1. Στό προηγούμενο κήρυγμά μου, ἀδελφοί χριστιανοί, σᾶς εἶπα ὅτι ἡ προσευχή μας πρέπει νά εἶναι ἐκκλησιολογική. Χωρίς, δηλαδή, νά σταματήσετε τήν ἀτομική σας προσευχή, πού κάνετε γιά τά διάφορα προβλήματά σας, ὅμως νά λέτε σ᾽ αὐτήν καί προσευχές καθορισμένες ἀπό τήν Ἐκκλησία μας, ὅπως εἶναι τό «Πιστεύω», τό «Πάτερ ἡμῶν», κάποια στάση τῶν Χαιρετισμῶν, τό τροπάριο «Θεοτόκε Παρθένε» ἤ καί ἄλλες, ὅσες μπορεῖ ὁ καθένας. Σᾶς λέγω ὅμως καί γιά τήν «πεντάλογο προσευχή», πού, ἄν καί μικρή, τά ἔχει ὅλα. Ἔχει ἀκριβῶς πέντε λόγια, γι᾽ αὐτό καί τήν λέμε «πεντάλογο». Εἶναι τό «ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ, ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ». Αὐτή τήν προσευχή μπορεῖτε νά τήν λέτε ὅπου εἶστε, ἤ περπατώντας στόν δρόμο ἤ πλένοντας τά πιάτα ἤ καί ξαπλωμένοι στό κρεββάτι. Ἄν καί εἶναι μικρή ἡ προσευχή αὐτή, ὅμως ἔχει καί τήν ὁμολογία τῆς πίστεως (μέ τό «Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ») καί τήν ἔκφραση μετανοίας ἀπό ἐμᾶς (μέ τό «ἐλέησόν με»).
  2. Στό σημερινό μου κήρυγμα, ἀδελφοί, σάν συνέχεια τοῦ προηγουμένου, θέλω νά σᾶς πῶ καί τό τί θρησκευτικά βιβλία νά διαβάζετε. Ναί! Τό διάβασμα κάποιου βιβλίου εἶναι τροφή γιά τήν ψυχή μας. Καί ὅπως πρέπει νά προσέχουμε, ἄν οἱ τροφές πού τρῶμε ταιριάζουν γιά τόν ὀργανισμό μας, γιατί διαφορετικά θά μᾶς κάνουν ζημιά, τό ἴδιο καί γιά τά θρησκευτικά βιβλία πού διαβάζουμε. Κάτι θρησκευτικά περιοδικά, πού λένε γιά τήν δράση τους καί δημοσιεύουν τίς φωτογραφίες τους στίς ἐκδηλώσεις πού κάνουν, καί πού, ἄν τά στίψεις, δέν θά βγάλεις ἕνα ρακοπότηρο ἀπό τόν λόγο τοῦ Θεοῦ, ἐννοεῖται ὅτι δέν πρέπει νά τά διαβάζετε.Ἔχουμε καί καλάθι ἀχρήστων γιά τέτοια περιοδικά, πού οἱ συγγραφεῖς τους θέλουν νά διαφημίζουν τό «ἐγώ» τους! Κάτι ἄλλα βιβλία, πού λένε ἁπλᾶ τό πῶς θά γίνουμε «καλοί» ἄνθρωποι, πάλι μήν τά διαβάζετε. Δέν εἶναι ἐκκλησιολογικά βιβλία. Γιατί ὁ σκοπός τῆς Ἐκκλησίας μας δέν εἶναι νά κάνει «καλούς» ἀνθρώπους, ἀλλά νά κάνει «θεοφόρους» ἀνθρώπους. Ἁγίους!
  3. Λοιπόν, χριστιανοί μου, γιά νά μήν σᾶς τά πολυλέω, τά βιβλία, πού σᾶς συνιστῶ σάν ἐπίσκοπός σας, ὑπεύθυνος γιά τίς ψυχές σας, νά διαβάζετε, εἶναι ΔΥΟ κατά τό περιεχόμενό τους:Τό πρῶτον εἶναι ἡ ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ. Ἡ Παλαιά Διαθήκη καί ἡ Καινή Διαθήκη. Τό βιβλίο αὐτό ἔχει τήν θέση του πάνω στήν Ἁγία Τράπεζα. Τό δύσκολο ὅμως εἶναι ὅτι τό θεῖο καί ἱερό αυτό βιβλίο, ἡ Ἁγία Γραφή, εἶναι γραμμένη σέ γλώσσα τῆς ἐποχῆς ἐκείνης, ἀκατάληπτη γιά μᾶς σήμερα. Γι᾽ αὐτό, γιά νά μελετήσετε τήν Ἁγία Γραφή, καταλαβαίνοντάς την ἀπόλυτα στήν ἔκφραση, νά πάρετε ἀπό τό βιβλιοπωλεῖο «Βιβλική Ἑταιρεία» τήν Ἁγία Γραφή. Νά πάρετε μάλιστα τήν ἔκδοση πού ἔχει δυνατό ἐξώφυλλο καί μεγάλα γράμματα, γιά νά μή δυσκολεύεστε. Ἀξίζει νά πληρώσετε κάτι παραπάνω γιά τόν λόγο τοῦ Θεοῦ. Ἡ μετάφραση αὐτή εἶναι ἔργο εἰδικῶν Ὀρθοδόξων Καθηγητῶν Πανεπιστημίου καί εἶναι ἐγκεκριμένη ἀπό τήν Ἱερά Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας μας.
  4. Τό ἄλλο ἐκκλησιολογικό βιβλίο πού σᾶς συνιστῶ, ἀγαπητοί μου, εἶναι ἡ Σειρά Ἱερά Συναξάρια, οἱ Βίοι τῶν Ἁγίων τῆς Ἐκκλησίας μας. Λέγονται «Συναξάρια», ἐπειδή παλαιότερα αὐτά, οἱ Βίοι τῶν Ἁγίων, ἦταν τό κήρυγμα τῶν ἱερῶν «συνάξεων», τῶν συναθροίσεων δηλαδή τῆς Ἐκκλησίας μας γιά κήρυγμα. Κυκλοφοροῦν ἀπό παλαιά διάφορες Σειρές. Ἡ καλύτερη, κατά τήν γνώμη μου, Σειρά εἶναι ὁ «Νέος Συναξαριστής τς ρθοδόξου κκλησίας» (ἔκδοσις «ΙΝΔΙΚΤΟΣ»).
  5. Ἀλλά ἐπειδή, χριστιανοί μου, ξέρω ὅτι δέν ἔχετε χρόνο γιά νά διαβάζετε κάθε μέρα τόν βίο τοῦ ἑορταζομένου ἁγίου, σᾶς συνιστῶ νά διαβάζετε, σιγά-σιγά, ὅσο μπορεῖτε κάθε φορά, τά βιβλία πού περιέχουν μέ ἁπλότητα, ὄχι μόνο τόν βίο τοῦ ἁγίων, ἀλλά μαζί μέ αὐτόν καί τήν διδασκαλία τῆς Ὀρθόδοξης πίστης μας. Ὡς τέτοια βιβλία, τά καλύτερα ἀπ᾽ ὅλα ὅσα γνωρίζω, εἶναι τά βιβλία τῶν ἁγίων, πατρός Πορφυρίου, πατρός Ἰακώβου καί πατρός Παϊσίου. Στά βιβλία αὐτά, ὅπως σᾶς εἶπα, περιέχεται ὄχι μόνο ἡ ἁγία τους ζωή, ἀλλά καί τά ἅγια λόγια τους, τά ἀναφερόμενα στήν πίστη μας. Καί ὄχι μόνο στήν πίστη μας («δογματική διδασκαλία», λέγεται αὐτό) ἀναφέρονται τά βιβλία αὐτά, ἀλλά καί στήν ἠθική ζωή, πού πρέπει νά ζοῦν οἱ χριστιανοί («ἠθική διδασκαλία», λέγεται αὐτό). Ἐκεῖνο δέ τό πεντάτομο ἔργο τοῦ πατρός Παϊσίου εἶναι τό Γεροντικό τοῦ αἰῶνος μας! Ἔχει ὅλα τά σχετικά μέ τήν πίστη μας καί τήν ἠθική ζωή τῶν χριστιανῶν. Ἔτσι λοιπόν μέ τήν ἀνάγνωση τῶν Συναξαρίων τῶν ἁγίων αὐτῶν καί ἄλλων παρομοίων, μαθαίνουμε καί τήν πίστη μας.

