Τοῦ Μητροπολίτου Ἐλευθερουπόλεως ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

«καὶ γὰρ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου, οὐκ ἦλθε διακονηθῆναι, ἀλλὰ διακονῆσαι»  (Μάρκ. 10,45)

Τὸ Εὐαγγέλιο τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἀγαπητοὶ Ἀδελφοί, ἔφερε ἄλλες ἔννοιες, διαφορετικὰ νοήματα, πνευματικὰ καὶ ἠθικά, ἄγνωστα προηγουμένως. Τὴ στιγμὴ αὐτή μᾶς ἔρχεται στὴ σκέψη, αὐτὸ ποὺ εἶναι γραμμένο στὴν Ἀποκάλυψη ὡς λόγος τοῦ Θεοῦ μας. «Καὶ εἶπεν ὁ καθήμενος ἐπὶ τῷ θρόνῳ, ἰδοὺ καινὰ ποιῶ πάντα» (Ἀποκάλ.21, 5). Ὅλα τὰ κάμω καινούργια!

Καὶ μία ἀπὸ τὶς καινούργιες ἔννοιες τοῦ Εὐαγγελίου τοῦ Χριστοῦ εἶναι καὶ αὐτὴ: Εἶναι ἡ ἔννοια τῆς διακονίας. Ἔτσι στὸ σημερινὸ Εὐαγγέλιο, Τὸν ἀκούσαμε νὰ ἀπευθύνη στοὺς μαθητές Του, ἰδίως στοὺς δυὸ φιλόδοξους μαθητές Του, τὸν Ἰάκωβο καὶ τὸν Ἰωάννη, αὐτὸν τὸν ἀξιομνημόνευτο ἐπιγραμματικό Του λόγο. «Δὲν ἦλθα γιὰ νὰ μὲ ὑπηρετήσουν, νὰ μὲ διακονήσουν, ἀλλὰ νὰ ὑπηρετήσω, νὰ διακονήσω».

Ἡ διακονία τῶν ἄλλων! Ὁ ἑκούσιος παραμερισμὸς τοῦ ἐγώ, χάριν τοῦ ἐσύ, τοῦ πλησίον! Ἡ ὑποταγὴ τοῦ προσωπικοῦ συμφέροντος στὸ συμφέρον τῶν ἄλλων! Ὅλα αὐτὰ ἀπαιτοῦν, γιὰ νὰ γίνουν πράξη καὶ ἔργο, γενναία ψυχή, ὑψηλὸ χριστιανικὸ φρόνημα καὶ πνευματικὴ καλλιέργεια ὄχι τὴν τυχούσα.

Ὅταν ὅμως τελικά, μετά ἀπό σκληρό, ἠθικό ἀγώνα, γίνουν πράξη καὶ ἔργο στὴν καθημερινὴ ζωή, πόσο ὡραῖο καὶ συμπαθῆ κάμουν τὸν ἄνθρωπο καὶ στὰ μάτια τῶν ἀνθρώπων καὶ στὰ μάτια τῶν ἀγγέλων! Καὶ μάλιστα μέσα στὴν οἰκογένεια. Ὅταν καὶ ὁ πατέρας καὶ ἡ μητέρα θεωροῦν ὅλα τὰ καθήκοντά τους «ἔργον διακονίας» (Ἐφεσ. 4,12).

Πόσο ὑψώνεται τότε πνευματικὰ ἡ οἰκογένεια! Πῶς λάμπει τότε καί ἀκτινοβολεῖ τό ἄστρο τῆς πίστεως μέσα στό χριστιανικό σπίτι καί δοξάζεται τό Ὄνομα τοῦ Θεοῦ! Καὶ πῶς τρέφονται τότε οἱ καλύτερες ἐλπίδες, ὅτι οἱ βλαστοί της, τὰ παιδιὰ των, θὰ ἐξελιχθοῦν μὲ τοῦ Θεοῦ τὴ Χάρη σὲ ζωντανὰ καὶ ὑγιῆ κύτταρα τῆς κοινωνίας!

