Τοῦ Μητροπολίτου Ἐλευθερουπόλεως ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

«καὶ γὰρ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου, οὐκ ἦλθε διακονηθῆναι, ἀλλὰ διακονῆσαι»  (Μάρκ. 10,45)

Τὸ Εὐαγγέλιο τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἀγαπητοὶ Ἀδελφοί, ἔφερε ἄλλες ἔννοιες, διαφορετικὰ νοήματα, πνευματικὰ καὶ ἠθικά, ἄγνωστα προηγουμένως. Τὴ στιγμὴ αὐτή μᾶς ἔρχεται στὴ σκέψη, αὐτὸ ποὺ εἶναι γραμμένο στὴν Ἀποκάλυψη ὡς λόγος τοῦ Θεοῦ μας. «Καὶ εἶπεν ὁ καθήμενος ἐπὶ τῷ θρόνῳ, ἰδοὺ καινὰ ποιῶ πάντα» (Ἀποκάλ.21, 5). Ὅλα τὰ κάμω καινούργια!

Καὶ μία ἀπὸ τὶς καινούργιες ἔννοιες τοῦ Εὐαγγελίου τοῦ Χριστοῦ εἶναι καὶ αὐτὴ: Εἶναι ἡ ἔννοια τῆς διακονίας. Ἔτσι στὸ σημερινὸ Εὐαγγέλιο, Τὸν ἀκούσαμε νὰ ἀπευθύνη στοὺς μαθητές Του, ἰδίως στοὺς δυὸ φιλόδοξους μαθητές Του, τὸν Ἰάκωβο καὶ τὸν Ἰωάννη, αὐτὸν τὸν ἀξιομνημόνευτο ἐπιγραμματικό Του λόγο. «Δὲν ἦλθα γιὰ νὰ μὲ ὑπηρετήσουν, νὰ μὲ διακονήσουν, ἀλλὰ νὰ ὑπηρετήσω, νὰ διακονήσω».

Ἡ διακονία τῶν ἄλλων! Ὁ ἑκούσιος παραμερισμὸς τοῦ ἐγώ, χάριν τοῦ ἐσύ, τοῦ πλησίον! Ἡ ὑποταγὴ τοῦ προσωπικοῦ συμφέροντος στὸ συμφέρον τῶν ἄλλων! Ὅλα αὐτὰ ἀπαιτοῦν, γιὰ νὰ γίνουν πράξη καὶ ἔργο, γενναία ψυχή, ὑψηλὸ χριστιανικὸ φρόνημα καὶ πνευματικὴ καλλιέργεια ὄχι τὴν τυχούσα.

Ὅταν ὅμως τελικά, μετά ἀπό σκληρό, ἠθικό ἀγώνα, γίνουν πράξη καὶ ἔργο στὴν καθημερινὴ ζωή, πόσο ὡραῖο καὶ συμπαθῆ κάμουν τὸν ἄνθρωπο καὶ στὰ μάτια τῶν ἀνθρώπων καὶ στὰ μάτια τῶν ἀγγέλων! Καὶ μάλιστα μέσα στὴν οἰκογένεια. Ὅταν καὶ ὁ πατέρας καὶ ἡ μητέρα θεωροῦν ὅλα τὰ καθήκοντά τους «ἔργον διακονίας» (Ἐφεσ. 4,12).

Πόσο ὑψώνεται τότε πνευματικὰ ἡ οἰκογένεια! Πῶς λάμπει τότε καί ἀκτινοβολεῖ τό ἄστρο τῆς πίστεως μέσα στό χριστιανικό σπίτι καί δοξάζεται τό Ὄνομα τοῦ Θεοῦ! Καὶ πῶς τρέφονται τότε οἱ καλύτερες ἐλπίδες, ὅτι οἱ βλαστοί της, τὰ παιδιὰ των, θὰ ἐξελιχθοῦν μὲ τοῦ Θεοῦ τὴ Χάρη σὲ ζωντανὰ καὶ ὑγιῆ κύτταρα τῆς κοινωνίας!