Αὐτά, ἀγαπητοί μου χριστιανοί. Τέλος, σᾶς λέγω μέ πολλή εἰλικρίνεια ὅτι θά μοῦ δίνει μεγάλη χαρά τό νά γνωρίζω, ὅτι οἱ χριστιανοί τῆς Ἱερᾶς Μητρόπολης πού ὑπηρετῶ, ὄχι μόνο προσεύχονται, ἀλλά καί διαβάζουν τόν λόγο τοῦ Θεοῦ. Ἐκκλησιολογική ὅμως προσευχή καί ἐκκλησιολογικό διάβασμα, ὅπως τά εἴπαμε.

Ἡ Παναγία μας εὔχομαι νά σᾶς εὐλογεῖ καί νά σᾶς φυλάγει ἀπό κάθε κακό.

Μέ πολλές εὐχές,

† Ὁ Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως Ἰερεμίας

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο info@poimin.gr άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Τα ονομαστήριά του εόρτασε ο Μητροπολίτης Σεβαστείας κ. Σεραφείμ

Σε χαρμόσυνο και πανηγυρικό κλίμα εορτάστηκε στο Σύδνεϋ η μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Σεραφείμ, Επισκόπου Φαναρίου, ημέρα κατα την οποία άγει τα ονομαστήριά του...

Πρέπει να κατανοηθεί άμεσα η ανάγκη να ανοίξουν οι Ναοί

Στην αξία της αιμοδοσίας ως ουσιαστικής βοήθειας άνευ ανταλλάγματος στον συνάνθρωπο και ως κορυφαίας εκφράσεως του εθελοντισμού για συνεισφορά στο κοινωνικό σύνολο, αναφέρθηκε ο...

Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός: Ο μεγάλος Θεολόγος και Υμνογράφος της Εκκλησίας

ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου - Καθηγητού Οι μεγάλοι Πατέρες της Εκκλησίας μας έβαλαν τη δική τους σφραγίδα ο καθένας στη διατύπωση της  αποκαλυμμένης και σώζουσας...

Προς ενημέρωση του πιστού Λαού του Θεού

Ελάβαμε αναφορά του Σωματείου Καταστηματαρχών Εστίασης -  Αναψυχής και Ψυχαγωγίας της Πόλεώς μας, στην οποία εκφράζεται έντονη η διαμαρτυρία και η αγανάκτηση των μελών...

Ονομαστήρια Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιώς Σεραφείμ

Με την δέουσα Εκκλησιαστική λαμπρότητα, τάξη και Ιεροπρέπεια και σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται από τις αρμόδιες υγειονομικές αρχές για την καταπολέμηση της πανδημίας,...

Κεκλεισμένων των θυρών πανηγύρισε η Ιερά Μονή Αγίας Βαρβάρας Σύρου

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Σύρου κ. Δωρόθεος Β΄ ιερούργησε σήμερα το πρωί, κεκλεισμένων των θυρών, στο Καθολικό της Ιεράς Μονής Αγίας Βαρβάρας Σύρου, με την...

Η εορτή της Αγίας Βαρβάρας στον Ι.Ν Καλογωνιάς Σπάρτης

Τη μνήμη της μεγαλομάρτυρος Αγίας Βαρβάρας τίμησε την Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου 2020 η Εκκλησία μας και στην Καλογωνιά Σπάρτης πανηγύρισε ο φερώνυμος Ιερός Ναός,...

Δήλωσις Συμπαραστάσεως

Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Κυθήρων καί Ἀντικυθήρων, ἀνήκουσα στήν Ὀρθόδοξη Καθολική Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος ἐκφράζει τήν βαθειά ἀνησυχία της γιά τούς ἀδελφούς μας Ὀρθοδόξους Χριστιανούς...

Βόλος: Λιτή η φετινή πανήγυρις του Πολιούχου Αγίου Νικολάου

Την μνήμη του Πολιούχου μας Αγίου Νικολάου ετοιμάζονται να εορτάσουν ο Βόλος και σύμπασα η Τοπική μας Εκκλησία, το Σαββατοκύριακο 5-6/12, με επίκεντρο τον...

Ο Άγιος Ιερομάρτυς Σεραφείμ, αρχιεπίσκοπος Φαναρίου και Νεοχωρίου

῾῾Ως φαεινόν σε φωστῆρα, Πάτερ Σεραφείμ, γινώσκομεν καί ἱεράρχην θεῖον τῆς σεπτῆς ᾽Εκκλησίας...᾽   α. Τρεῖς πολύ μεγάλες προσωπικότητες ἑορτάζει σήμερα ἡ ᾽Εκκλησία μας. Τρεῖς ἁγίους...

Ὅταν ἔκλειναν τὶς ἐκκλησίες…

Ἤθελαν νὰ κλείσουν τὶς ἐκκλησίες. Νὰ ξεριζώσουν τὴν πίστη ἀπὸ τὴν ψυχὴ τοῦ λαοῦ. Ὄχι ὅμως μὲ κάποιον φανερὸ καὶ αἱματηρὸ διω­γμό, ὅπως παλαιότερα,...

Δημητριάδος Ιγνάτιος: «Να βρεθεί η χρυσή τομή για τα Χριστούγεννα»

Συνέντευξη στο TRT και στον δημοσιογράφο Σωτήρη Πολύζο παραχώρησε σήμερα ο Σεβ. Μητροπολίτης Δημητριάδος κ. Ιγνάτιος. Ο Σεβασμιώτατος τόνισε ότι «αυτό που ζούμε είναι...

Βαρβάραν την Αγίαν τιμήσωμεν

Μητροπολίτου Φαναρίου Ἀγαθαγγέλου Γενικοῦ Διευθυντοῦ Ἀποστολικῆς Διακονίας τῆς Ἐκκλησίας αῆς Ἑλλάδος Ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ καυχᾶται δίκαια σήμερα, διότι ἑορτάζει τή μνήμη τῆς λαοφιλοῦς Ἁγίας Ἐνδόξου Μεγαλο-μάρτυρος...

Oνομαστήριά Σεβ. Μητροπολίτη πρώην Καλαβρύτων και Αιγιαλείας

Την ερχόμενη Δευτέρα, 7η Δεκεμβρίου, ημέρα κατά την οποία η Εκκλησία μας τιμά την ιερά μνήμη του Αγίου Αμβροσίου, Επισκόπου Μεδιολάνων, εορτάζει τα ονομαστήριά...

Η Χίος ετίμησε τον Ιατρό Άγιο Αγγέλη

Μέ τήν Χάρη, τήν εὐλογία καί τήν βοήθεια τοῦ Θεοῦ ἡ Ἱερά Μητρόπολις Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν ἐτίμησε τήν 3ην Δεκεμβρίου 2020 τήν μνήμη...