Μητροπολίτου Φαναρίου Ἀγαθαγγέλου,
Γενικοῦ Διευθυντοῦ Ἀποστολικῆς Διακονίας

τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος

Μνήμη τοῦ ἁγίου ἱερομάρτυρος Εὐσεβίου, ἐπισκόπου Σαμοσάτων.

Ὁ Ἅγιος Ἱερομάρτυς Εὐσέβιος ἔζησε κατά τον 4ο αἰώνα μ.Χ. και ἦταν Ἐπίσκοπος τῶν Σαμοσάτων στήν Κομμαγηνή τῆς Συρίας. Διακρίθηκε γιά τούς ἀγῶνες του κατά τῶν αἱρετικῶν Ἀρειανῶν καί ἐξορίσθηκε γιά τά ὀρθόδοξα φρονήματά του ἀπό τόν ἀρειανίζοντα αὐτοκράτορα Οὐάλεντα στίς παρά τόν Δούναβη χῶρες. Μετά τό θάνατο τοῦ Οὐάλεντος (378 μ.Χ.) ἐπανῆλθε στήν Ἐπισκοπή του καί ἐξακολούθηε τόν ἀγώνα του γιά τήν Ὀρθόδοξη πίστη. Ἀφοῦ ἐχει-ροτόνησε πολλούς Ἐπισκόπους πρός καταπολέμηση τῶν αἱρέσεων, μεταξύ τῶν ὁποίων καί τόν Μάρη, Ἐπίσκοπο τῆς ἀρειανιζούσης πόλεως Δολιχῆς, ἐφονεύθηκε διά κεράμου πού ἔρριψε ἐπί τῆς κεφα-λῆς του αἱρετική γυναίκα.

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τῶν ἁγίων μαρτύρων Ζήνωνος καί Ζηνᾶ τοῦ οἰκέτου αὐτοῦ.

ΑΓΙΟΣ ΖΗΝΑΣ

Οἱ Ἅγιοι Μάρτυρες Ζήνων καί Ζηνᾶς κατάγονταν ἀπό τήν Φιλαδέλφεια1 τῆς Ἀραβίας καί ἄθλησαν ἐπί τῆς βασιλείας Μαξι-μιανοῦ (286-305 μ.Χ.). Ὁ μέν Ζήνων ἦταν στρατιώτης, ὁ δέ Ζηνᾶς δοῦλος του. Ἐπιθυμώντας ὁ Ζήνων νά ζήσει κατά Χριστόν ζωή, διε-μοίρασε στούς φτωχούς τά ὑπάρχοντά του, ἀπελευθέρωσε τούς δούλους του, καί, ἀφοῦ προσῆλθε ἐνώπιον τοῦ ἡγεμόνος Μαξίμου, τόν ἔλεγξε γιά τήν ἀπιστία αὐτοῦ. Ὀργισθείς ὁ ἡγεμόνας, τόν συ-νέλαβε καί τόν ἐνέκλεισε στή φυλακή μέ τόν οἰκέτη του Ζηνᾶ. Μετά σκληρά βασανιστήρια, ἔδωσε ἐντολή καί ἀπέκοψαν τίς κεφαλές αὐτῶν.

ΑΓΙΟΣ ΖΗΝΩΝ

Ἡ Σύναξη αὐτῶν ἐτελεῖτο «ἐν τῷ μαρτυρείῳ τοῦ ἁγίου μεγα-λομάρτυρος Γεωργίου τῷ ὄντι ἐν τῷ Κυπαρισσίῳ»2.

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τῶν ἁγίων μαρτύρων Γαλακτίωνος καί Πομπιανοῦ.

Οἱ Ἅγιοι Μάρτυρες Γαλακτίων καί Πομπιανός ἐμαρτύρησαν σέ ἄγνωστο χρόνο καί τόπο, ἀφοῦ ἐρρίφθησαν στή θάλασσα.

Ἡ Σύναξη αὐτῶν ἐτελεῖτο «ἐν τῷ μαρτυρείῳ αὐτῶν τῷ ὄντι πλησίον τῆς ἁγίας μάρτυρος Εὐφημίας ἐν τῷ Πετρίῳ»3.

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τῶν ἁγίων μαρτύρων Ἰουλιανῆς καί Σατορνίνου τοῦ υἱοῦ αὐτῆς.

Οἱ Ἅγιοι Μάρτυρες Ἰουλιανή καί ὁ υἱός αὐτῆς Σατορνίνος ἐτελειώθησαν διά πυρός.