Καὶ ἐννοοῦμε, ὅτι ὁ κάθε σύζυγος περισσότερο θὰ σκέπτεται τὰ καθήκοντά του, τίς ὑποχρεώσεις του καὶ τί πρέπει νὰ προσφέρη, παρὰ τὰ δικαιώματά του. Παράδειγμα, πού μᾶς καθοδηγεῖ αἰώνια, ἔχομε ὅλοι μας τὸν Κύριο ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστό, καθὼς Ἐκεῖνος «ξέχασε» Ποιὸς εἶναι, «ἀπέβαλε» τὴ δόξα Του καὶ τὸ ἀναφαίρετο Μεγαλεῖο Του, καίτοι «ἐν μορφῆ Θεοῦ ὑπάρχων» καὶ ταπεινώθηκε σὲ ἀφάνταστο βαθμὸ, χάριν ἡμῶν τῶν ταπεινῶν καί κατακρίτων ἀνθρώπων.

Ἀκοῦστε πῶς συγκλονισμένος θεολογεῖ ὁ μέγας τῶν ἐθνῶν Ἀπόστολος Παῦλος. «Ὃς ἐν μορφῇ Θεοῦ ὑπάρχων, οὐχ ἁρπαγμὸν ἡγήσατο τὸ εἶναι ἴσα Θεῶ, ἀλλ’ ἑαυτὸν ἐκένωσε μορφὴν δούλου λαβών…» (Φιλιπ. 2,6-7). Ἦταν Θεὸς καὶ ἔγινε δοῦλος! Μπορεῖ νά τό φαντασθῆ νοῦς ἀνθρώπου!

Καὶ ὅταν ἦλθε ὡς δοῦλος στὴ γῆ, αὐτὰ εἶπε στοὺς καλοὺς μαθητές Του. «Ὑμεῖς, τοὺς εἶπε, φωνεῖτε με, ὁ Διδάσκαλος καὶ ὁ Κύριος, καὶ καλῶς λέγετε. Εἰμὶ γάρ. Εἰ οὖν ἐγὼ ἔνιψα ὑμῶν τοὺς πόδας, ὁ Κύριος καὶ ὁ Διδάσκαλος, καὶ ὑμεῖς ὀφείλετε ἀλλήλων νίπτειν τοὺς πόδας» (Ἰωάν. 13, 13-14)

Ὡς χριστιανοὶ καὶ ἐμεῖς, Ἀγαπητοὶ Ἀδελφοί, δηλαδὴ μαθητὲς τοῦ Χριστοῦ, Ὁ Ὁποῖος καίτοι Θεὸς ἔγινε γιὰ μᾶς δοῦλος καὶ μολονότι Κύριος καί Διδασκαλος ἔνιψε τὰ πόδια τῶν μαθητῶν Του, θὰ προβάλωμε μέσα στὴν οἰκογένεια δικαιώματα καὶ πρωτεῖα καὶ ἀξιώσεις διακονίας ἀπὸ τοὺς ἄλλους; Ὄχι! Μακάρι νά ἐννοήσωμε ἀπολύτως αὐτήν τήν ἀλήθεια: ἡ οἰκογένειά μας θὰ φθάση στὰ ὕψη καὶ θὰ ἔχη διαρκῆ τὴν εὐλογία τοῦ Θεοῦ, ἐὰν παρακάμψωμε ἠθελημένα τὰ δικαιώματά μας καὶ μὲ γενναῖο φρόνημα Χριστοῦ διακονοῦμε μέ χαρά τοὺς ἄλλους.

Ἄς μὴν πεῖ ποτέ ἡ χριστιανὴ σύζυγος, ἐγὼ ποὺ εἶμαι αὐτή, ἐγώ ποὺ ἔχω αὐτὰ καὶ αὐτὰ τὰ χαρίσματα, θὰ καθίσω νὰ σὲ ὑπηρετήσω; Οὔτε ὁ χριστιανὸς σύζυγος ἄς μὴν προβάλη τὴν ἕνεκα φύλου κυριαρχική του θέση μέσα στὴν οἰκογένεια, ἀρνούμενος τό καθῆκον τῆς διακονίας του μὲ πνεῦμα ταπεινώσεως.

