του Αρχιμ. Γρηγορίου Κωνσταντίνου, Δρ. Θεολογίας

Σὲ ὅτι ἀφορᾶ τὴν πηγὴ τῶν στοιχείων τοῦ ὀνείρου ὁ Φρόυντ ἀναγνωρίζει σύνδεση αὐτῶν μὲ τὰ γεγονότα τῆς προηγούμενης ἡμέρας ἡ ἐπίδραση τῆς ὁποίας εἶναι καθοριστικὴ ὄχι τόσο στὶς ἐντυπώσεις τῆς ἴδιας ἡμέρας, ἀλλὰ στὸ γεγονὸς ὅτι μιὰ συμπτωματικὴ ἀναπόληση ἑνὸς συμβάντος προκαλεῖ τὴν ἀνάκληση μιᾶς ἐντύπωσης ποὺ δὲν ἀνήκει ἀπαραίτητα στὸ κοντινὸ παρελθόν. Ἡ θέση τοῦ Φρόυντ διατυπώνεται μὲ τὴν πεποίθηση ὅτι «Τὸ ὄνειρο μπορεῖ νὰ ἀντλήσει τὰ στοιχεῖα του ἀπὸ ὁποιαδήποτε ἐποχὴ τῆς ζωῆς μας φθάνει νὰ τὰ συνδέει ἕνας συνειρμὸς ἰδεῶν μὲ τὰ γεγονότα τῆς ἡμέρας ποὺ συνέβη τὸ ὄνειρο».

Στὴ συνέχεια ἀναλύει ὄνειρα στηριζόμενος στὴ θεωρία του μὲ σκοπὸ νὰ ἀνακαλύψει μέσα ἀπὸ αὐτὰ γεγονότα ποὺ προσδιορίζουν τὸ περιεχόμενο. Ἡ ἔρευνά του ἐπεκτείνεται ὥστε νὰ καταστεῖ ἐφικτὴ ἡ δυνατότητα νὰ ὁρίσει τὴ σημασία ποὺ ἔχουν πρόσφατες καὶ ἀδιάφορες ἐντυπώσεις στὸ περιεχόμενο τοῦ ὀνείρου καὶ τὴ σχέση του μὲ τὰ ἐνεργὰ γεγονότα τῆς ἐγρήγορσης. Ὡς ἀντικείμενο μελέτης λαμβάνεται τὸ ἔκδηλο- φαινομενικὸ περιεχόμενο, ἀλλὰ καὶ τὸ λανθάνον περιεχόμενο τοῦ ὀνείρου – τὸ πραγματικό του νόημα – τὸ ὁποῖο δίνει νέα σημασία στὸ ὄνειρο. Προκύπτει λοιπὸν κατὰ τὸν Φρόυντ τὸ συμπέρασμα ὅτι: «στὸ ὄνειρο νοιαζόμαστε γιὰ τὶς φροντίδες μᾶς τῆς ἐγρήγορσης καὶ λαβαίνουμε τὸν κόπο νὰ ὀνειρευτοῦμε μόνο αὐτὰ ποὺ ἀπορρόφησαν τὴ σκέψη μας στὴ διάρκεια τῆς ἡμέρας». Στὴ διευκρίνιση αὐτῆς τῆς διαπίστωσης συμβάλει ἡ μετάθεση.

Ἡ ψυχικὴ διεργασία τῆς μετάθεσης γιὰ τὸν Φρόυντ εἶναι πρωτογενὴς καὶ συνίσταται στὴ μετάθεση ἑνὸς στοιχείου (προσώπου, τόπου, ἰδέας) γιὰ νὰ παρασταθεῖ ἀπὸ ἄλλο μὲ τὸ ὁποῖο συνδέεται συνειρμικά. Γίνεται ἀντιληπτὸ ὅτι συντελεῖται μιὰ ψυχολογικὴ διεργασία ποὺ θὰ μποροῦσε νὰ ἀποδοθεῖ ὡς μετάθεση «τοῦ ψυχικοῦ τόνου –στὴν πορεία τοῦ συνειρμοῦ. Ἡ “ψυχικὴ φόρτιση’’ περνάει ἀπὸ τὶς παραστάσεις ποὺ ἔχουν ὑψηλὴ ἀρχικὴ δυναμικότητα σὲ ἄλλες ποὺ ἡ ἔντασή τους εἶναι ἀδύνατη». Πρόκειται γιὰ τὶς παραστάσεις ποὺ ἐπισημαίνονται  στὸ κατώφλι τῆς συνείδησης.

