Τη Δευτέρα 3 Αυγούστου το απόγευμα ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων χοροστάτησε στον Εσπερινό και στη Παράκληση της Θεοτόκου στον Ιερό Ναό Τιμίου Προδρόμου Καστανιάς.

Ο Σεβασμιώτατος στην ομιλία του ανέφερε μεταξύ άλλων: «Ὡς τεῖχος καταφυγῆς κεκτή­με­θα καί ψυχῶν σε παντελῆ σωτη­ρίαν», ψάλαμε πρίν ἀπό λίγo σέ ἕνα ἀπό τά τροπάρια τοῦ Μικροῦ Παρακλητικοῦ Κανό­νος πρός τήν Ὑπεραγία Θεοτόκο, τήν Παναγία Μητέρα μας, στήν ὁποία εἶναι ἀφιε­ρωμένες ὅ­λες αὐτές οἱ ἡμέρες τοῦ Δεκα­πε­νταυ­γούστου, oἱ ἡμέ­ρες πού μᾶς προετοι­μ­ά­ζουν γιά νά ἑορτάσουμε τή μεγάλη ἑορ­τή τῆς Κοιμήσεως καί τῆς εἰς οὐρανούς ἐνδόξου Μεταστά­σεώς της.

Καί ἐκφράσαμε μαζί μέ τόν ἱερό ὑμνογράφο τήν πίστη καί τήν ἐμ­πι­στοσύνη μας πρός τήν Πανα­γία Μητέρα τοῦ Κυρίου καί μητέρα μας, τήν πίστη καί τήν ἐμπι­στο­σύ­νη μας γιά τήν προστασία καί τή σωτηρία πού μᾶς παρέχει.

«Ὡς τεῖχος καταφυγῆς κεκτή­με­θα καί ψυχῶν σε παντελῆ σωτη­ρίαν».

Πρίν ἀπό αἰῶνες οἱ πατέρες μας οἰκοδομοῦσαν τείχη καί κάστρα γιά νά προφυλαχθοῦν ἀπό τούς ἐχθρούς πού τούς ἀπει­λοῦσαν, γιά νά προφυλαχθοῦν ἀπό ὅλους ἐκεί­νους τούς ἐπιδρο­μεῖς καί τούς πει­ρατές πού ὑπέ­βλε­­παν τή γῆ τους καί ἐποφθαλ­μι­οῦ­σαν τά ἀγαθά πού μέ κόπο εἶχαν συγκεντρώσει, ἀλλά καί γιά νά προ­φυλάξουν τούς ἑαυτούς καί τίς οἰκογένειές τους ἀπό τούς κιν­δύ­νους πού διέτρεχαν ζώντας ἀπρο­στάτευτοι ἀπό τήν μανία τῶν ἐπι­βούλων.

Στήν προστασία πού προσέφερε τό τεῖχος ἀναζητοῦσαν οἱ ἄνθρω­ποι τή σωτηρία τους ἀπό τίς ἐπι­θέσεις τῶν πολεμίων, καί ἐκεῖ κα­τέφευγαν πάντοτε στίς δύ­σκο­λες ὧρες τῶν ἐπιθέσεων καί τοῦ πο­λέμου. Καί δέν ἦταν λίγες οἱ φο­ρές πού οἱ πατέρες μας περιέφεραν τήν εἰ­κόνα τῆς Παναγίας στά τεί­χη τῆς Κωνσταντινουπόλεως, προ­­­κειμέ­νου νά τούς προστατεύ­σει ἀπό τίς ἐπιθέ­σεις καί τίς πο­λι­ορ­κίες τῶν βαρβά­ρων, καί ἐκεί­νη μέ θαυμα­στό πάντοτε τρόπο τούς ἔσωζε.

Ὅμως ὁ ἱερός ὑ­μνογράφος δέν ἀναφέρεται ἐδῶ μόνο στήν προ­στα­σία πού προσ­φέ­ρει ἡ Παναγία μας ἀπό τούς ὁρα­τούς ἐχθρούς· ἀναφέρεται καί στήν προστασία πού μᾶς προσ­φέ­ρει ἀπό τούς ἀο­ρά­τους ἐχθρούς, ἀπό ὅλα τά λυπηρά καί δυσάρεστα πού μᾶς ἐπιφυ­λάσ­σει ἡ ζωή καί ὁ κόσμος, ἀπό τίς προσβολές τοῦ πο­νηροῦ καί τίς ἐπιθέσεις τῆς ἁμαρ­τίας καί τῆς ἀν­θρωπίνης κα­κίας.

