1. Στό προηγούμενο κήρυγμά μου, ἀδελφοί χριστιανοί, σᾶς εἶπα ὅτι ἡ προσευχή μας πρέπει νά εἶναι ἐκκλησιολογική. Χωρίς, δηλαδή, νά σταματήσετε τήν ἀτομική σας προσευχή, πού κάνετε γιά τά διάφορα προβλήματά σας, ὅμως νά λέτε σ᾽ αὐτήν καί προσευχές καθορισμένες ἀπό τήν Ἐκκλησία μας, ὅπως εἶναι τό «Πιστεύω», τό «Πάτερ ἡμῶν», κάποια στάση τῶν Χαιρετισμῶν, τό τροπάριο «Θεοτόκε Παρθένε» ἤ καί ἄλλες, ὅσες μπορεῖ ὁ καθένας. Σᾶς λέγω ὅμως καί γιά τήν «πεντάλογο προσευχή», πού, ἄν καί μικρή, τά ἔχει ὅλα. Ἔχει ἀκριβῶς πέντε λόγια, γι᾽ αὐτό καί τήν λέμε «πεντάλογο». Εἶναι τό «ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ, ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ». Αὐτή τήν προσευχή μπορεῖτε νά τήν λέτε ὅπου εἶστε, ἤ περπατώντας στόν δρόμο ἤ πλένοντας τά πιάτα ἤ καί ξαπλωμένοι στό κρεββάτι. Ἄν καί εἶναι μικρή ἡ προσευχή αὐτή, ὅμως ἔχει καί τήν ὁμολογία τῆς πίστεως (μέ τό «Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ») καί τήν ἔκφραση μετανοίας ἀπό ἐμᾶς (μέ τό «ἐλέησόν με»).
  2. Στό σημερινό μου κήρυγμα, ἀδελφοί, σάν συνέχεια τοῦ προηγουμένου, θέλω νά σᾶς πῶ καί τό τί θρησκευτικά βιβλία νά διαβάζετε. Ναί! Τό διάβασμα κάποιου βιβλίου εἶναι τροφή γιά τήν ψυχή μας. Καί ὅπως πρέπει νά προσέχουμε, ἄν οἱ τροφές πού τρῶμε ταιριάζουν γιά τόν ὀργανισμό μας, γιατί διαφορετικά θά μᾶς κάνουν ζημιά, τό ἴδιο καί γιά τά θρησκευτικά βιβλία πού διαβάζουμε. Κάτι θρησκευτικά περιοδικά, πού λένε γιά τήν δράση τους καί δημοσιεύουν τίς φωτογραφίες τους στίς ἐκδηλώσεις πού κάνουν, καί πού, ἄν τά στίψεις, δέν θά βγάλεις ἕνα ρακοπότηρο ἀπό τόν λόγο τοῦ Θεοῦ, ἐννοεῖται ὅτι δέν πρέπει νά τά διαβάζετε.Ἔχουμε καί καλάθι ἀχρήστων γιά τέτοια περιοδικά, πού οἱ συγγραφεῖς τους θέλουν νά διαφημίζουν τό «ἐγώ» τους! Κάτι ἄλλα βιβλία, πού λένε ἁπλᾶ τό πῶς θά γίνουμε «καλοί» ἄνθρωποι, πάλι μήν τά διαβάζετε. Δέν εἶναι ἐκκλησιολογικά βιβλία. Γιατί ὁ σκοπός τῆς Ἐκκλησίας μας δέν εἶναι νά κάνει «καλούς» ἀνθρώπους, ἀλλά νά κάνει «θεοφόρους» ἀνθρώπους. Ἁγίους!