Ταπεινούμενος ὁ Κύριος ἀπὸ ἀνείπωτη εὐσπλαγχνία ἔφερε εἰς πέρας τὸ ἔργον τῆς σωτηρίας μας. Καὶ γι’ αὐτὸ ὁ Θεὸς Πατὴρ τὸν ἐδόξασε καὶ «ἐχαρίσατο αὐτῷ Ὄνομα τὸ ὑπὲρ πᾶν ὄνομα…» (Φιλιπ. 2,9). Ὁ Χριστός μας, ὅπως μᾶς διδάσκουν οἱ Ἅγιοι Πατέρες μας ἔδειξε μέ τό Παράδειγμα Του, καινούργια μέθοδο γιά δόξες καί τιμές:τήν ταπεινή διακονία τοῦ πλησίον. Ἔτσι ἀκριβῶς καὶ ἡ χριστιανικὴ οἰκογένεια θὰ ἐκπληρώση κάτω ἀπὸ τὴν Σκέπη τοῦ Θεοῦ τὸ ἱερὸ ἔργο της. Ὅταν πνέη μέσα στοὺς κόλπους της τὸ πνεῦμα τοῦ Χριστοῦ, τὸ πνεῦμα τῆς διακονίας. Καὶ δὲν προβάλλει ὁ καθένας τὸ ἐγώ του, ἀλλὰ μὲ πίστη καὶ ἀγάπη ὑποτάσσει τό ἐγώ του στὸ ἐσὺ τοῦ ἄλλου.

Τότε καὶ ὁ Πανάγαθος, ὅπως ἐδόξασε τὸν Υἱόν Του γιὰ τὴν ταπείνωσή Του, θὰ δοξάση καὶ τὴν χριστιανικὴ οἰκογένεια καὶ θὰ τῆς χαρίση ὅλα τὰ ἐγκόσμια καὶ ὑπερκόσμια ἀγαθά Του. Ἀμὴν!

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο info@poimin.gr άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Η εορτή των Αγίων Μαρτύρων Σοφίας, Πίστεως, Ελπίδος και Αγάπης στην Ι.Μ. Χαλκίδος

Την Πέμπτη 16 Σεπτεμβρίου 2021, το απόγευμα, ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας, Μητροπολίτης Χαλκίδος κ. Χρυσόστομος μετέβη στον πανηγυρίσαντα Ενοριακό Ιερό Ναό της Αγίας Σοφίας...

Ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης δεν… παραιτείται!!

Και αν στις αρχές του καλοκαιριού οι Ιεράρχες της Κρήτης εμφανίζονταν μοιρασμένοι για το πότε πρέπει να τεθεί χρονικά ζήτημα Αρχιεπισκόπου, σήμερα πια όλοι...

Θυρανοίξια Παρεκκλησίου, τιμωμένου επ’ ονόματι της Αγίας Σοφίας στη Μύκονο

Ο Σεβασμιώτατος κ. Δωρόθεος Β΄ τέλεσε χθες τα Θυρανοίξια ιερού Παρεκκλησίου, τιμωμένου επ' ονόματι της Αγίας Σοφίας και των θυγατέρων αυτής, Πίστεως, Σοφίας και...

Αρχιερατική Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό «των ψηφίδων» στη Μύκονο

Στον Ιερό Ναό του Αγίου Ιωάννου "των Ψηφίδων", στην περιοχή "Μαού" Μυκόνου, ιερούργησε σήμερα το πρωί ο Σεβασμιώτατος κ. Δωρόθεος Β΄ και τέλεσε Μνημόσυνο...

Φθιώτιδος Συμεών: «Εορτάζουμε σήμερα το πρότυπο μιας Αγίας Οικογένειας»

Στο Λιανοκλάδι και στη Λαμία εορτάσθηκε η μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Σοφίας και των τριών θυγατέρων της Αγίων Πίστεως, Ελπίδος και Αγάπης το διήμερο...

