ Χρι­στοῦ ἔ­χει πάν­τοτε ἀμε­σό­τητα καί ἀφορᾶ σέ ὅλες τίς ἐκφάνσεις τῆς ζωῆς τοῦ ἀν­θρώ­που. Ἀρ­κεῖ νὰ θυμηθοῦμε ὅτι στοὺς ἀ­κρο­α­τές Του, ποὺ σκέ­πτον­ται τὸν θε­ρι­σμό, ὁμιλεῖ γιὰ τὸν πνευματικὸ θε­ρι­σμό. Στὴν Σα­μα­ρεί­τιδα ποὺ πῆγε γιὰ νερὸ στὸ πη­γάδι, κά­νει λόγο γιὰ τὸ «ὕ­δωρ τὸ ζῶν». Στοὺς ψα­ρά­δες ποὺ τοὺς ἀ­πα­σχο­λεῖ ἡ ἐρ­γα­σία τους, τούς ὁμιλεῖ γιὰ μία δι­α­φο­ρε­τικὴ πα­ρά­δοξη καὶ θαυ­μα­στὴ ἁ­λι­εία.

»Ἡ ὑπακοή στό θέλημα τοῦ Θεοῦ εἶναι τό ἀπαραίτητο στοιχεῖο τοῦ ὀρθοδόξου ἤθους. Πρωτίστως ἡ ὑπακοή ζωοποιεῖ τόν ἄνθρωπο. Ὅπως μέ τήν παρακοή ἡ ψυχή τοῦ Ἀδάμ ἀποστασιοποιήθηκε ἀπό τό Θεό, ἔτσι καί μέ τήν ὑπακοή στό θέλημα Ἐκείνου ἡ ψυχή ζωοποιεῖται. Μέ τήν ὑπακοή ἀναπτύσσεται ἡ ἀληθινή κοινωνικότητα, διότι παύει ὁ ἄνθρωπος νά ζῆ ὡς ἄτομο καί γίνεται πρόσωπο, πού φλέγεται ἀπό ἀγάπη γιά ὅλο τόν κόσμο. Ἡ ὑπακοή, τέλος, μᾶς δίδει τήν ἐμπειρία τῆς ἀλληλοπεριχώρησης τῶν προσώπων καί μᾶς ἀπαλλάσσει ἀπό τήν ἐγωκεντρικότητα και τά συναφῆ πάθη.

»Οἱ μαθητές τοῦ Κυρίου ἐγ­κα­τέ­λει­ψαν τὰ πάντα καὶ ἀ­κο­λού­θη­σαν τὸν Χρι­στό γιατί εἶχαν ἀπόλυτη ἐμπιστοσύνη σ’ Ἐκεῖνον. «Οἱ δὲ εὐθέως ἀ­φέν­τες τά δίκτυα ἠ­κο­λού­θη­σαν αὐτῷ». Δὲν ἦ­ταν ἐξαρτημένοι ἀπό κα­νέ­ναν καὶ μὲ τί­ποτε στὸν κό­σμο, γι’ αὐτό ἀπαρνήθησαν τά πάντα, πρόσωπα καί ἀσχολίες, καί ἀκολούθησαν τὸν Χρι­στὸ καὶ παρα­δόθησαν στὴν ἀ­γάπη Του. Γι’ αὐτὸ καὶ ὅ­ποιος θέλει πρα­γμα­τικὰ νά ἀκολουθήσει τὸν Χρι­στὸ ἀ­πο­δε­σμεύ­ε­ται ἀπὸ πρό­σωπα, πρά­γματα καὶ κα­τα­στά­σεις καὶ ζεῖ μιὰ καινούρ­για πρα­γμα­τι­κό­τητα. Βι­ώ­νει τὴν ἐ­σω­τε­ρικὴ ἐ­λευ­θε­ρία, ποὺ πηγά­ζει ἀπὸ τὴν ἀκλό­νητη πί­στη καὶ βε­βαιότητα ὅτι ἔ­χει βρεῖ τὴν ἀ­λή­θεια ποὺ ἐλευ­θε­ρώ­νει, ἀπὸ ὅλα, ὅσα κα­θη­με­ρινὰ τὸν δεσμεύουν. Πρά­γματι, ὅσο ὡ­ρι­μά­ζουμε καὶ ὁ­λο­κλη­ρω­νό­μεθα ἐσωτερικά, συ­νει­δη­το­ποι­οῦμε ὅτι ἡ πο­λυ­συ­ζη­τη­μένη ἐ­λευ­θε­ρία τὴν ὁ­ποία ὁ κό­σμος ἐπιδιώ­κει καὶ ὁ πο­λι­τι­σμὸς προ­βάλ­λει, ὡς βασικὸ ζητούμενο, εἶ­ναι ἐ­ξω­τε­ρική, σχε­τικὴ καὶ περι­ο­ρι­σμένη, ἐ­πειδὴ εἴ­μεθα αἰ­χμά­λω­τοι τῶν πε­ρι­στάσεων καὶ τῶν συν­θη­κῶν μέσα στὶς ὁ­ποῖες ζοῦμε. Εἴμεθα δέσμιοι τῆς κλη­ρο­νο­μικότη­τας καὶ τῆς ἰ­δι­ο­συγ­κρα­σίας μας, τοῦ περι­βάλ­λον­τός μας, ἀλλὰ καὶ κάθε καταστάσεως πού μᾶς δε­σμεύει καὶ μᾶς ὑ­πο­τάσ­σει. Ἄλ­λω­στε, δὲν πρέ­πει νὰ ξε­χνᾶμε ὅτι δὲν εἴ­μεθα ἐ­λεύ­θε­ροι στὰ σύ­νορα τῆς ζωῆς καὶ τοῦ θα­νά­του. Κα­νεὶς δὲν μᾶς ἐρωτᾶ πότε, ποῦ καὶ ἀπὸ ποι­οὺς θὰ ἔρ­θουμε στὴ ζωὴ, ἀλλὰ οὔτε πότε, ποῦ καὶ μὲ ποιὸ τρόπο θὰ φύ­γουμε ἀπὸ αὐ­τήν. Μόνο ὅ­ταν θε­λη­μα­τικὰ ἀποδεχθοῦμε τὴν κλήση τοῦ Χρι­στοῦ, μπο­ροῦμε νὰ ἀ­πε­λευ­θε­ρω­θοῦμε ἀπὸ κάθε εἶδος δου­λείας καί ἐξάρτησης καί νὰ ζή­σουμε τὴν «ἐ­λευ­θε­ρία τῆς δό­ξης τῶν τέ­κνων τοῦ Θεοῦ».

