του Αρχιμ. Γρηγορίου Κωνσταντίνου, Δρ. Θεολογίας

Σὲ ὅτι ἀφορᾶ τὴν πηγὴ τῶν στοιχείων τοῦ ὀνείρου ὁ Φρόυντ ἀναγνωρίζει σύνδεση αὐτῶν μὲ τὰ γεγονότα τῆς προηγούμενης ἡμέρας ἡ ἐπίδραση τῆς ὁποίας εἶναι καθοριστικὴ ὄχι τόσο στὶς ἐντυπώσεις τῆς ἴδιας ἡμέρας, ἀλλὰ στὸ γεγονὸς ὅτι μιὰ συμπτωματικὴ ἀναπόληση ἑνὸς συμβάντος προκαλεῖ τὴν ἀνάκληση μιᾶς ἐντύπωσης ποὺ δὲν ἀνήκει ἀπαραίτητα στὸ κοντινὸ παρελθόν. Ἡ θέση τοῦ Φρόυντ διατυπώνεται μὲ τὴν πεποίθηση ὅτι «Τὸ ὄνειρο μπορεῖ νὰ ἀντλήσει τὰ στοιχεῖα του ἀπὸ ὁποιαδήποτε ἐποχὴ τῆς ζωῆς μας φθάνει νὰ τὰ συνδέει ἕνας συνειρμὸς ἰδεῶν μὲ τὰ γεγονότα τῆς ἡμέρας ποὺ συνέβη τὸ ὄνειρο».

Στὴ συνέχεια ἀναλύει ὄνειρα στηριζόμενος στὴ θεωρία του μὲ σκοπὸ νὰ ἀνακαλύψει μέσα ἀπὸ αὐτὰ γεγονότα ποὺ προσδιορίζουν τὸ περιεχόμενο. Ἡ ἔρευνά του ἐπεκτείνεται ὥστε νὰ καταστεῖ ἐφικτὴ ἡ δυνατότητα νὰ ὁρίσει τὴ σημασία ποὺ ἔχουν πρόσφατες καὶ ἀδιάφορες ἐντυπώσεις στὸ περιεχόμενο τοῦ ὀνείρου καὶ τὴ σχέση του μὲ τὰ ἐνεργὰ γεγονότα τῆς ἐγρήγορσης. Ὡς ἀντικείμενο μελέτης λαμβάνεται τὸ ἔκδηλο- φαινομενικὸ περιεχόμενο, ἀλλὰ καὶ τὸ λανθάνον περιεχόμενο τοῦ ὀνείρου – τὸ πραγματικό του νόημα – τὸ ὁποῖο δίνει νέα σημασία στὸ ὄνειρο. Προκύπτει λοιπὸν κατὰ τὸν Φρόυντ τὸ συμπέρασμα ὅτι: «στὸ ὄνειρο νοιαζόμαστε γιὰ τὶς φροντίδες μᾶς τῆς ἐγρήγορσης καὶ λαβαίνουμε τὸν κόπο νὰ ὀνειρευτοῦμε μόνο αὐτὰ ποὺ ἀπορρόφησαν τὴ σκέψη μας στὴ διάρκεια τῆς ἡμέρας». Στὴ διευκρίνιση αὐτῆς τῆς διαπίστωσης συμβάλει ἡ μετάθεση.

Ἡ ψυχικὴ διεργασία τῆς μετάθεσης γιὰ τὸν Φρόυντ εἶναι πρωτογενὴς καὶ συνίσταται στὴ μετάθεση ἑνὸς στοιχείου (προσώπου, τόπου, ἰδέας) γιὰ νὰ παρασταθεῖ ἀπὸ ἄλλο μὲ τὸ ὁποῖο συνδέεται συνειρμικά. Γίνεται ἀντιληπτὸ ὅτι συντελεῖται μιὰ ψυχολογικὴ διεργασία ποὺ θὰ μποροῦσε νὰ ἀποδοθεῖ ὡς μετάθεση «τοῦ ψυχικοῦ τόνου –στὴν πορεία τοῦ συνειρμοῦ. Ἡ “ψυχικὴ φόρτιση’’ περνάει ἀπὸ τὶς παραστάσεις ποὺ ἔχουν ὑψηλὴ ἀρχικὴ δυναμικότητα σὲ ἄλλες ποὺ ἡ ἔντασή τους εἶναι ἀδύνατη». Πρόκειται γιὰ τὶς παραστάσεις ποὺ ἐπισημαίνονται  στὸ κατώφλι τῆς συνείδησης.