Πανήγυρις Αγίας Σοφίας στις Κατασκηνώσεις της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης

Την Παρασκευή 17 Σεπτεμβρίου 2021, το πρωΐ, στο πανηγυρίζον Παρεκκλήσιο της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Σοφίας, στις Κατασκηνώσεις θηλέων της Μητροπόλεως Άρτης στο Άνω Αθαμάνιο, ελειτούργησε...

Πανηγυρικά εόρτασε η Ενορία της Του Θεού Σοφίας Λαρίσης

Στην Ενορία Της του Θεού Σοφίας Λαρίσης μετέβη ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λαρίσης και Τυρνάβου κ. Ιερώνυμος, όπου χοροστάτησε στον Όρθρο και τέλεσε την Πανηγυρική...

Τον Μητροπολίτη Πρεβέζης επισκέφθηκε ο Αρχιεπίσκοπος Καναδά

Επίσκεψη στον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Πρεβέζης κ. Χρυσόστομο πραγματοποίησε ο Σεβ. Αρχιεπίσκοπος Καναδά κ. Σωτήριος, σήμερα Παρασκευή 17 Σεπτεμβρίου και ώρα 11.00 π.μ. στα Γραφεία...

Η εορτή της Αγίας Σοφίας στο κάστρο της Λιβαδειάς

Το εσπέρας της Πέμπτης 16 Σεπτεμβρίου 2021 ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας κ. Γεώργιος χοροστάτησε στον Ιερό Ναό της Αγίας Σοφίας, που βρίσκεται εντός του...

Διανομή υλικών αγαθών και οικοσκευών στους πυρόπληκτους της Μεσσηνίας

Ολοκληρώθηκε την Πέμπτη 16/9 και την Παρασκευή 17/9/2021 η Β’ φάση διανομής υλικής βοήθειας στους πυρόπληκτους κατοίκους των χωριών της Αρχιερατικής Περιφέρειας Διαβολιτσίου, της...

140 πρωτότυπα επιμορφωτικά προγράμματα του Ι.Π.Ε. με 3.000 συμμετέχοντες εγκαινίασε ο Αρχιεπίσκοπος

Την έναρξη 140 επιμορφωτικών προγραμμάτων του Ιδρύματος Ποιμαντικής Επιμορφώσεως της Ι.Α.Α., με 3.000 συμμετέχοντες, τα οποία καλύπτουν 20 διαφορετικές θεματικές ενότητες, όπως Λειτουργική-Τελετουργική, Εξομολογητική,...

Ο Μητροπολίτης Θεσσαλιώτιδος τέλεσε το Μυστήριο του Γάμου εντός της Θείας Λειτουργίας

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφερσάλων κ. Τιμόθεος, την Κυριακή προ της Υψώσεως του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού 12 Σεπτεμβρίου 2021, χοροστάτησε στην ακολουθία...

Επιτυχής η φιλανθρωπική εκδήλωση του Σουρλιγκείου Ιδρύματος Καναλίων

Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 9 Σεπτεμβρίου η φιλανθρωπική εκδήλωση του Σουρλιγκείου Ιδρύματος Καναλίων στους φιλόξενους χώρους του ξενοδοχείου DOMOTEL XENIA VOLOS, με...

Ὁ Μητροπολίτης Ἀμβρόσιος πού ἀφόρισε τόν Μητσοτάκη, ἐπανέρχεται μέ νέο κείμενο – φωτιά!

Ἀσεβέστατε Κύριε Πρωθυπουργέ Ἐπιστολή στόν Κυριάκο Μητσοτάκη γιά τό σταυροπόδι στήν Ἐκκλησία Ἐξοχώτατε, ἤ μᾶλλον Ἀσεβέστατε, Κύριε Πρωθυπουργέ, Μέ πολλή χαρά Σᾶς εἴδαμε νά παρίστασθε στό Μητροπολιτικό...