Τὰ ὑπολείμματα γεγονότων ἥσσονος σημασίας δίνουν τὴν ἐντύπωση μιᾶς μετατόπισης ἀντὶ μετάθεσης ποὺ ἔρχεται ὡς κατάληξη τῆς ὑφιστάμενης λογοκρισίας μεταξὺ δύο ψυχικῶν ὑποστάσεων, δηλαδὴ τῶν τάσεων- ἐναρμονίσεων, καὶ τοῦ συστήματος- κριτικὸς θεσμός. Ἀκολούθως «ὅταν μιὰ μέρα μᾶς φέρνει δύο γεγονότα ἱκανὰ νὰ προκαλέσουν ὄνειρα, τὸ ὄνειρο συνενώνει σὲ ἕνα ὅλον τούς ὑπαινιγμοὺς αὐτῶν τῶν γεγονότων. Ἕνα εἶδος καταναγκασμοῦ τὸ ὑποχρεώνει νὰ δημιουργήσει μὲ αὐτὰ ἕνα ἑνιαῖο σύνολο». Παρακάτω δίδεται τό σχετικὸ παράδειγμα. Ὁ καταναγκασμὸς αὐτὸς εἶναι μέρος μιᾶς ἑτέρας πρωτογενοῦς διεργασίας, τῆς συμπύκνωσης, (πρωτογενὴς διαδικασία καὶ μέθοδος τῆς διεργασίας τοῦ ὀνείρου ὅπου διαφορετικὲς πραγματικότητες ἀπὸ διαφορετικὲς περιόδους ἑνώνονται σὲ ἀμάλγαμα καὶ τελοῦν ὑπὸ συνειρμικὴ σύνδεση μέσο ὁμοιοτήτων στὴ περιοχὴ τοῦ ἀσυνείδητου).

Ἐπιπλέον ὁ Φρόυντ συμπεραίνει ὅτι «ἡ ἀφορμὴ ποὺ προκαλεῖ τὸ ὄνειρο μπορεῖ νὰ εἶναι ἕνα γεγονὸς τῆς ἐσωτερικῆς μας ζωῆς ποὺ μᾶς τὸ θύμισε ἡ ἐργασία τῆς σκέψης μας στὴ διάρκεια τῆς ἡμέρας», καὶ παρουσιάζει τὸ πεδίο στὸ ὁποῖο μποροῦμε νὰ ἀναζητήσουμε τὶς πηγὲς τοῦ ὀνείρου. Τὸ πεδίο αὐτὸ τὸ διαμορφώνουν τὰ σημαντικὰ γεγονότα ποὺ ἔχουμε ζήσει. Ἔτσι ὡς πηγὴ μπορεῖ νὰ ἐκληφθεῖ α) «Ἕνα σημαντικὸ γεγονὸς τῆς ψυχικῆς μας ζωῆς ποὺ παρασταίνεται κατ’ εὐθείαν στὸ ὄνειρο. β)Πολλὰ πρόσφατα καὶ σημαντικὰ γεγονότα ποὺ τὸ ὄνειρο τὰ συγκεντρώνει σὲ ἕνα ὅλον. γ) Ἕνα ἢ πολλὰ πρόσφατα σημαντικὰ γεγονότα ποὺ παρασταίνονται στὸ ὄνειρο μὲ τὴν ἀναπόληση ἑνὸς ταυτόχρονου ἀλλὰ ἀδιάφορου γεγονότος. δ) Ἕνα σημαντικὸ γεγονὸς ἐσωτερικῆς ζωῆς (ἀνάμνηση ἀλληλουχία σκέψεων) ποὺ παρασταίνεται πάντα στὸ ὄνειρο μὲ μιὰ πρόσφατη ἀλλὰ ἀδιάφορη ἐντύπωση». Προϋπόθεση γιὰ τὶς περιπτώσεις Γ καὶ Δ εἶναι: «1ο  τὸ περιεχόμενο τοῦ ὀνείρου νὰ μπορεῖ νὰ συνδεθεῖ μὲ τὸ πρόσφατο γεγονός. 2ο  πηγὴ τοῦ ὀνείρου νὰ εἶναι ἕνα γεγονὸς ποὺ νὰ ἔχει ψυχικὴ ἀξία».