Ἡ Σύναξη αὐτῶν ἐτελεῖτο «ἐν τῷ μαρτυρείῳ αὐτῶν τῷ ὄντι πλησίον τῆς ἁγίας μάρτυρος Εὐφημίας ἐν τῷ Πετρίῳ»4.

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τῶν ἁγίων μαρτύρων τῶν ἐν Σεβαστείᾳ τῆς Παλαιστίνης ἀθλησάντων.

Οἱ Ἅγιοι αὐτοί Μάρτυρες ἐμαρτύρησαν κατά τόν 7ο αἰώνα μ.Χ.

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τοῦ ἁγίου Βασιλείου, ἐπισκόπου Πατελαρίας.

Ἡ μνήμη τοῦ Ἁγίου Βασιλείου, Ἐπισκόπου Πατελαρίας, εἶναι ἄγνωστη στούς Συναξαριστές. Ἀναφέρεται στό Μορσελλιανόν Ἑορτολόγιον5.

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τῆς ἁγίας ὁσιοπαρθενομάρτυρος Εὔας τῆς Νέας καί τῶν σύν αὐτῇ.

Βλ. 2 Ἀπριλίου.

ΤΟ ΜΑΡΤΥΡΙΟ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΕΥΑΣ

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνήμη τοῦ ἐν ἁγίοις πατρός ἡμῶν Γρηγορίου τοῦ Διδασκάλου, μητροπολίτου Οὑγγροβλαχίας.

Ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ ἐπονομαζόμενος Διδάσκαλος ἐγεννή-θηκε, το 1765, στό Βουκουρέστι ἀπό εὐσεβή οἰκογένεια. Ὁ νεαρός Γεώργιος Μινσκουλέσκου ἀσπούδασε στίς πλέον φημισμένες σχολές τῆς ἐποχῆς του, ὅπως τήν Ἡγεμονική Ἀκαδημία τοῦ Ἁγίου Σάββα, καί ἀπέκτησε ἐξαιρετική μόρφωση καί θεολογική παιδεία.

Στή συνέχεια ἀναχώρησε γιά τή μονή τοῦ Νεάμτς καί ἐκεῖ ἔθεσε τόν ἑαυτό του ὑπό τήν πνευματική καθοδήγηση τοῦ Ὁσίου Παϊσίου Βελιτσκόφσκυ. Τό 1790, ἐκάρη μοναχός ἀπό τόν Ὅσιο Παῒσιο καί ἔλαβε τό ὄνομα Γρηγόριος καί ἄρχισε ἀμέσως τή μετά-φραση τῶν ἁγιοπατερικῶν ἔργων. Μετά ἀπό λίγα χρόνια ἀπεστάλη μέ τόν μοναχό Γερόντιο στό Βουκουρέστι, ὅπου τοῦ ἀνατέθηκε ἡ φροντίδα τῆς βιβλιοθήκης τῆς Μητροπόλεως.

Ἀπό ἐδῶ ἀναχώρησε ἀργότερα μέ τόν Γερόντιο γιό τό Ἅγιον Ὄρος καί ἐμόνασε γιά πολύ καιρό σέ Κελλί τῆς περιοχῆς Καλαμίτσι πού ἀνήκει στήν ἱερά μονή Βατοπεδίου.

Τό 1812, ὁ Γρηγόριος ἐπέστρεψε στή μονή Νεάμτς ὅπου συ-νέχισε τή μεταφραστική του ἐργασία καί ἄρχισε τήν ἐκτύπωση τῶν ἱερῶν βιβλίων. Τό 1820, μετέβη καί πάλι στό Βουκουρέστι. Ἔμεινε ἀρκετές φορές στή μονή Ἀντίμ καί κατόπιν στή μονή Καλντα-ρουσάνι, στήν ὁποία ἐφαρμοζόταν ἁγιορειτικό τυπικό, καθιερω-μένο ἀπό τόν Ὅσιο Γεώργιο τῆς Τσερνίκα.

Τό 1823, ὁ ἡγεμόνας τῆς Ρουμανίας, πληροφορούμενος τήν εὐ-σέβεια καί τήν ἀρετή τοῦ Ὁσίου Γρηγορίου, τόν ἐκάλεσε καί τοῦ ἐπρότεινε τήν ἀνάρρησή του στό μητροπολιτικό θρόνο τῆς Οὑγ-γροβλαχίας. Ὁ Ἅγιος ἐδέχθηκε μέ ἀρκετή δυσκολία.