Καὶ ἐννοοῦμε, ὅτι ὁ κάθε σύζυγος περισσότερο θὰ σκέπτεται τὰ καθήκοντά του, τίς ὑποχρεώσεις του καὶ τί πρέπει νὰ προσφέρη, παρὰ τὰ δικαιώματά του. Παράδειγμα, πού μᾶς καθοδηγεῖ αἰώνια, ἔχομε ὅλοι μας τὸν Κύριο ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστό, καθὼς Ἐκεῖνος «ξέχασε» Ποιὸς εἶναι, «ἀπέβαλε» τὴ δόξα Του καὶ τὸ ἀναφαίρετο Μεγαλεῖο Του, καίτοι «ἐν μορφῆ Θεοῦ ὑπάρχων» καὶ ταπεινώθηκε σὲ ἀφάνταστο βαθμὸ, χάριν ἡμῶν τῶν ταπεινῶν καί κατακρίτων ἀνθρώπων.

Ἀκοῦστε πῶς συγκλονισμένος θεολογεῖ ὁ μέγας τῶν ἐθνῶν Ἀπόστολος Παῦλος. «Ὃς ἐν μορφῇ Θεοῦ ὑπάρχων, οὐχ ἁρπαγμὸν ἡγήσατο τὸ εἶναι ἴσα Θεῶ, ἀλλ’ ἑαυτὸν ἐκένωσε μορφὴν δούλου λαβών…» (Φιλιπ. 2,6-7). Ἦταν Θεὸς καὶ ἔγινε δοῦλος! Μπορεῖ νά τό φαντασθῆ νοῦς ἀνθρώπου!

Καὶ ὅταν ἦλθε ὡς δοῦλος στὴ γῆ, αὐτὰ εἶπε στοὺς καλοὺς μαθητές Του. «Ὑμεῖς, τοὺς εἶπε, φωνεῖτε με, ὁ Διδάσκαλος καὶ ὁ Κύριος, καὶ καλῶς λέγετε. Εἰμὶ γάρ. Εἰ οὖν ἐγὼ ἔνιψα ὑμῶν τοὺς πόδας, ὁ Κύριος καὶ ὁ Διδάσκαλος, καὶ ὑμεῖς ὀφείλετε ἀλλήλων νίπτειν τοὺς πόδας» (Ἰωάν. 13, 13-14)

Ὡς χριστιανοὶ καὶ ἐμεῖς, Ἀγαπητοὶ Ἀδελφοί, δηλαδὴ μαθητὲς τοῦ Χριστοῦ, Ὁ Ὁποῖος καίτοι Θεὸς ἔγινε γιὰ μᾶς δοῦλος καὶ μολονότι Κύριος καί Διδασκαλος ἔνιψε τὰ πόδια τῶν μαθητῶν Του, θὰ προβάλωμε μέσα στὴν οἰκογένεια δικαιώματα καὶ πρωτεῖα καὶ ἀξιώσεις διακονίας ἀπὸ τοὺς ἄλλους; Ὄχι! Μακάρι νά ἐννοήσωμε ἀπολύτως αὐτήν τήν ἀλήθεια: ἡ οἰκογένειά μας θὰ φθάση στὰ ὕψη καὶ θὰ ἔχη διαρκῆ τὴν εὐλογία τοῦ Θεοῦ, ἐὰν παρακάμψωμε ἠθελημένα τὰ δικαιώματά μας καὶ μὲ γενναῖο φρόνημα Χριστοῦ διακονοῦμε μέ χαρά τοὺς ἄλλους.

Ἄς μὴν πεῖ ποτέ ἡ χριστιανὴ σύζυγος, ἐγὼ ποὺ εἶμαι αὐτή, ἐγώ ποὺ ἔχω αὐτὰ καὶ αὐτὰ τὰ χαρίσματα, θὰ καθίσω νὰ σὲ ὑπηρετήσω; Οὔτε ὁ χριστιανὸς σύζυγος ἄς μὴν προβάλη τὴν ἕνεκα φύλου κυριαρχική του θέση μέσα στὴν οἰκογένεια, ἀρνούμενος τό καθῆκον τῆς διακονίας του μὲ πνεῦμα ταπεινώσεως.