Διότι ἡ Ὑπεραγία Θεοτόκος εἶναι ἐκείνη ἡ ὁποία μέ τίς πρεσβεῖες της στόν Υἱό της καί τίς σωτήριες ἐπεμ­βάσεις της εἶναι σέ θέση νά ἀπο­τρέψει τίς ἐπιθέσεις τοῦ δια­βό­λου ἐναντίον μας· εἶναι ἐκείνη πού μέ τή χάρη της μπορεῖ νά ἀμ­βλύνει τήν ἔνταση τοῦ πειρασμοῦ· εἶναι ἐκείνη πού μέ τή μητρική της ἀγάπη μπορεῖ νά ἁπαλύνει τή θλίψη καί τόν πόνο πού μᾶς προ­καλοῦν οἱ ἀσθένειες καί οἱ δοκι­μασίες τῆς ζωῆς· εἶναι ἐκείνη πού μέ τή χάρη της μπορεῖ νά μᾶς προ­στατεύσει ἀπό κινδύνους καί ἀσθέ­νειες πού μᾶς ἀπειλοῦν, ὅπως καί ἀπό τήν παν­δημία πού ἀπειλεῖ τούς τελευταί­ους μῆνες καί τήν πατρίδα μας καί ὅλο τόν κόσμο.

Καί ἐάν τό τεῖχος πού κατα­σκευ­ά­­ζουμε ἐμεῖς οἱ ἄνθρωποι μπο­ρεῖ νά μᾶς προ­στα­τεύει ἀπό κάποιους κινδύνους καί ἀποτελεῖ γι᾽ αὐτό τό καταφύγιό μας στίς δύσκολες ὧ­ρες, ἡ Παναγία μας μᾶς προσ­φέ­ρει ἀκόμη ἀποτελεσματι­κό­τερη προ­στασία ἀπό ὅ,τι καί ἐάν στρέ­φε­ται ἐναντίον μας.

Καί ἐάν οἱ ἄνθρωποι καταφεύ­γου­με μέσα στό τεῖχος γιά νά προ­στα­τευθοῦμε ἀπό τά βέλη τοῦ ἐ­χθροῦ, πολύ περισσότερο θά πρέ­πει νά καταφεύγουμε στό πνευμα­τι­κό τεῖχος τό ὁποῖο εἶναι γιά μᾶς ἡ Παναγία μας, γιά νά ἀποφεύ­γου­με τά πεπυρωμένα βέλη τοῦ πονη­ροῦ, ὥστε νά παραμένουμε πά­ντο­τε σῶοι καί ἀσφαλεῖς ἀπό τίς προσ­βολές του.

Καί ἐάν τά τείχη πού ὑψώνουμε ἐμεῖς οἱ ἄνθρωποι μᾶς ἐξασφαλί­ζουν τή ζωή καί τά ὑλικά ἀγαθά μας, τό πνευματικό τεῖχος πού μᾶς προσφέρει μέ τήν παρουσία της στή ζωή μας ἡ Πα­ναγία μας μᾶς ἐξασφαλίζει τή σω­τηρία μας, μᾶς χαρίζει τήν αἰώ­νια ζωή κοντά στόν Υἱό της, μᾶς χαρίζει τά αἰώ­νια ἀγαθά πού ἑτοί­μασε ὁ Θεός «τοῖς ἀγαπῶσιν αὐ­τόν».

