Την E΄ Κυριακή των Νηστειών 18 Απριλίου ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμων λειτούργησε και κήρυξε το θείο λόγο στον υπό κατασκευή Ιερό Ναό του Αγίου Λουκά του Ιατρού στην Ιερά Μονή Παναγίας Δοβρά Βεροίας.

H Ακολουθία τελέστηκε τηρουμένων όλων των προβλεπόμενων περιοριστικών μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας, ενώ μεταδόθηκε απευθείας στην ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως, στην αντίστοιχη σελίδα στο Facebook και στον ραδιοφωνικό σταθμό «Παύλειος Λόγος 90.2 FM».

Στην Ιερά Ακολουθία έψαλαν ο Πρωτοψάλτης του Ιερού Προσκυνηματικού Ναού του Αγίου Αντωνίου Βεροίας κ. Ιορδάνης Κουτσιμανής και ο κ. Βασίλειος Μαυράγκανος.

Ο Σεβασμιώτατος στην ομιλία του ανέφερε μεταξύ άλλων: «Οὐκ οἴδατε τί αἰτεῖσθε». Μέ μία αὐστηρή παρατήρηση ἀπα­ντᾶ ὁ Χριστός στήν παράκληση δύο ἀγαπημένων μαθητῶν του, τοῦ Ἰακώβου καί τοῦ Ἰωάννη. Ἐκεῖνος τούς προετοιμάζει γιά ὅσα ἐπρόκειτο νά συμβοῦν τίς ἑπό­μενες ἡμέρες, γιά ὅσα ἐπρόκειτο νά ὑπομείνει γιά χάρη τῶν ἀνθρώ­πων, γιά τό Πάθος καί τή σταυρική του θυσία, καί ἐκεῖνοι σκέφτονται τό δικό τους μέλλον. Καί ἄς μήν νομίσουμε ὅτι ἦταν ἀνώδυνο γιά τόν Χριστό νά ὑπομείνει ὅλα αὐτά πού περιγράφει, ἐπειδή ἦταν Θεός. Οἱ ἁμαρτίες τῶν ἀνθρώπων, ἡ ἀγνωμοσύνη τους, ἡ προδοσία τοῦ μαθητοῦ του, τά ὁποῖα γνωρίζει ἤδη ὁ Χριστός καί ἐκφράζονται στήν ἐναγώνια προσευχή του καί στόν ἱδρώτα του πού ρέει «ὡσεί θρόμβοι αἵματος» στόν κῆπο τῆς Γεθσημανῆ, λίγο πρίν ἀπό τή σύλ­ληψή του, δείχνουν ὅτι ὁ Χριστός αἰσθάνεται τό βάρος τοῦ ἔργου πού εἶχε ἀναλάβει. Καί ἐνῶ προσπαθεῖ νά κάνει τούς μαθητές του μετό­χους τῆς δοκιμα­σίας του γιά τή σωτηρία τους καί τή σωτηρία τῶν ἀνθρώπων, αὐτοί προσπαθοῦν νά διασφαλίσουν αὐτό πού νομίζουν ὅτι εἶναι τό συμφέρον τους.

«Οὐκ οἴδατε τί αἰτεῖσθε», εἶναι ἡ ἀπάντηση τοῦ Χριστοῦ στό αἴτημα τῶν μαθητῶν του νά καθίσουν δεξιά καί ἀριστερά του, ὅταν θά ἔρθει στή δόξα του. Δέν γνωρίζετε τί ζητᾶτε. Δέν ἔχετε συναίσθηση τί ζητᾶτε. Νομίζετε ὅτι αὐτό γιά τό ὁποῖο μέ παρακαλεῖτε εἶναι σπου­δαῖο καί σημαντικό καί ἀποδει­κνύ­ετε ὅτι δέν ἔχετε κατανοήσει ὅσα μέ ἀκούσατε νά σᾶς διδάσκω ἐπί τρία χρόνια. Τί ζητᾶτε, λοιπόν;