  3. Λοιπόν, χριστιανοί μου, γιά νά μήν σᾶς τά πολυλέω, τά βιβλία, πού σᾶς συνιστῶ σάν ἐπίσκοπός σας, ὑπεύθυνος γιά τίς ψυχές σας, νά διαβάζετε, εἶναι ΔΥΟ κατά τό περιεχόμενό τους:Τό πρῶτον εἶναι ἡ ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ. Ἡ Παλαιά Διαθήκη καί ἡ Καινή Διαθήκη. Τό βιβλίο αὐτό ἔχει τήν θέση του πάνω στήν Ἁγία Τράπεζα. Τό δύσκολο ὅμως εἶναι ὅτι τό θεῖο καί ἱερό αυτό βιβλίο, ἡ Ἁγία Γραφή, εἶναι γραμμένη σέ γλώσσα τῆς ἐποχῆς ἐκείνης, ἀκατάληπτη γιά μᾶς σήμερα. Γι᾽ αὐτό, γιά νά μελετήσετε τήν Ἁγία Γραφή, καταλαβαίνοντάς την ἀπόλυτα στήν ἔκφραση, νά πάρετε ἀπό τό βιβλιοπωλεῖο «Βιβλική Ἑταιρεία» τήν Ἁγία Γραφή. Νά πάρετε μάλιστα τήν ἔκδοση πού ἔχει δυνατό ἐξώφυλλο καί μεγάλα γράμματα, γιά νά μή δυσκολεύεστε. Ἀξίζει νά πληρώσετε κάτι παραπάνω γιά τόν λόγο τοῦ Θεοῦ. Ἡ μετάφραση αὐτή εἶναι ἔργο εἰδικῶν Ὀρθοδόξων Καθηγητῶν Πανεπιστημίου καί εἶναι ἐγκεκριμένη ἀπό τήν Ἱερά Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας μας.
  4. Τό ἄλλο ἐκκλησιολογικό βιβλίο πού σᾶς συνιστῶ, ἀγαπητοί μου, εἶναι ἡ Σειρά Ἱερά Συναξάρια, οἱ Βίοι τῶν Ἁγίων τῆς Ἐκκλησίας μας. Λέγονται «Συναξάρια», ἐπειδή παλαιότερα αὐτά, οἱ Βίοι τῶν Ἁγίων, ἦταν τό κήρυγμα τῶν ἱερῶν «συνάξεων», τῶν συναθροίσεων δηλαδή τῆς Ἐκκλησίας μας γιά κήρυγμα. Κυκλοφοροῦν ἀπό παλαιά διάφορες Σειρές. Ἡ καλύτερη, κατά τήν γνώμη μου, Σειρά εἶναι ὁ «Νέος Συναξαριστής τς ρθοδόξου κκλησίας» (ἔκδοσις «ΙΝΔΙΚΤΟΣ»).
  5. Ἀλλά ἐπειδή, χριστιανοί μου, ξέρω ὅτι δέν ἔχετε χρόνο γιά νά διαβάζετε κάθε μέρα τόν βίο τοῦ ἑορταζομένου ἁγίου, σᾶς συνιστῶ νά διαβάζετε, σιγά-σιγά, ὅσο μπορεῖτε κάθε φορά, τά βιβλία πού περιέχουν μέ ἁπλότητα, ὄχι μόνο τόν βίο τοῦ ἁγίων, ἀλλά μαζί μέ αὐτόν καί τήν διδασκαλία τῆς Ὀρθόδοξης πίστης μας. Ὡς τέτοια βιβλία, τά καλύτερα ἀπ᾽ ὅλα ὅσα γνωρίζω, εἶναι τά βιβλία τῶν ἁγίων, πατρός Πορφυρίου, πατρός Ἰακώβου καί πατρός Παϊσίου. Στά βιβλία αὐτά, ὅπως σᾶς εἶπα, περιέχεται ὄχι μόνο ἡ ἁγία τους ζωή, ἀλλά καί τά ἅγια λόγια τους, τά ἀναφερόμενα στήν πίστη μας. Καί ὄχι μόνο στήν πίστη μας («δογματική διδασκαλία», λέγεται αὐτό) ἀναφέρονται τά βιβλία αὐτά, ἀλλά καί στήν ἠθική ζωή, πού πρέπει νά ζοῦν οἱ χριστιανοί («ἠθική διδασκαλία», λέγεται αὐτό). Ἐκεῖνο δέ τό πεντάτομο ἔργο τοῦ πατρός Παϊσίου εἶναι τό Γεροντικό τοῦ αἰῶνος μας! Ἔχει ὅλα τά σχετικά μέ τήν πίστη μας καί τήν ἠθική ζωή τῶν χριστιανῶν. Ἔτσι λοιπόν μέ τήν ἀνάγνωση τῶν Συναξαρίων τῶν ἁγίων αὐτῶν καί ἄλλων παρομοίων, μαθαίνουμε καί τήν πίστη μας.