Γι᾽ αὐτό ἄς ἀξιο­ποι­­ήσουμε τήν δυ­νατότητα πού μᾶς προσφέρει ἡ Παναγία μας, ἄς ἀξιοποιήσουμε τήν εὐκαιρία πού μᾶς προσφέρουν οἱ καθημερινές Παρακλήσεις τοῦ Δε­καπενταυγούστου καί ἄς προσ­φεύ­­γουμε στήν Κυρία Θεοτόκο, τήν Παναγία μας. Ἄς τήν παρακαλοῦμε ἀπό τά βάθη τῆς ψυχῆς μας νά εἶναι καί γιά μᾶς καί γιά τήν πατρίδα μας τεῖχος ἰσχυρό καί ἀπρόσβλητο τόσο ἀπό τούς ὁρα­τούς ὅσο καί ἀπό τούς ἀορά­τους ἐχθρούς πού μᾶς ἐπιτίθενται καί μᾶς πο­λιορ­κοῦν. Ἄς προσφεύ­γουμε στήν Πα­ναγία μας μέ πίστη καί ἐμπι­στο­σύνη καί κυρίως ἄς ὑπακούουμε στή σωτήρια μητρική συμβουλή καί παρότρυνση της, τήν ὁποία μᾶς δίδει καί μέ τούς λόγους της ἀλλά κυρίως μέ τή ζωή της. Καί αὐτή δέν εἶναι ἄλλη ἀπό τήν ὑπακοή στόν Υἱό της καί στό θέλημά του.

Ἄν ἀγωνιζόμεθα νά ρυθμίζουμε σύμφωνα μέ αὐτό τή ζωή μας, τότε ἡ Παναγία μας θά μᾶς προστατεύει καί θά δέεται στόν Κύ­ριό μας καί Υἱό της γιά τή σω­τηρία μας ἀπό παντός κακοῦ καί ἀπό πάσης ἐπηρείας ὅλων ἐκείνων οἱ ὁποῖοι ἀπε­ι­λοῦν καί τή ζωή μας καί πολύ περισσότερο τήν ψυχή μας καί τή σωτηρία μας.

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο info@poimin.gr άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Αιωνία αυτής η μνήμη – Η Μοναχή  Νειλία εκοιμήθη εν Κυρίω

Ἡ Μοναχή  Νειλία  ( κατά κόσμον  Χρυσούλα ) Μαντᾱ, μονάσασα κατά τό παρελθόν  εἰς την Ἱεράν Μονήν Τιμίου Προδρόμου Καστρίου Κυνουρίας  παρέδωσε σήμερα 24η ...

Η Πύλος εόρτασε την πολιούχο της Παναγία Μυρτιδιώτισσα

Με σεμνό και λιτό τρόπο η πόλη της Πύλου εόρτασε σήμερα 24 Σεπτεμβρίου 2020, την πολιούχο της Παναγία Μυρτιδιώτισ­σα. Την πανηγυρική θεία Λειτουργία, στον Ιερό...

Ο νέος Διευθυντής Σώματος Στρατιωτικών Ιερέων στον Αρχιεπίσκοπο

Ρεπορτάζ: Μάκης Αδαμόπουλος Φωτογραφίες: Χρήστος Μπόνης Ο νέος Διευθυντής της Διεύθυνσης του Σώματος Στρατιωτικών Ιερέων του ΓΕΕΘΑ, Αρχιμανδρίτης Μελέτιος Κουράκλης, επισκέφθηκε σήμερα τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών...

Αδικήθηκε πράγματι ο κ. Υπουργός που Κοινώνησε!

Του Μητροπολίτου Χαλκίδος Χρυσοστόμου α. Αδικήθηκε απ´ εκείνους που μάλλον έχουν χάσει το μέτρο και φωτογραφίζουν τα πάντα μέσα στην λατρεία της Εκκλησίας. Μερικές φορές...

Ὁ ρασοφόρος εἶναι μοναχός καί ὄχι δόκιμος

Τήν 21η Σεπτεμβρίου 2020, στήν Ἱερά Μονή Κοιμήσεως τῆς Θεοτό­κου Ἀμπελακιωτίσσης μέ ἀξίωσε ὁ Θεός νά τελέσω τήν ἱερά ἀκολουθία «εἰς ἀρχάριον ρασοφοροῦντα», ὕστερα ἀπό...