Μετά τήν ἐκλογή καί χειροτονία του, ἀμέσως ἐγκατέστησε καλούς Ἐπισκόπους στίς περιοχές Ἄρτζες, Ρίμνικ καί Μπουζάου, ἀνήγειρε πολλούς ναούς καί ἵδρυσε σχολεῖα στίς πόλεις καί στά χω-ριά. Μέ τή φροντίδα του ἱδρύθηκαν τά Σεμινάρια τοῦ Βουκουρε-στίου, τοῦ Μπουζάου, τῆς Κούρτεα Ντέ Ἄρτζες καί τοῦ Ρίμνικ. Διακρίθηκε γιά τήν ἀγάπη καί τή φιλανθρωπία του πρός τούς φτω-χούς, τίς χῆρες καί τά ὀρφανά. Τό συγγραφικό του ἔργο ἐπεκτά-θηκε καί ἐκτύπωσε ἐπί πλέον τούς Βίους τῶν Ἁγίων σέ 12 τόμους.

Ἐξορίσθηκε, τό 1829, στήν Βεσσαραβία ἀπό τή Ρωσσική δια-χείριση καί ἐπανῆλθε στό Βουκουρέστι, τό 1833.

Ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ἐκοιμήθηκε μέ εἰρήνη τήν ὥρα τῆς ἀγρυ-πνίας, τό 1834, καί ἐνταφιάσθηκε κάτω ἀπό τή στέγη τοῦ κάθε-δρικοῦ ναοῦ, ὅπως ὁ ἴδιος εἶχε ἐπιλέξει. Τό 1934, τά ἱερά λείψανά του ἐτοποθετήθηκαν σέ ξύλινη λειψανοθήκη καί ἐτοποθετήθηκαν στό παρεκκλήσιο τοῦ κοιμητηρίου τῆς μονῆς, καί τό 1961, ἐπανεν-ταφιάσθηκαν στό νάρθηκα τῆς μεγάλης ἐκκλησίας τῆς μονῆς.

Ταῖς αὐτῶν ἁγίαις πρεσβείαις, ὁ Θεός, ἐλέησον ἡμᾶς. Ἀμήν!

1 Παλαιότερα ὀνομαζόταν Ἐμμάν.
2 Μανουήλ Γεδεών, Βυζαντινόν Ἑορτολόγιον, σελ. 116.
3 Μανουήλ Γεδεών, Βυζαντινόν Ἑορτολόγιον, σελ. 116-117.
4 Μανουήλ Γεδεών, Βυζαντινόν Ἑορτολόγιον, σελ. 116-117.
5 Μανουήλ Γεδεών, Βυζαντινόν Ἑορτολόγιον, σελ. 44.

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο info@poimin.gr άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Εορτάσθηκε η μνήμη του Οσίου Παϊσίου στην Ι.Μ. Χαλκίδος

Σήμερα Κυριακή 12 Ιουλίου 2020 και στην Ι. Μητρόπολη Χαλκίδος εορτάσθηκε η μνήμη του νέου Αγίου της Εκκλησίας μας, Οσίου Παϊσίου του διορατικού. Ο Σεβασμιώτατος...

Η Ιερότητα της Κυριακής. Τι λέγει ο γέροντας Παίσιος για την ιερότητα της ημέρας αυτής;

Κανονικά πριν από τον Εσπερινό της γιορτής ή της Κυριακής σταματάει κάθε εργασία. Καλύτερα είναι να δουλέψη κανείς περισσότερο την προπαραμονή, όταν αυτό μπορή...

Εγκαίνια Παρεκκλησίου του Οσίου Παϊσίου δίπλα στα ελληνοτουρκικά σύνορα

Την ώρα που οι γείτονές μας αυθαίρετα και προκλητικά μετατρέπουν σε τζαμί το αιώνιο σύμβολο της Ορθοδοξίας και του Ελληνισμού, την Αγία Σοφία, οι...

Πανήγυρις Αγίου Παϊσίου στην Κατασκήνωση της Ι.Μ. Νεαπόλεως

Στην κατασκήνωση της Ιεράς Μητροπόλεως στο θαλασσολουσμένο Ποσείδι βρέθηκε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως κ.Βαρνάβας, για να προστεί της Ιεράς Πανηγύρεως προς τιμήν του λαοφιλούς Οσίου Παϊσίου του Αγιορείτου, Ναΰδριο του οποίου κοσμεί το...