«Οὐκ οἴδατε τί αἰτεῖσθε», μπορεῖ νά εἶναι ἡ ἀπάντηση τοῦ Χριστοῦ κάποιες φορές καί στίς δικές μας προσευχές. Γιατί καί ἐμεῖς μπορεῖ νά ἔχουμε τήν ἐντύπωση ὅτι τοῦ ζητοῦμε κάτι πολύ σημαντικό, κάτι πού ἔχουμε μεγάλη ἀνάγκη, κάτι πού τό ἐπιθυμοῦμε πολύ, ὅμως τελι­κά μπορεῖ νά μήν εἶναι οὔτε ὠφέλιμο οὔτε χρήσιμο οὔτε ἀνα­γκαῖο γιά τήν ψυχή μας καί γιά τή ζωή μας. Μπορεῖ νά εἶναι ἴσως καί ἐμπόδιο γιά κάποια εὐλογία πού μᾶς ἐπιφυλάσσει ὁ Θεός ἤ ἀκόμη καί γιά τή σωτηρία μας. Καί ὅμως ἐμεῖς ἐπιμένουμε νά τό ζητοῦμε, χωρίς νά ὑπολογίζουμε τί θά πρέ­πει πραγματικά νά ζητοῦμε ἀπό τόν Θεό. Χωρίς νά ὑπολογίζουμε ὅτι ἡ σιωπή του στίς προσευχές μας μπορεῖ νά εἶναι μία ἀπάντηση σάν αὐτή πού ἔδωσε στούς μαθητές του. «Οὐκ οἴδατε τί αἰτεῖσθε».

Ὁ Χριστός ἀπαντᾶ μέ τόν τρόπο αὐτό, ὄχι γιατί δέν μᾶς ἀγαπᾶ καί δέν θέλει νά ἱκανοποιήσει τό αἴτη­μά μας, ἀλλά γιατί θέλει νά μᾶς διδάξει τί θά πρέπει νά τοῦ ζητοῦ­με, ποιές θά πρέπει νά εἶναι οἱ προτεραιότητες τῆς ζωῆς μας καί τῆς προσευχῆς μας.

Καί μπορεῖ νά μᾶς ὑποσχέθηκε ὅτι «πάντα, ὅσα ἄν αἰτήσησθε ἐν τῇ προσευχῇ πιστεύοντες, λήψεσθε», δέν παρέλειψε ὅμως νά μᾶς διδάξει νά ζητοῦμε πρῶτα τή βασιλεία τοῦ Θεοῦ, καί Ἐκεῖνος θά μᾶς δώσει ὅλα τά ὑπόλοιπα, καθώς γνωρίζει τί ἔχουμε ἀνάγκη. «Ζητεῖτε πρῶ­τον τήν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ … καί ταῦτα πάντα προστεθήσεται ὑμῖν».

Ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ εἶναι τό μεῖ­ζον, καί γι᾽ αὐτό ὁ Χριστός μᾶς διδά­σκει ὅτι πρέπει νά εἶναι τό πρῶ­το αἴτημά μας πρός τόν Θεό, καθώς ἄλλωστε γιά νά τό ἐπιτύ­χουμε, χρειαζόμεθα ὁπωσδήποτε τή βοήθειά του. Καί εἶναι ἀνάγκη νά τό ζητοῦμε, γιατί, ὅπως λέγει ὁ Χριστός, τίποτε δέν ὠφελεῖ τόν ἄνθρωπο, ἄν κερδίσει «τόν κόσμον ὅλον καί ζημιωθῇ τήν ψυχήν αὐ­τοῦ», ἡ ὁποία σώζεται μόνο, ὅταν βρίσκεται στή βασιλεία τοῦ Θεοῦ.

Αὐτή τή βασιλεία τοῦ Θεοῦ ὁρίζει, ἄλλωστε, ὁ Χριστός ὡς ἕνα ἀπό τά πρῶτα αἰτήματα τῆς προσευχῆς πού μᾶς παρέδωσε, τῆς Κυριακῆς δηλαδή προ­­σευχῆς. «Ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου ὡς ἐν οὐρανῷ καί ἐπί τῆς γῆς».

Καί ὅταν ἔρθει ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ στή ζωή μας, στό περιβάλλον μας, στόν κόσμο μας, τότε γεμίζει τόσο πολύ τήν ψυχή τοῦ ἀνθρώ­που, ὥστε δέν αἰσθάνεται ὅτι τοῦ λείπει κάτι· τότε ὁ ἄνθρωπος δέν αἰσθάνεται ὅτι ἔχει κάποια ἔλλεψη ἤ κάποια ἐπιθυμία, γιατί εἶναι ὑπερ­πλήρης ἀπό τήν παρουσία τοῦ Θεοῦ, γιατί ζεῖ αὐτό πού ὑποσχέ­θηκε ὁ Χριστός σέ ὅσους ζητοῦν τή βασιλεία του, ὅτι «ταῦτα πάντα προστεθήσεται ὑμῖν».