Αὐτά, ἀγαπητοί μου χριστιανοί. Τέλος, σᾶς λέγω μέ πολλή εἰλικρίνεια ὅτι θά μοῦ δίνει μεγάλη χαρά τό νά γνωρίζω, ὅτι οἱ χριστιανοί τῆς Ἱερᾶς Μητρόπολης πού ὑπηρετῶ, ὄχι μόνο προσεύχονται, ἀλλά καί διαβάζουν τόν λόγο τοῦ Θεοῦ. Ἐκκλησιολογική ὅμως προσευχή καί ἐκκλησιολογικό διάβασμα, ὅπως τά εἴπαμε.

Ἡ Παναγία μας εὔχομαι νά σᾶς εὐλογεῖ καί νά σᾶς φυλάγει ἀπό κάθε κακό.

Μέ πολλές εὐχές,

† Ὁ Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως Ἰερεμίας

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο info@poimin.gr άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Τον Μητροπολίτη Σύρου επισκέφθηκε ο νέος Περιφερειακός Διευθυντής Ν. Αιγαίου

Συνοδευόμενος από την Πύραρχο κα Αναστασία Μαγκλάρα, Διοικήτρια των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Ν. Κυκλάδων, ο νέος Περιφερειακός Διευθυντής των Υπηρεσιών Ν. Αιγαίου Αρχιπύραρχος κ. Παν....

Στον Μητροπολίτη Δημητριάδος ο νέος Διοικητής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Βόλου

Εθιμοτυπική επίσκεψη στον Σεβ. Μητροπολίτης κ. Ιγνάτιο, στο Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλίας, πραγματοποίησε σήμερα ο νέος Διοικητής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Βόλου Αντιπύραρχος Ευάγγελος Λιακόπουλος, συνοδευόμενος...

Καλλινίκου τοῦ μακαριστοῦ καί ἀοιδίμου Μητροπολίτου Πειραιῶς καί Φαλήρου αἰωνία ἡ μνήμη!

Μετά βαθυτάτης συγκινήσεως, ἐπί τῇ συμπληρώσει ἔτους ἀπό τῆς πρός Κύριον ἐκδημίας τοῦ σεπτοῦ Μητροπολίτου πρώην Πειραιῶς κυροῦ Καλλινίκου, τοῦ ἀγαπητοῦ Γέροντος καί Πατρός,...

«Με τη μνημόνευση οι ψυχές των προσφιλών μας ανθρώπων βρίσκουν ανάπαυση στη Βασιλεία του Θεού»

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας Καλαβρύτων και Αιγιαλείας, κ. Ιερώνυμος, όπως καθιέρωσε από πέρυσι, από τον πρώτο χρόνο της Αρχιερατείας του, το Σάββατο 20...

Συναξάρι 26ης Φεβρουαρίου

Μητροπολίτου Φαναρίου Ἀγαθαγγέλου Γενικοῦ Διευθυντοῦ τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος    † Μνήμη τοῦ ἐν ἁγίοις πατρός ἡμῶν Πορφυρίου, ἐπισκόπου Γάζης. Ὁ Ἅ­γι­ος Πορ­φύ­ρι­ος ἐγεννήθηκε...