Ταπεινούμενος ὁ Κύριος ἀπὸ ἀνείπωτη εὐσπλαγχνία ἔφερε εἰς πέρας τὸ ἔργον τῆς σωτηρίας μας. Καὶ γι’ αὐτὸ ὁ Θεὸς Πατὴρ τὸν ἐδόξασε καὶ «ἐχαρίσατο αὐτῷ Ὄνομα τὸ ὑπὲρ πᾶν ὄνομα…» (Φιλιπ. 2,9). Ὁ Χριστός μας, ὅπως μᾶς διδάσκουν οἱ Ἅγιοι Πατέρες μας ἔδειξε μέ τό Παράδειγμα Του, καινούργια μέθοδο γιά δόξες καί τιμές:τήν ταπεινή διακονία τοῦ πλησίον. Ἔτσι ἀκριβῶς καὶ ἡ χριστιανικὴ οἰκογένεια θὰ ἐκπληρώση κάτω ἀπὸ τὴν Σκέπη τοῦ Θεοῦ τὸ ἱερὸ ἔργο της. Ὅταν πνέη μέσα στοὺς κόλπους της τὸ πνεῦμα τοῦ Χριστοῦ, τὸ πνεῦμα τῆς διακονίας. Καὶ δὲν προβάλλει ὁ καθένας τὸ ἐγώ του, ἀλλὰ μὲ πίστη καὶ ἀγάπη ὑποτάσσει τό ἐγώ του στὸ ἐσὺ τοῦ ἄλλου.

Τότε καὶ ὁ Πανάγαθος, ὅπως ἐδόξασε τὸν Υἱόν Του γιὰ τὴν ταπείνωσή Του, θὰ δοξάση καὶ τὴν χριστιανικὴ οἰκογένεια καὶ θὰ τῆς χαρίση ὅλα τὰ ἐγκόσμια καὶ ὑπερκόσμια ἀγαθά Του. Ἀμὴν!

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο [email protected] άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Παραμονή της εορτής του Ευαγγελισμού στην Κέρκυρα

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κερκύρας, Παξών και Διαποντίων Νήσων κ. Νεκτάριος, χοροστάτησε στον πανηγυρικό εσπερινό της εορτής του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, και ανέγνωσε την Δ΄...

Πανηγυρικός Εσπερινός και χειροθεσία Πνευματικού στην Παρηγορήτισσα Άρτης

Την Παρασκευή 24 Μαρτίου 2023, το απόγευμα, στον πανηγυρίζοντα εμβληματικό βυζαντινό Ιερό Ναό της Παρηγορήτισσας, στην Άρτα, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Άρτης κ. Καλλίνικος, χοροστάτησε...

Η Δ’ στάση των Χαιρετισμών στη Μονή Αγίου Παντελεήμονος Αχερά

Με κατάνυξη τελέσθηκε το εσπέρας της Παρασκευής, 24 Μαρτίου 2023, ο Μέγας Εσπερινός της Εορτής του Ευαγγελισμού και η Ακολουθία της Δ΄ Στάσεως των...

Οι Δ’ Χαιρετισμοί στο Ιστορικό Ανδρομονάστηρο Μεσσηνίας

Με την παρουσία εκατοντάδων πιστών από την Καλαμάτα, την Μεσσήνη και την ευρύτερη περιοχή των χωριών της Ανδρούσας, τελέσθηκε και φέτος η Δ΄Στάση των...

Ο Εσπερινός του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου και η Δ’ Στάση των Χαιρετισμών στη Ροδιά

Στον Πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Ροδιάς χοροστάτησε του Μεγάλου Εσπερινού και ανέγνωσε την Δ’ Στάση των Χαιρετισμών προς την Υπεραγία Θεοτόκο...