Τὰ ὑπολείμματα γεγονότων ἥσσονος σημασίας δίνουν τὴν ἐντύπωση μιᾶς μετατόπισης ἀντὶ μετάθεσης ποὺ ἔρχεται ὡς κατάληξη τῆς ὑφιστάμενης λογοκρισίας μεταξὺ δύο ψυχικῶν ὑποστάσεων, δηλαδὴ τῶν τάσεων- ἐναρμονίσεων, καὶ τοῦ συστήματος- κριτικὸς θεσμός. Ἀκολούθως «ὅταν μιὰ μέρα μᾶς φέρνει δύο γεγονότα ἱκανὰ νὰ προκαλέσουν ὄνειρα, τὸ ὄνειρο συνενώνει σὲ ἕνα ὅλον τούς ὑπαινιγμοὺς αὐτῶν τῶν γεγονότων. Ἕνα εἶδος καταναγκασμοῦ τὸ ὑποχρεώνει νὰ δημιουργήσει μὲ αὐτὰ ἕνα ἑνιαῖο σύνολο». Παρακάτω δίδεται τό σχετικὸ παράδειγμα. Ὁ καταναγκασμὸς αὐτὸς εἶναι μέρος μιᾶς ἑτέρας πρωτογενοῦς διεργασίας, τῆς συμπύκνωσης, (πρωτογενὴς διαδικασία καὶ μέθοδος τῆς διεργασίας τοῦ ὀνείρου ὅπου διαφορετικὲς πραγματικότητες ἀπὸ διαφορετικὲς περιόδους ἑνώνονται σὲ ἀμάλγαμα καὶ τελοῦν ὑπὸ συνειρμικὴ σύνδεση μέσο ὁμοιοτήτων στὴ περιοχὴ τοῦ ἀσυνείδητου).

Ἐπιπλέον ὁ Φρόυντ συμπεραίνει ὅτι «ἡ ἀφορμὴ ποὺ προκαλεῖ τὸ ὄνειρο μπορεῖ νὰ εἶναι ἕνα γεγονὸς τῆς ἐσωτερικῆς μας ζωῆς ποὺ μᾶς τὸ θύμισε ἡ ἐργασία τῆς σκέψης μας στὴ διάρκεια τῆς ἡμέρας», καὶ παρουσιάζει τὸ πεδίο στὸ ὁποῖο μποροῦμε νὰ ἀναζητήσουμε τὶς πηγὲς τοῦ ὀνείρου. Τὸ πεδίο αὐτὸ τὸ διαμορφώνουν τὰ σημαντικὰ γεγονότα ποὺ ἔχουμε ζήσει. Ἔτσι ὡς πηγὴ μπορεῖ νὰ ἐκληφθεῖ α) «Ἕνα σημαντικὸ γεγονὸς τῆς ψυχικῆς μας ζωῆς ποὺ παρασταίνεται κατ’ εὐθείαν στὸ ὄνειρο. β)Πολλὰ πρόσφατα καὶ σημαντικὰ γεγονότα ποὺ τὸ ὄνειρο τὰ συγκεντρώνει σὲ ἕνα ὅλον. γ) Ἕνα ἢ πολλὰ πρόσφατα σημαντικὰ γεγονότα ποὺ παρασταίνονται στὸ ὄνειρο μὲ τὴν ἀναπόληση ἑνὸς ταυτόχρονου ἀλλὰ ἀδιάφορου γεγονότος. δ) Ἕνα σημαντικὸ γεγονὸς ἐσωτερικῆς ζωῆς (ἀνάμνηση ἀλληλουχία σκέψεων) ποὺ παρασταίνεται πάντα στὸ ὄνειρο μὲ μιὰ πρόσφατη ἀλλὰ ἀδιάφορη ἐντύπωση». Προϋπόθεση γιὰ τὶς περιπτώσεις Γ καὶ Δ εἶναι: «1ο  τὸ περιεχόμενο τοῦ ὀνείρου νὰ μπορεῖ νὰ συνδεθεῖ μὲ τὸ πρόσφατο γεγονός. 2ο  πηγὴ τοῦ ὀνείρου νὰ εἶναι ἕνα γεγονὸς ποὺ νὰ ἔχει ψυχικὴ ἀξία».