Προ του πέρατος της Θείας Λειτουργίας συνεχάρη τον εφημέριο της ενορίας Αρχιμ. Παντελεήμονα Χαρτοφύλακα και το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο της ενορίας για την φιλότιμη προσπάθεια εξωραϊσμού του Ναού και αναβάθμισης της ενορίας. Την Θεία Λειτουργία στο Σοφικό παρηκολούθησαν ο Δήμαρχος Διδυμοτείχου Ρωμύλος Χατζηγιάννογλου, ο Διοικητής της XVI Μεραρχίας Στρατηγός Ιωάννης Βασιλάκης, ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Σοφικού Δημήτριος Λαμπρυνάκης και ικανό εκκλησίασμα.

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο info@poimin.gr άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Ὁ Μητροπολίτης Μαντινείας στό Μπέλλες

Τό κατ' ἔτος προσκύνημα στήν αἱματοβαμένη Μακεδονία καί συγκεκριμένα στό φυλάκιο Παπαδοπούλα (1600 ὑψομ.) στό Ἰστίμπεη τοῦ ὄρους Μπέλλες πραγματοποίησε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μαντινείας...

Η Εξόδιος Ακολουθία του μακαριστού π. Σπυρίδωνος Λιόρδου

Στον Ι. Ναό του Αγίου Βλασίου λειτούργησαν χθες Κυριακή, 5 Ιουλίου 2020, ο Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Διονύσιος και ο Θεοφιλέστατος Βοηθός Επίσκοπος Κεγχρεών...

Θυρανοίξια Ιερών Παρεκκλησίων από τον Μητροπολίτη Θηβών

Τα θυρανοίξια τριών Ιερών Παρεκκλησίων πραγματοποιήθηκαν στην Μητροπολιτική μας περιφέρεια το Σαββατοκύριακο 4 και 5 Ιουλίου. Το Σάββατο έγιναν τα θυρανοίξια του Ιερού Ναού των...

Θεμελίωση Παρεκκλησίου προς τιμήν των Αγίων Ραφαήλ, Νικολάου και Ειρήνης στην Ι.Μ. Κίτρους

 Την Κυριακή 5 Ιουλίου εορτάστηκε στην Κατερίνη και συγκεκριμένα στο Παρεκκλήσιο του Αγ. Αθανασίου Πατριάρχου Αλεξανδρείας, η ανακομιδή του ιερού λειψάνου του Αγίου Νεομάρτυρος...