Βέβαια οἱ ἀδιάφορες ἐντυπώσεις ποὺ εἶναι πρόσφατες καὶ χρησιμοποιοῦνται στὸ ὄνειρο χάνουν τὸν ἐπίκαιρο χαρακτήρα τους, καθὼς μὲ τὴν πάροδο τῶν ἡμερῶν τὶς διαδέχονται ἄλλες. Αὐτὸ ποὺ προσδίδει μιὰ ψυχικὴ ἀξία στὸ ὄνειρο ἀνάλογη μὲ αὐτὴ τῆς ἀνάμνησης ἢ τῶν συλλογισμῶν, εἶναι ἡ φρεσκάδα τῆς ἐντύπωσης. Τὸ ὅτι σὲ ἀδιάφορες πρόσφατες ἐντυπώσεις ποὺ ἐμφανίζονται στὸ ὄνειρο συναντοῦμε στοιχεῖα προγενέστερων περιόδων, ὀφείλεται στὸ γεγονὸς τῆς μετάθεσης ἡ ὁποία ἀντικαθιστᾶ σημαντικὰ ψυχικὰ στοιχεῖα μὲ ἄλλα ἀδιάφορα, ὅπως συμβαίνει καὶ στὴ σκέψη.

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο info@poimin.gr άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Ο Άγιος Ευαγγελιστής Λουκάς (18 Οκτωβρίου)

ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου – Καθηγητού  Οι τέσσερις Ιεροί Ευαγγελιστές, ο Ματθαίος, ο Μάρκος, ο Λουκάς και ο Ιωάννης, κατέχουν ιδιαίτερη τιμή μέσα στην Εκκλησία...

Μνημόσυνο της ηρωίδας Λέλας Καραγιάννη στην Χαλκίδα

Την Κυριακή 17 Οκτωβρίου 2021, ημέρα μνήμης των θεοφόρων πατέρων των συγκροτησάντων την Εβδόμη Οικουμενική Σύνοδο στη Νίκαια της Βιθυνίας το 787μ.Χ. και του...

​Η πανήγυρις του Ευαγγελιστού Λουκά στο Μπέρμιγχαμ

Πανηγυρικά εορτάστηκε ο Απόστολος και Ευαγγελιστής Λουκάς στον ομώνυμο πανηγυρίζοντα Ι. Ναό του Μπέρμιγχαμ. Της ιεράς πανηγύρεως προεξήρχε ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Μελιτηνής κ. Μάξιμος, συνοδευόμενος...

Υποδοχή λειψάνων του Αγίου Ιωάννου του Μονεμβασιώτου στην Καλαμάτα

Με την δέουσα εκκλησιαστική τάξη και μεγαλοπρέπεια πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Κυριακής 17 Οκτωβρίου 2021, η Υποδοχή των Ιερών Λειψάνων του Αγίου νεομάρτυρας Ιωάννου...

Χειροτονία εις Διάκονον στην Ι.Μητρόπολη Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως κ.Βαρνάβας τέλεσε σήμερα, Κυριακή 17 Οκτωβρίου 2021, την εις διάκονο χειροτονία του νεόκουρου Μονάχου π. Σεραφείμ Τερζή, στον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου στην Ευκαρπία. Ο Σεβασμιώτατος, μέσα...