Καί τό βλέπουμε αὐτό στή ζωή τῶν ἁγίων μας. Τό βλέπουμε καί στή ζωή τῆς ἑορταζομένης σήμερα μεγάλης ὁσίας τῆς Ἐκκλησίας μας, τῆς ὁσίας Μαρίας τῆς Αἰγυπτίας, ἡ ὁποία ἔζησε ἐν μετανοίᾳ ἐπί 47 χρόνια στήν ἔρημο, χωρίς νά ἔχει ἀπολύτως τίποτε, ἀλλά καί χωρίς νά ἐπιθυμεῖ τίποτε, γιατί ἀγωνι­ζόταν γιά τή βασιλεία τοῦ Θεοῦ καί τήν ζοῦσε μέσα ἀπό αὐτόν τόν ἀγώ­να τῆς μετανοίας καί τῆς καθάρ­σεως, μέσα ἀπό τή χάρη τοῦ Θεοῦ πού τήν ἐνίσχυε στόν ἀγώνα της, μέσα ἀπό τήν πρόγευση τῆς αἰωνίου ζωῆς καί μακαριότητος.

Ἡ σημερινή ἀπάντηση τοῦ Χρι­στοῦ στούς μαθητές του ἄς κάνει καί ἐμᾶς νά ἐξετάσουμε τόν ἑαυτό μας τί ζητᾶ ἀπό τόν Θεό καί νά ἱεραρχήσουμε τά αἰτήματά μας, θέτοντας ὡς πρῶτο αἴτημα νά μᾶς ἀξιώσει τῆς βασιλείας του.

Αὐτήν τή βασιλεία εὐχόμεθα καί προσευχό­μεθα νά ἀπολαμβάνει καί ὁ ἀδελ­φός μας Ἀπόστολος, τοῦ ὁποίου τελοῦμε σήμερα τό ἐτήσιο μνημό­συνο. Καί τό ἐλπίζουμε καί τό εὐχό­μεθα, διότι ὁ Χριστός τόν ἀγά­πησε, ἀγάπησε τήν εὐγενῆ ψυχή του, καί τόν πῆρε κοντά του νωρίς, πολύ πρόωρα θά λέγαμε γιά τά δικά μας δεδομένα. Ὅμως δέν τό ἔκανε γιά νά λυπήσει καί νά θλίψει τά ἀγαπημένα του πρόσωπα, τούς γονεῖς καί τούς οἰκείους του, ἀλλά γιά νά τοῦ χαρίσει τή δική του χαρά καί εὐφροσύνη, ἡ ὁποία ὑπερβαίνει κάθε ἀνθρώπινη καί κοσμική χαρά. Ἡ ἐλπίδα αὐτή μαζί μέ τήν προσευ­χή μας θά πρέπει νά παρηγορεῖ τή ψυχή μας, πού εἶναι φυσικό νά αἰσθάνεται τόν πόνο τοῦ ἀποχωρι­σμοῦ, καί ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ εὔχο­μαι νά τόν ἁπαλύνει μέ τή χάρη του. Ἄλλωστε, ἄν σκεφθοῦμε ὅτι ὁ Ἀπόστολος λόγω τῆς ἁπλότητός του καί τῆς καθαρότητός του βρίσκεται ὡς ἄγγελος κοντά στόν Θεό, αὐτό καί μόνο μᾶς ἀναπαύει, διότι ἔχουμε ἕναν πρέσβη στόν οὐρανό πού πρεσβεύει καί γιά τήν οἰκογένειά του καί γιά ὅλους μας.

ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

Γίνετε συνοδοιπόροι μας στην γνώση και την ενημέρωση. Στείλτε στο info@poimin.gr άρθρα, φωτογραφίες, βίντεο ή κάτι που πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε τόσο με εμάς όσο και με τους αναγνώστες μας.

Πρόσφατα Άρθρα

Η εορτή του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στην Νάξο

Το Σάββατο της Διακαινησίμου  8-5-2021 ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Παροναξίας μετέβη στην Κεραμωτή της Νάξου όπου στον Πανηγυρίζοντα Ιερό Ενοριακό Ναό Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου ιερούργησε...

Η εορτή του Αγίου Δονάτου πολιούχου και προστάτου της Ι.Μ. Παμυθίας

Την Κυριακή του Αποστόλου Θωμά 9 Μαΐου 2021 εορτάστηκε με ιδιαίτερη λαμπρότητα εκ μεταθέσεως λόγω του Πάσχα η μνήμη  του Αγίου Δονάτου επισκόπου Ευροίας του Θαυματουργού...
video

Θα αναστηθούν οι νεκροί και πώς;

Θα αναστηθούν οι νεκροί και πώς; Τι διαβάζουμε στην Καινή Διαθήκη και στην ακολουθία των κεκοιμημένων για την ανάσταση των νεκρών; Με ποιον τρόπο...