Μητροπολίτης Φωκίδος: Θα ηχήσουν και πάλι οι καμπάνες της Αγιά Σοφιάς

Η Μεγάλη του Χριστού Εκκλησία, ως χειροποίητος Ναός της Υπάτης Σοφίας του Ενσάρκου Λόγου, μετά από δεκαετίες ουδετερότητας φαίνεται πως επεθύμησε την με αντίστροφη...

Η Σύναξη της Παναγίας Τριχερούσης στον Πειραιά – Χειροθεσία Πνευματικού

Με ιδιαίτερη λαμπρότητα εορτάστηκε και φέτος η Σύναξη της Παναγίας της επονομαζομένης Τριχερούσης, στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πειραιώς όπου υπάρχει...

Επικοινωνία Αρχιεπισκόπου με τον Οικουμενικό Πατριάρχη

Με τον Παναγιώτατο Οικουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίο επικοινώνησε σήμερα το μεσημέρι ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερώνυμος εκφράζοντας την αμέριστη συμπαράστασή...

Πανηγύρισε τό Παρεκκλήσιο τοῦ Ἁγίου Παϊσίου στόν Μητροπολιτικό Ναό Ναυπάκτου

Τήν Κυριακή 12 Ἰουλίου, ἑορτή τοῦ ἁγίου Παϊσίου τοῦ Ἁγιορείτου, πανηγύρισε τό ὁμώνυμο Παρεκκλήσιο τοῦ Ἱεροῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Ναυπάκτου. Τό ἀπόγευμα τοῦ Σαββάτου στόν Ἑσπερινό...

Ἁγιολογικό ἀφιέρωμα Γ΄ Ἑβδομάδος μηνός Ἰουλίου

Μητροπολίτου Φαναρίου Ἀγαθαγγέλου, Γενικοῦ Διευθυντοῦ Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος 13 Ἰουλίου † Μνήμη τῶν ἁγίων ὁσιομαρτύρων Ἀμμωνίου, Ἐπαφροδίτου (ἤ Παμφοδίτου), Εὐσθενίου, Ἡλιοφώτου, Παμμεγίστου καί Χου-λελαίου, τῶν...

Η εορτή του Οσίου Παϊσίου στον Μητροπολιτικό Ναό της Μεγάλης Παναγιάς Μυκόνου

Ο Σεβασμιώτατος κ. Δωρόθεος Β’ ιερούργησε σήμερα το πρωί στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό της Μεγάλης Παναγιάς Μυκόνου, με τη συμμετοχή των Εφημερίων του Ναού...

Η εορτή του Οσίου Παϊσίου στην Νέα Ηρακλείτσα Ελευθερών

Με λαμπρότητα και εκκλησιαστική τάξη εορτάσθηκε την Κυριακή 12 Ιουλίου 2020 η μνήμη του Οσίου Θεοφόρου Πατρός Παϊσίου του Αγιορείτου σε όλες της ενορίες...

Ο Μητροπολίτης Μεσσηνίας στην ιστορική Μεθώνη

Στον ιερό Ναό Αγίου Νικολάου της ιστορικής κωμοπόλεως της Μεθώνης τέλεσε την Θεία Λειτουργία ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μεσσηνίας κ. Χρυσόστομος, την Κυριακή 12η Ιουλίου,...

Πανήγυρις Οσίου Παϊσίου του Αγιορείτου στην Ι. Μονή Μεταμορφώσεως Μουτσιάλη

Την Κυριακή 12 Ιουλίου, εορτή του Οσίου Παϊσίου του Αγιορείτου, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων τέλεσε αρχιερατική θεία Λειτουργία και...

Η εορτή της αναμνήσεως του θαύματος της Αγίας Ευφημίας στο Σύδνεϋ

Με λαμπρότητα εορτάστηκε στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Αυστραλίας η ανάμνηση του θαύματος της Αγίας Ευφημίας της Μεγαλομάρτυρος. Επίκεντρο των λατρευτικών εκδηλώσεων ήταν ο φερώνυμος Ιερός...

O ΙΣΚΕ καταδικάζει απερίφραστα την μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί

Ο Ιερός Σύνδεσμος Κληρικών Ελλάδος καταδικάζει απερίφραστα την ανακοίνωση της μετατροπής της Αγίας Σοφίας Κωνσταντινουπόλεως σε τζαμί. Η πράξη αποτελεί βαρβαρότητα και δεν βοηθά...