Ο Εσπερινός του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου και η Δ’ Στάση των Χαιρετισμών στην Ι.Μ. Μεσσηνίας

Με κατάνυξη και την παρουσία πλήθους πιστών τελέσθηκε το βράδυ της Παρασκευής ο Μέγας Εσπερινός της Εορτής του Ευαγγελισμού και η Ακολουθία της Δ΄...
video

Γιατί τρώμε ψάρι την 25η Μαρτίου;

Γιατί τρώμε ψάρι την 25η Μαρτίου; Τι εορτάζουμε ως Έθνος και ως Εκκλησία την 25η Μαρτίου κάθε χρόνο; Γιατί τρώμε ψάρι ή μπακαλιάρο με...

Πανηγυρικός Εσπερινός για τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου στον Καθεδρικό Ναό του Σύδνεϋ

Με λαμπρότητα και κατάνυξη τελέστηκε την Παρασκευή, 24 Μαρτίου, ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός επί τη εορτή του Ευαγγελισμού της Υπεραγίας Θεοτόκου στον φερώνυμο Ιερό...

Στιγμιότυπα ἀπό τήν Ποιμαντική Ἑβδομάδα τοῦ Μητροπολίτου Καστορίας Καλλινίκου

Κατανυκτικός Ἑσπερινός Γ´ Κυριακῆς Νηστειῶν Τήν Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως 19 Μαρτίου ἔ.ἔ, πραγματοποιήθηκε ὁ Κατανυκτικός Ἑσπερινός, στόν Ἱερό Μητροπολιτικό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Καστοριᾶς, χοροστατοῦντος τοῦ...

Ανακοίνωση Ιεράς Μητροπόλεως Πρεβέζης

Τίς τελευταῖες ἡμέρες παρατηρεῖται καί πάλι ὑπερδραστηριότητα καί ἰδιαίτερη κινητικότητα τῶν λεγομένων «Χριστιανῶν Μαρτύρων τοῦ Ἰεχωβᾶ». Ὁ Χιλιασμός εἶναι μία ξενόφερτη και ξενοκίνητη ὀργάνωση μέ...

Δημητριάδος Ιγνάτιος: …υπάρχουν νέοι που «πηγαίνουν αντίθετα στο ρεύμα»

Για λίγες ακόμη ημέρες θα είναι αναρτημένη η Έκθεσης Βυζαντινής Ζωγραφικής - Αγιογραφίας των Καθηγητών και Φοιτητών του ΘΕΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΟΥ ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗΣ...

«Χαίρε, αρχηγέ νοητής αναπλάσεως» – Δ΄ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ

Αρχιμ. Ειρηναίου Λαφτσή, Πρωτοσυγκέλλου Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδρουπόλεως Η λέξη ανάπλαση ως έννοια, προσδοκία και ιδανικό καθώς και η επίτευξή της απασχόλησε την ανθρωπότητα από την...

«Χαῖρε, ἡ πύλη τῆς σωτηρίας»

Ὁ προφήτης Ἰεζεκιήλ ἀποτελεῖ τήν πηγή τοῦ συγκεκριμένου χαιρετισμοῦ. Ἐκεῖνος, μέσα ἀπό ἕνα ὅραμά του, χαρακτηρίζει τήν Παναγία, καί μάλιστα τό ἀειπάρθενο αὐτῆς, ὡς...

«Χαίρε, χρωτός του εμού θεραπεία· χαίρε, ψυχής της εμής σωτηρία»

«Χαίρε, χρωτός του εμού θεραπεία· χαίρε, ψυχής της εμής σωτηρία» (Χαίρε Παναγία, που είσαι η θεραπεία του σώματός μου και η σωτηρία της ψυχής μου). Σε...

Χαῖρε, ἡ τόν φθορέα τῶν φρενῶν καταργοῦσα. Χαῖρε, ἡ τόν σπορέα τῆς ἁγνείας τεκοῦσα

῾Χαῖρε, ἡ τόν φθορέα τῶν φρενῶν καταργοῦσα. Χαῖρε, ἡ τόν σπορέα τῆς ἁγνείας τεκοῦσα᾽ Στήν τελευταία στάση τῶν Χαιρετισμῶν πού ἀκούγεται σήμερα, ἡ ᾽Εκκλησία μας...