Επίσκεψη του Μητροπολίτη Μεσσηνίας στον Δήμαρχο Καλαμάτας

Επίσκεψη στον Δήμαρχο Καλαμάτας κ. Αθανάσιο Βασιλόπουλο πραγματοποίησε σήμερα Δευτέρα 6 Ιουλίου 2020, ο Σεβ. Μητροπολίτης Μεσσηνίας κ. Χρυσόστομος, συνοδευόμενος από συνεργάτες του. Κατά τή...

Συνεχίζονται οι επισκέψεις στο Μουσείο Βυζαντινής Τέχνης και Πολιτισμού Μακρινίτσας

Ξεχωριστή ημέρα υπήρξε το Σάββατο 4 Ιουλίου για το Βυζαντινό Μουσείο στη Μακρινίτσα. Το πρωί οι συντελεστές της παιδικής διαδικτυακής εκπομπής «Λεμονάδα σπιτική» του Ιερού...

Επιλεκτική εφαρμογή των νόμων προκρίνουν κάποια πολιτικά, θεολογικά, εκκλησιαστικά και συνδικαλιστικά στελέχη

Η ΕΛΜΕ Ημαθίας εξέδωσε Δελτίου Τύπου (29/6/2020), στο οποίο αναφέρει ότι η καταγγελία προς την Εισαγγελία, από την Ένωση Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Νάουσας...

Ο Μητρ. Φθιώτιδος στην τελετή αποφοιτήσεως του Β/Ν Σταθμού «ΒΑΦΕΙΑΔΑΚΕΙΟΝ»

Στο Νηπιαγωγείο της Ι.Α.Α.-Γ.Φ.Τ.-Ε.Φ.Τ. Αγ. Αναργύρων Αττικής «ΒΑΦΕΙΑΔΑΚΕΙΟΝ», πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 5 Ιουλίου και ώρα 7:30μ.μ., η τελετή αποφοιτήσεως των νηπιακών τμημάτων, σύμφωνα με...

Χειροτονήθηκε Πρεσβύτερος ο Αρχιδιάκονος της Μητροπόλεως Ν. Ιωνίας

Με ιδιαίτερη λαμπρότητα η Ιερά Μητρόπολη Νέας Ιωνίας, Φιλαδελφείας, Ηρακλείου και Χαλκηδόνος εόρτασε στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγ. Αναργύρων Νέας Ιωνίας την Σύναξη της...

Κουρά Μοναχού στην Ιερά Μονή Παναγίας Δοβρά

Την Κυριακή 5 Ιουλίου το απόγευμα ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων χοροστάτησε και κήρυξε το θείο λόγο στον εσπερινό στο Καθολικό...

Η 198η Επέτειος της Μάχης του Πέτα

Την Κυριακή 5 Ιουλίου 2020, το απόγευμα, στο Μνημείο Πεσόντων Φιλελλήνων, στο Πέτα Άρτης, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Άρτης κ. Καλλίνικος ετέλεσε δέηση, για τους...

Χειροθεσία Αναγνώστη από τον Μητροπολίτη Διδυμοτείχου

«…Στη ζωή δεν συμβαίνουν πάντοτε τα αναμενόμενα. Οι εκπλήξεις δίδουν στον άνθρωπο άλλοτε χαρά κι άλλοτε στεναχώρια. Η σημερινή έκπληξη ήταν ευχάριστη για την...

Ο εορτασμός του Οσίου Αθανασίου του Αθωνίτου στην Ι.Μ. Χαλκίδος

Την Κυριακή 5 Ιουλίου 2020, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Χαλκίδος κ. Χρυσόστομος χοροστάτησε στον Όρθρο και τέλεσε την Θεία Λειτουργία στο πανηγυρίζον Ι. Εξωκκλήσιο του...

Υποδοχή της Τιμίας Κάρας του Οσίου Νικάνορος του Θαυματουργού στα Γρεβενά

Την Τίμια Κάρα του Οσίου Πατρός ημών Νικάνορος του Θαυματουργού, από την Ιερά Μονή Ζάβορδας, υποδέχτηκε η πόλη των Γρεβενών, το απόγευμα του Σαββάτου,...

Εκδημία Συνταξιούχου Κληρικού Πρωτοπρεσβυτέρου π. Ιωάννου Πανέρη

Η Ιερά Μητρόπολις Φθιώτιδος με την κατ’ άνθρωπον θλίψη αναγγέλλει την προς Κύριον εκδημίαν του Συνταξιούχου Κληρικού της Ιεράς Μητροπόλεως μας, μακαριστού Πρωτ. π....