Βέβαια οἱ ἀδιάφορες ἐντυπώσεις ποὺ εἶναι πρόσφατες καὶ χρησιμοποιοῦνται στὸ ὄνειρο χάνουν τὸν ἐπίκαιρο χαρακτήρα τους, καθὼς μὲ τὴν πάροδο τῶν ἡμερῶν τὶς διαδέχονται ἄλλες. Αὐτὸ ποὺ προσδίδει μιὰ ψυχικὴ ἀξία στὸ ὄνειρο ἀνάλογη μὲ αὐτὴ τῆς ἀνάμνησης ἢ τῶν συλλογισμῶν, εἶναι ἡ φρεσκάδα τῆς ἐντύπωσης. Τὸ ὅτι σὲ ἀδιάφορες πρόσφατες ἐντυπώσεις ποὺ ἐμφανίζονται στὸ ὄνειρο συναντοῦμε στοιχεῖα προγενέστερων περιόδων, ὀφείλεται στὸ γεγονὸς τῆς μετάθεσης ἡ ὁποία ἀντικαθιστᾶ σημαντικὰ ψυχικὰ στοιχεῖα μὲ ἄλλα ἀδιάφορα, ὅπως συμβαίνει καὶ στὴ σκέψη.

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο info@poimin.gr άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Επίσκεψη Φορέων στην Ι. Μ. Βράχου Νεμέας

Στο Ιστορικό Καστρομονάστηρο της Παναγίας Βράχου Νεμέας μετέβη σήμερα, Παρασκευή 15 Ιανουαρίου 2021, ο Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Διονύσιος όπου είχε συνάντηση με τους...

Εμβολιάστηκε ο Mητροπολίτης Πειραιώς Σεραφείμ

Στον εμβολιασμό κατά του COVID – 19 στο διοικητικό και νοσηλευτικό προσωπικό, καθώς και στους τροφίμους του Γηροκομείου Πειραιώς προχώρησε σήμερα Παρασκευή 15 Ιανουαρίου...

Συναξάρι 16ης ᾿Ιανουαρίου

  Μητροπολίτου Φαναρίου Ἀγαθαγγέλου Γενικοῦ Διευθυντοῦ Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος † ῾Η προσκύνησις τῆς τιμίας ἁλύσεως τοῦ ἁγίου καί ἐνδόξου ἀποστόλου Πέτρου. Τήν ἡμέρα αὐτή τελοῦμε τήν...

Φοβού τους Δαναούς και δώρα φέροντας – Ανοικτή Επιστολή προς την Ιερά Σύνοδο

Ανοικτή Επιστολή Προς τήν Αγία και Ιερά Σύνοδο της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος   Φοβού τους Δαναούς και δώρα φέροντας Αγιοι Αρχιερείς˙ Το πολυθρύλητο εμβόλιο, κατά του ιού sars-cov-2,...

Η Εκκλησία της Ελλάδος ανακοινώνει τη δημιουργία μουσικών συνόλων

Η Ειδική Συνοδική Επιτροπή Πολιτιστικής Ταυτότητος αναγγέλλει την κατόπιν εγρκίσεως της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου συγκρότηση των Μουσικών Συνόλων της Εκκλησίας της Ελλάδος, τα οποία...