Η Κυριακή του Αντίπασχα στην Ιερά Μητρόπολη Μεσσηνίας

Στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό της Αναστάσεως του Χριστού,  στην πόλη της Καλαμάτας,  προέστη της Θείας Λειτουργίας ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μεσσηνίας κ.  Χρυσόστομος,  σήμερα Κυριακή...
video

Ένας εκ των τελευταίων μεγάλων Ιεραρχών ο Πατρών Νικόδημος ψάλλει καταβασίες του Αντίπασχα

Ο μακαριστός Μητροπολίτης Πατρών κυρός Νικόδημος Βαλληνδράς, ένας εκ των τελευταίων μεγάλων Ιεραρχών, που ήταν παράλληλα άριστος γνώστης και εκτελεστής της Εκκλησιαστικής Βυζαντινής μας...

Η εορτή του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στην Ι. Μ. Φθιώτιδος

Συνεχίζοντας την μεγάλη του περιοδεία σε πόλεις και μικρά χωριά της Φθιώτιδος, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Φθιώτιδος κ. Συμεών ιερούργησε στον Θεολόγο Λοκρίδος και στην...

Το «Παναγιοσκέπαστο» Αίγιο τίμησε υποδειγματικά και μεγαλόπρεπα την πολιούχο του Παναγία Τρυπητή

Η Μεγαλόχαρη παραχώρησε, ο Ιερός Κλήρος συνέπραξε, οι Αρχές σεβάστηκαν, ο λαός συνηγόρησε, ώστε ο πάνδημος εορτασμός της πολιούχου του Αιγίου, Παναγίας Τρυπητής, να...

Σερρών Θεολόγος: «Σε τάμα μετέτρεψαν το θαύμα οι σοφοί Σερραίοι πατέρες μας»

Ιεροπρεπώς και σε πνευματικώς αναστάσιμο κλίμα, τελέσθηκε και στην Ιερά Μητρόπολη Σερρών και Νιγρίτης, με επίκεντρο τον εορτάζοντα εμβληματικό ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου Θεολόγου...
video

Ο Μητροπολίτης Δημητριάδος σε 60’’- Αύριο είναι Κυριακή του Θωμά! (video)

Παρακολουθήστε το σύντομο βιντεάκι που ετοίμασε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Δημητριάδος και Αλμυρού κ.Ιγνάτιος, με αφορμή την Κυριακή του Θωμά. “Κυριακή του Θωμά και βιαστήκαμε να...

«Ρώννυσι Τας Ψυχάς, Το Ύδωρ Της Παρθένου…»

Μεθέορτος Εσπερινός τελέσθηκε στον Ενοριακό Ιερό Ναό Ζωοδόχου Πηγής Λαρίσης, χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Λαρίσης και Τυρνάβου κ. Ιερωνύμου, τηρουμένων των υγειονομικών μέτρων. Προ της...

Κερί στη μνήμη του αετού της Σκριπούς που πέταξε ψηλά

Όταν οι αετοί πετούν, ακόμα και τα αηδόνια σιωπούν, έτσι σιώπησαν όλοι παπά – Χαράλαμπε, σαν ήρθε η είδηση πως πέταξες ψηλά για να...

Η Μητρόπολις Άρτης πανηγύρισε τον Άγιο Ιωάννη τον Θεολόγο

Το Σάββατο της Διακαινησίμου, 8 Μαΐου 2021, το πρωί, στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, του Πνευματικού Κέντρου της Ιεράς Μητροπόλεως...

Φθιώτιδος Συμεών: «Να απλώσουμε τα χεράκια μας στην αγκαλιά της Παναγίας»

Στον Ιερό Ναό της Ζωοδόχου Πηγής στον Γοργοπόταμο και στον Ιερό Ναό της Παναγίας Δέσποινας Λαμίας ιερούργησε για την εορτή της Ζωοδόχου Πηγής ο...
video

Που να ποντάρω;

Που να ποντάρω; Οι δουλειές, οι μέριμνες, τα προβλήματα, η ανατροφή των παιδιών και η φροντίδα αυτών δεν σταματάνε ποτέ. Πόσοι και πόσοι άνθρωποι...