Η Ελευθερούπολη εόρτασε τα Ελευθέρια της

Με λαμπρότητα εορτάσθηκε στην Μητρόπολη Ελευθερουπόλεως την Κυριακή 27 Οκτωβρίου 2021 η 109η επέτειος απελευθέρωσης της Ελευθερούπολης από τους Οθωμανούς (17 Οκτωβρίου 1912). Ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης...

Πολυαρχιερατικός Εσπερινός για τη μνήμη του Αγίου Ευαγγελιστού Λουκά Πολιούχου Λαμίας

Με ιδιαίτερη λαμπρότητα τελέσθηκε απόψε ο Πολυαρχιερατικός Εσπερινός για τη μνήμη του Πολιούχου και Ελευθερωτού της πόλεως Λαμίας, του Αγίου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Λουκά...

Πανηγυρικός Εσπερινός στον Ιερό Ναό του Ευαγγελιστού Λουκά στην πόλη της Άρτας

Την Κυριακή 17 Οκτωβρίου 2021, το απόγευμα, στον πανηγυρίζοντα ερειπιώδη Ιερό Ναό του Ευαγγελιστού Λουκά, στην πόλη της Άρτας, ετελέσθη Μέγας Εσπερινός χοροστατούντος του...

Σερρών Θεολόγος: «H Αρχιερωσύνη δεν είναι έπαθλο αλλά μαρτύριο και μαρτυρία Ιησού Χριστού

Αρχιερατική θ. Λειτουργία στον ιερό Μητροπολιτικό Ναό Παμμ. Ταξιαρχών Σερρών, τελέσθηκε σήμερα, Κυριακή 17 Οκτωβρίου 2021, ημέρα κατά την οποία τιμάται εθνοπρεπώς η έναρξη...

Άξιος Άξιος Άξιος – Η χειροτονία του νέου Μητροπολίτη Περιστερίου

Εν πληθούση εκκλησία τελέσθηκε σήμερα Κυριακή 17/10 η  χειροτονία του νέου Μητροπολίτη Περιστερίου κ. Γρηγορίου στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών. Της Θείας Λειτουργίας προεξήρχε ο προκαθήμενος της...

Ο Μητροπολίτης Σύρου ιερουργός στο Ι.Ν. Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στο Εμπορειό της Θήρας

Στον περικαλλή και κατακεκοσμημένο με καλαίσθητα έργα Εκκλησιαστικής τέχνης ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, στο Εμπορειό της Θήρας ιερούργησε σήμερα το πρωί ο Σεβασμιώτατος...

Η ηρωική Νάουσα εόρτασε την 109η επέτειο της απελευθερώσεως της

Την Κυριακή 17 Οκτωβρίου το πρωί ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων λειτούργησε και κήρυξε τον θείο λόγο στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Μεταμορφώσεως...

Ξεκίνησαν οι λατρευτικές εκδηλώσεις για την Εορτή του Πολιούχου της Λαμίας

Με τον Αναστάσιμο Αρχιερατικό Εσπερινό χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Φθιώτιδος κ. Συμεών το απόγευμα του Σαββάτου 16 Οκτωβρίου ξεκίνησαν οι λατρευτικές εκδηλώσεις για την...

Αγρυπνία στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Παναγίας Φανερωμένης Χολαργού

Κατανυκτική Ιερά Αγρυπνία, με την αρχαιοπρεπή πρωτοχριστιανική Θεία Λειτουργία του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου, θα τελεσθεί στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Παναγίας Φανερωμένης Χολαργού, με...

Ποιμαντική επίσκεψη του Μητρ. Σύρου στη Σαντορίνη

Την Σαντορίνη επισκέφθηκε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Σύρου κ. Δωρόθεος Β’ , ως Τοποτητητής της Ιεράς Μητροπόλεως Θήρας, Αμοργού και Νήσων. Άμα τη αφίξει του, συνεργάσθηκε...