Η Ιερά Σύνοδος για την εκδημία του μακαριστού Χα­ρι­λά­ου Τα­λι­α­δώ­ρου

Ἡ Ἱ­ε­ρά Σύ­νο­δος τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας τῆς Ἑλ­λά­δος ἐ­πί τῷ θλι­βε­ρῷ ἀγ­γέλ­μα­τι τῆς ἐν Κυ­ρί­ῳ κοι­μή­σε­ως τοῦ ἀ­οι­δί­μου Πρω­το­ψάλ­του Χα­ρι­λά­ου Τα­λι­α­δώ­ρου, τι­μη­θέν­τος ὑ­πό τοῦ Οἰ­κου­με­νι­κοῦ...

Γίνεται προσπάθεια για να ξεριζωθεί ο Χριστός απ’ τις καρδιές μας

Διαδικτυακή νεανική συνάντηση πραγματοποιήθηκε, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας «zoom», του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας, Μητροπολίτου Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ. Κοσμά με τα στελέχη της Ιεράς...

Εκλογές Αρχιερέων – Εξαρχία η Μάλτα – Άρση Καθαιρέσεων

Συνῆλθεν, ὑπό τήν προεδρίαν τῆς Α.Θ. Παναγιότητος τοῦ Πατριάρχου, ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος κατά τό τριήμερον 12-14 Ἰανουαρίου 2021, ἐν τῇ Ἱερᾷ Μονῇ...

Με ρητό και κατηγορηματικό τρόπο αρνούμαστε όποιας μορφής κατηγορία

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΦΩΚΙΔΟΣ Με αφορμή πρόσφατα δημοσιεύματα που είδαν το φως της δημοσιότητος στο διαδίκτυο, σχετικά με την Ιερά Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου Κουτσουριωτίσσης,...

Δημητριάδος Ιγνάτιος: «Αξέχαστος στην μνήμη και στην καρδιά μας ο δικός μας Μπάμπης»

Με βαθειά θλίψη και ειλικρινή ευγνωμοσύνη η Ιερά Μητρόπολη Δημητριάδος πληροφορήθηκε την εκδημία του Μεγάλου Ευεργέτου της Μαγνησίας και της Τοπικής μας Εκκλησίας Χαράλαμπου...

Συναξάρι 15ης Ἰανουαρίου

Μητροπολίτου Φαναρίου Ἀγαθαγγέλου Γενικοῦ Διευθυντοῦ Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος   † Μνήμη τοῦ ὁσίου πατρός ἡμῶν Παύλου τοῦ Θηβαίου.     Ὁ Ὅ­σι­ος Παῦ­λος ὁ Θη­βαῖ­ος ἤ­κμα­σε στά...

Γιατί στην Παλαιά Διαθήκη αναφέρονται εκφράσεις που παρουσιάζουν τον θεό «εκδικητικό»;

του αρχιμ. Ιακώβου Κανάκη Η μελέτη της Παλαιάς Διαθήκης για κάποιον που δεν έχει σημαντικές εισαγωγικές γνώσεις των ιερών βιβλίων χρειάζεται διάκριση. Μπορείς να διαβάσεις...

Συναξάρι 14ης ᾿Ιανουαρίου

  Μητροπολίτου Φαναρίου Ἀγαθαγγέλου Γενικοῦ Διευθυντοῦ Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος † Μνήμη τῶν ἁγίων τριάκοντα ὀκτώ καί ἄλλων Ἀββάδων τῶν ἐν τῷ ὄρει Σινᾷ ἀναιρεθέντων. Ἡ ἱερότητα...

Στενή συνεργασία Π.Ε. Πιερίας με την Ιερά Μητρόπολη Κίτρους προς όφελος της κοινωνίας

Επίσκεψη στο γραφείο της Αντιπεριφερειάρχη Πιερίας πραγματοποίησε, το πρωί της Τρίτης 12 Ιανουαρίου, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Κίτρους, Κατερίνης και Πλαταμώνος κ. Γεώργιος. Κατά τη διάρκεια...

«Το Ωδείο της Ι.Μ. Φθιώτιδος για την κοίμηση του Χαρίλαου Ταλιαδώρου»

Ο Χαρίλαος Ταλιαδώρος, ο άνθρωπος που σημάδεψε την ιστορία της ψαλτικής τέχνης και των αναλογίων όλο τον εικοστό αιώνα, έφυγε από κοντά μας. Πολλοί ήδη...