Εθιμοτυπική επίσκεψη του Κοσμήτορα της Θεολογικής Σχολής Αθηνών στον Αρχιεπίσκοπο

Ρεπορτάζ: Μάκης Αδαμόπουλος Φωτογραφίες: Χρήστος Μπόνης Εθιμοτυπική επίσκεψη στον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμο πραγματοποίησε σήμερα το πρωί ο νέος Κοσμήτωρ της Θεολογικής...

Διήγηση της εύρεσης της Ιερής και θαυματουργής εικόνας της Παναγίας Μυρτιδίώτισσας

Ευρισκόμενος εις ταύτην, την νήσον των Κυθήρων ένας ερημότοπος, λεγόμενος Μυρτίδια, (διατί όλος δασωμένος από μυρτίαις, και ακατοίκητος, μόνον τα ζώα των αγροίκων εκεί...

Ο εόρτιος Εσπερινός της Παναγίας Φανερωμένης στην Ερμούπολη

Ο Σεβασμιώτατος κ. Δωρόθεος Β’ χοροστάτησε απόψε στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος κατά τον Εόρτιο Εσπερινό της Παναγίας της «Φανερωμένης», θαυματουργή...

Πανηγυρικός Εσπερινός στην Παναγία Μυρτιδιώτισσα στον Κυπάρισσο

Στο γραφικό εκκλησάκι της Παναγίας της Μυρτιδιωτίσσης, στο χωριό Κυπάρισσος του Δήμου Κιλελέρ μετέβη ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λαρίσης και Τυρνάβου κ. Ιερώνυμος και χοροστάτησε...

Αποστρατικοποίηση και της νήσου Λήμνου… απαιτεί η Άγκυρα με νέα ΝΑΥΤΕΧ

Την ώρα που υποτίθεται ότι η Άγκυρα προχωρά σε αποκλιμάκωση της έντασης στην Ανατολική Μεσόγειο προκειμένου να δοθεί χώρος στο διάλογο, σημειώνονται νέες προκλήσεις...

Ἀγρυπνία, ἐπί τῇ μνήμῃ τῆς Συλλήψεως τοῦ Τιμίου Προδρόμου

Τήν Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου 2020 καί ὥρα 8.30 τό βράδυ, στόν Μητροπολιτικὸ Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίου Βασιλείου Τριπόλεως, τελέσθηκε ἱερὰ Ἀγρυπνία, ἐπί τῇ μνήμῃ τῆς...

Μόρια: Λαθρομετανάστες κατέστρεψαν τον ναό του Αγίου Γεωργίου – Απίστευτες εικόνες

Οι αλλοδαποί έφτασαν στο σημείο να σκίσουν πολλές εικόνες και να γεμίσουν με σκουπίδια το σημείο. Την απόλυτη καταστροφή άφησαν πίσω τους οι μετανάστες, οι οποίοι...

Ο Άγιος Νεομάρτυς Ιωάννης ο εξ Αγαρηνών, ο Βραχωρίτης

ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου - Καθηγητού Ανάμεσα στη χορεία των Νεομαρτύρων της Εκκλησίας μας υπάρχουν και κάποιοι οι οποίοι χαρακτηρίζονται: «εξ Αγαρηνών». Πρόκειται για πολλούς...

Ἡ Ἀπόκρυφος Γραμματεία – Τό ἀπόκρυφο βιβλίο τοῦ Ἐνώχ

του Αρχιμ. Γρηγορίου Κωνσταντίνου, Δρ. Θεολογίας Ὁ Ἐνώχ θεωρεῖται πώς εἶναι ὁ ἕβδομος μετά τόν Ἀδάμ Πατριάρχης τῶν Ἑβραίων, ὁ ὁποῖος ἔζησε στά χρόνια πρίν τοῦ Κατακλυσμοῦ....

Μεθοδεύεται ἀκύρωσις τῆς ἐτησίου Ἱεραρχίας;!

Tοῦ κ. Παναγιώτου Κατραμάδου Γράφομεν τὸ παρὸν προκειμένου νὰ προφθάσωμεν τὰς ἐξελίξεις καὶ νὰ περισωθῆ ὅ,τι εἶναι δυνατὸν ἀπὸ τὸ συνοδικὸν σύστημα τῆς Ἐκκλησίας. Ἕκαστον...