Ευχαριστήριο Ι.Μ. Άρτης προς ΕΟΔΥ-ΚΟΜΥ Άρτας

Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Ἄρτης ἐκφράζει τήν εὐγνωμοσύνη της, πρός τόν ΕΟΔΥ-ΚΟΜΥ Ἄρτας, γιά τήν διενέργεια, στό προσωπικό, τῶν Γραφείων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, προληπτικῆς ἐξέτασης...

Πού εξαφανίστηκε η Ιεραρχία; Αρχιερείς άνευ χαρτοφυλακίου…

Του Στρατή Μαζίδη Ελάχιστοι αρχιερείς ακούγονται πια. Κανείς δεν θέτει πλέον το ερώτημα, γιατί να είναι κλειστοί οι ιεροί ναοί, αντί να λειτουργούν με μέτρα,...

Το κόκκινο γράμμα

π.Στρατής Μαμάκος Τα πάντα έξω κάτασπρα!! Ολονυκτίς ο ουρανός πασπάλιζε με χιόνι το μικρό χωριό  με περίσσιο πάθος. Ντριιν ντρααν νρτουουν χτυπούσε το σιδερένιο ξυπνητήρι. Λες...

Έκλεισε με επιτυχία η αυλαία των εκδηλώσεων «Φώτια 2021» που διοργάνωσε η I.M. Κίτρους

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκαν και φέτος οι εκδηλώσεις της Ιεράς Μητροπόλεως Κίτρους, Κατερίνης και Πλαταμώνος «Φώτια» με θέμα «Ματωμένα ράσα του ’21 στην...

Ανακοίνωση Μητροπόλεως Μαντινείας περί Πεντηκοστιανών

Γίνεται γνωστό στό Ὀρθόδοξο πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας μας, ὅτι σέ περιοχές τῆς Μητροπόλεώς μας και τοῦ Νομοῦ μας διενεμήθη διαφημιστικό ἔντυπο γιά τήν Ἐφημερίδα...

Ανακοίνωση Ιεράς Μητροπόλεως Φθιώτιδος

Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως Φθιώτιδος σας ενημερώνουμε ότι ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Φθιώτιδος κ. Συμεών σε όλα τα διαγνωστικά τεστ (rapid test και μοριακά RT-PCR)...

Συναξάρι 25ης Φεβρουαρίου

Μητροπολίτου Φαναρίου Ἀγαθαγγέλου Γενικοῦ Διευθυντοῦ τῆς Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος   † Μνήμη τοῦ ἐν ἁγίοις πατρός ἡμῶν Ταρασίου, ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως. Ὁ Ἅ­γι­ος Τα­ρά­σι­ος ἐγεννήθηκε, ἀνατράφηκε...

Τον Μητροπολίτη Σύρου επεσκέφθη ο νέος Αστυνομικός Διευθυντής της Περιφέρειας

Τον Σεβασμιώτατο κ. Δωρόθεο Β΄ επεσκέφθη εθιμοτυπικά ο νέος Αστυνομικός Διευθυντής της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Υποστράτηγος κ. Εμμανουήλ Δουρβετάκη, με τον οποίο συζήτησαν αμοιβαίου...

Δοξολογία για την απελευθέρωση της πόλεως της Παραμυθιάς

Την Τρίτη 23 Φεβρουαρίου 2021, εις τον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Δονάτου Παραμυθιάς, τελέσθηκε η Δοξολογία για την απελευθέρωση της πόλεως της Παραμυθιάς   χοροστατούντος...

Ανακοίνωση Ιεράς Μητροπόλεως Μονεμβασίας και Σπάρτης

Μετά την μετάθεση δια λόγους οικογενειακούς του εφημερίου Καλογωνιάς π. Γεωργίου Σκοπαράντζου, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ.κ. Ευστάθιος διόρισε στην κενωθείσα θέση τον αιδεσιμολ....